Hotărârea nr. 188/2021

HCL 188 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru zona funcţională de producţie şi funcţiuni complementare(depozitare,servicii şi comerţ) în scopul construirii unei hale cu profil multifuncţional şi a amenajărilor aferente” cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Libertăţii nr.115 Iniţiator: S.C. „SOCOT” S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 188 din 27 mai 2021

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru zona funcțională de producție și funcțiuni complementare(depozitare, servicii și comerț) în scopul construirii unei hale cu profil multifuncțional și a amenajărilor aferente” cu regulamentul local de urbanism aferent,

str. Libertății nr.115

Inițiator: S.C. „SOCOT” S.A.

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 3005(1452) din 20.05.2021 inițiat de Primar prin Direcția

”Arhitect Șef”,

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului șef nr. 17/04.05.2021,

  • c) Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație

publică locală, nr. 38.190 din 24.05.2021,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată, privind

autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 257/19.12.2002; H.C.L. nr. 239/17.12.2020 privind aprobare "P.U.G.-

Municipiul Târgu Mureș",

  • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative,

  • În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art.

  • 243, alin (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru zona funcțională de producție și funcțiuni complementare(depozitare, servicii și comerț) în scopul construirii unei hale cu profil multifuncțional și a amenajărilor aferente” cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru terenurile reglementate cu suprafața totală de 56678mp edificate cu construcții, situate în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Libertății nr.115, identificate ca fiind cele evidențiate în cărțile funciare nr. 139876- Târgu Mureș, nr. cad. 139876(suprafața de 38220mp)- proprietatea SC"SOCOT"SA și nr. 139875- Târgu Mureș, nr. cad.

139875(suprafața de 18458mp)- proprietatea ETIRP PLAN RENT SRL, în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 7/2018-2020 elaborat de S.C."F.U.V. Arhitects" S.R.L.; S.C."A.R.A. Architects" S.R.L.- arhitect urbanist Raus Adriana, proiect anexat care împreună cu avizele, acordurile, studiile și declarațiile aferente proiectului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite terenurilor studiate prin P.U.Z., detaliate în regulamentul local de urbanism aferent, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități de către dezvoltator și în condițiile impuse de către ADP și Direcția Tehnică.

Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investițiilor private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul Târgu Mureș.

Toate costurile aferente investiției ce vor fi realizate în baza prezentului P.U.Z., vor fi suportate exclusiv de către beneficiar.

Art.3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max 5ani de la data aprobării.

Art.4. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Arhitect Șef.

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”).