Hotărârea nr. 187/2021

HCL 187 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 11,04 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Cutezanței,nr. 43,ap. 1,către SC Ale Fiziomed Plus SRL

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 187

din 27 mai 2021

privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 11,04 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Cutezanței, nr. 43, ap. 1, către SC Ale Fiziomed Plus SRL

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr. 26229 din 06.04.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Biroul concesionări, închirieri și vânzări din cadrul Direcției Economice, privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 11,04 mp situat pe str.Cutezanței, nr.43, ap.1, către SC Ale Fiziomed Plus SRL,

  • b) Nota internă nr. 22900 din 24.03.2021 a Serviciului Public Administrația Domeniului Public, c) Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală, nr. 37.945 din 21.05.2021,

d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

  • > Art. 36, alin. (1) al Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • > Art. 15, lit. e) și art. 17 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a) și b), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafață de 11,04 de mp, situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Cutezanței, nr. 43, ap. 1, identificat în CF nr. 141469, nr. top 3511/288/1, pe o perioadă de 25 de ani, către SC Ale Fiziomed Plus SRL, în vederea extinderii și creării unui acces separat din stradă, conform documentației care stă la baza aprobării prezentului contract de concesiune și a avizelor compartimentelor de specialitate.

Art.2. Redevența stabilită potrivit Raportului de evaluare aprobat prin H.C.L. nr. 24/28.01.2021, coroborat cu art.5. din H.C.L. 323/28.11.2019, pentru suprafața de teren de 11,04 mp este de 71 Euro/an.

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințeaza Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul concesionări, închirieri și vânzări, Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art.4. În conformitate cu prevederile art.252 alin 1 lit.c, ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :

  • - Direcției Economice - Biroul concesionări, închirieri și vânzări,

  • - Administrației Domeniului Public,

  • - Direcției Arhitect șef,

  • - S.C. Ale Fiziomed Plus S.R.L. , prin Serviciul relații cu consilierii.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”).