Hotărârea nr. 185/2021

HCL 185 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,42 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Rodniciei,nr. 27,ap. 3,către d-nul Olah Cristian-Vasile și d-na Olah Ana-Maria

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 185 din 27 mai 2021

privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,42 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, str. Rodniciei, nr. 27, ap. 3, către d-nul Olah Cristian-Vasile și d-na Olah Ana-Maria

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr. 23945 din 26.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Biroul concesionări, închirieri și vânzări din cadrul Direcției Economice, privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,42 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, str. Rodniciei, nr. 27, ap. 3, către d-nul Olah Cristian-Vasile și d-na Olah Ana-Maria,

  • b) Nota internă nr. 35.955 din 31.05.2019 a Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

  • c) Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală, nr. 37.649 din 20.05.2021,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

  • > Art. 36, alin. (1) al Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • > Art. 15, lit. e) și art. 17 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a) și b), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,42 mp, situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, str. Rodniciei, nr. 27, ap. 3, identificat în CF nr. 126244, nr. top 126244, pe o perioadă de 25 de ani, către d-nul Olah Cristian-Vasile și d-na Olah Ana-Maria, teren aferent balconului construit în baza Autorizației de construire nr. 530/16.09.2019.

Art.2. Redevența stabilită potrivit Raportului de evaluare aprobat prin HCL nr. 24/28.01.2021, coroborat cu art.5. din HCL 323/28.11.2019, pentru suprafața de teren de 4,42 mp este de 19 Euro/an.

Art.3. De la data de 18.12.2020 până în momentul încheierii unui nou contract de concesiune, concesionarii Olah Cristian-Vasile și Olah Ana-Maria sunt obligați să achite taxa de ocupare a domeniului public, calculată exact până în momentul intrării în vigoare a noului contract.

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul concesionări, închirieri și vânzări, și Administrația Domeniului Public.

Art.5. În conformitate cu prevederile art.252 alin 1 lit.c, ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Economice - Biroul concesionări, închirieri și vânzări,

  • - Administrației Domeniului Public,

  • - D-lui Olah Cristian-Vasile și d-nei Olah Ana-Maria, prin Serviciul relații cu consilierii.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”).