Hotărârea nr. 183/2021

HCL 183 privind instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus”,acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”,acordate elevilor care obţin media 10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 183

din 27 mai 2021

privind instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus”, acordate șefilor de promoție din unitățile de învățământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureș și a Premiilor anuale „Excelență în Învățământ”, acordate elevilor care obțin media 10 la Evaluarea Națională și la Examenul de Bacalaureat

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 27.999 din 13.04.2021, 2021 inițiat de domnii consilieri locali ai Municipiului Târgu Mureș Gyorgy Alexandru, Suciu Horațiu, Voicu Bogdan Costin, Șarlea Horea Arthur, Tamasi Zsolt-Jâzsef și Berecki Sandor privind instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus”, acordate șefilor de promoție din unitățile de învățământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureș și a Premiilor anuale „Excelență în Învățământ”, acordate elevilor care obțin media 10 la Evaluarea Națională și la Examenul de Bacalaureat;

 • b) Raportul Direcției juridice înregistrat sub nr. 28.002/1.432 din 22.04.2021;

 • c) Raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 28.002/1.881 din 27.04.2021;

 • d) Raportul Direcției școli înregistrat sub nr. 29.313 din 19.04.2021;

 • e) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu

Mureș.

Ținând cont de prevederile:

 • - Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Ordinul M.E.N. nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021,

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în

administrația publică, republicată,

 • - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

 • - art. 129 alin.(1), alin.2 lit.”d”,alin.7 lit.”a” și ”e”, alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a”

și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus” acordate șefilor de promoție din unitățile de învățământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureș și a Premiilor anuale „Excelență în Învățământ”, acordate elevilor care obțin media 10 la Evaluarea Națională și la Examenul de Bacalaureat.

Art. 2. Premiile „Gaudeamus”, se vor acorda anual, șefilor de promoție din unitățile de învățământ de stat liceal din Târgu Mureș pe linii de studii.

Art. 3. Prin șef de promoție se înțelege elevul cu cea mai mare medie generală de absolvire a claselor IX-XII dintr-o unitate de învățământ de stat cu ciclu liceal.

Art. 4. Premiile „Gaudeamus” se înmânează, după caz, de către primar, viceprimar sau alt reprezentant al autorității administrației publice locale delegat de primar, în cadrul festivităților de încheiere a anului școlar.

Art. 5. Premiile anuale „Excelență în Învățământ” se acordă în cadrul unei festivități organizate de Municipiul Târgu Mureș.

Art. 6. În unitățile de învățământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureș, cu mai multe linii de studiu, premiul „Gaudeamus” se acordă pentru fiecare linie de studiu în parte.

Art. 7. Premiul „Gaudeamus” și Premiul „Excelență în Învățământ” constau din premii în bani și o diplomă. Cuantumul premiilor care se vor acorda, respectiv unitățile de învățământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureș și liniile de studii se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.

Art. 8. În anul școlar 2020-2021 cuantumul Premiului „Gaudeamus” și al Premiului „Excelență în Învățământ” este de 2.000 de lei pentru fiecare elev.

Art. 9. În anul școlar 2020-2021, Premiile ”Gaudeamus” se vor acorda șefilor de promoție de la următoarele unități de învățământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureș, pe linii de studii:

 • 1. Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”

 • 2. Colegiul Național „Unirea”

 • 3. Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, linia de studiu română

 • 4. Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, linia de studiu maghiară

 • 5. Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”

 • 6. Colegiul Economic „Transilvania”

 • 7. Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”

 • 8. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”

 • 9. Liceul Vocațional de Artă, linia de studiu română

 • 10. Liceul Vocațional de Artă, linia de studiu maghiară

 • 11. Liceul Vocațional Reformat

 • 12. Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Râkâczi Ferenc”

 • 13. Liceul cu Program Sportiv „Szâsz Adalbert”, linia de studiu română

 • 14. Liceul cu Program Sportiv „Szâsz Adalbert”, linia de studiu maghiară

 • 15. Liceul Tehnologic „Aurel Perșu”, linia de studiu română

 • 16. Liceul Tehnologic „Aurel Perșu”, linia de studiu maghiară

 • 17. Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu”, linia de studiu română

 • 18. Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu”, linia de studiu maghiară

 • 19. Liceul Tehnologic „Avram Iancu”, linia de studiu română

 • 20. Liceul Tehnologic „Avram Iancu”, linia de studiu maghiară

 • 21. Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”, linia de studiu română

 • 22. Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”, linia de studiu maghiară

 • 23. Liceul Tehnologic „Electromureș”, linia de studiu română

 • 24. Liceul Tehnologic „Electromureș”, linia de studiu maghiară

 • 25. Liceul Tehnologic „Traian Vuia”, linia de studiu română

 • 26. Liceul Tehnologic „Traian Vuia”, linia de studiu maghiară

Art. 10. Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat cu ciclu liceal din Municipiul Târgu Mureș, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 11. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Școli

 • - Unităților de învățământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureș

 • - D-lui consilier Gyorgy Alexandru

 • - D-lui consilier Suciu Horațiu

 • - D-lui consilier Voicu Bogdan Costin

 • - D-lui consilier Șarlea Horea Arthur

 • - D-lui consilier Tamasi Zsolt-Jâzsef

 • - D-lui consilier Berecki Sandor.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Szoverfi Laszlo

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”.