Hotărârea nr. 182/2021

HCL 182 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru,susţinerea familiilor cu minim trei copii și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș,prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 182

din 27 mai 2021

privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș, prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 28.043 din 13.04.2021 2021 inițiat de consilierii locali ai

Municipiului Târgu Mureș dr. Berecki Sândor, Frunda Csenge Orsolya, Kakassy Blanka, Portik Vilmos-Lâszlâ și dr. Tamâsi Zsolt-Jâzsef privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș, prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș;

 • b) Raportul Direcției juridice, contencios administrativ, nr. 34.693 din 11.05.2021,

 • c) Raportul Direcției economice, nr. 28.045/1.880 din 29.04.2021,

 • d) Raportul Direcției impozite și taxe locale, nr. 28.045 din 15.04.2021,

 • e) Raportul Serviciului public de utilități municipale, nr. 90.733 din 15.04.2021,

 • f) Raportul Administrației complexului de agrement și sport „Mureșul” nr. 805 din 22.04.2021,

 • g) Raportul SC Administrator Imobile și Piețe SRL, nr. 1149 din 14.04.2021,

 • h) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Luând în considerare amendamentele formulate în plenul Consiliului local,

În conformitate cu prevederile:

 • - art. 4, art. 9 alin. (1) și art. 13 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

 • - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. d. și f. și alin. (14) și ale art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă instituirea Programului multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș, prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul „Programului multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș, prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș”, prezentat în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Comisia din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș desemnată prin dispoziția Primarului, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș și serviciile publice prevăzute în Regulament.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Economice

 • - Direcției Impozite și Taxe Locale

 • - Administrației Grădinii Zoologice

 • - Administrației Complexului de Agrement „Mureșul”

 • - Serviciului Piscina „ing. Mircea Birău”

 • - Serviciul Public de Utilități Municipale

 • - S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L

 • - SC Transport Local SA

 • - D-lui consilier Berecki Sândor

 • - D-nei consilier Frunda Csenge Orsolya

 • - D-nei consilier Kakassy Blanka

 • - D-lui consilier Portik Vilmos-Lâszlâ

 • - D-lui consilier Tamâsi Zsolt-Jâzsef.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” și 1 vot “abținere”).

REGULAMENT

privind Programul multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș, prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș

Art. 1. Beneficiarii programului sunt membrii familiilor cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș care au în întreținere minim trei copii, din care cel puțin unul minor.

Pentru a beneficia de facilitățile acordate părinții sau părintele va îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă domiciliul pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgu Mureș;

 • b) cel puțin unul dintre părinți are contract de muncă în momentul depunerii solicitării;

 • c) să nu aibă datorii la bugetul local;

 • d) copiii aflați în întreținere, dacă urmează vreuna din formele învățământului general obligatoriu, fiind înscriși la o unitate de învățământ, iar cei din ciclul școlar să nu aibă mai mult de 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior depunerii solicitării.

Art. 2. Se consideră familie și persoana care locuiește și gospodărește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa și se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este necăsătorită;

 • b) este văduvă;

 • c) este divorțată;

 • d) al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

Art. 3. În sensul art. 2 se asimilează termenului „familie” bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Art. 4. Prin termenul „copil” se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

Art. 5. Prin termenul de copil se înțelege cel cu vârsta de până la 18 ani care se află în întreținerea părinților, precum și cei care se află în continuarea studiilor, dar nu mai mult de 25 de ani. Vor fi îndeplinite condițiile până la împlinirea vârstei de 18 ani de către toți copiii.

Art. 6. Facilitățile se vor acorda pe baza unui dosar de solicitare din partea candidatului, care va cuprinde:

 • a) Cerere tip (Anexa nr. 1 la Regulament)

 • b) Copii după actele de identitate ale membrilor familiei (copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere, după caz copie după certificatul de căsătorie, sentința de divorț, certificatul de deces, sentința civilă, încheierea judecătorească);

 • c) Acte doveditoare privind calitatea de angajat a părinților/părintelui (Contractul de muncă pe perioadă nedeterminată/actul de numire în funcție);

 • d) Declarație pe propria răspundere privind numărul copiilor aflați în întreținere (Anexa nr. 2 la Regulament);

 • e) Adeverință din partea unității de învățământ din care să reiese numărul absențelor nemotivate din anul școlar anterior depunerii solicitării; pentru copii preșcolari de peste 5 ani adeverință privind înscrierea la grădiniță;

 • f) Fotografii ale fiecărui membru al familiei (se depun ulterior declarării eligibilității).

Art. 7. Facilitățile care vor fi acordate beneficiarilor sunt:

 • a) 50% reducere la abonamente și bilete de acces la Grădina Zoologică;

 • b) 50% reducere la abonamente și bilete de acces la Complexul de Agrement și Sport

„Mureșul”;

 • c) 50% reducere la abonamente și bilete de acces la Piscina „ing. Mircea Birău”;

 • d) 50% reducere la abonamente și bilete de acces la Cinema Arta;

 • e) 50% reducere la abonamente și bilete de acces la Teatrul de Vară, la evenimente organizate

de Municipiul Târgu Mureș sau în colaborare cu Municipiul Târgu Mureș;

 • f) intrare gratuită pentru minori și 50% reducere pentru adulți la biletele de acces la patinoar;

 • g) abonamente lunare gratuite pentru copiii preșcolari și școlari la toate liniile urbane ale

serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Tg. Mureș acordate în baza cardului-legitimație în original.

Art. 8. Dosarele de solicitare se vor depune la Primăria Municipiului Târgu Mureș, Serviciul Relații cu Publicul, sau online. Dosarele de solicitare se depun până la data de 10 a fiecărei luni.

Art. 9. În vederea verificării criteriilor de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament, va fi numită prin dispoziția Primarului o Comisie de Validare constituită din trei persoane, din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

Art. 10. Până la data de 15 a fiecărei luni Comisia de Validare desemnată, va întocmi o listă cu familiile care vor beneficia de facilități.

Art. 11. Lista va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Târgu Mureș și pe site-ul www.tirgumures.ro.

Art. 12. Persoanele nemulțumite vor putea formula contestații în termen de 10 zile de la data afișării acesteia la sediul Primăriei Municipiului Târgu Mureș. Contestațiile se vor soluționa în termen de 5 zile de la depunerea acestora, de către o Comisie de soluționare a contestațiilor numită prin dispoziție de Primarul Municipiului Târgu Mureș.

Art. 13. Primăria Municipiului Târgu Mureș va emite pentru fiecare beneficiar adult și minor, un card-legitimație individual cu fotografie, care va cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reducerilor: nume, prenume, codul numeric personal, adresa.

Art. 14. Cardurile se emit cu o valabilitate de trei ani sau, după caz, până la vârsta majoratului ultimului minor din familie, deținerea cardului fiind condiționată de reconfirmarea anuală a criteriilor de eligibilitate prin depunerea documentelor prevăzute la Art.6. Dosarele de reconfirmare se depun la 11 luni după emiterea cardului sau la 11 luni după reconfirmarea anterioară.

Art. 15. Evidența beneficiarilor cardurilor și verificarea reconfirmării cardurilor se va face de către Comisia de Validare.

Art. 16. Cardul nu este transmisibil.

Art. 17. În vederea aplicării reducerilor, beneficiarii vor prezenta în momentul achiziționării abonamentelor și biletelor cardul-legitimație emis de Primăria Municipiului Târgu Mureș.

Art. 18. În cazul în care survin modificări privind criteriile de eligibilitate care sunt de natură a conduce la pierderea dreptului de a beneficia de facilitățile stipulate în prezentul Regulament, beneficiarii sunt obligați să aducă la cunoștința Primăriei Municipiului Târgu Mureș situația care generează pierderea dreptului în termen de 10 zile de la ivirea acesteia, sub sancțiunea recuperării sumelor aferente reducerilor aplicate de la momentul pierderii dreptului.

CERERE pentru acordarea facilităților în vederea susținerii familiilor cu minim trei copii cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș.

I.   DATELE PĂRINȚILOR

l.Nume, prenume:

Domiciliul:

Data și locul nașterii:

Situația familială

 • □ căsătorit

 • □ divorțat

 • □ văduv

 • □ necăsătorit

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

2. Nume, prenume:

Domiciliul:

Data și locul nașterii: 5                              5

Situația familială

 • □ căsătorit

 • □ divorțat

 • □ văduv

 • □ necăsătorit

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

II. DATELE COPIILOR

Nume, prenume:

Data nașterii:

Înscris la instituția de învățământ:

Nume, prenume:

Data nașterii: 5

Înscris la instituția de învățământ:

Nume, prenume:

Data nașterii: 5

Înscris la instituția de învățământ:

Nume, prenume:

Data nașterii: 5

Înscris la instituția de învățământ:

Nume, prenume:

Data nașterii:

Înscris la instituția de învățământ:

Anexez:

 • a) Actele de identitate ale membrilor familiei (copie după carte de identitate, copie după certificat de naștere, după caz copie după certificat de căsătorie, sentința de divorț, certificatul de deces, sentința civilă, încheierea judecătorească);

 • b) Acte doveditoare privind calitatea de angajat a părinților/persoanei care au/are în întreținere trei copii, adeverință de la locul muncă, dovadă privind realizarea de venit;

 • c) Declarație pe propria răspundere privind numărul copiilor aflați în întreținere;

 • d) Adeverință din partea unității de învățământ privind situația absențelor copiilor pentru anul școlar anterior / pentru copiii înscriși la grădiniță adeverință privind înscrierea.

Declar că am luat la cunoștința normele legale privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de lege și îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Primăria Municipiului Târgu Mureș.

Prin prezenta declar că am luat la cunoștință prevederile privitoare la consecințele nerespectării Regulamentului privind acordarea facilităților în vederea susținerii familiilor cu minim trei copii cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș, aprobat prin HCL nr. _____/2021.

Data:

Nume, prenume și semnătură

Nume, prenume și semnătură

DECLARAȚIE pe propria răspundere privind numărul copiilor aflați în întreținere

Subsemnatul, ........................................................................., legitimat cu ..................... seria

............ nr.........., CNP .............................................................................., și Subsemnata, ........................................................................, legitimată cu ..................... seria ............ nr. ........., CNP............................................................................, cu domiciliul în Târgu Mureș, str..................................................................................... nr........, bl........., sc........., ap.

........, județul Mureș, cunoscând prevederile art. 326 ale Codului Penal referitoare la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că următorii copii, în baza actelor anexate la cerere, se află în întreținerea noastră: 1.................................................................................................... 2.................................................................................................... 3.................................................................................................... 4.................................................................................................... 5.................................................................................................... 6.................................................................................................... 7....................................................................................................

Data......................

Semnătura ...........................................

Semnătura ...........................................