Hotărârea nr. 181/2021

HCL 181 privind actualizarea indicatorilor valorici aferenți obiectivului de investiții: „Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la 15 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 181 din 27 mai 2021

privind actualizarea indicatorilor valorici aferenți obiectivului de investiții: „Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la 15 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.B1/505/37.789 din 21.05.2021 inițiat de Primar prin Direcția Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari privind actualizarea indicatorilor valorici aferenți obiectivului de investiții: „ Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la 15 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș ”,

 • b) Avizul favorabil al Direcției Economice,

 • c) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 38.251/1931 din 24.05.2021,

 • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • - art. 19, lit. „a” din OUG nr. 18/2009, privind creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicată;

 • - Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică -republicată;

 • - art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.1 alin.(2) și art.5 din H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.129, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G nr. 57/2019 pricind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor valorici aferenți obiectivului de investiții : „Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la 15 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică și Direcția Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Școli: Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari;

 • - Direcției economice.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”)

Anexă la HCL nr.______ din data___________

1.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Ion Buteanu, Nr. 22, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.

Indicatori valorici maximali :

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

723.694,26 lei


622.921,61 lei


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

2.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Moldovei, Nr. 4, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.

Indicatori valorici maximali :

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.


993.151,80 lei


919.206,39


lei


3.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Înfrățirii, Nr. 6 - 8, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.


Indicatori valorici maximali :


valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total,


2.857.283,49 lei


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.


2.446.459,95 lei


4.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Păcii nr. 70, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.


Indicatori valorici maximali :


valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total,


769.260,09 lei


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.


656.868,13 lei


5.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Secuilor Martiri, nr. 13, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.


Indicatori valorici maximali :

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -         1.005.555,51 lei

total,


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.                865.676,57 lei


6.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 51, D1-D2-D3, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.

Indicatori valorici maximali :


valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -         1.705.617,86   lei

total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.              1.457.448,96   lei


7.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 2, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.


Indicatori valorici maximali :


valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.


918.000,09 lei

787.976,52


8.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 12, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.

Indicatori valorici maximali :


valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv

T.V.A. - total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.


871.556,36 lei

755.772,64


9.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Cutezanței, nr. 13-15-17-19, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.


Indicatori valorici maximali :


valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,


4.491.475,87 lei


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.


4.056.907,80


10.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Moldovei, nr. 14, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.

Indicatori valorici maximali :

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total,

1.068.744,65 lei

935.211,17  Lei


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

11.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Mimozelor, nr. 4 A B C, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.

Indicatori valorici maximali :

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

3.058.844,76 lei

2.746.937,34


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

12.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Reșița, nr. 3, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.

Indicatori valorici maximali :

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv         1.472.756,24 lei

T.V.A. - total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.      1.277.237,22 lei

13.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Violetelor, nr. 6, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.

Indicatori valorici maximali :

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total,

2.151.550,66 lei

1.930.920,25 lei


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

14.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din Aleea Carpați nr.39, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.

Indicatori valorici maximali :

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total,

2.846.425,52 lei

2.556.610,16 lei


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

15.Indicatori valorici ai investiției : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din str. Bartok Bela nr.8, Localitatea Târgu Mures, Județul Mures.

Indicatori valorici maximali :

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total,

1.363.423,54 lei

1.194.012,74 lei


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

Director executiv , jrs. Dorin Belean