Hotărârea nr. 180/2021

HCL 180 privind acordarea unor facilităţi la plata chiriei,agenţilor economici ce au calitatea de locatari,în cadrul contractelor de închiriere a spaţiilor excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Târgu Mureş,conform HCL nr.23/2016,pe perioada stării de alertă,respectiv în perioada în care unităţile de învăţământ funcţionează cu prezența parțială a elevilor,fizic,la procesul educaţional

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 180 din 27 mai 2021

privind acordarea unor facilități la plata chiriei, agenților economici ce au calitatea de locatari, în cadrul contractelor de închiriere a spațiilor excedentare din unitățile de

învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Târgu Mureș, conform HCL nr.23/2016, pe perioada stării de alertă, respectiv în perioada în care unitățile de învățământ funcționează cu prezența parțială a elevilor, fizic, la procesul educațional

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare nr. 223/21.859 din 19.03.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția școli - Serviciul coordonare, administrare, urmărire și aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, privind acordarea unor facilități la plata chiriei, agenților economici ce au calitatea de locatari în cadrul contractelor de închiriere a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Târgu Mureș, conform HCL nr.23/2016, pe perioada stării de alertă, respectiv în perioada în care unitățile de învățământ funcționează în scenariul galben cu prezenta parțială a elevilor fizic la procesul educațional,

  • - Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 22.609/I.D.2. din 25.03.2021 și al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 24.598 din 30.03.2021,

  • - Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,

  • - amendamentul formulat în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Având la bază prevederile Ordinului Comun al Ministerului Educației, respectiv a Ministerului Sănătății nr.3459/280/2021, prin care au fost aprobate măsurile de organizare a activităților în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, stabilindu-se la acest ordin, că desfășurarea cursurilor școlare în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în perioada pandemiei, respectiv în starea de alertă se vor desfășura după 3 scenarii.

Luând în considerare art.41 din Legea nr.55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

“Cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății, se stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităților în unitățile și instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță sanitară .....”, precum și art.10, alin.(1) din

OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare:

  • “ Art.X -(1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare”.

Ținând seama de prevederile art.80 și art.81 din Legea nr.24 din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.7, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Având în vedere prevederile art.108 alin.(1) lit. „a” și lit. „c” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.7.1.anexa 3 a HCL nr.23/2016 a Consiliului Local Târgu Mureș,

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2) lit. „d” ,alin.(7), lit. „a”, alin. (14) din OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. Se acordă unele facilități de la plata chiriei, agenților economici ce au calitatea de locatari, în cadrul contractelor de închiriere a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Târgu Mureș, conform HCL nr.23/2016, pe perioada stării de alertă, respectiv în perioada în care unitățile de învățământ funcționează cu prezența parțială a elevilor, fizic, la procesul educațional,astfel:

  • - Beneficiarii chioșcurilor din incinta școlilor gimnaziale vor beneficia de o reducere de 50% din cuantumul chiriei;

  • - Beneficiarii chioșcurilor din incinta liceelor vor beneficia de o reducere de 80 % din cuantumul chiriei.

Art. 2. În situația participării întregului efectiv de elevi la cursuri, chiria se va achita conform contractului.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția școli.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției școli,

  • - Direcției impozite și taxe locale,

  • - unităților de învățământ.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”)