Hotărârea nr. 18/2021

HCL 18 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș din Hotărârea nr.144 din 25 aprilie 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 18 din 28 ianuarie 2021

privind modificarea Organigramei și Statului de funcții a

Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș din Hotărârea nr.144 din 25 aprilie 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 1.808 din 31.12.2020 inițiat de Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș privind modificarea Organigramei și Statului de funcții a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș din Hotărârea nr.144 din 25 aprilie 2020,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 353/2017,

  • Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 144 / 2019,

  • Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, ale O.U.G. nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, ale H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,

  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • În temeiul art.129, alin.(2) lit. „a“, alin.(3) lit. „c“, art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. „a“ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, din Hotărârea nr.144 din 25 aprilie 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. În termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei se va reactualiza Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș.

Art. 3 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș,

  • - Direcției Economice

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 2 voturi împotrivă)