Hotărârea nr. 179/2021

HCL 179 privind abrogarea art.2 din HCL nr.175/30.05.2019,prin care s-a retras dreptul de administrare a Liceului Tehnologic” Ion Vlasiu” din Târgu Mureş,pentru fostul Liceu Tehnologic” Emil A Dandea” din Târgu Mureş,str. Gh. Doja,nr.250 şi s-a acordat dreptul de administrare asupra clădirii principale A1.1 în favoarea Universităţii Cultural Ştiinţifice din Târgu Mureş,iar sala de sport în administrarea Clubului Sportiv Şcolar Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 179 din 27 mai 2021

privind abrogarea art.2 din HCL nr.175/30.05.2019, prin care s-a retras dreptul de administrare a Liceului Tehnologic” Ion Vlasiu” din Târgu Mureș, pentru fostul Liceu Tehnologic” Emil A Dandea” din Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr.250 și s-a acordat dreptul de administrare asupra clădirii principale A1.1 în favoarea Universității Cultural Științifice din

Târgu Mureș, iar sala de sport în administrarea Clubului Sportiv Școlar Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare nr.29.135 din 16.04.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli, privind abrogarea art.2 din HCL nr.175/30.05.2019, prin care s-a retras dreptul de administrare a Liceului Tehnologic” Ion Vlasiu” din Târgu Mureș, pentru fostul Liceu Tehnologic” Emil A Dandea” din Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr.250 și s-a acordat dreptul de administrare asupra clădirii principale A1.1 în favoarea Universității Cultural Științifice din Târgu Mureș, iar sala de sport în administrarea Clubului Sportiv Școlar Târgu Mureș.

  • - Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 29.928 din 27.04.2021 și al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 37.975 din 21.05.2021,

  • - Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,

  • - amendamentele formulate în plenul Consiliului local.

  • - adresa nr. 1.321/25.05.2021 a Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu”, înregistrat la Municipiul Târgu Mureș cu nr. 38.696 din 25.05.2021.

În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), art.139, alin.(1), art.196 alin.(1) lit. „a”,   art.354 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se abrogă art.2 din HCL nr.175/30.05.2019, prin care s-a retras dreptul de administrare a Liceului Tehnologic” Ion Vlasiu” din Târgu Mureș, pentru fostul Liceu Tehnologic” Emil A Dandea” din Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr.250 și s-a acordat dreptul de administrare asupra clădirii principale A1.1 în favoarea Universității Cultural Științifice din Târgu Mureș, iar sala de sport în administrarea Clubului Sportiv Școlar Târgu Mureș.

Art. 2. Administrarea corpurilor de clădire A1.1 si A1.3, din CF nr. 130476 Târgu Mureș, revine Municipiului Târgu Mureș.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli și Direcția Economică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica:

  • - Direcției Scoli,

  • - Direcției Economice,

  • - Universității Cultural Științifice Târgu Mureș și Clubului Sportiv Școlar Târgu Mureș.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20voturi „pentru”, și 1 vot „abținere”)