Hotărârea nr. 178/2021

HCL 178 privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 2502 mp,aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș,situat în str. Bodoni Sandor nr.2 identificat în CF 131163,în proprietatea ,Parohiei Romano Catolice Sf. Cosma și Damian IV

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 178 din 27 mai 2021

privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 2502 mp, aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, situat în str. Bodoni Sandor nr.2 identificat în CF 131163, în proprietatea Parohiei Romano Catolice Sf. Cosma și Damian IV

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 36.420/3.907/17.05.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, a proiectului de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 2502 mp, aparținând domeniul public al Municipiului Târgu Mureș, situat în str. Bodoni Sandor nr.2 identificat în CF 131163, în proprietatea Parohiei Romano Catolice Sf. Cosma și Damian IV,

  • b) Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 37.065/I.D.2. din 21.05.2021 și al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 38.164 din 24.05.2021,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • - art. 1 alin. (1), (2) și (3), art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (3) și (4) și art. 4 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

  • - Ținând cont de dispozițiile art. unic al Legii nr. 194/2020 - privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

În temeiul art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin (2), lit. „c”, ale art. 139 alin (1) și alin. (3) lit „g”, art.196, alin.(1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se transmite fără plată în proprietatea Parohiei Romano Catolice Sf. Cosma și Damian IV terenul în suprafață de 2502 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Mureș, situat în str. Bodoni Sandor nr.2, identificat în CF 131163 Târgu Mureș .

Art. 2. Imobilul de la alin.(1) înscris în CF 131163 se trece din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 3. Se interzice înstrăinarea și schimbarea destinației, parțială sau totală a terenului în suprafață de 2502 mp timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate, încălcarea acestor prevederi atrăgând nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioară.

Art. 4. Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Art. 5. La momentul încheierii actului de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate, contractele de concesiune încetează de drept.

Art. 6. Toate cheltuielile ocazionate de încheierea actului de transmitere a proprietății vor fi suportate din fondurile parohiei.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică -Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 8. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Parohiei Romano Catolice IV și Serviciului Public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 2 voturi „abținere”)