Hotărârea nr. 177/2021

HCL 177 privind solicitarea preluării în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a imobilului – teren şi construcţie Sala Polivalentă,situată în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4 Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 177 din 27 mai 2021

privind solicitarea preluării în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a imobilului -teren și construcție Sala Polivalentă, situată în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4 Târgu Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 36.486/3910/17.05.2021, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind preluarea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a imobilului - teren și construcție Sala Polivalentă, situată în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4 Târgu Mureș;

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

  • c) Amendamentele formulate în plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

  • Art. 292 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  • Art. 80-81 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă solicitarea preluării în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a imobilului - teren și construcție Sala Polivalentă, identificat în CF nr. 129302-C1 Târgu Mureș, situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4 Târgu Mureș.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo