Hotărârea nr. 175/2021

HCL 175 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1007 mp situat pe str. Podeni

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 175 din 27 mai 2021

privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafața de 1007 mp situat pe str. Podeni

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr.34.883/3.657/11.05.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafața de 1007 mp situat pe str. Podeni,

  • b) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 36.886 din 18.05.2021,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 41, alin. (5), alin. (5A1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • art.28 alin (6) din Legea nr.7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare,

  • art. 80-81 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,

  • art.881, art.898 punctul 4 din Legea nr.287/2009 republicată privind Codul Civil.

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, și „c”, ale art. 286 și art. 139 alin. (1) , alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă înscrierea provizorie în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului situat în str. Podeni în suprafața de 1007 mp conform documentației anexate.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Administrației Domeniului Public.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”)