Hotărârea nr. 17/2021

HCL 17 privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.)

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 17 din 28 ianuarie 2021

privind regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.)

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 7.663 din 15.12.2020 privind regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) inițiat de Primar prin Direcția „Arhitect Șef”’,

Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • - art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

 • - Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târgu Mureș și Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Arhitect Șef.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 vot abținere)

REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.)

CAP.1. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Preambul

 • (1) Conform prevederilor legii nr. 350/2001 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în activitatea lor, Arhitecții Șefi sunt sprijiniți de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, denumită în continuare “CTATU”, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.

 • (2) Astfel, în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în coordonarea primarului s-a constituit prin HCL nr. 202/26.11.2020 Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Târgu Mureș, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului Șef. Conform prevederilor legale, avizul Arhitectului Șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș.

 • (3) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism este formată din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea Arhitectului Șef.

 • (4) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism.

 • (5) La ședințele de avizare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentațiilor/proiectelor supuse avizării.

Art.2. Obiectivul principal al regulamentului îl constituie stabilirea atribuțiilor și a modului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Municipiului Târgu Mureș.

Art.3. Cadrul legal

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 • - Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

 • - OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CAP.2 ATRIBUȚIILE CTATU

Art.4. Conform prevederilor legale, CTATU este o comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului Șef.

Art.5. Categoriile de lucrări care vor fi analizate de comisie:

 • a) Documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, în diverse etape de elaborare (temă de proiectare, aviz de oportunitate, aviz preliminar, aviz final, după caz):

 • - Studii și strategii de dezvoltare urbană;

 • - Planul Urbanistic General al municipiului și Regulamentul Local de Urbanism aferent;

 • - Planuri Urbanistice Zonale cu regulamentele aferente;

 • - Planuri Urbanistice de Detaliu;

 • - Concursuri de urbanism și amenajarea teritoriului;

 • - Alte proiecte de dezvoltare urbană de interes municipal, publice sau private, la solicitarea Arhitectului Șef, a primarului, a Consiliului Județean pentru proiecte amplasate în zona periurbană la limita teritoriului administrativ al municipiului, conform unor prevederi legale sau a unor regulamente locale aprobate.

 • b) Documentații tehnice, în diverse etape de elaborare (temă de proiectare, studiu de fezabilitate, aviz preliminar, aviz final, după caz) pentru:

 • - Proiecte de investiții publice;

 • - Concursuri de arhitectură sau concursurilor de idei;

 • - Alte proiecte publice sau private de interes municipal sau importante prin amplasament, destinație sau volumetrie, la solicitarea Arhitectului Șef, a primarului, conform unor prevederi legale sau a unor regulamente locale aprobate.

Art.6. Comisia semnalează disfuncționalitățile apărute în structura urbană (incompatibilități funcționale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii urbane, a morfologiei spațiale, afectarea patrimoniului construit etc.) și poate face propuneri de întocmire a unor documentații care să conducă la diminuarea sau înlăturarea acestora.

CAP.3. FUNCȚIONAREA CTATU

Art.7.

 • (1) Activitatea CTATU se desfășoară în ședințe lunare la convocarea președintelui CTATU sau a majorității (jumătate plus unu) membrilor săi.

 • (2) Convocarea membrilor comisiei, a proiectanților și după caz a beneficiarilor se face telefonic sau prin e-mail prin grija secretariatului.

Art. 8. CTATU funcționează legal în prezența a 2/3 din totalul membrilor săi și ia hotărâri valabile cu majoritate simplă (jumătate plus unu) din numărul membrilor săi cu drept de vot.

Art.9.

 • (1) Secretariatul CTATU este asigurat de structura de specialitate din subordinea Arhitectului Șef, coordonat de Șef Serviciu Urbanism, Dezvoltare Durabilă și Informatizare.

 • (2) Membrii secretariatului nu au drept de vot.

Art.10. Președintele CTATU va putea invita membri ai regiilor și societăților deținătoare de rețele edilitare, reprezentanți ai Direcției Județene de Cultură Mureș, ai Inspectoratului de Stat în Construcții, ai Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, și alți specialiști, în funcție de proiectele înscrise pe ordinea de zi, aceștia fiind participanți fără drept de vot asupra proiectelelor analizate.

Art.11. Lucrările ședințelor CTATU sunt conduse de președinte sau de către persoana delegată de acesta.

Art.12.

 • (1) Ordinea de zi este propusă de secretariatul CTATU, după verificarea documentațiilor din punct de vedere al metodologiei de elaborare, a conținutului cadru și a legislației specifice.

 • (2) Documentațiile necorespunzătoare din punct de vedere al criteriilor sus-menționate sau neaprofundate suficient, fiind necesare completări sau clarificări, vor fi restituite solicitantului, împreună cu observațiile aferente.

Art.13.

 • (1) Secretariatul CTATU întocmește o fișă individuală (aviz CTATU) pentru fiecare documentație inclusă pe ordinea de zi după modelul din anexa 2, conținând și observațiile preliminare ale secretariatului CTATU.

 • (2) Ordinea de zi împreună cu fișele aferente vor fi transmise prin e-mail membrilor comisiei de către secretariatul CTATU cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele comisiei.

 • (3) Documentațiile incluse pe ordinea de zi pot fi consultate de către membrii comisiei înainte de ședință, la solicitarea acestora.

Art.14.

 • (1) Prezentarea lucrărilor se face exclusiv de către proiectanții/specialiștii care le-au întocmit. După prezentarea fiecărui material, se dă cuvântul membrilor CTATU pentru întrebări, recomandări și/sau observații.

 • (2) Concluziile comisiei formulate de președinte se vor menționa în avizul CTATU care va fi semnat individual de fiecare membru prezent, în două exemplare originale (un exemplar beneficiar și un exemplar al instituției).

 • (3) Membrii CTATU care au calitatea de autor/coautor al unor documentații/proiecte supuse avizării nu pot participa la luarea deciziei pentru respectivele documentații/proiecte.

 • (4) Avizul poate fi de informare, favorabil, sau negativ.

Art.15. Se va asigura transparența ședințelor CTATU prin publicarea pe site-ul instituției a informațiilor publice aferente hotărârilor comisiei.

CAP. 4. DISPOZIȚII FINALE

Art.16 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament își încetează aplicabilitatea orice dispoziție anterioară cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.


ANEXA 2

ROMÂNIA

Județul Mureș

Municipiul Târgu - Mureș

Târgu-Mureș, 540560 - Piața Victoriei nr. 3, Tel. 0040 265 268330, fax 0040 265 266963

e-mail: primaria@tirgumures.ro, www.tirgumures.ro

AVIZ COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM

Nr......... din .....................

 • 1. PROIECT:

 • 2. BENEFICIAR/ADRESĂ:

 • 3. NUMĂR DOSAR:

 • 4. PROIECTANT:

 • 5. REGLEMENTĂRI DOCUMENTAȚIE DE URBANISM: faza......aprobat prin H.C.L. nr........................ Reglementări existente:

 • 6. DELIMITARE ZONĂ STUDIATĂ:

 • 7. DEROGĂRI SOLICITATE:

 • 8. OBSERVAȚII:

Secretariat CTATU:

Concluzie comisie:

Structura votului (aprobare, abținere, respingere)

Semnătură

Președinte:

Membri:

Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilității certificatului de urbanism.

Achitat taxa de eliberare aviz în valoare de .. cu OP nr..... din ...............