Hotărârea nr. 168/2021

HCL 168 privind modificarea H.C.L.M. nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 168 din 27 mai 2021

privind modificarea H.C.L.M. nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de

salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 26.990/2742/08.04.2021, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, privind modificarea H.C.L.M. nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș,

 • b) Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 31.812 din 28.04.2021, al Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi nr. 789 din 12.05.2021 și al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 37.404 din 20.05.2021,

 • c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • > art. 8, alin. (1) și art. 22, alin. (1) - (4) ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • > art. 2, alin. (3), lit. a) - k), art. 6, alin. (1), lit. e), art. 12, alin. (1), lit. a), alin. (2) și alin. (3) ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „n”, a art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a”, art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru efectuarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Târgu Mureș, respectiv măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

 • 2. Articolul 1 al hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:

Se aprobă Regulamentul și Studiul de oportunitate pentru efectuarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Târgu Mureș, respectiv măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, conform Anexei nr. I și Anexei nr. II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 3. Articolul 2 al hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.2

 • (1) Se aprobă modalitatea de gestiune directă și atribuirea directă a următoarelor activități componente ale serviciului de salubrizare:

 • a) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • (2) Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, cu personalitate juridică proprie, a următoarelor activități componente ale serviciului de salubrizare:

 • a) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 11 din 28 ianuarie 2020 rămân neschimbate.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Serviciul Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. IV. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public;

 • - Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere”)