Hotărârea nr. 167/2021

HCL 167 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local al imobilului în suprafaţă de 49 mp situat în str. Eden înscris în CF 132545 Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 167 din 27 mai 2021

privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică

de interes local al imobilului în suprafață de 49 mp situat în str. Eden înscris în CF 132545 Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 32.125/3.266/29.04.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local al imobilului în suprafață de 49 mp situat în str. Eden înscris în CF 132545 Târgu Mureș,

  • b) Văzând dispozitivul sentinței nr. 240/2020, pronunțată de Tribunalul Mureș, în dosarul nr.235/102/20187*, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr.36/R a Curții de Apel Mureș,

  • c) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 35.390 din 13.05.2021,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • - art. 2 alin (1),lit. „h”, alin. (2) și (3) lit. „e” ale art.3, 4 și 5 alin (1), (3) și ale art.7 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes național, județean, local, cu modificările și completările ulterioare ale art. 4 din normele metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.53/2011,

  • - Legea nr.263/2006 privind finanțele publice locale, Ordinul 700/2014 ANCPI, Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. „c” și lit. „d”, alin. (4), lit. „e”, alin. (7) lit. „m” precum și alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 139 alin.(1) și alin. (3) și art. 196 alin.1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local al imobilului în suprafață de 49 mp situat în str. Eden înscris în CF 132545 Târgu Mureș.

Art. 2. Se declară de utilitate publică de interes local amplasamentul în suprafață de 49 mp situat în str. Eden înscris în CF 132545 Târgu Mureș, potrivit documentației care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă lista imobilului, proprietarilor care se suprapun peste amplasamentul prevăzut la art.2, afectat de coridorul de expropriere, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se însușește raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul instituției pentru imobilul proprietate privată, afectata de coridorul de expropriere, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă suma individuală aferentă despăgubirilor pentru imobilul proprietate privată, situat pe amplasamentul de utilitate public de interes local, stabilită în baza raportului de evaluare, conform anexei 4.

Art. 6. Se aprobă alocarea de la bugetul Municipiului Târgu Mureș a sumei de 1813 euro (8883,7 lei) reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor individuale prevăzute la art.5 și virarea acesteia într-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Târgu Mureș la dispoziția proprietarilor de imobil afectați de expropriere.

Art. 7. Planul de amplasament de utilitate publică de interes local și lista imobilului ce urmează a fi expropriat, se aduc la cunoștința publică prin afișarea la sediul Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș și prin afișarea pe pagina de internet a municipiului Târgu Mureș.

Art. 8. Intenția de expropriere a imobilului situat pe amplasamentul de utilitate publică de interes local și lista imobilului ce urmează a fi expropriat vor fi notificate prin poștă.

Art. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Tehnică, Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția Economică, Direcția Arhitect Sef.

Art. 10. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice, Serviciului Public Administrația Domeniului Public, Direcției Economică, Direcției Arhitect Sef, d-lui Dicoi Cristian și d-nei Dicoi Emilia Maria.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”)

Lista imobilului aflat pe domeniul privat situat pe amplasamentul de utilitate publică de interes local ce constituie coridorul de expropriere

Nr. crt.

UAT

Numele si prenumele proprietarului deținătorul terenului

Categoria de folosință

Nr. cadastral

Nr. carte funciară

Suprafața de expropriat

1

Târgu Mureș

Dicoi Cristian loan si Dicoi Emilia Maria

Curți construcții

132545

132545

49 mp

Lista imobilului aflate pe domeniul privat situat pe amplasamentul de utilitate publică de interes local ce constituie coridorul de expropriere

Nr. crt

UAT

Numele si prenumele proprietarului deținătorul terenului

Categoria de folosință

Nr.cadastral

Nr. carte funciară

Suprafața de expropriat

Valoare de despăgubire (lei)

1

Târgu Mureș

Dicoi Cristian loan si Dicoi Emilia Maria

Curti constructi

132545

132545

49 mp

8883,7

Biroul juridic ADP Sef Serviciu

Mureșan Mihai