Hotărârea nr. 166/2021

HCL 166 privind trecerea unor terenuri în suprafaţă de 40 mp,respectiv 93 mp din Târgu Mureş,str. Szotyori Jozsef,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Radics Elena Iolanda

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 166 din 27 mai 2021

privind trecerea unor terenuri în suprafață de 40 mp, respectiv 93 mp din Târgu Mureș, str. Szotyori Jozsef, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Radics Elena Iolanda

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 33.890/3.463/07.05.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, a proiectului de hotărâre privind trecerea unor terenuri în suprafață de 40 mp, respectiv 93 mp din Târgu Mureș, str. Szotyori Jozsef, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Radics Elena Iolanda,

  • b) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 36.407 din 17.05.2021,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • art. 80-81 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

  • art. 889 alin. (2) din Codul Civil.

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin. (2), lit. „c”, ale art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. „g”, art.196, alin.(1), lit. „a” ale art. 243, alin.(1), lit.(a) și ale art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureș, a terenului în suprafață de 40 mp, înscris în C.F. nr. 141344 Târgu Mureș, nr. cad. 141344, respectiv terenul în suprafață de 93 mp înscris în CF nr.141345, nr. cad. 141345 situat în Târgu Mureș, str. Szotyori Jozsef, conform declarației de autentificare nr. 341/19.03.2021 a proprietarei Radics Elena Iolanda.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică serviciului Public Administrația Domeniului Public și d-nei Radics Elena Iolanda.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”)