Hotărârea nr. 165/2021

HCL 165 privind aprobarea proiectului municipalității târgumureșene ”Adoptă un Spațiu Verde!”,a modelului protocolului de colaborare dintre Municipiul Târgu Mureș,persoanele juridice și persoanele fizice interesate în vederea punerii în aplicare a proiectului,a Regulamentului de organizare,administrare și întreținere a spațiilor verzi date în gestiune,precum și constituirea comisiei de monitorizare și coordonare în vederea implementării și dezvoltării proiectului

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 165 din 27 mai 2021

privind aprobarea proiectului municipalității târgumureșene ”Adoptă un Spațiu Verde!”, a modelului protocolului de colaborare dintre Municipiul Târgu Mureș, persoanele juridice și persoanele fizice interesate în vederea punerii în aplicare a proiectului, a Regulamentului de organizare, administrare și întreținere a spațiilor verzi date în gestiune, precum și constituirea comisiei de monitorizare și coordonare în vederea implementării și dezvoltării proiectului

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare al Biroului Juridic din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 27308/2775/09.04.2021 privind aprobarea proiectului municipalității târgumureșene ”Adoptă un Spațiu Verde!”, a modelului protocolului de colaborare dintre Municipiul Târgu Mureș și persoanele juridice interesate în vederea punerii în aplicare a proiectului, a Regulamentului de organizare, administrare și întreținere a spațiilor verzi date în gestiune, precum și constituirea comisiei de monitorizare și coordonare în vederea implementării și dezvoltării proiectului;

 • b) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrative și Administrație Publică Locală nr. 39.380/27.05.2021, al Direcției Arhitect șef nr. 2551/04.05.2021, al Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi nr. 788/29.04.2021 și al Direcției Economice nr. 30.976/I.D.2/28.04.2021;

 • c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

 • d) Luând în considerare propunerile și amendamentele formulate în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • > Art. 35 din Constituția României, rep., cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 1266, alin. (1) și art. 1270 ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, rep., cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 7, art. 8 și art. 12, alin. (1) și alin. (2) ale Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, rep., cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 62, art. 70, lit. „f”, art. 90, lit. „f” și „g” și art. 96, pct. 12 ale Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 5, pct. 3, lit. „b” a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 8, lit. „b” și „p” ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 7, alin. (1) și alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 80 și art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea ”Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș”, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 51/25.02.2021;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, „d” și „e”, alin. (7), lit. „i” și „j”, alin. (9), lit. „a”, art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a”, art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă proiectul ”Adoptă un Spațiu Verde!”, prin care persoanele juridice și persoanele fizice interesate pot investi în amenajarea unor spații verzi aflate în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, în vederea conservării și înfrumusețării spațiilor verzi publice.

Art. 2. Se aprobă modelul protocolului de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și persoanele juridice și persoanele fizice interesate conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, administrarea și întreținerea spațiilor verzi primite în gestiune în baza Proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde!” conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare și coordonare în vederea

implementării și dezvoltării proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde!”, în următoarea componență:

 • 1. Dl. consilier local Kelemen Atilla-Marton - președinte;

 • 2. Dl. consilier local Papai Laszlo Zsolt - membru;

 • 3. Secretar - Membru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizat ulterior adoptării prezentei, prin Dispoziție a Primarului;

 • 4. Patru membri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizați ulterior adoptării prezentei, prin Dispoziție a Primarului;

 • (2 ) Se aprobă membrii înlocuitori în comisie, cu aceleași drepturi și obligații legale, în următoarea componență:

 • 1. Dl. consilier local Iszlai Tamas - președinte;

 • 2. Dl. consilier local Szabo Peter - membru;

 • 3. Secretar - Membru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizat ulterior adoptării prezentei, prin Dispoziție a Primarului;

 • 4. Patru membri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizați ulterior adoptării prezentei, prin Dispoziție a Primarului;

Art. 5. O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 320 din 28.11.2017.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția Arhitect Șef, Direcția Economică și Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și Direcția Poliția Locală.

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public;

 • - Direcției Arhitect Șef;

 • - Direcției Economice;

 • - Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi

 • - Direcția Poliția Locală

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“ și 1 vot „abținere“)

Anexa I la H.C.L.M. nr. _____________

PROTOCOL DE COLABORARE

Nr. ____________din __________________

 • 1. CONDIȚII GENERALE:

Prezentul Protocol de Colaborare este guvernat de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. _____/_________ privind aprobarea protocolului de colaborare dintre

Municipiul Târgu Mureș și persoanele interesate în vederea punerii în aplicare a Proiectului Municipiului Târgu Mureș ”Adoptă un Spațiu Verde!

Încheiat azi __________________între:

 • 2. PĂRȚILE PROTOCOLULUI DE COLABORARE

  • 2.1. Municipiul Târgu Mureș, având ca sediu P-ța Victoriei nr. 3, Târgu Mureș, județul Mureș, cod poștal 540026, cod fiscal 4322823, cont RO03TREZ47624510XXXXX deschis la Trezorerie, reprezentat prin Primar Soos Zoltan - în calitate de administrator; Și

 • 2.2. ________________________, cu sediul social în __________________, str.

nr. __________________, jud./sector ___________________, tel. ___________, fax

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. _____________, CUI

__________________, email ______________, reprezentată prin _____________, în calitate de beneficiar; respectiv Și

 • 2.3 Dl/D-na______________________, domiciliat în________________, str._____________, nr.

au convenit următoarele:

 • 3. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

  • 3.1. Obiectul Protocolului de Colaborare îl constituie dezvoltarea unui proiect ce vizează responsabilitatea companiilor față de mediul înconjurător, față de conservarea zonelor verzi, precum și promovarea și întărirea parteneriatelor ca factor primordial în dezvoltarea societății, denumit ADOPTĂ UN SPAȚIU VERDE!.

  • 3.2. Principalele obiective urmărite prin prezentul Protocol de Colaborare sunt:

 • a) protecția sănătății publice;

 • b) implicarea cetățenilor în viața comunității;

 • c) îmbunătățirea calității vieții cetățenilor;

 • d) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • e) educarea tinerei generații în spiritul civic;

 • f) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • g) nediscriminarea și egalitatea tuturor cetățenilor.

 • 3.3. În urma acordului de voință al ambelor părți, Municipiul Târgu Mureș, în calitate de administrator al terenului cu destinația de spațiu verde, aflat în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș, situat : ___________________________________________________________, în

suprafață totală de ______ mp, încredințează persoanei juridice interesate accesul pe teren în vederea

desfășurării activităților de întreținere în conformitate cu obligațiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea, administrarea și întreținerea spațiilor verzi primite în gestiune în baza Proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde!”, asumate prin prezentul Protocol.

 • 3.4. În condițiile respectării dreptului de proprietate, terenul este gospodărit într-un sistem unitar, vizând conservarea vegetației, înfrumusețarea acesteia și reducerea deficitului de spații verzi amenajate.

 • 3.5. Predarea și primirea terenului care face obiectul prezentului Protocol se va face prin proces verbal de predare-primire și plan de situație.

 • 4. DURATA PROTOCOLULUI

  • 4.1. Prezentul Protocol privind aprobarea și/sau întreținerea spațiilor verzi publice se încheie pe o durată de _____luni, începând cu data de _______până la ___________.

  • 4.2. Prezentul Protocol se poate prelungi succesiv, prin acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă de _________, însă durata totală a colaborării nu poate excede _________.

 • 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

  • 5.1. Administratorul are drept de informare nelimitată asupra operațiunilor exercitate în legătură cu terenul ce formează obiectul Protocolului privind amenajarea și/sau întreținerea spațiilor verzi publice, având acces la toate documentele privind modul de gestionare al spațiilor verzi.

  • 5.2. Administratorul poate să inspecteze bunurile care fac obiectul prezentului Protocol prin intermediul Comisiei de monitorizare și coordonare în vederea implementării și dezvoltării Proiectului Municipiului Târgu Mureș ”Adoptă un Spațiu Verde” care are obligația să verifice stadiul de realizare al lucrărilor specifice precum și modul în care este satisfăcut interesul public. În acest sens, Comisia va întocmi un plan general de intervenție privind modul de gestionare și întreținere corespunzătoare a acestora cu activitățile specifice fiecărui sezon (plantări, greblări, toaletări arbori etc.), pe care îl va pune la dispoziția beneficiarului

  • 5.3. Administratorul are dreptul să modifice/să denunțe unilateral prezentul Protocol privind amenajarea și/sau întreținerea spațiilor verzi publice din motive excepționale legate de interesul național sau local.

  • 5.4. Administratorul are dreptul de a iniția și promova proiecte de investiții pe zona verde care face obiectul prezentului Protocol; toate investițiile realizate de Municipiul Târgu Mureș pe terenurile publice sunt bunuri publice și se înscriu în patrimoniul acestuia.

  • 5.5. Administratorul are obligația de a pune la dispoziția beneficiarului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Protocol, cu titlu gratuit, spațiul prevăzut la pct. 3.3 din cuprinsul acestuia, în vederea realizării Proiectului;

  • 5.6. Administratorul are obligația de a permite beneficiarului amplasarea pe suprafața spațiului verde menționat la art. 3.3 din Protocol a unui număr de maxim 2 panouri informative, fără plata taxelor de ocupare a domeniului public și afișaj aferent amplasării panourilor informative, în condițiile specificate în Regulamentul privind organizarea, administrarea și întreținerea spațiilor verzi primite în gestiune în baza Proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde.

Dimensiunile panourilor ar trebui să fie în funcție de scara terenului adoptat, de amplasament- dacă este sau nu amplasat în zona construită protejată și să respecte HCL nr. 1 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Târgu Mureș.

 • 5.7. Administratorul va asigura, unde este cazul, necesarul de apă pentru irigarea spațiului verde prevăzut la pct. 3.3 din prezentul Protocol.

 • 5.8. Administratorul va aproba proiectele de amenajare peisagistică al amenajărilor festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau a altor evenimente festive, dacă gestionarul își exprimă opțiunea în acest sens.

 • 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE GESTIONARULUI

  • 6.1. Beneficiarul are dreptul de a gospodări în mod direct, pe riscul, cheltuiala și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul prezentului Protocol, fără a putea schimba destinația spațiilor; în acest sens, are obligația de a îngriji pomii, florile, gazonul, să asigure curățenia și întreținerea permanentă a spațiilor verzi și refacerea celor degradate conform prevederilor Regulamentului privind organizarea, administrarea și întreținerea spațiilor verzi primite în gestiune în baza Proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde!”.

  • 6.2. Beneficiarul trebuie să prezinte administratorului informări lunare cu privire la modul de gospodărire a spațiului verde pe suprafața căruia a primit accesul în vederea amenajării/întreținerii, însoțite cu fotografii. Acesta trebuie să permită verificarea terenului și intervențiile de orice natură de către Comisia constituită la nivelul Municipiului Târgu Mureș.

  • 6.3. Beneficiarul are obligația de a folosi spațiul conform destinației, fără a monta/depozita piese de mobilier sau alte obiecte pe suprafața acestuia. Schimbarea destinației spațiului verde este total interzisă.

  • 6.4. Beneficiarul are obligația gospodăririi suprafeței de teren în regim de continuitate și de permanență, ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea și deteriorarea acestuia;

  • 6.5. Beneficiarul va aduce la cunoștința administratorului orice fapte și acte care pun în pericol integritatea suprafeței ce face obiectul prezentului Protocol, de asemenea orice acte sau fapte de natură să împiedice întreținerea normală a acesteia;

  • 6.6. Beneficiarul are obligația de a restitui spațiul verde public menționat la art. 3.3 din prezentul Protocol, după expirarea duratei de valabilitate a Protocolului, liber de orice sarcină, inclusiv investițiile realizate, în condițiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse.

  • 6.7. Beneficiarul are obligația să respecte prevederile Regulamentului privind organizarea, administrarea și întreținerea spațiilor verzi primite în gestiune în baza Proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde!”.

  • 6.8. Beneficiarul nu are dreptul de a iniția și promova propuneri ce vizează lucrări de construcții (permanente sau provizorii) pe zona verde ce face obiectul Protocolului, fără acordul prealabil al Administratorului.

  • 6.9. Beneficiarul are permisiunea de a realiza și instala un sistem de irigații automatizat, adaptat zonei verzi pentru care a primit gestiunea, pe cheltuiala sa, cu obligația de predare a acestuia la încetarea protocolului de colaborare către Administrator, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

  • 6.10. Beneficiarul se obligă să asigure necesarul de material (agro) dendrofloricol pe care decide să îl planteze sau replanteze.

  • 6.11. Beneficiarul poate solicita sprijin din partea administratorului cu privire la soluționarea oricăror chestiuni ivite pe perioada derulării Protocolului, precum consultanță, atribuire cu titlu gratuit de material dendrologic etc.

  • 6.12. În situația în care, pentru executarea lucrărilor de întreținere specifice de sezon a spațiului public încredințat, beneficiarul optează ca lucrările de întreținere să fie executate de către o firmă specializată în activități de grădinărit și arhitectură peisagistică, pe baza unui contract de prestări servicii încheiat între părți, acesta are obligația de a-l aduce la cunoștința administratorului în termen de maxim 3 zile de la semnarea lui și este direct răspunzător de rezultatul final al lucrării.

  • 6.13. Beneficiarul se obligă să asigure realizarea și montarea panourilor informative pe cheltuiala proprie, în condițiile specificate în Regulamentul privind organizarea, administrarea și întreținerea spațiilor verzi primite în gestiune în baza Proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde.

  • 6.14. Beneficiarul se obligă să numească un responsabil/(ă) de proiect pentru activitățile ce intră în responsabilitatea sa.

 • 7. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA PROTOCOLULUI

  • 7.1. Prevederile prezentului Protocol privind întreținerea spațiilor verzi publice se vor adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.

  • 7.2. Orice modificare va face obiectul unui act adițional, agreat de comun acord între părți.

  • 7.3. Prezentul Protocol încetează prin:

 • a) împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) acordul de voință al părților semnatare;

 • c) apariția unei situații neimputabile părților, care face imposibilă îndeplinirea protocolului;

 • d) denunțarea unilaterală din partea Administratorului.

 • 7.4. În situația în care beneficiarul nu își îndeplinește în mod culpabil oricare dintre obligațiile asumate prin prezentul protocol, după ce a fost notificat în acest sens prin scrisoare cu confirmare de primire, Administratorul are dreptul de a înceta unilateral Protocolul de Colaborare, în termen de 15 zile de la trimiterea scrisorii.

 • 8. RESPONSABILITATE

  • 8.1. Beneficiarul răspunde pentru orice prejudiciu produs administratorului prin:

 • a) încălcarea actelor normative și/sau a reglementărilor speciale în vigoare;

 • b) dol;

 • c) culpă în executarea Protocolului;

 • d) neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul Protocol.

 • 8.2. Administratorul va fi despăgubit potrivit legii pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreținerii necorespunzătoare a bunurilor date în gestiune.

 • 9. DISPOZIȚII FINALE

  • 9.1. Părțile declară că au cunoștință de faptul că zonele verzi care fac obiectul Protocolului privind întreținerea spațiilor verzi publice sunt de interes local și aparțin domeniului public al Municipiului Târgu Mureș.

  • 9.2. Clauzele Protocolului privind întreținerea spațiilor verzi publice pot fi renegociate anual, prin acordul ambelor părți.

  • 9.3. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

  • 9.4. Părțile sunt de acord că prezentul protocol este guvernat de limba română.

  • 9.5. Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi, _____/ _____/ ______ în 2 exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte semnatară.

ADMINISTRATOR

BENEFICIAR


Anexa II la H.C.L.M. nr. _____________

REGULAMENT

privind organizarea, administrarea și întreținerea spațiilor verzi primite în gestiune în baza Proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde!

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament are ca obiect reglementarea condițiilor de amenajare și întreținere a terenurilor care fac obiectul Protocoalelor de Colaborare în vederea conservării și înfrumusețării spațiilor verzi publice încheiate în temeiul Proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde!”.

CAP. II. TERMENI, NOȚIUNI ȘI EXPRESII

Art. 2. În sensul prezentului regulament privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș, urmează a fi date în gospodărire către persoanele juridice spațiile verzi aferente locuințelor de tip condominiu, spațiile verzi aferente sensurilor giratorii sau alte spații verzi puse la dispoziție de către municipalitate, formate dintr-un cadru vegetal, cu rol estetic și de protecție, de ameliorare a climatului și a calității aerului.

Art. 2.1. Fac excepție de la prevederile prezentului Regulament spațiile verzi situate în zona centrală și zonele protejate, care vor putea fi date în gospodărire doar cu aprobarea Consiliului local al municipiului Târgu Mureș.

CAP. III. CADRUL LEGISLATIV GENERAL

Art. 3. Cadrul legislativ general privind reglementarea, administrarea și întreținerea spațiilor verzi este asigurat de:

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, rep., cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. IV. PROTOCOLUL DE COLABORARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ȘI ÎNTREȚINERII UNUI SPAȚIU VERDE

Art. 4.

 • (1) Persoanele juridice și persoanele fizice interesate să se implice în programul de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi intitulat ”Adoptă un Spațiu Verde!” al Municipiului Târgu Mureș pot solicita încheierea unui Protocol de Colaborare în acest sens, cu asigurarea din fonduri proprii a cheltuielilor pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi publice aferente locuințelor de tip condominiu.

 • (2) Solicitarea scrisă se depune la sediul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Târgu Mureș și va fi însoțită de o schiță cu amenajarea propusă. În această schiță se vor prezenta tipurile de vegetație și dotările care vor fi folosite.

 • (3) Solicitările vor fi soluționate în ordinea înregistrării lor la Serviciul Public Administrarea Domeniului Public. În vederea soluționării solicitărilor depuse de persoanele juridice (agenți economici, instituții, fundații, ONG-uri), va fi avută în vedere complexitatea amenajării, cuantumul valoric al investiției, având prioritate în soluționarea favorabilă solicitările care acoperă o gamă cât mai largă de elemente decorative și servicii peisagistice prestate.

 • (4) Asociațiile de proprietari pot solicita amenajarea și/sau întreținerea doar a spațiilor verzi publice aferente propriului condominiu. Dacă raportat la valoarea investiției există egalitate, prioritatea o au locatarii din locuințele tip condominium din aproprierea locuinței lor, la fel companiile/firmele vor avea prioritate în cazul în care spatiile verzi sunt adiacente proprietății lor.

 • (5) După aprobarea cererii, se va încheia între solicitant și Municipiul Târgu Mureș - prin Serviciul Public Administrarea Domeniului Public - un Protocol de colaborare în vederea amenajării și/sau întreținerii spațiului verde public, în care se prevăd drepturile și obligațiile fiecărei părți.

 • (6) Modelul Protocolului de Colaborare în vederea întreținerii și/sau amenajării spațiului verde este prevăzut de Anexa I la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. _________/___________.

 • (7) Protocolul de colaborare în vederea amenajării și/sau întreținerii spațiului verde se poate încheia doar dacă nu este alterat caracterul de folosință generală al acestora, cu condiția ca aceste spații verzi să rămână de folosință generală, cu destinația de spațiu verde, și starea lor să fie îmbunătățită. Durata maximă de valabilitate a Protocolului de colaborare este de un an, cu acordul părților putând fi prelungită pe perioade succesive de maxim un an, dar fără a depăși o durată totală de _____________.

 • (8) Spațiile verzi încredințate conform art. 6 vor fi amenajate și/sau întreținute fără a se solicita Municipiului Târgu Mureș plata lucrărilor executate, beneficiarul menționat în acord primind în schimb dreptul de amplasare pe terenul ce face obiectul acordului a până la 2 panouri informative, fără plata taxelor de ocupare a domeniului public și afișaj aferente amplasării panourilor informative, în condiții de asigurare a vizibilității.

 • (9) Dimensiunea panourilor ar trebui să fie în funcție de scara terenului adoptat, de amplasament- dacă este sau nu amplasat în zona construită protejată și să respecte HCL nr. 1 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Târgu Mureș. Pe acest panou va fi inscripționat următorul text: ”Acest spațiu verde este întreținut de către persoana juridică (nume, sigla companiei și date de contact)”. În cazul persoanelor juridice, textul poate fi scris în culorile specifice din sigla companiei. Picioarele de susținere a panoului informativ nu pot depăși 10 cm de la sol.

Art. 5. Lucrările de întreținere a spațiului verde public constau în:

 • a) lucrări de cosit gazon;

 • b) lucrări de greblat frunze și crengi;

 • c) lucrări de plantare a materialului dendrologic;

 • d) udarea materialului dendrologic plantat.

Art. 6.

 • (1) Pentru executarea lucrărilor de amenajare și/sau întreținere specifice de sezon a spațiului verde public încredințat, persoanele juridice sau asociațiile de proprietari pot opta pentru:

 • a) lucrări de amenajare/întreținere executate în regie proprie prin grija celor ce au primit în administrare spațiul verde;

 • b) lucrări de amenajare/întreținere executate de către o companie specializată în activități de grădinărit și arhitectura peisagistică, pe baza unui contract de prestări servicii încheiat între părți;

 • c) lucrări de amenajare/întreținere executate de către prestatorii de lucrări aflați în relații contractuale cu Municipiul Târgu Mureș, urmând a fi facturate pe baza unui contract de prestări servicii încheiat între părți, în baza Protocoalelor de Colaborare.

 • (2) Proiectele de amenajare peisagistică pot include amenajări festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau a altor evenimente festive, dacă beneficiarul își exprimă opțiunea în acest sens.

Art. 7. Lucrările de amenajare a spațiului verde încredințat se execută în conformitate cu schița de amenajare propusă și aprobată de Municipiul Târgu Mureș, prin structura de specialitate cu atribuții în acest sens potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF).

Art. 8.

 • (1) Obligația amenajării și/sau întreținerii spațiului verde, asumată prin protocolul de colaborare, este o obligație de rezultat și nu doar o obligație de diligență, persoana juridică care și-a asumat întreținerea spațiului verde public răspunzând de această obligație cât timp Protocolul de colaborare este în vigoare.

 • (2) În cazul în care obligațiile celui care a semnat protocolul de colaborare cu Municipiul Târgu Mureș nu sunt realizate, aceasta, prin comisia de specialitate cu atribuții în acest sens, notifică beneficiarul Protocolului și îi acordă un termen de maximum 15 zile pentru remedierea situației, iar în cazul în care aceasta nu are loc, îl notifică cu privire la rezilierea unilateral a Protocolului, toate lucrările/dotările realizate până la acea dată fiind preluate de drept în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.

Art. 9. Pentru spațiile verzi publice ce fac obiectul Protocoalelor de Colaborare, Comisia de specialitate cu atribuții în acest sens:

 • a) se va deplasa în teren în vederea identificării amplasamentului din cadrul asociației de proprietari, în baza unui ortofotoplan al spațiului verde cu suprafața domeniului reglementat;

 • b) va întocmi Procesul verbal de predare-primire încheiat și semnat între reprezentantul Municipiului Târgu Mureș și președintele/administratorul persoanei juridice interesate;

 • c) va încheia Protocolul privind întreținerea spațiilor verzi publice între Municipiul Târgu Mureș și persoana juridică interesată, în care se prevăd drepturile și obligațiile fiecărei părți.

CAP.IV. OBLIGAȚII ȘI CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII ȘI CONSERVĂRII SPAȚIILOR VERZI PUBLICE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ Art. 10. În domeniul protejării și conservării spațiilor verzi publice, persoanele juridice sau asociațiile de proprietari care încheie Protocoale de Colaborare cu Municipiul Târgu Mureș au următoarele obligații:

 • a) să nu ocupe terenurile cu destinația de spațiu verde fără autorizație, acord sau alt document emis de Municipiul Târgu Mureș;

 • b) să nu amenajeze fără autorizație, avize sau alte documente emise de Municipiul Târgu Mureș, parcări prin acoperirea cu beton, dale, pietriș sau orice alt material, precum și să nu abandoneze, staționeze, parcheze sau să repare vehicule de orice fel pe suprafața terenului aflat în gospodărirea sa;

 • c) să nu deterioreze spațiul verde pe suprafața căruia a primit accesul în baza Protocolului de Colaborare prin adoptarea unui comportament iresponsabil cu focul sau prin utilizarea altor mijloace mecanice;

 • d) să nu distrugă sau să deterioreze trotuarele, aleile, alte tipuri de pavaj, sistemele de irigații drenaj, instalațiile tehnice și inginerești, mobilierul urban (bănci, coșuri pentru deșeuri stradale), indicatoarele din spațiul verde care face obiectul Protocolului de Colaborare;

 • e) să nu îmbăieze câinii și alte animale în dotări tehnico-edilitare amplasate în spațiul verde ce face obiectul Protocolului de Colaborare;

 • f) să nu evacueze ape reziduale, chimicale, deșeuri de producție, produse petroliere sau alte substanțe nocive pe spațiul verde ce face obiectul Protocolului de Colaborare;

 • g) să nu distrugă habitatele naturale, flora și fauna sălbatică de pe suprafața spațiului verde ce face obiectul Protocolului de Colaborare;

 • h) să nu arunce, deverseze sau depoziteze piese de mobilier, obiecte și/sau deșeuri de orice fel pe suprafețele spațiului verde ce face obiectul Protocolului de Colaborare;

 • i) să respecte obligațiile de întreținere a spațiului verde asumate conform Protocolului de Colaborare încheiat cu Municipiul Târgu Mureș;

 • j) să nu pătrundă cu mijloace auto, moto, velo, mijloace de tracțiune animală pe suprafața terenurilor care fac obiectul Protocolului de Colaborare. Fac excepție autovehiculele de intervenție, pompierii, poliția, jandarmeria, salvarea, utilajele care deservesc spațiile verzi sau care efectuează serviciile publice.

Art. 11.

 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 10, lit. e), h) - cu amendă cuprinsă între 500-1500 lei;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 10, lit. g) - cu amendă cuprinsă între 800-1500 lei;

 • c) nerespectarea prevederilor art. 10, lit. i) - cu amendă cuprinsă între 1000-2000 lei;

 • d) nerespectarea prevederilor art. 10, lit. f), d), j) - cu amendă cuprinsă între 1000-2500 lei;

 • e) nerespectarea prevederilor art. 10, lit. a), b), c) - cu amendă cuprinsă între 1500-2500 lei;

 • (2) Pentru evitarea paralelismelor, contravențiile și sancțiunile instituite prin prezentul Regulament abrogă reglementările anterioare și se aplică prioritar față de acestea.

CAP. V. MĂSURI ȘI REGULI SPECIFICE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI. CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Art. 12. În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorității administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice.

CAP. VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 13. În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată prin săvârșirea contravenției, ca de exemplu de evacuare a materialelor de demolare a construcțiilor sau amenajărilor improvizate de remediere a degradărilor produse etc., organul constatator poate aplica în mod repetat, după împlinirea termenului dat la care contravenientul nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenția săvârșită. La societățile comerciale și instituții, sancțiunea se aplică persoanei juridice. În cazul persoanelor juridice aflate în stare de reorganizare, insolvență sau faliment, sancțiunea va fi aplicată administratorului special, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar, după caz. Amenda este repetitivă dacă fapta este repetitivă. Pentru aceeași faptă se exercită diferite căi de sancțiune: avertizare, amendă, sesizare penală etc.

Art. 14. În cazul în care prin săvârșirea contravenției se produce o pagubă, se va face mențiunea în procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, iar valoarea despăgubirii se va stabili conform tarifelor practicate de Municipiul Târgu Mureș.

Art. 15.

 • (1) Contravențiilor prevăzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal, agentul fiind obligat să facă această mențiune în procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției.

 • (3) Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, contravenienții pot formula plângere la instanța competentă în termen de 15 zile de la comunicare, anexând procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

 • (4) Constatarea și sancționarea contravențiilor la prezentul regulament se face de către polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală sau alte persoane împuternicite de Primarul Municipiului Târgu Mureș.

 • (5) Contravenienții sunt obligați să suporte costurile necesare remedierii prejudiciilor materiale produse prin încălcarea prezentului regulament și consemnate ca atare în procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției ori anexele la acesta.