Hotărârea nr. 164/2021

HCL 164 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCLM nr.62/30.04.2020 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 164 din 27 mai 2021

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCLM nr.62/30.04.2020 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement și Sport «« Mureșul »»

și Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău»» pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 746 din 14.04.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCLM nr.62/30.04.2020 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement și Sport « Mureșul » și Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021

 • b) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 33249/1682 din 10.05.2021

 • c) Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe Locale nr. 7520 din 14.05.2021.

 • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • HCLM nr.28/28.02.2019 privind concesionarea directă, pentru o perioadă de 5 ani, a terenurilor ocupate cu construcții în Târgu Mureș- Complexul de Agrement și Sport «Mureșul», str. Plutelor nr. 2;

 • art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 • art. 30, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 • art. 80 și art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

 • art. 7 alin. (1) și alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • art. 3, alin (1), lit. „b”, lit. „c” și lit. „l” din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (4), art. 136 alin. (10), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243. alin (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCLM nr.62/30.04.2020 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement și Sport « Mureșul » și Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021, astfel:

1. pct. 16.3. se modifică și va avea următorul conținut:

Nr.crt.

Specificație

2020

sezon

2021

sezon

2020 extrasezon

2021 extrasezon

16.3.

- taxă transport gunoi menajer persoane fizice și juridice-cu activitate comercială și odihnă lei/mc/lună/locație

140,00

147,23

140,00

147,23

PROCE] durata d

DURA : Taxa nu conține TVA și se aplică locațiilor cu activitate comercială și odihnă pe e funcționare și se achită la sediul ACASM

2. După punctul 7.3. se introduce un nou punct 7.4. care va avea următorul cuprins:

Nr.crt.

Specificație

2020

sezon

2021

sezon

2020 extrasezon

2021 extrasezon

7.4

Taxă ocupare domeniu public și privat al Municipiului cu construcții (în cazu contractului de concesiune, închiriere sau alte forme de atribuire conform legi

. expirării

i) lei/mp/an

7.4.1

Alimentație publică

-

-

-

169,00

7.4.2

Servicii culturale, sportive și agrement

-

-

-

48,75

7.4.3

Cabane de odihnă

-

-

-

41,60

NOTĂ: Taxele se achită trimestrial (15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie), până la clarificarea situației juridice.

Creanțele datorate către Administrația Complexului de Agrement și Sport «Mureșul», rămân active și vor fi recuperate prin Serviciul Executare Silită și Evidența Amenzilor din cadrul Direcției impozite și taxe locale.

Art. 2.(1) Prevederile HCLM nr.28/28.02.2019 privind concesionarea directă, pentru o perioadă de 5 ani, a terenurilor ocupate cu construcții în Târgu Mureș- Complexul de Agrement și Sport «Mureșul», str. Plutelor nr. 2, se abrogă.

 • (2) Contractele încheiate în baza acestei hotărâri își mențin valabilitatea, până la încetarea de drept a acestora.

 • (3) Pentru anul 2021 se vor încheia convenții, conform modelului prezentat în anexă.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Complexului de Agrement și Sport «Mureșul» și Direcția Impozite si Taxe Locale.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Administrației Complexului de Agrement și Sport «Mureșul»

 • - Direcției Impozite și Taxe Locale

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”)

Anexă


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ ADMINISTRAȚIA COMPLEXULUI DE AGREMENT ȘI SPORT “MUREȘUL”

Nr. ______din _________________

C O N V E N Ț I A

Nr. _____ din _______________________

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE :

Între :

 • a) . Municipiul Târgu Mureș, în baza art. 109 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu sediul în P-ța Victoriei nr.3, reprezentată prin Soâs Zoltan - primar, având calitatea de proprietar, pe de o parte,

Și

 • b) .     _____________________________________________- cu domiciliul/sediul în

___________________, str. _____________, nr._______, jud.Mureș, telfon nr. __________, având calitatea de beneficiar, pe de altă parte, s-a încheiat prezenta convenție, în următoarele condiții:

 • II. OBIECTUL CONVENȚIEI

Art.1 Obiectul convenției constă în folosirea terenului în suprafață de ________ mp. -

_____________, precum și asigurarea de către proprietar, a unor servicii de pompare ape uzate și transport gunoi menajer, teren situat în Complexul de Agrement și Sport “Mureșul” din Târgu Mureș str.Plutelor nr.2, aferent construcției, identificat în schița anexă care face parte integrantă din prezenta convenție.

Art.2 Predarea - primirea obiectului convenției s-a efectuat în condițiile legii .

 • III. TERMENUL

Art.3 Prezenta convenție se încheie pe perioada anului fiscal ___________.

 • IV. PLATA

Art.4 Pentru utilizarea obiectului convenției se va achita contravaloarea serviciilor prestate (tarif ocupare teren salubrizare, pompare apă, etc.), conform tarifelor, aprobate prin HCLM Târgu Mureș

 • 1. Tarif ocupare teren cu construcții utilizate în scopuri de odihnă :

 • - Extrasezon de la 01.01.- 30.04.și 01.09- 31.12.:

 • - Sezon estival 01.05 - 31.08.:

Total tarif ocupare teren cu construcții =lei

 • 2. Tarif ocupare teren pentru suprafețele de teren adiacente fiecărei locații - trotuare betonate sau pavate:

- Extrasezon 01.01. - 30.04.și 01.09. - 31.12..

- Sezon estival 01.05 - 31.08.

Total tarif ocupare teren - adiacente = _________lei

 • 3. Tarif pentru prestări servicii și anume :

  • 3.1. Tarif de salubrizare pentru colectare și transport deșeuri lei/mc./lună

- Extrasezon de la 01.01- 30.04.________și 01.09 - 31.12.__________

- Sezon estival 01.05 - 31.08.2021

Total tarif de salubrizare pentru colectare și transport deșeuri = __________lei

 • 3.2. tarif pompare ape uzate __________lei/mc.

(apă potabilă contorizată -Aquaserv)

TOTAL GENERAL = ______________LEI

Art.5 Tarifele de la art.4 se modifică în mod corespunzător în funcție de Hotărârile Consiliului Local ce se adoptă de autoritatea publică locală. Sumele și tarifele modificate se vor aplica de la data intrarii în vigoare a Hotărârii care le modifică, beneficiarul fiind obligat a le achita fără îndeplinirea altor formalități .

Art.6 Plata tarifelor aferente prevăzute la art.4 alin.1; alin 2; alin 3, punct 3.1. se va face trimestrial până la: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie, inclusiv.

Art.7 Plata tarifelor aferente prevăzute la art.4 , alin 3 punct 3.2. se va face astfel:

o semestrul I 2021 (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie), va avea scadența în 15 septembrie 2021

o semestrul II 2021 ( iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) , va avea scadența în 15 martie 2022

Art.8 Reducerea obligațiilor contractuale, pe anul 2021, privind tarifele de închiriere și concesiune pentru terenurile concesionate respectiv închiriate, situate în str. Plutelor nr.2 -Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, se face conform HCLM Târgu Mureș”.

Art.9 Neplata tarifelor prevăzute la art.4 atrage după sine calcularea și perceperea majorărilor de întârziere în cotă legală, conform actelor normative în materie aplicate la data scadenței de plată.

Art.10 Întârzierea la plată a tarifelor cu mai mult de 30 zile de la termenul prevăzut la art.6 și art.7, autorizează pe proprietar să rezilieze unilateral convenția și să pretindă plata de daune interese, fără îndeplinirea vreunei formalități sau somații, precum și la eliberarea amplasamentului.

Art.11 Plata tarifelor aferente se va face la serviciul taxe și impozite din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș, casieria Complexului de Agrement și Sport “Mureșul” sau în contul nr. RO04TREZ47621360206XXXXX deschis la Trezoreria Târgu Mureș.

 • V. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.12 Proprietarul se obligă :

 • 1. Să predea bunul în starea corespunzătoare folosinței curente ;

 • 2. Să asigure folosința bunului în tot timpul convenției garantând pe

beneficiar contra tulburării folosinței bunului ;

 • 3. Să controleze modul cum este folosit și întreținut bunul ;

 • 4. Să asigure buna funcționare a rețelelor de canalizare pentru evacuarea apei

menajere ;

 • 5. Să asigure ridicarea și transportul gunoiului menajer ;

 • 6. Să asigure accesul la bunul închiriat în condițiile stabilite prin

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului C.A.S.M. ;

 • VI. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art.13 Beneficiarul se obligă :

 • 1. Să folosească bunul după destinația care rezultă din convenție ;

 • 2. Să plătească tarifele la termenele fixate prin prezenta convenție, după caz

 • a majorărilor de întârziere;

 • 3. La sfărșitul convenției să restituie bunul în starea în care l-a primit;

 • 4. Să anunțe în scris Administrația Complexului de Agrement și Sport

“Mureșul”, anticipat schimbarea destinației activității;

 • 5. Să respecte programul de intrare cu autovehicule de aprovizionare în

incinta complexului, după următorul program: în sezon zilnic între orele 7°°- 10°° și luni între orele 7°°—i2°° iar în extrasezon zilnic între orele 7°°-12°°.

 • 6. Este interzisă tăierea de arbori și puieți ;

 • 7. Să păstreze în permanență curațenia în jurul construcției. În cazul

 • constatării de nereguli în acest sens va suporta plata amenzilor în vigoare ;

 • 8. Să asigure paza bunurilor din clădire în conformitate cu prevederile art.7

din Legea nr.371/2004 si Legii nr.333/2003;

 • 9. Să ia toate masurile privind prevenirea și stingerea incendiilor în

 • perimetrul de teren aflat în folosință, inclusiv să-și doteze cladirile, anexele și instalațiile în funcțiune cu mijloacele necesare stingerii incendiilor așa cum prevede legislația în materie ;

 • 10. Să respecte regulamentul de Organizare și funcționare al CASM;

 • VII. SUBÎNCHIRIEREA ȘI CESIUNEA

Art.14 Subînchirierea în tot sau în parte a bunului sau cesiunea convenției, unui terț, este permisă numai cu acordul prealabil scris și cu respectarea condițiilor și obținerea aprobărilor cerute de legislația în vigoare.

 • VIII RĂSPUNDEREA

Art.15 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile datorează daune interese în condițiile legii.

Art.16 Forța majoră exonerează părțile de răspunderea contractuală .

 • IX. ÎNCETAREA CONVENȚIEI

Art.17 Prezenta convenție încetează de drept în următoarele situații :

 • a) Ajungerea la termenul pentru care a fost încheiat ;

 • b) Denunțarea unilaterala a convenției din partea proprietarului ;

 • c) Inițierea unor planuri de sistematizare și amenajare a Complexului de agrement și sport “Mureșul” din partea proprietarului ;

 • d) Pieire totală a bunului care face obiectul convenției. Dacă bunul a pierit parțial, convenția continuă pentru partea rămasă, dacă aceasta permite folosirea bunului conform scopului și destinației avute în vedere la încheierea lui;

 • X. LITIGII

Art.18 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentei convenții se vor soluționa pe

cale amiabilă, în caz contrar intrănd în competența instanței judecătorești competente.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE

Art.19 Clauzele prezentei convenții vor putea fi modificate sau completate prin acordul părților contractante prin acte adiționale.

Art.20 Prezenta convenție a fost încheiată în 3 exemplare originale din care un exemplar se predă beneficiarului .

PROPRIETAR,                              BENEFICIAR,

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Reprezentat prin :                                       ___________________

PRIMAR,

Soâs Zoltân

p. Director executiv, Năznean Ana

VIZA JURIDICĂ

DIRECTOR ACASM, ing. Mâtyâsi Miklâs-Levente