Hotărârea nr. 163/2021

HCL 163 privind instituirea unor noi taxe percepute de către,Serviciul Public de Utilităţi Municipale,pentru anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 163 din 27 mai 2021

privind instituirea unor noi taxe percepute de către Serviciul Public de Utilități Municipale, pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 91.047 din 14.05.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public de Utilități Municipale, privind instituirea taxei de ocupare domeniu public și privat, cu terase, percepută de Serviciul Public de Utilități Municipale, pentru anul 2021

  • b) Raportul de specialitate al Direcției impozite și taxe locale înregistrat sub nr.35.101 din 14.05.2021

  • c) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 37.848 din 21.05.2021,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

  • e) Luând în considerare amendamentele formulate în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile :

  • art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  • art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

  • art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

  • art. 6 pct. 1 - Anexa 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc din Hotărârea nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În temeiul art. 87, alin. (3), art.129, alin.(4), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „c”, art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 Iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă instituirea unor noi taxe, percepute de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2021, cuprinse în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Taxa de ocupare domeniu public și privat, cu terase, percepută de Serviciului Public de Utilități Municipale se datorează începând cu data de 1 iunie 2021.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public de Utilități Municipale.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public de Utilități Municipale.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”)

A N E X A Nr. 1

Taxă ocupare domeniu public și privat, cu terase, percepută în cadrul S.P.U.M., pentru anul 2021

Nr. crt.

Servicii

U.m.

Taxă lei

Pentru anul 2021

1. Taxă ocupare domeniu public și privat, cu terase

Ianuarie,      februarie      și

decembrie

Lei/mp/lună

4,00

Martie și noiembrie

Lei/mp/lună

7,00

Aprilie și octombrie

Lei/mp/lună

13,00

Mai și septembrie

Lei/mp/lună

21,00

Iunie, iulie și august

Lei/mp/lună

33,00

2. Taxă închiriere pentru spații cu destinație ateliere de creație

Lei/mp/lună

1,50

3. Taxă închiriere subsol pentru ateliere de creație

Lei/mp/lună

0,80