Hotărârea nr. 162/2021

HCL 162 pentru închirierea prin licitație publică,a construcției existente ,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente,pentru activități comerciale la Platoul Cornești,aprobarea documentației de atribuire,aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanți

o „ . t

I R O M Â N I A

■R JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 162 din 27 mai 2021

pentru închirierea prin licitație publică, a construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare și membrii supleanți

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 90.940 din 6.05.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public de Utilități Municipale

 • b) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 34.682/1.744 din 13.05.2021,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

 • d) Propunerile și amendamentele formulate în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile :

 • art. 28, alin. (2) și alin.(3), lit. „c” din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Anexei nr.1, pct.4, lit. „f” din Legea nr.46/2008-Codul silvic

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c” și alin. (4), lit. „c”, a art.139, alin. (3), lit. „c” și lit. „g”, a art. 196, alin. (1), lit. „a” și a art. 243, alin. (1), lit. „a”, precum și ale art.333-348 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică, a construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, având o valoare de inventar de 1.040.490,19 lei, pentru activități comerciale la Platoul Cornești, cu dotările prezentate în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă documentația de atribuire, alcătuită din:

 • (1) Caietul de sarcini, prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Fișa de date a procedurii de licitație, prezentată în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Modelul Contractului de închiriere, prezentat în Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Formularele și modelul documentelor necesare licitației publice, prezentate în Anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare, în următoarea componență:

 • 1. dl. Jakab Istvan Attila- consilier local - Președinte

 • 2. dl. Moldovan Călin - consilier local - membru

 • 3. reprezentant ANAF - membru

 • 4. d-na Șagău Zenovia Maria - reprezentant SPUM - membru

 • 5. d-na Murariu Camelia - reprezentant Biroul concesiuni, închirieri și vânzări - secretar

Propunem membrii supleanți:

 • 1. dl. Voicu Bogdan Costin - consilier local - Președinte

 • 2. dl. Szabâ Peter - consilier local - membru

 • 3. d-na Vary Florentina Maria - reprezentant SPUM - membru

 • 4. d-na Ioraș Simona - reprezentant Biroul concesiuni, închirieri și vânzări - secretar

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public de Utilități Municipale, Direcția Economică.

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Serviciului Public de Utilități Municipale

 • - Direcției Economice - Biroului Concesiuni, Închirieri și Vânzări

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează, p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)


Anexa nr. 2 la HCL nr. _______

ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂȚI MUNICIPALE

TEL/FAX : 0265-250337

Nr.___________din__________________2021

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publică a construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești

Denumirea si sediul autorității administratei publice care organizează licitația:

Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în P-ța Victoriei, nr. 3, jud.

Mureș.

1. INFORMAȚII GENERALE:

Prezentul Caiet de sarcini constituie anexă la Contractul de închiriere a construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești

Atribuirea locației, liberă de sarcini, a construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești

 • 1.1. Motivația închirierii:

  • 1.1.1. Sporirea veniturilor către bugetul local al Municipiului Târgu-Mureș, prin încasarea taxelor și impozitelor aferente activității ce urmează a se desfășura pe parcursul derulării închirierii.

  • 1.1.2. Crearea unor noi locuri de muncă.

  • 1.1.3. Exploatarea eficientă a terenului și construcției existente.

 • 1.2. Condiții generale ale licitației publice:

  • 1.2.1. Bunurile care fac obiectul licitației, se vor menține în stare corespunzătoare de folosință, pe toată durata închirierii, potrivit destinației acestora

  • 1.2.2. Ofertantul câștigător, la încetarea din orice cauză a contractului de închiriere, va preda amplasamentul liber de sarcini

  • 1.2.3. Ofertantul câștigător este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător, respectiv să încheie contract de salubritate și contract pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile

  • 1.2.4. Autoritatea contractantă va asigura folosința netulburată a spațiului pe toată durata închirierii. Ofertantul câștigător va asigura exploatarea terenului, obiect al închirierii, în regim de continuitate și permanență. Este interzisă subînchirierea spațiului.

  • 1.2.5. Ofertantul câștigător are obligația să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvârșite

  • 1.2.6. Ofertantul câștigător are obligația să plătească chiria în cuantumul și la termenele stabilite prin contractul de închiriere, ce face parte din documentația de atribuire

  • 1.2.7. Activitatea desfășurată în cadrul spațiului, se va încadra doar în domeniul alimentației

publice

 • 1.2.8. Ofertantul câștigător are obligația de a respecta toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public

 • 1.2.9. Ofertantul câștigător are obligația de a obține toate avizele/acordurile necesare desfășurării activității de terasă cu specificul de alimentație publică, inclusiv acordul de funcționare conform legislației incidente în materie

 • 1.2.10. Se vor asigura, atât respectarea prevederilor:

 • Ordinului nr. 111/2008, actualizat, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

 • A Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998

 • Precum și a normelor generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind măsurile și condițiile necesare pentru a combate riscurile și a asigura adecvarea pentru consumul uman a produselor alimentare astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul nr. 852/2004/CE, privind igiena produselor alimentare, cu modificările în vigoare, ce includ:

 • - Incintele utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie curate și întreținute în bună stare, să asigure un spațiu de lucru suficient și adecvat efectuării în condiții igienice a tuturor operațiunilor, să asigure condiții adecvate de manipulare și depozitare, cu reglarea temperaturii și capacitate suficientă pentru a păstra produsele alimentare la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate;

 • - Suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare trebuie să fie în bună stare, ușor de curățat și , după caz, de dezinfectat;

 • - Trebuie să existe un număr suficient de toalete cu jet de apă, racordate la un sistem de scurgere eficace, toaletele nu trebuie să comunice direct cu încăperile în care se manipulează produsele alimentare;

 • - Trebuie să existe un număr suficient de chiuvete, amplasate în mod corespunzător și destinate spălatului pe mâini, care să dispună de apă potabilă curentă rece și caldă, cât și de materiale pentru spălatul și uscatul igienic al mâinilor;

 • - Trebuie să se prevadă vestiare adecvate pentru personal;

 • - Produsele de salubritate și produsele dezinfectante nu trebuie depozitate în zonele în care se manipulează produsele alimentare;

 • - Trebuie să se prevadă mijloace adecvate pentru depozitarea și eliminarea, în bune condiții de igienă, a substanțelor și deșeurilor periculoase și/sau necomestibile (lichide sau solide) pentru a se evita acumularea lor.

 • 2. OBIECTUL LICITAȚIEI ȘI CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI: Închirierea imobilului ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru desfășurarea de activități comerciale la Platoul Cornești

  • 2.1. Descrierea căsuței, dotările existente, dimensiunile acesteia:

 • - Sala cu mese și tijghea pentru vânzare în suprafață de 72,70 mp.;

 • - Bucătărie dotată în suprafață de 22,30 mp.;

 • - Grup sanitar pentru clienți- bărbați 3,00 mp.;

 • - Grup sanitar pentru clienți- femei 4,20 mp.;

 • - Grup sanitar pentru personal în suprafață de 1,40 mp.;

 • - Hol pentru aprovizionare în suprafață de 3,80 mp.;

 • - Vestiar pentru personal în suprafață de 2,00 mp.;

 • - Depozit în suprafață de 3,60 mp.;

 • - Terasă adiacentă în suprafață de 116 mp.;

 • - Teren adiacent pavat cu destinația terasă în suprafață de 200 mp.

Dotările disponibile aferente: sunt cuprinse în anexa 1 la prezentul caiet de sarcini.

Spațiul dispune de utilități:

 • - Apa- canal

 • - Energie electrică

 • - Gaz

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului, chiriașul este obligat să încheie contracte pentru utilități.

 • 2.2. Forma de valorificare: închiriere prin licitație publică.

În conformitate cu dispozițiile Art. 5  (1) Orice exercițiu comercial se

desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legiidin Legea nr.650/2002”pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață”, coroborat cu Art.332 din OUG Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, la licitație se înscriu și participă doar agenți economici.

 • 2.3. Poate participa la licitație, în număr nelimitat, orice agent economic cu obiect de activitate pentru comercializarea produselor de tip -alimentație publică în condițiile în care este declarat calificat de către Comisia de evaluare a licitației, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Suprafața construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești are o suprafață utilă de 113 mp+ terasa din lemn 116 mp + terasa pavata 200 mp., cu dotările din anexa nr 1 la prezentul caiet de sarcini.

 • 2.4. Descrierea obiectului licitației:

Obiectul licitației este închirierea construcției existente,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești.

 • 2.5. Condițiile și regimul de exploatare pentru spațiile închiriate:

Condițiile și regimul de exploatare pentru construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești , proprietate publică a Municipiului Târgu Mureș, vor fi stipulate în prezentul caiet de sarcini. Toate avizele și autorizațiile necesare desfășurării activităților mai sus menționate, revin în sarcina chiriașului. Chiriașul este obligat să respecte legislația în vigoare privind normele de apărare împotriva incendiilor, precum și dispozițiile referitoare la protecția mediului și igiena sanitară. Cheltuielile cu utilitățile vor fi suportate de către chiriaș.

 • 3. DURATA ÎNCHIRIERII:

În urma licitației se va încheia Contract de închiriere, pe o perioadă de 4 ani de la semnarea contractului, cu posibilitatea de prelungire pe încă 2 ani, prin act adițional.

 • 4. ELEMENTE DE PREȚ:

  • 4.1. Prețul de pornire al licitației pentru închirierea locației este: 13,50 lei/mp/lună (nu se adaugă TVA) pentru suprafața totală de 429 mp.

   • 4.1.1. Criteriul de adjudecare utilizat este: prețul cel mai mare.

   • 4.1.2. În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de prețul cel mai mare ofertat, în plic închis, printr-o nouă ofertare, în cadrul procedurii în desfășurare.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, proprietarul are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • 4.2. CHIRIA:

  • 4.2.1. Chiriașul va achita sumele aferente contractului, după 30 de zile de la data semnării Procesului verbal de predare-primire a locației închiriate. În primele 30 de zile de la semnarea procesului verbal de predare-primire, nu se percepe chirie, fiind considerată perioadă de acomodare.

  • 4.2.2. Plata chiriei aferente se va face lunar, până în data de 10 a lunii următoare.

  • 4.2.3. Pentru neplata la termen a chiriei aferente, se datorează majorări de întârziere, în conformitate cu legislația în vigoare. Chiria se achită integral, nu se acceptă plăți eșalonate.

  • 4.2.4. Neplata, în termen, a chiriei timp de 2 (două) luni consecutive duce la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere și eliberarea fără punere în întârziere a locației, prin titlu executor, fără îndeplinirea nici unei formalități.

  • 4.2.5. Plata chiriei aferente, se va face conform prețului adjudecat, stipulat în Contractul de închiriere.

  • 4.2.6. Se interzice subînchirierea spațiului, total sau parțial, precum și cesionarea dreptului de locațiune fără acordul Municipiului Târgu Mureș. De asemenea spațiul închiriat nu poate fi grevat de vreo sarcină. Încălcarea acestor cerințe atrage rezilierea de îndată a contractului de închiriere, fără îndeplinirea vreunei formalități (proceduri) prealabile.

 • 5. PARTICIPANȚII LA LICITAȚIA PUBLICĂ:

  • 5.1. Are dreptul de a participa la licitație orice persoană juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

   • 5.1.1. A plăti toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

   • 5.1.2. A depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

   • 5.1.3. Are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile la plata impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

   • 5.1.4. Nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

   • 5.1.5. Deține minim 3 (trei) ani de experiență (activitate efectivă) în domeniul alimentației publice.

  • 5.2. Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității administrativ-teritoriale, respectiv Târgu Mureș în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

  • 5.3. Actele doveditoare îndeplinirii condițiilor de participare la licitație sunt:

   • 5.3.1. Dovada constituirii garanției de participare la licitație;

   • 5.3.2. Dovada achitării caietului de sarcini;

   • 5.3.3. Copie după certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului;

   • 5.3.4. Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale. În acest sens se vor prezenta certificate de atestare fiscală eliberate de organele fiscale ale Ministerului Finanțelor și cele ale autorității publice locale. Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante și să fie emise cu mai puțin de 30 de zile anterior datei desfășurării licitației;

   • 5.3.5. Act constitutiv, statut din care să rezulte că poate desfășura activitățile solicitate în Caietul de sarcini - copie conform cu originalul;

   • 5.3.6. Certificat constatator din care să rezulte că poate desfășura activitățile solicitate în Caietul de sarcini, respectiv are experiența necesară - copie conform cu originalul;

   • 5.3.7. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, semnată în original, din care să rezulte că acesta nu se află în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

   • 5.3.8. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, semnată în original, din care să rezulte că aceasta nu a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității administrativ-teritoriale, respectiv Târgu Mureș, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează în condițiile menționate la punctul 5.2;

   • 5.3.9. Să aducă dovada experienței de 3 ani, prin contracte pe care le-au avut în domeniul alimentației publice.

Lipsa oricăruia dintre aceste documente duce la considerarea nerespectării prevederilor modului de prezentare a ofertei.

 • 6. CONSIDERATII TEHNICE:

  • 6.1. În vederea participării la licitație este obligatorie prezentarea de către agentul economic a documentelor prevăzute la art. 5.3.

  • 6.2. Depunerea ofertelor de către participanți se realizează pentru construcția existentă ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești. În cazul în care nu se adjudecă locația, se va relua licitația.

  • 6.3. Chiriașul va constitui garanția contractului în cuantumul a 2(două) chirii, aferente contractului, în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului.

  • 6.4. Procesului verbal de predare-primire a locației, se va încheia într-un termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data constituirii garanției contractului.

 • 7. GARANȚIA DE PARTICIPARE:

  • 7.1. Garanția de participare este obligatorie și se constituie prin scrisoare de garanție bancară, virament bancar (condiția confirmării de bancă) sau în numerar, prin plata la casieria autorității contractante, până la data deschiderii ofertelor (exclusiv ziua deschiderii).

  • 7.2. Valoarea garanției de participare la licitație reprezintă cuantumul a 3 (trei) chirii lunare de la care pornește licitația. Valabilitatea garanției de participare este de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. Garanția de participare se reține în următoarele cazuri:

 • - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul nu a constituit garanția contractului de închiriere;

 • - refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere.

 • 7.3. Garanția de participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare se restituie acestuia în cel mult 30 (treizeci) de zile. Participantilor necâștigători li se va restitui garanția de participare în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, de la semnarea contractului, în baza unei solicitări în scris.

 • 8. DREPTURILE PĂRȚILOR:

  • 8.1. Drepturile chiriașului:

   • 8.1.1. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul Contractului de închiriere.

   • 8.1.2. Chiriașul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin Contractul de închiriere.

  • 8.2. Drepturile proprietarului:

   • 8.2.1. Proprietarul, are dreptul, dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă să semneze Contractul de închiriere în termenul prevăzut la punctul 9.1, nu constituie garanția contractului în termenul prevăzut la punctul 6.3, sau nu preia amplasamentul atribuit, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termenul prevăzut la punctul 6.4, să reia procedura de licitație a amplasamentului.

   • 8.2.2. Proprietarul are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiției, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate de chiriaș.

   • 8.2.3. Proprietarul are dreptul să modifice, în mod unilateral, Contractul de închiriere, din motive excepționale, legate de interesul național sau local, cu preaviz de 30 de zile.

   • 8.2.4. Proprietarul are dreptul să rezilieze în mod unilateral Contractul de închiriere, în cazul în care chiriașul nu respectă prevederile Contractului de închiriere, cu înștiințare de 30 de zile, chiriașul neavând dreptul să solicite daune sau despăgubiri.

 • 9. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

  • 9.1. Obligațiile chiriașului:

   • 9.1.1 Să semneze Contractul de închiriere după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării atribuirii contractului.

   • 9.1.2 Să folosească locația închiriată numai pentru activitățile comerciale de tip alimentație publică pentru care s-a licitat conform caietului de sarcini.

   • 9.1.3. Să constituie garanția contractului în cuantumul a 2 (două) chirii, aferente contractului, în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de închiriere. Din garanția contractului, proprietarul poate preleva penalitățile și alte sume datorate de chiriaș.

   • 9.1.4. Să solicite și să obțină Avizele necesare, inclusiv Autorizația de funcționare

   • 9.1.5. Să asigure exploatarea și funcționarea, în regim de continuitate. În caz de nefuncționare pe o perioada mai mare de 30 (treizeci) zile, locația se consideră abandonată și duce la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere și la eliberarea locației pe cale administrativă.

   • 9.1.6. Să declare locația adjudecată, la Direcția administrarea impozitelor și taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale.

   • 9.1.7. Să nu schimbe domeniul de activitate aprobat.

   • 9.1.8. Să notifice, în scris, proprietarul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității.

   • 9.1.9. Să nu subînchirieze locația adjudecată și să nu închirieze construcția existentă ,,Căsuța din Pădure" și terasa aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești.

   • 9.1.10. Să nu exploateze prin sau împreună cu terți, construcția existentă ,,Căsuța din Pădure" și terasa aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești.

   • 9.1.11. Să nu înstrăineze, ipotecheze sau să greveze cu sarcini construcția existentă ,,Căsuța din Pădure" și terasa aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești.

   • 9.1.12. Să plătească, pe toata durata închirierii, chiria conform contractului de închiriere, taxele datorate bugetului local, precum și utilitățile, ele neintrând în prețul chiriei.

   • 9.1.13. Chiriașul are obligația de a obține toate avizele si acordurile necesare pentru activitățile desfășurate în locația închiriată ,,Căsuța din Pădure" și terasa aferentă, pentru activități comerciale la Platoul Cornești, pe cheltuială proprie.

   • 9.1.14. Să restituie terenul și construcția existentă proprietarului, la încetarea Contractului de închiriere din orice cauză, în deplină proprietate, liber de sarcini, în baza unui Proces verbal de predare-primire, toate investițiile rămânând proprietarului după încetarea contractului.

   • 9.1.15. Răspunde de întreținerea și curățarea amplasamentului și a zonei adiacente, precum si amplasarea unui tomberon pentru reziduuri, și să încheie contract cu operatorul de salubritate.

   • 9.1.16. Chiriașul își asumă, în totalitate, responsabilitățile de mediu pe toată durata contractului.

   • 9.1.17. Să încheie contracte de prestări de servicii cu furnizorii de utilități (electricitate, apă-canal, gaz), precum și cu compania de salubrizare, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.

   • 9.1.18. Să execute la timp și în bune condiții lucrări de întreținere datorate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Este interzisă orice modificare fără acordul proprietarului.

   • 9.1.19. Să respecte normele de tehnica securității muncii și PSI, conform legislației în vigoare.

   • 9.1.20. Să respecte normele de comportare și bună vecinătate.

   • 9.1.21. Să respecte programul de funcționare între orele 9,00 - 22,00 și programul de aprovizionare între orele 6,00 - 9,00. Chiriașului îi este interzis să folosească orice fel de sonorizare pe locația licitată, cu excepția muzicii ambientale de interior.

   • 9.1.22. Să preia locația în baza procesului verbal de predare-primire a locației, într-un termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data constituirii garanției contractului.

   • 9.1.23. Conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaj cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu recomandărilor UE privind protecția mediului înconjurător având în vedere protejarea

naturii zona Platoul Cornești și împrejurimi înglobat în situl Natura 2000 -

comercianților li se interzice folosirea ambalajelor care nu sunt biodegradabile, vânzarea / comercializarea băuturilor sau altele în ambalaje care nu sunt biodegradabile (pungi plastic, băuturi în peturi din plastic, pahare plastic , etc.). În caz de nerespectare, contractul este nul de drept fără îndeplinirea vreunei formalități, și eliberarea fără punere în întârziere a locației fără a avea dreptul să solicite daune sau despăgubiri.

 • 9.1.24. În cazul în care, chiriașul provoacă daune imobilului sau folosește imobilul necorespunzător, contractul este nul de drept, iar chiriașul, în baza somației care reprezintă titlu executoriu, are obligația să achite suma de 50.000 lei

 • 9.1.25. Chiriașul are obligația să își asigure paza obiectivului închiriat, proprietarul nu răspunde de bunul închiriat în cazul provocării de daune, vandalizări, spargeri, etc.

 • 9.2. Obligațiile proprietarului:

  • 9.2.1. Sa întocmească Contractul de închiriere în maxim 20 (douăzeci) zile de la data comunicării atribuirii contractului de închiriere.

  • 9.2.2. Să pună la dispoziția chiriașului imobilul și terenul, libere de orice sarcini, în baza Procesului verbal de predare primire.

  • 9.2.3. Să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiției, verificând respectarea obligațiilor asumate de chiriaș.

  • 9.2.4. Să confere chiriașului dreptul de folosință asupra locației și terenului.

  • 9.2.5. Să nu îl tulbure pe chiriaș în exercițiul drepturilor rezultate din Contractul de închiriere.

  • 9.2.6. În caz de nerespectare a clauzelor stabilite de către operatorul economic, proprietarul își rezervă dreptul de a face toate demersurile legale inclusiv cu alte instituții abilitate, pentru reglementarea situațiilor de orice natură.

 • 10. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE:

  • 10.1 Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor Acte adiționale cu excepția situației stabilită la punctul 8.2.3

  • 10.2. Contractul de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în Contractul de închiriere.

 • b) În cazul în care interesul local sau cerințele urbanistice impun aceasta, prin denunțarea unilaterală de către proprietar, cu preaviz de 30 (treizeci) zile, adresat chiriașului, de a elibera locația.

 • c) Prin acordul părților.

 • d) Când chiriașul nu-și respectă obligațiile asumate în contract, contractul este nul de drept fără efectuarea vreunei formalități și fără punere în întârziere.

 • e) Alte situații expres prevăzute de legislația în vigoare.

Încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea Contractului de închiriere sau de la data comunicată prin notificare.

 • 10.3. Denunțarea unilaterală a contractului poate fi făcută e către oricare din părți. Chiriașul cu un preaviz de 90 de zile, are dreptul de a denunța unilateral contractul, în caz contrar va achita chiria pe lună integral.

 • 10.4. Contractul se reziliază, pe deplin drept, prin denunțare unilaterală de către proprietar, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a chiriașului și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care chiriașul se găsește în una din următoarele situații.

  • 10.4.1. A schimbat destinația bunului închiriat.

  • 10.4.2. A închiriat, înstrăinat, ipotecat, grevat cu sarcini sau a transmis printr-o altă formă contractuală dreptul de folosință al imobilului amplasat pe locația adjudecată.

  • 10.4.3. A cedat folosința locației unor terți.

  • 10.4.4. Nu a respectat Avizele emise.

  • 10.4.5. A folosit imobilul împreună cu terți (participațiune sau orice altă formă).

  • 10.4.6. Nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a chiriei.

  • 10.4.7. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș.

  • 10.4.8. Nu a constituit garanția la contractul de închiriere, în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului.

  • 10.4.9. În situația neutilizării construcției existente o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile

  • 10.4.10. În cazul neobținerii Avizelor și Autorizațiilor.

Aceste situații de încetare a Contractului de închiriere, duc la pierderea garanției contractuale, precum și la eliberarea locației și a terenului fără punere în întârziere. Chiriașul nu poate solicita daune sau despăgubiri de la autoritatea contractantă, pentru investițiile realizate. Toate investițiile rămân proprietarului după încetarea contractului de închiriere, indiferent de cauză.

 • 11. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE PE PARCURSUL

  ÎNCHIRIERII:

  • 11.1. Bunuri de retur, ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului, la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul închirierii, respectiv, locația (terenul), investițiile de orice natură realizate de concesionar pe durata închirierii precum și bunurile care au fost puse la dispoziția concesionarului.

  • 11.2. Bunuri proprii, care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea chiriașului. Sunt bunuri proprii, bunuri care au aparținut chiriașului și au fost folosite pe durata închirierii.

 • 12. SOLUȚIONAREA LlTIGIILOR:

  • 12.1. Litigiile de orice fel care decurg din executarea Contractului de închiriere se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești a Municipiului Târgu Mureș.

 • 13. DISPOZITII FINALE:

  • 13.1. Anunțul de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală și pe pagina proprie de internet, conform Art. 330, alin. (1) din OUG Nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  • 13.2. Nu vor participa la licitație agenții economici care:

   • 13.2.1 au debite restante față de bugetul local și/sau către bugetul consolidat al statului.

   • 13.2.2 sunt în litigiu cu Municipiul Târgu Mureș.

   • 13.2.3. sunt în procedură de reorganizare judiciară sau faliment.

   • 13.2.4. au activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice.

   • 13.2.5. au avut Contracte de închiriere, cu Municipiul Târgu Mureș, care au fost reziliate prin denunțare unilaterală de către proprietar, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

  • 13.3. În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, chiriașul pierde dreptul de a participa la o nouă licitație, iar proprietarul va reorganiza procedura de licitație în vederea închirierii locației.

  • 13.4. Semnarea contractului de închiriere se va face, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea și interdicția de a participa la o altă licitație ulterioară, organizată de Municipiului Târgu Mureș, 3 ani, calculată de la desemnarea operatorului economic respectiv drept câștigător la licitație.

  • 13.5. Contractul de închiriere va cuprinde drepturile și obligațiile părților stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, respectiv obligațiile asumate în procedura de licitație, de ofertantul declarat câștigător.

  • 13.6. Dacă, din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți. În acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare garanția de participare la licitație, în baza unei solicitări în scris.

  • 13.7. Municipiului Târgu Mureș are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractelor, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire, conform Art. 341, alin. (21) din OUG Nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  • 13.8. La încetarea Contractului de închiriere, din orice cauză, imobilul și terenul revin Municipiului Târgu Mureș, libere de sarcini.

  • 13.9. Predarea construcției și a terenului de către chiriaș se face pe baza Procesului verbal de predare - primire a locației. În caz de neconformare, eliberarea locației se realizează pe cale administrativă, pe cheltuiala chiriașului.

  • 13.10. Se interzice notarea în evidențele de Carte Funciară a construcției provizorii închiriate.

  • 13.11. Pentru perioada în care sumele reținute cu titlu de garanție se ală la dispoziția proprietarului, nu se calculează dobânzi, sumele se încasează în lei și se va elibera aceeași sumă în lei.

  • 13.12. Termenele prevăzute de prezentul Caiet de sarcini se calculează pe zile calendaristice, incluzând în termen și ziua în care el începe să curgă și ziua când se împlinește, cu excepțiile expres prevăzute de prezentul Caiet de sarcini.

  • 13.13. Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini, fișa de date a procedurii și anunțul de participare, se consideră însușite de ofertant.

 • 14. DATA LICITAȚIEI : va fi comunicată prin anunțul de participare la

licitație.

 • 15. PREȚUL CAIETULUI DE SARCINI: 50 Lei.


MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂȚI MUNICIPALE

ROMÂNIA - 540026 Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3

T el/fax: 00-40-265-250.337 □ e-mail: cetatems@yahoo.comwww.tirgumures.ro

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. __________din ________________

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr. 3, având codul fiscal 4322823 și cont nr. RO02TREZ47621330208, deschis la Trezoreria Târgu Mureș, reprezentată în temeiul art. 62 din Legea nr. 215/2001, republicată, a administrației publice locale de domnul primar Soos Zoltăn, numit în continuare proprietar, pe de o parte și

S.C. (A.F./P.F.)        ., cu        sediul        în localitatea

str.        nr.,                  ap____,        jud.

, înregistrată la ORC , sub     nr., cod

fiscal nr., reprezentată prin - reprezentant legal, având calitatea de beneficiar, pe de altă parte.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul contractului constă în folosirea imobilului „Căsuța din Pădure" și a terasei aferente în suprafață utilă de 113 mp.+ terasa din lemn 116 mp. + terasa pavata 200 mp., situată pe domeniu public-Platoul Cornești pentru activitati comerciale.

 • III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art.2 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani de la data semnării contractului cu posibilitatea de prelungire pe încă 2 ani, prin act adițional. Condițiile din caietul de sarcini fac parte integrantă din contract.

 • IV. PLATA CHIRIEI ȘI A UTILITĂȚILOR

Art.3 Pentru utilizarea imobilului „Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, in vederea desfășurării de activități comerciale, beneficiarul va plăti proprietarului, lunar, chiria conform ofertei depuse, pentru suprafața de mp, respectiv lei/mp/lună.

Art.4 Plata datorată conform Art.3 se va face lunar până în data de 10 ale lunii următoare, calculată începând cu data predării locației prin proces verbal. Nu se acceptă plăți eșalonate.

Art.5 Neplata chiriei, sau în caz, a utilităților, aferente prezentului contract, prevăzută la Art.3 și Art.7, atrage după sine calcularea și perceperea penalităților de întârziere, prevăzute de legislația în vigoare, în cuantumul legal.

Art.6 Neplata chiriei sau a utilităților, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, timp de două luni consecutiv, duce la rezilierea contractului și eliberarea amplasamentului, fără punere în întârziere a locației, prin titlu executor, fără îndeplinirea nici unei formalități.

Art.7 Plata utilităților se va face conform contractelor individuale încheiate cu furnizorii de utilități.

 • v. obligațiile proprietarului

Art.8 Proprietarul se obligă:

 • a) Să pună la dispoziția chiriașului imobilul „Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, libere de orice sarcini, în baza Pocesului verbal de predare primire.

 • b) Să inspecteze bunul închiriat, verificând respectarea obligațiilor asumate de chiriaș.

 • c) Să confere chiriașului dreptul de folosință asupra locației și terenului.

 • d) Să nu îl tulbure pe chiriaș în exercițiul drepturilor rezultate din Contractul de închiriere.

 • e) În caz de nerespectare a clauzelor stabilite de către operatorul economic, proprietarul își rezervă dreptul de a face toate demersurile legale, inclusiv cu alte instituții abilitate, pentru reglementarea situațiilor de orice natură.

Art. 9. Proprietarul predă locația, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, în baza unui proces verbal de predare-primire, în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii garanției contractului.

 • VI. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art.10 Beneficiarul se obligă :

 • a) Să folosească locația închiriată numai pentru activitățile comerciale, pentru care s-a licitat conform caietului de sarcini, în condițiile impuse prin Avize și Autorizații.

 • b) Să constituie garanția contractului în cuantumul a 2(două) chirii, aferente contractului, în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de închiriere. Din garanția contractului, proprietarul poate preleva penalitățile și alte sume datorate de chiriaș.

 • c) Să își desfășoare activitatea în termen de maxim 90 (treizeci) zile, de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de închiriere și predarea terenului, liber de sarcini.

 • d) Să solicite și să obțină Avizul/Autorizația de funcționare.

 • e) Să asigure exploatarea și funcționarea, în regim de continuitate. În caz de nefuncționare pe o perioada mai mare de 30 (treizeci) zile, locația se consideră abandonată și duce la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere și la eliberarea locației pe cale administrativă.

 • f) Să nu schimbe domeniul de activitate aprobat.

 • g) Să notifice, în scris, proprietarul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizarii activității, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității

 • 8.1.2. Să nu subînchirieze locația adjudecată și să nu închirieze imobilul ,,Căsuța din Pădure" și terasa aferentă.

 • a) Să nu exploateze prin sau împreună cu terți, imobilul ,,Căsuța din Pădure" și terasa aferentă.

 • b) Să nu înstrăineze, ipotecheze sau să greveze cu sarcini imobilul ,,Căsuța din Pădure" și terasa aferentă.

 • c) Să plătească, pe toata durata închirierii, chiria, conform contractului de închiriere, impozitele și taxele datorate bugetului local, precum și utilitățile, ele neintrând în prețul chiriei.

 • d) Chiriasul are obligația de a obține toate avizele si acordurile necesare desfășurării activității în locația închiriată ,,Căsuța din Pădure" și terasa aferentă, pentru activități comerciale la Platoul Cornești, pe cheltuială proprie.

 • e) Să restituie terenul și construcția proprietarului, împreună cu bunurile mobile (dotările) care au fost puse la dispoziția chiriașului, la încetarea Contractului de închiriere din orice cauză, în deplină proprietate, liber de sarcini, în baza unui Proces verbal de predare-primire, toate investițiile rămânând proprietarului după încetarea contractului.

 • f) Răspunde de întreținerea și curățarea amplasamentului și a zonei adiacente, precum si amplasarea unui tomberon pentru reziduuri și să încheie contract cu operatorul de salubritate.

 • g) Chiriașul își asumă, în totalitate, responsabilitățile de mediu pe toată durata contractului de închiriere.

 • h) Să încheie contracte de prestări de servicii cu furnizorii de utilități (electricitate, apă-canal, gaz), precum și cu compania de salubrizare, în termen de 30 (treizeci) de zile de la semnarea contractului.

 • i) Să execute la timp și în bune condiții lucrări de întreținere datorate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Este interzisă orice modificare fără acordul proprietarului.

 • j) Să respecte normele de tehnica securității muncii și PSI va avea în dotare stingătoare cu praf și CO2 pentru prevenirea incendiilor.

 • k) Să respecte normele de comportare și bună vecinătate.

 • l) Să respecte programul de funcționare și aprovizionare.

 • m) În cazul în care, chirașul provoacă daune imobilului sau folosește imobilul necorespunzător, contractul este nul de drept, iar chiriașul, cu titlu executor, are obligația să achite suma de 50.000 lei

 • n) Chiriașul are obligația să își asigure paza obiectivului închiriat, proprietarul nu răspunde de bunul închiriat în cazul provocării de daune, vandalizări, spargeri, etc.

 • VII. SUBÎNCHIRIEREA ȘI CESIUNEA

Art.11 Subînchirierea în tot sau în parte a bunului sau cesiunea contractului, unui terț este interzisă.

 • VIII. FORTA MAJORA

Art.12. Forța majoră exonerează părțile de răspunderi în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea că prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil, inevitabil și de neînlăturat, care împiedică în mod obiectiv și fără nici o culpă părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile.

Art.13. Apariția și încetarea cazului de forță majoră se va comunica celeilalte părți în termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată, cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente după caz , în prezența părților.

Art.14. În caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se decalează în consecință, cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din părți nu va pretinde penalități sau despăgubiri, pentru întârzieri în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării, va suporta irevocabil consecințele cazului de forță majoră cât și îndeplinirea tuturor celorlalte obligații.

 • IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • 1) . Ajungerea la termenul pentru care a fost încheiat;

 • 2) . Denunțarea unilaterală a contractului din partea proprietarului;

 • 3) .Inițierea unor planuri de sistematizare și amenajare a Platoului Cornești, din partea proprietarului;

 • 4) . Nerespectarea de către beneficiar a unuia dintre articolele care fac parte integrantă din prezentul contract.

 • X. LITIGII

Art.16. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile datorează daune interese în condițiile legii.

 • (2) Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluționa pe cale amiabilă, în caz contrar intrând în competența instanțelor judecătorești.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 17. Modificarea unilaterală a clauzelor prezentului contract este interzisă. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face de comun acord, ocazie cu care se vor încheia acte adiționale ce vor face parte integrantă din prezentul contract. Anexele întocmite și acceptate fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.18. Documentația aferentă procedurii de licitație, face parte integrantă din prezentul proiect de contract.

Art.19. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru încasarea plăților și a penalizărilor de întârziere la plată precum și pentru evacuare, când nu s-au achitat taxele timp de 60 de zile calendaristice sau a expirat valabilitatea contractului.

Prezentul contract s-a încheiat azi,în doua exemplare.

HCL nr. ___ din 2021, împreună cu anexele care fac parte integrantă din aceasta,

completează prezentul contract de închiriere.

Proprietar

Beneficiar


Reprezentant legal


Municipiul Târgu Mureș

PRIMAR,

Soâs Zoltan

DIRECTOR ECONOMIC, Ana Năznean

DIRECTOR S.P.U.M., Adrian Ștefan Coroian

VIZĂ JURIDICĂ,

ANEXA NR.l LA HCL nr............

DOTĂRI CĂSUȚA DIN PĂDURE

Nr.crt.

Denumire obiect

Um.

Cant.

Pret/buc

Total

1

MAȘINA DE GĂTIT CU 4 OCHIURI

Buc

1

9379,02

9379,02

2

GRĂTAR ELECTRIC

Buc

1

749,90

749,90

3

MASA LEMN BLAT BUCĂTĂRIE

Buc

1

1946,80

1946,80

4

COMBINA FRIGORIFICA ARCTIC

Buc

1

636,90

636,90

5

CUPE ÎNGHEȚATA

Buc

9

28,46

256,14

6

TAVA PVC

Buc

18

17,63

317,34

7

TAVA PVC

Buc

4

22,53

90,52

8

TAVA PVC

Buc

3

22,99

68,97

9

TAVA PVC

Buc

10

33,31

333,10

10

TAVA PVC

Buc

1

53,89

53,89

11

TAVA INOX

Buc

2

8,86

17,72

12

TAVA CUPTOR

Buc

4

230

920

13

BOL SUPA

Buc

6

25

150

14

RAZATOARE

Buc

1

8,06

8,06

15

RAZATOARE

Buc

1

13,14

13,14

16

RAZATOARE

Buc

1

39,99

39,99

17

SCAUN BAR

Buc

1

128,95

128,95

18

SCRUMIERA SELENA

Buc

33

2,25

74,25

19

SUPORT LCD

Buc

2

79,36

158,72

20

VITRINA RECE PATISERIE

Buc

2

1349

2698

21

BĂTĂTOR CU TOPOR PTR. CARNE

Buc

1

14,99

14,99

22

BOL SALATA

Buc

23

4,16

95,68

23

CHAFING

Buc

1

419,27

419,27

24

CIOCAN LEMN PTR.BĂTUT CARNE

Buc

1

4,83

4,83

25

CLEȘTE INOX

Buc

5

27

135

26

COS BAIE INOX

Buc

2

21,55

43,10

27

COS GUNOI PVC

Buc

3

42,25

126,75

28

COS PÎINE

Buc

9

5,82

52,38

29

CURATATOR LEGUME

Buc

2

6,99

13,98

30

CUTIE ALIMENTE

Buc

3

10,99

32,97

31

CUTIE ALIMENTE

Buc

4

23,99

95,96

32

CUTIE ALIMENTE

Buc

3

36,99

110,97

33

DISD HÂRTIE WC

Buc

3

40,55

121,65

34

DOZATOR HÂRTIE

Buc

2

35

70

35

LIGHEAN PLASTIC

Buc

4

9,36

37,44

36

FURCULIȚE

Buc

33

7,90

260,07

37

LINGURA

Buc

6

8,13

48,78

38

MASA BIROU SIMPLU

Buc

1

299,36

299,36

39

OALA CU CAPAC 171

Buc

2

269

538

40

OLIVIERA

Buc

12

110,25

1323

41

PAHAR COCTAIL

Buc

6

4,95

29,70

42

PAHAR(SONDA)

Buc

5

3,70

18,50

43

PAHAR WHISKY

Buc

11

1,21

13,31

44

PAHAR CU PICIOR

Buc

13

3,32

43,16

45

POLONIC INOX

Buc

2

57

114

46

POLONIC INOX

Buc

2

62,09

124,18

47

CUTITE

Buc

42

1,58

66,36

48

BAR SERVIRE

Buc

1

3596

3596

49

SET MASA 2 BĂNCI CU 2 SCAUNE

Buc

5

1448,86

7244,30

50

PUBELA COMPACTA

Buc

5

5663,29

28316,45

51

MASA PATRATA ÎNALTA CU 4 SEZ.

Buc

5

6358,52

31792,60

52

BAR EXTERIOR

Buc

1

11718

11718

53

MASA CU 2 BĂNCI

Buc

15

1103,60

16959

54

SCRUMIERE EXT.LEMN CU PICIOR

Buc

5

2013,02

10065,10

55

OALA INOX 50 1

Buc

1

733

733

TOTAL

132719,30

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BIROUL CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI ȘI VÂNZĂRI

FIȘA DE DATE

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

a procedurii de închiriere prin licitație publică, a construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești

 • A. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

Denumire oficială: Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în P-ța Victoriei, nr. 3, jud. Mureș. tel. 0040-265-268.330, int. 274

email: concesiuni@tirgumures.ro, pagină web: www.tirgumures.ro

 • B. LEGISLAȚIE APLICABILĂ:

Organizarea și desfășurarea licitației publice, atribuirea contractelor de închiriere se realizează în conformitate cu OUG Nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

 • C. OBIECTUL LICITAȚIEI:

Obiectul licitației îl constituie închirierea prin licitație publică, a construcției existente „Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești, în conformitate cu dotările stabilite în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. ___________/2021.

 • D. DURATA ÎNCHIRIERII:

În urma licitației se va încheia Contract de închiriere, pe o perioadă de 4 ani de la semnarea contractului, cu posibilitatea de prelungire pe încă 2 ani, prin act adițional.

Calendarul licitației

Lansarea anunțului publicitar în data de ___________

Caietul de sarcini se poate procura începând cu data de __________

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: ___________ ora 12, se vor trimite prin email la adresa:

concesiuni@tirgumures.ro

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de _____________, ora 12, cam.13

Deschiderea și evaluarea ofertelor va avea loc în data de, ora 12, cam.45

Comunicarea rezultatului licitației până la data de ______________.

Încheierea contractului de închiriere: după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării rezultatului licitației, cu termen maxim de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului menționat anterior.

 • E. CONDIȚIILE ÎNCHIRIERII:

 • I. Construcția existentă ,,Căsuța din Pădure" și terasa aferentă, cu destinația activități comerciale la Platoul Cornești are o suprafață utilă de 113 mp+ terasa din lemn 116 mp + terasa pavata 200 mp.

 • II. Prețul de pornire al licitației pentru închirierea construcției existente

  • 4.1. Prețul de pornire al licitației pentru închirierea construcției existente (construcție cu teren aferent și terase) este 13,50 lei/mp/lună (nu se adaugă TVA) pentru suprafața totală de 429 mp.

 • III. Criteriul de adjudecare utilizat este: prețul cel mai mare.

 • F. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE:

Poate participa la licitație, în număr nelimitat, orice agent economic cu obiect de activitate “activități comerciale”.

 • I. Pentru admiterea la licitație ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • 1. să aibă îndeplinite la zi obligațiile exigibile de plată a impozitelor și a taxelor datorate către bugetul local,

 • 2. să aibă îndeplinite la zi obligațiile exigibile de plată a impozitelor și a taxelor datorate bugetului de stat,

 • 3. să nu se afle în litigiu cu Municipiul Târgu Mureș,

 • 4. să nu se afle în procedură de reorganizare judiciară, insolvență sau faliment,

 • 5. să nu aibă activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice,

 • 6. să nu fi avut Contracte de închiriere, cu Municipiul Târgu Mureș, care au fost reziliate prin denunțare unilaterală de către proprietar, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

 • 7. să nu aibă datorii mai vechi de 30 de zile către furnizori;

 • 8. să dețină minim 3 (trei) ani de experiență (activitate efectivă) în domeniul alimentației publice;

 • 9. să fi depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • II. Depunerea ofertelor de către participanți se realizează, conform planului prezentat de autoritatea contractantă, prin mențiunea exactă a locației pentru care depune oferta. În cazul în care nu se adjudecă construcția existentă, se va relua licitația.

 • G. MODUL DE ELABORAREA ȘI PREZENTARE AL OFERTEI:

Documentele ofertei:

 • I. Documente de Calificare:

 • 1. Dovada constiuirii garanției de participare la licitație;

 • 2. Dovada achitării caietului de sarcini;

 • 3. Copie după certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului;

 • 4. Dovada prinvind achitarea obligațiilor fiscale. În acest sens se vor prezenta certificate de atestare fiscală eliberate de organele fiscale ale Ministerului Finanțelor și cele ale autoritații publice locale. Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante și să fie emise cu mai puțin de 30 de zile anterior datei desfășurării licitației;

 • 5. Act constitutiv, statut din care să rezulte că poate desfășura activitățile solicitate în Caietul de sarcini - copie conform cu originalul;

 • 6. Certificat constatator din care să rezulte că poate desfășura activitățile solicitate în Caietul de sarcini, respectiv are experiența necesară - copie conform cu originalul;

 • 7. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, semnată în original, din care să rezulte că acesta nu se află în stare de insolvență, faliment sau lichidare, conform modelului aprobat la Anexa nr. 5;

 • 8. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, semnată în original, din care să rezulte că aceasta nu a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității administrativ-teritoriale, respectiv Tîrgu Mureș, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează în condițiile menționate la punctul 5.2;

 • 9. Să aducă dovada experienței de 3 ani, prin contracte pe care le-au avut în domeniul alimentației publice;

 • 10. Împuternicire/Procură, dacă este cazul.

Documentele vor fi depuse într-un singur exemplar, în original sau copie (cu inscripția "CONFORM CU ORIGINALUL", precum și semnătura autorizată), se vor numerota, îndosaria, se va atașa ”OPIS-ul”

(modelul aprobat, pag. 5 din Anexa nr. 5, la HCL nr. ______2021) și se vor depune în plic închis și

sigilat.

Plicul va purta înscrisul "DOCUMENTE DE CALIFICARE ".

Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o raspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către Comisia de evaluare.

 • II. Propunere Financiară:

Propunerea financiară se va depune, conform pct. F.II, pentru amplasamentul licitat, în plic închis și sigilat, separat și va fi exprimată în lei/mp/lună, conform modelului aprobat, pag. 3 din Anexa nr. 5, la HCL nr. ______2021.

Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului precum și sediul social al acestuia.

Plicul va purta înscrisul "PROPUNERE FINANCIARĂ".

Perioada de valabilitate a ofertei financiare este de 60 de zile, perioadă în care prețul ofertei este ferm. IMPORTANT

Cele două plicuri "DOCUMENTE DE CALIFICARE" și "PROPUNERE FINANCIARĂ" vor fi depuse într-un plic mare și va fi însoțit de Scrisoarea de înaintare, conform modelului aprobat, pag. 1 din Anexa nr. 5, la HCL nr. ______2021.

Pe plicul mare se va menționa:

 • a) Autoritatea contractantă, adresa autorității,

 • b) Denumirea licitației,

 • c) “A nu se deschide înainte de data de ___________, ora 1200

Ofertanții vor depune plicul mare, care conține documentele ofertei, la registratura Municipiului Târgu Mureș, camera 13, până cel târziu în data de ora 12 00.

ATENȚIE!

Fiecare participant poate depune doar un singur plic care conține o ofertă pentru locația scoasă la licitație publică.

Lipsa unuia sau mai multor documente va conduce automat la eliminarea din procedură.

În situația în care oferta se primește cu întârziere față de termenul precizat mai sus, acesta nu mai participă la licitație.

Retragerea ofertei dupa inregistrarea acesteia precum si inainte de adjudecare, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.

 • H. PRECIZĂRI PRIVIND GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE :

Garanția de participare este obligatorie și se constituie prin scrisoare de garanție bancară, virament bancar (condiția confirmării de bancă) sau în numerar, prin plata la casieria autorității contractante, până la data deschiderii ofertelor (exclusiv ziua deschiderii).

Dovada achitării garanției de participare la licitație se prezintă odată cu transmiterea ofertei prin care ofertantul se angajează să semneze contractul în cazul în care oferta sa este câștigătoare.

Garanția de participare reprezintă cuantumul a 3 (trei) chirii lunare de la care pornește licitația, respectiv 17.400 lei.

Garanția se depune prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Târgu Mureș, cod fiscal 27563332, cont nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Târgu Mureș, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația publică pentru închirierea construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești

Garanția de participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare se restituie acestuia în cel mult 30 (treizeci) de zile, în baza unei solicitări în scris.

Garanția de participare se restituie ofertanților necâștigători în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului între ofertantul câștigător și Municipiul Târgu Mureș, în baza unei solicitări în scris.

 • I. REGULI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE :

 • I. Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, precum și rudele sau afinii până la gradul al Il-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice, nu au dreptul de a fi ofertanți sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

 • J. COMISIA DE EVALUARE:

Comisia de evaluare este aprobată prin HCL nr. ________/2021 și este compusă din 5 membri.

 • I. Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • 1) analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior;

 • 2) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;

 • 3) analizarea și evaluarea ofertelor;

 • 4) întocmirea raportului de evaluare;

 • 5) întocmirea proceselor-verbale;

 • 6) desemnarea ofertei câștigătoare.

 • II. Modul de lucru al comisiei de evaluare :

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Comisia de evaluare deschide plicul cu "DOCUMENTELE DE CALIFICARE" și elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și datelor solicitate la punctul G. I.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicului ce conține "DOCUMENTELE DE CALIFICARE", cel puțin două oferte să întrunească considerațiile tehnice prevăzute la punctul 5.1. din caietul de sarcini.

Comisia de evaluare analizează ofertele din plicurile interioare putând solicita ofertanților precizări cu privire la conținutul ofertei lor.

Comisia de evaluare alege oferta cea mai bună din punct de vedere al criteriului de adjudecare utilizat și întocmește un raport al licitației.

 • III. Poate fi exclus din procedură, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor.

 • b) are datorii mai vechi de 30 de zile către furnizori;

 • c) Nu deține minim 3 (trei) ani de experiență (activitate efectivă) în domeniul alimentației publice. d) Este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment.

 • e) A avut Contracte de închiriere/concesiune, cu Municipiul Târgu Mureș, care au fost reziliate prin denunțare unilaterală de către proprietar, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

 • f) Nu a depus oferta sau scrisoarea de înaintare, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentație.

 • g) Nu a constituit garanția de participare la licitație.

 • h) Are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice.

 • IV. Comisia are dreptul de a respinge o ofertă în oricare din următoarele cazuri:

 • a) Oferta nu respectă în totalitate cerințele prevăzute în documentele pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

 • b) Explicațiile care au fost solicitate nu sunt concludente sau credibile.

După analizarea conținutului plicurilor cu "DOCUMENTE DE CALIFICARE", secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți, în care se va preciza rezultatul analizei documentelor de calificare.

Comisia de evaluare deschide plicurile cu "PROPUNERE FINANCIARĂ" și stabilește oferta câștigătoare conform criteriului de atribuire.

În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, organizatorul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. Raportul prevăzut se depune la dosarul concesiunii.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, se va proceda în modul următor:

 • a) Ofertantii care au ajuns in aceasta situatie vor face o noua oferta in plic inchis, semnat si stampilat;

 • b) Plicurile se vor deschide in prezenta reprezentantilor ofertantilor;

 • c) Oferta cu valoarea cea mai mare va fi desemnata castigatoarea licitatiei;

 • d) In cazul in care ofertele sunt egale, se va proceda tot prin sistemul ofertei in plic inchis.

Pretul de adjudecare al imobilului este: pretul cel mai mare oferit.

Pe baza evaluării ofertelor financiare, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal de adjudecare care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

În baza procesului-verbal de adjudecare, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite organizatorului.

Organizatorul are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Organizatorul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului de închiriere de bunuri proprietate publică, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere de bunuri proprietate publică.

În cazul neadjudecării construcției existente, se va organiza o nouă licitație pe baza aceleiași documentații de atribuire, în condițiile legii.

 • K. DISPOZIȚII FINALE:

 • 1. Anunțul de licitație se va publica cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.

 • 3. În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, procedura de licitație se va anula și se va organiza o nouă licitație pe baza aceleiași documentații de atribuire, în condițiile legii.

 • 4. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, organizatorul are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • 5. Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către organizator ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

 • 6. Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • 7. Organizatorul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

 • 8. Clarificările se vor solicita conform modelului aprobat, pag. 4 din Anexa nr. 5, la HCL nr. ______2021

 • 9. În urma licitației se va încheia contractul de închiriere a locației adjudecate, numai după împlinirea unui termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice de la data comunicării atribuirii contractului de închiriere.

 • 10. Contractul de închiriere al imobilului se va încheia într-un termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la punctul K. 9.

 • 11. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul Municipiului Târgu Mureș.

 • 12. Eventualele contestatii ale licitanției se vor depune în scris, la sediul Municipiului Târgu Mureș.

 • 13. În cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de evaluare va adjudeca imobilul următorului ofertant, iar ofertantul declarat câștigător initial va pierde garanția de participare.

 • 14. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

 • 15. Ofertantul declarat câștigător, are obligația de a semna Contractul de închiriere, în maxim 20 (douăzeci) zile de la data comunicării atribuirii contractului de închiriere.

 • 16. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o altă licitație ulterioara, organizată de Municipiului Târgu Mureș, 3 ani.

 • 17. Ofertantul declarat câștigător, are obligația de a constitui garanția contractului în cuantumul a 2 (două) chirii, în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de închiriere.

 • 18. Garanția se va restitui la încetarea contractului de închiriere, în măsura în care Municipiului Târgu -Mureș nu a ridicat pretenții asupra acesteia.

 • 19. Chiriașul va fi pus la plata chiriei aferente contractului, după 30 de zile de la data semnării Procesului verbal de predare-primire a locației închiriate. În primele 30 de zile de la semnarea procesului verbal de predare-primire, nu se percepe chirie, fiind considerată perioadă de acomodare.

 • 20. Plata chiriei aferente se va face lunar, până în data de 10 a lunii următoare.

 • 21. Termenele prevăzute de prezenta Fișă de date se calculează pe zile calendaristice, incluzând în termen și ziua în care el începe să curgă și ziua când se împlinește, cu excepțiile expres prevăzute de prezenta.

 • 22. Prețul caietului de sarcini este de 50 lei.

Întocmit

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către:

Municipiul Târgu Mureș

Ca urmare a anunțului referitor la procedura privind organizarea licitației publice pentru închirierea a construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești.

Vă transmitem alăturat plicul sigilat și marcat în mod vizibil conform indicațiilor de la punctul _____ - Modul de prezentare al ofertelor.

Data completării:2021

Nume și semnătura

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul,_____________________________,         identificat         cu         C.I.

___________________(serie si număr), în calitate de administrator     al SC__________________________________ ,       cu       sediul       social       în

_____________________________________________, Cod Fiscal___________________, în calitate de ofertant la procedura de Licitație publică, privind închirierea construcției existente

,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești, de declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că:

 • 1) societatea comercială nu este în stare de reorganizare judiciară sau faliment.

 • 2) că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că, Comisia de licitație are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații (art. 326 Cod penal).

Data completării:

_____(zi)_____(lună)_________(an)


Administrator, Sc


(semnătura autorizată)

PROPUNERE FINANCIARĂ

Subsemnatul, ______________________________________________CI/BI___________ ,

administrator al ______________________________________________(denumire, sediu, CIF), în

conformitate cu prevederile și cerințele solicitate prin Caietul de sarcini, în calitate de ofertant la procedura de Licitație publică, privind procedura de închiriere a construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești,, fac următoarea prounere financiară:

Nr. crt.

Imobil Căsuța din Pădure

Lei/mp/lună

1.

Valabilitatea ofertei este de 60 zile.

Subscrisa/Subsemnatul_______________________________________________________,

prin semnarea prezentei Oferte declar că avem o înțelegere completă a documentelor comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în Anunțul de participare și documentația de atribuire a contractului.

Data completării:

_____(zi)_____(lună)_________(an)

Ofertant, (semnătura autorizată) Nume și semnătură

Notă:

 • 1. Se pot face propuneri financiare pentru toate amplasamentele.

 • 2. Se adjudecă maxim 1 amplasament pe același obiect de activitate.

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Către,

Municipiul Târgu Mureș

Referitor la procedura de atribuire prin Licitație publică, a construcției existente ,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la Platoul Cornești,, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Data completării:

_____(zi)_____(lună)_________(an)

Ofertant, (semnătura autorizată) Nume și semnătura

OPIS

Documente de calificare a ofertanților

Nr. crt.

Denumire document

Pagina

1.

Dovada constiuirii garanției de participare la licitație;

2.

Dovada achitării caietului de sarcini;

3.

Copie după certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului;

4.

Dovada prinvind achitarea obligațiilor fiscale. În acest sens se vor prezenta certificate de atestare fiscală eliberate de organele fiscale ale Ministerului Finanțelor și cele ale autoritații publice locale. Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante și să fie emise cu mai puțin de 30 de zile anterior datei desfășurării licitației;

5.

Act constitutiv, statut din care să rezulte că poate desfășura activitățile solicitate în Caietul de sarcini - copie conform cu originalul;

6.

Certificat constatator din care să rezulte că poate desfășura activitățile solicitate în Caietul de sarcini, respectiv are experiența necesară - copie conform cu originalul;

7.

Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, semnată în original, din care să rezulte că acesta nu se află în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

8.

Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, semnată în original, din care să rezulte că aceasta nu a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității administrativ-teritoriale, respectiv Tîrgu Mureș, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează în condițiile menționate la punctul 5.2;

9.

Dovada experienței de 3 ani, prin contracte pe care le-au avut în domeniul alimentației publice.

10.

Împuternicire/Procură, dacă este cazul

Ofertant, (semnătura autorizată)

Nume și semnătură