Hotărârea nr. 161/2021

HCL 161 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a fondului locativ de stat,inclusiv a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință nr.8 din 23.03.2020,în sensul eliminării din anexa contractului a imobilelor situate în Târgu Mureș,str. Bolyai nr.5,str. Horea nr.1,ap.1

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 161 din 27 mai 2021

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a fondului locativ de stat, inclusiv a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință nr.8 din 23.03.2020, în sensul eliminării din anexa contractului a imobilelor situate în

Târgu Mureș, str. Bolyai nr.5, str. Horea nr.1,ap.1

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 91.026 din 13.05.2021 inițiat de Primar prin Serviciu Public de Utilități Municipale privind modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a fondului locativ de stat, inclusiv a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință nr.8 din 23.03.2020, în sensul scoaterii din concesiunea SC LOCATIV SA a imobilelor situate în Târgu Mureș, str. Bolyai nr.5, str. Horea nr. 1, ap.1,

  • b) Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 36.096/I.D.2. din 18.05.2021, al SC Locativ SA nr. 1.582 din 21.05.2021 și al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 38.134 din 24.05.2021,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

  • d) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile :

  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. „a”, „c” și „d”, alin (6) lit. „a”, „b” și art.139 alin.(1) și (3), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a fondului locativ de stat, inclusiv a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință nr.8 din 23.03.2020, în sensul eliminării din anexa contractului a imobilelor situate în Târgu Mureș, str. Bolyai nr.5, str. Horea nr.1,ap.1.

Art. 2. Imobilele menționate la art.1, respectiv str. Bolyai nr.5 (CF nr. 141014, nr.top 1638) str. Horea nr.1, ap.1 (CF 124366, provenit din CF vechi 90327, Top 735,736) vor fi preluate de Municipiul Târgu Mureș prin Serviciu Public de Utilități Municipale.

Art. 3. Municipiul Târgu Mureș prin Serviciul Public de Utilități Municipale va prelua contractele de închiriere existente pe imobile, cu păstrarea condițiilor și a tarifelor existente la data preluării. Tariful de închiriere este 1,26 lei/mp/lună fără TVA pentru ateliere de creație, iar pentru suprafețele folosite ca pivnițe/subsol tariful este 0,66 lei/mp/lună fără TVA.

Art. 4. Se aprobă constituirea unei comisii prin Dispoziția Primarului care va proceda la predarea-primirea imobilelor situate în Târgu Mureș, str. Bolyai nr.5, str. Horea nr.1,ap.1.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția economică - Biroul concesionări,închirieri și vânzări, Serviciu Public de Utilități Municipale, SC Locativ SA și comisia ce se va constitui conform art.4 din prezenta hotărâre.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică la :

  • - Direcția economică - Biroul concesionări, închirieri și vânzări;

  • - Serviciul Public de Utilități Municipale;

  • - SC Locativ SA.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)