Hotărârea nr. 160/2021

HCL 160 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,62 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Aleea Carpați,nr. 47,ap. 44,către d-na Cîmpian Sabina și d-na Sanchez Martinez Ramona

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 160 din 27 mai 2021

privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,62 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Aleea Carpați, nr. 47, ap. 44, către d-na Cîmpian Sabina și d-na Sanchez Martinez Ramona

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr. 33.557 din 06.05.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,62 mp situat pe str. Aleea Carpați, nr. 47, ap. 44, către d-na Cîmpian Sabina și d-na Sanchez Martinez Ramona,

  • b) Nota internă nr. 25235 din 08.04.2021 a Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

  • c) Raportul de specialitate nr.35.883/1799 din 18.05.2021 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • > Art. 36, alin. (1) al Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • > Art. 15, lit. „e” și art. 17 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (6), lit. „a” și „b”, art. 196, alin. (1), lit. „a”, art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,62 de mp, situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Aleea Carpați, nr. 47, ap. 44, identificat în CF nr. 120272, nr. top 5702/13, pe o perioadă de 25 de ani, către d-na Cîmpian Sabina și d-na Sanchez Martinez Ramona, în vederea intrării în legalitate a balconului construit, conform documentației care stă la baza aprobării prezentului contract de concesiune și a avizelor compartimentelor de specialitate.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Raportului de evaluare aprobat prin HCL nr. 24/28.01.2021, coroborat cu art.5. din HCL nr. 323/28.11.2019, pentru suprafața de teren de 6,62 mp este de 28 Euro/an.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, Direcția Economică prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică :

  • - Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări

  • - Administrației Domeniului Public

  • - Arhitectului Șef

  • - d-nei Cîmpian Sabina și d-nei Sanchez Martinez Ramona, prin Serviciul Relații cu Consilierii.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)