Hotărârea nr. 16/2021

HCL 16 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii date în administrare S.C. LOCATIV S.A

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 16 din 28 ianuarie 2021

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității date în administrare S.C. LOCATIV S.A

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

a.) Referatul de aprobare nr. 77.438 din 28.12.2020 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social Culturale Patrimoniale Comerciale / Serviciul Activități Culturale, Sportive, Tineret și Locativ privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității date în administrare S.C. LOCATIV S.A,

b.) Având avizul comisiei instituită prin HCLM nr. 10/ 2020,

c.) Văzând procesul verbal al comisiei de specialitate privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe nr.45729/2020, întocmit în acest sens.

d.)Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate,

e.) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile : art. 49 alin.(1), lit.„a“ din Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și HCLM nr. 54/2004 privind reactualizarea componenței Comisiei de specialitate pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe cu modificările și completările ulterioare.

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • - art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „c“ și „d“, alin. (7) lit. „q“, alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a“ și ale art. 243, alin. (1), lit. „a“ din OUG nr. 57/2019 privind , cu modificările și completările ulterioare,,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 71,95 mp, situat în P-ța Trandafirilor nr. 38 în favoarea Asociației SMART STUDENT pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 12,74 mp, situat în str. Tușnad nr. 5, în favoarea Asociației Secretarilor pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 224,83 mp, situat în str. Bolyai nr. 36 pentru Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 4. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 22,89 mp, situat în str. Bolyai nr. 18 în favoarea FUNDAȚIEI UNITARCOOP, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale, comerciale-Serviciul activități culturale sportive tineret și locative, precum și S.C. LOCATIV S.A.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru)