Hotărârea nr. 159/2021

HCL 159 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 7,20 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Înfrățirii,nr. 16,ap. 4,către d-nul Ráduly Iosif și soția Ráduly Elisabeta

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 159 din 27 mai 2021

privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 7,20 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Înfrățirii, nr. 16, ap. 4, către d-nul Raduly Iosif și soția Raduly Elisabeta

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere :

 • a) Referatul de aprobare nr. 32.855 din 04.05.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin

Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 7,20 mp situat pe str. Înfrățirii, nr. 16, ap. 4, către d-nul Raduly Iosif și soția Raduly Elisabeta,

 • b) Nota internă nr. 21.634 din 12.04.2021 a Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

 • c) Raportul de specialitate nr. 34.109/1.731 din 13.05.2021 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală

 • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

 • > art. 36, alin. (1) al Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > art. 15, lit. „e” și art. 17 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (6), lit. „a” și „b”, art. 196, alin. (1), lit. „a”, art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafață de 7,20 de mp, situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Înfrățirii, nr. 16, ap. 4, identificat în CF nr. 120023, nr. top 3511/137, pe o perioadă de 25 de ani, către d-nul Raduly Iosif și soția Raduly Elisabeta, în vederea amenajării unui acces separat la cabinetul medical, conform documentației care stă la baza aprobării prezentului contract de concesiune și a avizelor compartimentelor de specialitate.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Raportului de evaluare aprobat prin HCL nr. 24/28.01.2021, coroborat cu art.5. din HCL nr. 323/28.11.2019, pentru suprafața de teren de 7,20 mp este de 46 Euro/an.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică :

 • - Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări,

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

 • - Direcției Arhitect Șef,

 • - d-lui Raduly Iosif și soției Raduly Elisabeta, prin Serviciul Relații cu Consilierii.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” )