Hotărârea nr. 158/2021

HCL 158 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii și administrate de S.C. LOCATIV S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 158 din 27 mai 2021

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității și administrate de S.C. LOCATIV S.A.

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

a.) Referatul de aprobare nr.35.428 din 13.05.2021 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social Culturale Patrimoniale Comerciale / Serviciul Activități Culturale, Sportive, Tineret și Locativ privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității și administrate de S.C LOCATIV S.A.

b.) Având avizul comisiei instituită prin HCLM nr. 10/ 2020, renumerotată prin HCLM nr. 189 din 09.11.2020

c.) Văzând procesul verbal al comisiei de specialitate privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe nr 35304 din 12.05.2021, întocmit în acest sens.

d.) Raportul de specialitate nr. 36.629/18.05.2021 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală,

e.) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile: art. 49 alin.(1), lit. „a” din Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legea nr. 14/2003 Legea partidelor politice, art. 26 alin (1), alin. (2), alin (3), alin. (4) din Legea 334/2006 privind finanțarea partidelor politice precum și HCLM nr. 54/2004 privind reactualizarea componenței Comisiei de specialitate pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe cu modificările și completările ulterioare,

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale.

  • - art. 75, alin. (1), lit. „a”, lit. „b”, lit. „c”, lit. „d”. lit. „e”, lit. „f”, lit. „g” alin. (2) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „b”, „d”, alin. (7) lit. „q”, alin.(14), art.196, alin. (1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 12,09 mp, situat în str. 22 Dec. 1989 nr. 43B, în favoarea Asociației de proprietari nr. 95 si 8, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 40,57 mp, situat în str. Bolyai nr. 1, sp. IV (demisol) folosit de Partidul Socialist Român, pentru o perioadă de 3 luni, condiționat de recazarea chiriașului datorită faptului că va fi schimbată destinația spațiului în cauză.

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 85,70 mp, situat în str. Bolyai nr. 18, în favoarea Asociației ”Grupul pentru Inițiativă Cultural Studențească” pe o perioadă de 6 luni.

Art. 4. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 33,93 mp, situat în str. Călărașilor nr. 98, în favoarea Asociației Asistenței Rutiere, pe o perioadă de 3 luni, condiționat de recazarea chiriașului datorită faptului că va fi schimbată destinația spațiului în cauză.

Art. 5. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 22,27 mp, situat în str. Enescu nr. 2/1, în favoarea Asociației HIFA, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 6. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 11,85 mp, situat în str. Gh. Doja nr.9, în favoarea Asociației PODIUM pe o perioadă de 6 luni.

Art. 7. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 25,43 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Asociației Pro Novum, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 8. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 28,30 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Liga Asociațiilor de Proprietari, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 9. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 43,83 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Societatea Outward Bound, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 10. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 62,36 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Societății Maghiare de Cultură EMKE, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 11. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 37,82 mp, situat în str. Gh. Doja nr.9, în favoarea Asociației Foștilor Deținuți Politici, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 12. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 44,10 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Uniunii Democrate a Tineretului Maghiar -MADISZ din Mureș, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 13. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 300,72 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea S.C. CUVÂNTUL LIBER S.R.L. pe o perioadă de 6 luni.

Art. 14. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 227,37 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea S.C. IMPRESS S.R.L., pe o perioadă de 6 luni.

Art. 15. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 57,34 mp, situat în str. Târgului nr. 2, în favoarea Asociației Chinologice pe o perioadă de 6 luni.

Art. 16. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 470,93 mp, situat în Parcul Sportiv Municipal nr. 4, în favoarea Clubului Sportiv Muresul, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 17. Se ia act de încetarea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 3,60 mp + 1,54 mp părți comune situat la mansarda clădirii din str. Gh. Doja nr. 9, utilizat de Fundația CHAKRA, urmând ca S.C. LOCATIV S.A. să întreprindă măsurile necesare privind evacuarea și eliberarea spațiului în cauză.

Art. 18. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale, comerciale-Serviciul activități culturale sportive tineret și locative, precum și S.C. LOCATIV S.A.

Art. 19. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 20. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului activități culturale sportive tineret și locativ și S.C. LOCATIV S.A.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)