Hotărârea nr. 156/2021

HCL 156 cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor,nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș,pentru proiecte sportive,regulamentul de sprijin,ghidul solicitanților și,contract tip

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 156

din 27 mai 2021

cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive, regulamentul de sprijin, ghidul solicitanților și contract tip

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.18.884 din 10.03.2021 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ privind aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive

 • b) Avizul favorabil al Direcției economice

 • c) Raportul Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală nr. 22576/1143/2021

 • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

 • - Legii 69/2000,cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.884/2001pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000, a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 664/2018, cu modificările și completările ulterioare, completate cu Legea Nr.350, din 2 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, aLegii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

 • - în temeiul art.129 alin.(1), alin (2) lit.”d”, alin.(7) lit.”f”, art.139, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă, metodologia de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive,regulamentul de sprijin, ghidul solicitanților și contract tip conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă termenele limită de depunere al proiectelor de finanțare: 02 iulie 2021 pentru semestrul II al anului în curs, iar pentru anii următori termenul limită de depunere a proiectelor va fi 30 Noiembrie pentru semestrul I și 30 Mai pentru semestrul II, conform Ghidului de finanțare din Regulamentul de sprijinire a activităților sportive din municipiul Târgu-Mureș.

Art. 3. O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL 13/2020.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ și Direcția Economică.

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale,

 • - Direcției Economice.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“ și 2 voturi “abținere”)


MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ


ROMÂNIA-540026 Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.3

Tel: 00-40-265-268.330, Fax: 00-40-365-882.066www.tirgumures.ro

CONTRACT

Nr..... din .........

CAP.I. PĂRȚILE

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ, cu sediul în Tîrgu Mureș, Piața Victoriei, nr.3, având CUI 4322823, cont IBAN RO82TREZ24A670501591100X, deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș, reprezentat prin..............................Primar, denumită în continuare instituția finanțatoare

și

Asociația/Club Sportiv/Instituția,................................................... cu sediu cu sediul în Tîrgu-

Mureș, str..................... nr...........,   județul Mureș, telefon..............,cont IBAN

nr.................................................., deschis la .......................................,   Cod Fiscal

nr.................... reprezentat(ă) prin ............................președinte,  denumit în continuare

structură sportivă,

în baza dispoziulor Legii 350/2005 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de inters general, cu modificărileși completările ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilorLegii educației și sportului nr. 69/2000 și ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.

CAP.II. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

ART.1

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiectului, respectiv a acțiunilor/activităților din cadrul programului sportiv..............................prevăzute in anexa

nr.1, care face parte integrantă din prezentul contract.

ART.2

Instituția finanțatoare repartizează structurii sportive suma de................. lei pentru

finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art. 1,

CAP.III. DURATA CONTRACTULUI

ART.3

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la achitarea sumei aprobate în decont.

CAP.IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ART.4

Structura sportivă are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art.2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților din cadrul proiectului și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să realizeze acțiunile/activitățile corespunzătoare proiectului specificat la art.1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în anexa nr.3

 • c) să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/activităților finanțate prin modalitățile convenite între părți;

 • d) să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art.2;

 • e) să contribuie cu minimum 10%, (30% sportul de performanță) din valoarea totală de finanțare a programului.

 • f) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii acțiunilor/activităților, următoarele documente:

 • - raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, și a indicatorilor prevăzuți în contract (raport narativ);

 • - raport financiar însoțit de documentele justificative de cheltuieli (inclusiv contribuția proprie prevăzută în proiectul de finantare);

 • - contribuția proprie se calculează, raportand-o la sumea totală a proiectului, același procentaj fiind obligatoriu și in decont( procentual).

 • g) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control sau a instituției finanțatoare, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • h) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • i) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract;

 • j) să comunice în termen de 30 zile instituției finanțatoare, în scris, orice modificare cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării finanțării.'

 • k) să nu comunice date, informații, înscrisuri false sau eronate.

 • l) să nu utilizeze suma finanțată pentru acțiuni generatoare de profit.

 • m) să nu ascundă finanțatorului, acte sau fapte care(dacă ar fi fost cunoscute) ar fi dus la neselectarea proiectului depus spre finanțare.

ART. 5

Instituția finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale.

 • b) să plătească, la solicitarea beneficiarului, suma prevăzută la art.2, integral (după depunerea decontului) în cel mult 30 de zile de la data depunerii decontului, conform legii.

 • c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz;

 • d) să plătească un avans de 30% din suma prevăzută în contract, la solicitarea scrisă a beneficiarului finanțării, conform legii.

CAP.V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ART. 6

(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

(2.) În cazul în care documentele prevăzute la art.4 lit.f nu sunt depuse în termenul convenit prin prezentul contract, acestea vor fi respinse de către instituția finanțatoare. Dacă au fost acordate sume cu titlul de avans, beneficiarul este obligat să le restituie integral,la acestea calculandu-se penalități de întîrziere conform legii, pentru fiecare zi de întîrziere din momentul virării pînă la restituirea integrală.

(3) Finanțatorul se obligă să efectueze plata aprobată în decont în cel mult 30 de zile de la depunerea decontului, conform Legii.

ART. 7

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP.VI. LITIGII

ART. 8

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

CAP.VII. DISPOZIȚII FINALE

ART. 9

 • (1) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii, Curtea de Conturi având calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • (2) Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

ART. 10

Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

ART. 11

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.

ART. 12

Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituția finanțatoare și un exemplar pentru structura sportivă.

Municipiul Tîrgu-Mureș

Primar

Nume/Prenume

(reprezentant legal)


C.S. Persoană Juridică

Beneficiar Nume/Prenume (reprezentant legal)


Director

Direcția Economică Nume/Prenume

Director

D. A. S.C.P. C Nume/Prenume

Șef serviciu S.A.C.S.T.

Nume/Prenume

Viză juridică Nume/Prenume

Întocmit/scris

Nume/Prenume


MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ

ROMÂNIA - 540026 Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330 □ Fax: 00-40-365-882.066awww.tirgumures.ro

REGULAMENT DE SPRIJINIRE

A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

MODALITĂȚI DE SPRIJIN

 • I. Criterii de sprijinire a sportului de performanță:
 • 1. Sprijinirea sportului de performanță se face prin acordarea de finanțări nerambursabile.

 • 2. Acordarea de finanțări nerambursabile, se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului nr. 664/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, prin participare la concurs de proiecte conform ghidului prezentat în anexa I.

 • 3. Finanțarea nerambursabilă poate fi solicitată numai de persoane juridice fără scop lucrativ (cluburi, asociații, fundații, etc.), care au Certificat de Identitate Sportivă și au sediul și activitatea principală în municipiul Târgu-Mureș.

 • 4. Finanțarea nerambursabilă se poate acorda pentru organizări de competiții, concursuri, manifestații sportive, participări la competiții, concursuri și manifestări sportive interne și internaționale.

 • 5. Structura sportivă are obligația de a participa cu o contribuție proprie de minim 30% din valoarea totală a proiectului.

 • II. Criterii de sprijinire a sportului pentru toți
 • 1. Sprijinirea sportului pentru toți se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului nr. 664/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, prin participare la concurs de proiecte, conform ghidului prezentat în anexă;

 • 2. Finanțarea nerambursabilă poate fi solicitată numai de persoane juridice fără scop lucrativ (cluburi, asociații, fundații, etc.), care au cuprinse în statut activități sportive și au sediul și activitatea principală în municipiul Târgu-Mureș.

 • 3. Finanțarea nerambursabilă se poate acorda pentru organizări de competiții, concursuri, manifestații sportive pentru amatori, participări la competiții, concursuri și manifestări sportive interne și internaționale organizate pentru amatori.

 • 4. Activitățile de exerciții fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic sportiv precum și activitățile de educație fizică și sport practicate de către persoanele cu handicap fizic, senzorial, psihic și mixt pot fi incluse în cadrul sportului pentru toți, în condițiile organizării de către persoane juridice definite la alin.3.

 • 5. Asociația sau fundația are obligația de a participa cu o contribuție proprie de min. 10% din valoarea proiectului.

 • III. Criterii de sprijinire a sportului școlar
 • 1. Având în vedere faptul că instituțiile școlare nu fac obiectul Ordinului nr.664/2018, sprijinirea sportului școlar se face prin participare la un concurs de proiecte (anexa II)

 • 2. Finanțarea nerambursabilă poate fi solicitată de asociațiile sportive școlare sau de cluburi sportive școlare fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă instituțiile de învățământ din municipiul Târgu-Mureș, precum și de instituțiile școlare de profil (Liceu cu Program Sportiv, Club Sportiv Școlar).

 • 3. Finanțarea nerambursabilă se poate acorda pentru participări la competiții naționale și internaționale, organizarea de competiții, participarea la tabere sportive, pentru achiziționare de echipament sportiv, în limita unui singur proiect pe ramură sportivă pe sesiune, pe instituție sau asociație sportivă școlară.

 • 4. Asociația sau fundația are obligația de a participa cu o contribuție proprie de min. 10% din valoarea proiectului.

 • 5. Asociațiile sportive școlare care participă pentru prima dată la un concurs de proiecte, cât și școlile care și-au deschis curțile pentru practicarea sporturilor în aer liber conform HCL 52/25.02.2021, vor beneficia de un plus de 10 puncte (doar la primul proiect) la jurizarea proiectelor de finanțare.

 • IV. CONDIȚII FINANCIARE
 • 1. În cazul concursului de proiecte, procedura de acordare a finanțării nerambursabile se face conform ghidului de finanțare, prin încheierea unui contract de finanțare.

 • 2. După depunerea ,verificarea, jurizarea proiectului, după HCL și încheierea contractului, Municipiul Târgu Mureș va vira în contul beneficiarului finanțării, un avans de 30% din valoarea proiectului/acțiunii, începând cu anul 2022( printr-o cerere scrisă depusă de aplicant)

 • V. DECONTAREA CHELTUIELILOR

Dosarele de decont, vor include un opis al documentelor depuse.

Toate documentele vor conține înscrisul ,, conform cu originalul,, și semnătura președintelui.

 • 1. Decontarea cheltuielilor se va face conform contractelor de finanțare încheiate, în cel mult 30 de zile din data depunerii decontului conform Legii.

 • 2. Termenul limită pentru depunerea decontului va fi de 30 zile de la încheierea proiectului, care a făcut obiectul contractului de finanțare.

 • 3. Nedepunerea decontului în termen legal (30 zile), acesta va fi respins, iar contractul declarat nul, beneficiarul fiind obligat să restituie avansul primit și penalitățile aferente.

Ordinul 664/2018 reglementează categoriile de cheltuieli ce se pot finanța din fonduri publice, iar HG. 1447/2007, normele financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare:

 • VI. GHID DE DECONTARE A CHELTUIELILOR ELIGIBILE

A) Cazare

Sportivii se vor caza în internate, pensiuni de trei margarete sau hoteluri de maximum 3stele.

Decontarea serviciilor de cazare se va efectua în următoarele condiții:

Fundamentare pentru prețurile transmise(solicitări de oferte,extrase de pe site-uri sau catalogul SICAP, după caz)

Ordinul de deplasare confirmat la destinație, copie CI pentru persoanele care s-au deplasat.

Contract/comandă, factură fiscală cu detalierea serviciilor prestate.

Diagrama de cazare, care va cuprinde numele persoanelor(sportivilor) cazate, camerele ocupate durata cazării,tariful pe cameră, numărul de stele sau margarete ale unității de cazare.

Se vor deconta atașat facturii fiscale, chitanța, bonul fiscal, ordinul de plată și extrasul de cont din care să rezulte viramentele sumelor emise, pentru numerar, chitanță și registru de casă.

B)Masa

Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:

Acțiunea

Limite maxime/persoană

a)Competiții sportive interne:

 • - de nivel comunal, orășenesc sau municipal

 • - de nivel județean

 • - de nivel zonal sau interjudețean

 • - de nivel național

până la 45 lei până la 50 lei până la 60 lei până la 70 lei

b) Acțiuni de pregătire sportivă și alte acțiuni sportive desfășurate în   țară,   organizate   și/sau   finanțate,   după   caz,   de:

 • - cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile pentru sport județene și a municipiului                                           București

 • - federațiile sportive naționale, alte organizații sportive naționale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, instituții publice de nivel național

până la 85 lei

până la 100 lei

c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate   în   țară,   organizate   și/sau   finanțate   de:

 • - cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile pentru sport județene și a municipiului                                           București

 • - federațiile sportive naționale și alte organizații sportive naționale - Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ministerele și alte instituții publice de nivel național

până la 90 lei

până la 100 lei

până la 110 lei

Decontarea serviciilor de servire masă se va efectua în următoarele condiții:

Fundamentare pentru prețurile transmise(solicitări de oferte,extrase de pe site-uri sau catalogul SICAP, după caz)

Tabel nominal cu participanții la masa servită, rol/funcție în proiect, semnat de beneficiar.

Document în care se specifică meniul servit, tariful acestuia, semnat de unitatea care asigură masa.

La decont se atașează acte doveditoare ale plății serviciilor: chitanță, bon fiscal, extras de cont.

Nu se decontează băuturi alcoolice, tutun, room service și minibar.

 • C) Transport

Decontarea serviciilor de transport se va efectua în următoarele condiții:

Transport feroviar până la 300 km cls II, peste 300 km cls I.- bilete de călătorie.

Transportul rutier cu auto proprietatea clubului, sau proprietate personală, pe bază de contract decomodat, decontându-se carburantul(bon fiscal) maxim pe zi.(înainte sau în timpul deplasării) de 7,5%/km parcurs dus-întors, cu semnătura și ștampila pe ordinal de deplasare, sau foaie de parcurs de la locul destinației.(locației)

Transportul cu mijloace de transport în comun- bilete de călătorie

Transportul cu autobuze, microbuze aparținând societăților comerciale se va face cu fundamentare pentru prețurile transmise( solicitări de oferte extrase de pe site-uri sau catalogul SICAP) necesitând contract/comandă/confirmare rezervare deplasare.

Se va întocmi factură fiscală cu detalierea serviciilor prestate.

Tabel centralizator cu participanții care au beneficiat de contravaloarea transportului, rol sau funcție în proiect.

La decont se atașează acte doveditoare ale plății serviciilor: chitanță, bon fiscal,ordin de plată, extras de cont.

 • D) Arbitraj

Organizațiile sportive care organizează competiții sportive interne și                     internaționale

pot finanța, pentru arbitrii care sunt nominalizați la acestea, cheltuieli      privind indemnizația de arbitraj

în limitele următoare:

La discipline individuale: - lei -_____________________________________________________________________

Competiții      sportive

internaționale organizate de:

Competiții sportive interne:

federații sportive naționale

alte organizații sportive

de                nivel

comunal,orășenesc sau municipal

de   nivel

județean

De nivel zonal sau interjudețean

De nivel național

400

200

30

60

100

140

La jocuri sportive: - lei -

Competiții        sportive

internaționale   organizate

de:

Competiții sportive interne:

federații sportive naționale

alte organizații sportive

nivel comunal,orășenesc  sau

municipal

de   nivel

județean

de nivel zonal sau       inter

județean

de   nivel

național

400

200

30

60

100

210

Decontarea serviciilor de arbitraj se va efectua numai de organizatorul de competiție, astfel:

Lista cu arbitrii, care să conțină datele de identificare a acestora,semnătura in dreptul sumei primite conform barem.

Copie după CI, declarație GDPR.

Factura fiscală, chitanță,ordin de plată și extras de cont bancar reprezentând plata serviciilor.

Ordin de plată și extras de cont pentru plăți contribuții și impozite, dispoziția de plată și registrul de casă, în cazul plăților în numerar.

 • E) Premii în bani

Decontarea premiilor se va efectua în următoarele condiții:

Regulament concurs, respectiv premiere și rezultate obținute.

Decizia constituirii comisiei de jurizare sau lista cu arbitrii(sport individual).

Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de premii,date de identificare, suma și semnătura celor premiați.

Stat de plată cu sumele reținute la sursă, semnat de ambele părți.

Dovada achitării sumelor nete și a sumelor reținute la sursă, potrivit legislației.

Copie actului de identitatea titularilor premiilor.

Declarație acord prelucrare date cu caracter personal.

Ordin de plată pentru onorarii,contribuții și impozite, dispoziția de plată în cazul plăților în numerar.

Extras de cont din care să rezulte dovada virării sumelor.

 • F) Asistență medicală

Decontarea serviciilor de asistență medicală se va efectua în următoarele condiții:

Contract prestări servicii semnat de ambele părți

Copie CI, declarație GDPR

Stat de plată cu sumele reținute la sursă, semnat de ambele părți.

Factura fiscală, chitanță,ordin de plată și extras de cont bancar reprezentând plata serviciilor.

G)Taxe de Participare competiții

Decontarea taxelor de participare la competiții sportive:

Invitație la concurs, din care să rezulte nivelul competiției.

Extras din regulamentul de desfășurare al competiției.

Lista cu participanții clubului la concurs.

Factura fiscală, chitanță, ordin de plată și extras de cont bancar reprezentând plata taxelor.

H)Echipament sportiv

Decontarea cheltuielilor reprezentând echipament sportiv:

Fundamentare pentru prețurile transmise(solicitări de oferte,extrase de pe site-uri sau catalogul SICAP după caz)

Contract/comandă și factură fiscală.

Tabel cu participanții care au beneficiat de echipamentul sportiv, rolul sau funcția in proiect, semnat de către ambele părți.

Factura fiscală, chitanță,extras de cont bancar reprezentând plata facturii.

I)Materiale sportive

Decontarea cheltuielilor reprezentând achiziția de materiale sportive:

Fundamentare pentru prețurile transmise(solicitări de oferte,extrase de pe site-uri sau catalogul SICAP, după caz)

Contract/comandă și factură fiscală.

Factura fiscală, chitanță,ordin de plată și extras de cont bancar reprezentând plata.

Proces verbal de recepție în magazine sau notă intrare în gestiune, respective bon consum.

J) Închirieri de terenuri sau săli de sport

Decontarea cheltuielilor reprezentând închirieri de terenuri sau săli de sport:

Contract sau comandă și factură fiscală.

Factura fiscală, chitanță, ordin de plată și extras de cont bancar reprezentând plata facturii.

Nu se acceptă la decont plata de regie (energie electrică, calorică,etc.)

K) Premii de concurs

Decontarea cheltuielilor reprezentând premii de concurs(medalii, cupe, plachete, diplome,tricouri inscripționate, șepcuțe,etc.)

Fundamentare pentru prețurile transmise(solicitări de oferte,extrase de pe site-uri sau catalogul SICAP, după caz)

Contract/comandă și factură fiscală.

Factura fiscală, chitanță, ordin de plată și extras de cont bancar reprezentând plata facturii.

Tabel centralizator cu participanții care au beneficiat de premii,sau lista oficială cu câștigătorii pe categorii(sport individual)extras de pe site-ul federației de specialitate.

L) Materiale publicitare

Decontarea cheltuielilor reprezentând materiale publicitare(bannere, afișe promovare eveniment) Fundamentare pentru prețurile transmise( solicitări de oferte extrase de pe site-uri sau catalogul SICAP) necesitând contract/comandă.

Factura fiscală, chitanță,extras de cont bancar reprezentând plata facturii.

Se va prezenta dovada promovării acțiunii.


ANEXA I

MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ

ROMÂNIA - 540026 Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330QFax: 00-40-265-267.772Qwww.tirgumures.ro

GHIDUL SOLICITANȚILOR

pentru acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul local structurilor sportive de drept privat, cu personalitate juridică română din municipiul Târgu-Mureș, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive

 • 1 .Finanțarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene din cadrul programelor sportive de utilitate publică, se efectuează prin finanțare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Ordinului 664/2018, cu modificările și completările ulterioare, și cu celelalte dispoziții legale în materie.

 • 2 . Finanțarea programelor sportive, inițiate de către organizațiile sportive, așa cum sunt enumerate la art.18A1 alin.(2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare din cadrul programelor sportive de utilitate publică, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a autorităților deliberative în conformitate cu dispozițiile art. 67A1 alin.(3) din legea nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare.

 • 1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Programul are ca scop sprijinirea și dezvoltarea programelor sportive de utilitate publică din municipiul Târgu-Mureș.

 • A. Promovarea sportului de performanță

 • (1) Scop

 • a) valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătirea în competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.

 • (2) Obiective:

 • a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului municipiului și al României pe plan internațional;

 • b) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare al fiecăreia la nivel național și internațional;

 • c) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;dezvoltarea sportului școlar și universitar.

 • d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

 • e) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel național și internațional;

 • f) susținerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel național și internațional.

B. Sportul pentru toți

1) Scop: menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

 • (2) Obiective:

 • a) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți membrii ai comunității locale.

 • b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive.

 • c) încurajarea practicării natației, sporturilor nautice, sporturilor de iarnă,a fitness-ului.

 • 2. CATEGORIILE DE SOLICITANȚI PENTRU CARE SE ACORDĂ FINANȚĂRI

Finanțările se pot acorda numai persoanelor juridice fără scop patrimonial (structuri sportive) cu sediul și activitatea principală în municipiul Târgu-Mureș.

Fiecare structură sportivă poate depune maximum două proiecte pe semestru, pentru finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș.

Structurile sportive care administrează mai multe ramuri sportive, pot depune un singur proiect pe ramură de sport.

Pentru evitarea unei duble finanțări Clubul Sportiv Municipal este exclus de la posibilitatea accesării fondurilor publice locale nerambursabile, destinate proiectelor sportive.

 • 3. SUMA DISPONIBILĂ

Suma totală anuală disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau acțiunilor sportive din municipiul Târgu-Mureș, va fi aprobată de Consiliul Local Municipal Târgu-Mureș prin bugetul local.

 • 4. VALOAREA FINANȚĂRII

Finanțarea nerambursabilă se acordă, pentru completarea unui proiect, în urma evaluării de către o comisie de jurizare, în limita sumei aprobate în bugetul local.

Suma maximă acordată pentru un proiect de finanțare va fi astfel repartizată:

 • - Sport de Performanță max.150.000 lei/proiect/sesiune.

 • - Sportul pentru Toți max.   30.000 lei/proiect/sesiune.

 • - Sportul Școlar max.         15.000 lei/proiect/sesiune.

 • 5. CRITERIILE ȘI CONDIȚIILE MINIMALE DE FINANȚARE
 • A. Criteriile și condițiile minimale de finanțare a structurilor sportive de drept privat, pentru sportul de performanță sunt următoarele:

 • a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate.

 • c) să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

 • d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • e) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • f) să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • i) să participe cu o contribuție financiară de minimum 30% din valoarea totală a proiectului;

 • j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • k) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.

 • B. Criteriile și condițiile minimale de finanțare a structurilor sportive de drept privat, pentru sportul pentru toți sunt următoarele:

 • a) să fie o persoană juridică fără scop lucrativ, recunoscută în condițiile legii;

 • b) să aibă în statut organizarea și derularea de acțiuni sportive;

 • c) să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

 • d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • e) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • f) să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • i) să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a proiectului;

 • j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • k) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.

În vederea participării la o procedură de selecție, solicitanții sunt obligați să prezinte, sub sancțiunea eliminării, autorității finanțatoare, o declarație pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent

 • 6. Categorii de acțiuni finanțate de la bugetul local

 • a) Sport de performanță

Finanțarea nerambursabilă se poate acorda pentru organizări competiții, concursuri, manifestări sportive, cantonamente de pregătire, participări în competiții interne și internaționale, pentru achiziționare de echipamente și materiale sportive.

 • b) Sportul pentru toți

Finanțarea nerambursabilă se poate acorda pentru organizări competiții, concursuri, manifestări sportive, pentru amatori, participări în competiții interne și internaționale, pentru achiziționare de echipamente și materiale sportive.

 • c) Sportul școlar

Finanțarea nerambursabilă se poate acorda asociațiilor sportive școlare, cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică, și instituțiilor școlare de profil (LPS,CSS) pentru organizări de competiții, concursuri, cantonamente de pregătire, participări în competiții interne și internaționale, pentru achiziționare de echipament sportiv.

 • 7. Categorii de cheltuieli eligibile

Asociațiile și cluburile sportive, instituțiile sportive școlare, indiferent de ramura sportivă practicată pot deconta următoarele cheltuieli :

 • a) Cheltuieli de masă.

 • b) Cheltuieli de cazare.

 • c) Cheltuieli de transport.

 • d) Cheltuieli de închirieri teren,sală de sport.( exclus cheltuieli de regie)

 • e) Cheltuieli servicii arbitraj, asistență medicală(la competițiile organizate de către clubul finanțat)

 • f) Cheltuieli taxe de participare la competiții sportive.( exclus taxe afiliere,transfer)

 • g) Cheltuieli materiale sportive. (specifice ramuri sportive)

 • h) Cheltuieli pentru achiziționare echipament sportiv (specific ramurii sportive)

 • i) Cheltuieli privind asigurări medicale pentru sportivi.

 • j) Cheltuieli pentru premii in bani și indemnizații(exclus salarii).

 • k) Cheltuieli privind achiziția de cupe, medalii, plachete,diplome.

 • l) Cheltuieli privind achiziția de materiale publicitare.

Doar cheltuielile mai sus menționate sunt eligibile, atât în bugetul proiectului de finanțare cât și în decontul aferent acestuia, atât la suma primită cât și la contribuția proprie.

 • 8. DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI DE FINANȚARE
 • a. Documentația de solicitare a finanțării se întocmește în două exemplare (seturi), fiecare set îndosariat în ordinea de la punctele 8.b, dar incluse în același plic și anexe pct. 8.c (numai 1 exemplar) și se înaintează în pachet închis, până la data anunțată de finanțator, la registratura Primăriei Municipiului Târgu-Mureș, la adresa:

Municipiul Târgu Mureș

Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cod 540026

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive,Tineret și locativ

Solicitare de finanțare nerambursabilă-sport

Numele și adresa completă a solicitantului

 • b. Documentația trebuie să conțină, în ordine, următoarele:

 • - Formularul de solicitare a finanțării (FFP-pentru sport de performanță, FFT-pentru sportul pentru toți, după caz),

 • - bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului/acțiunii (FB) - inclusiv bugetul detaliat;

 • - declarația de imparțialitate (anexa 1)

 • - Raport de activitate

 • - Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect

 • c. Anexe

 • - Documentele de înființare (Act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească definitivă).

 • - Certificatul de Identitate Sportivă (numai pentru sportul de performanță).

 • - Dovada afilierii la Federația Sportivă Națională de specialitate (numai pentru sportul de performanță).

 • - Dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent

 • - Certificat de atestare fiscală (Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș)

 • - Certificat Fiscal (Primăria Municipiului Târgu-Mureș)

Solicitantul este obligat să comunice în scris orice modificare a datelor, informațiilor și documentelor care au stat la baza aprobării proiectului, în termen de 30 de zile de la producerea modificării, sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații.

Documentația completă, inclusiv ghidul de finanțare se poate obține de la SERVICIUL Activități Culturale, Sportive,Tineret și Locativ din Primăria Municipiului Târgu-Mureș sau de pe site-ul Primăriei Municipiului Târgu Mureș www.tirgumures.ro

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 02 iulie pentru semestrul II al anului în curs, iar pentru anii următori termenul limită de depunere al proiectelor este 30 Noiembrie pentru semestrul I și 30 Mai pentru semestrul II, conform Ghidului de finanțare din Regulamentul de sprijinire a activităților sportive din municipiul Târgu-Mureș.

Proiectele depuse in afara acestor limite, vor fi respinse.

În cazul în care bugetul pentru anul următor nu este încă adoptat la data jurizării proiectelor, contractele de finanțare vor fi încheiate după adoptarea acestuia și vor intra în vigoare pentru acțiuni ce se vor derula după această dată.

 • 9. PROCEDURA DE EVALUARE

Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, față de bugetul local, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • e) să nu se afle în litigiu cu instituția finanțatoare

 • f) nu a respectat un program de finanțare nerambursabilă în anul anterior (nu a depus la timp documentele justificative, raportul final și nu a restituit sumele nejustificate).

 • g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare.

Dintre solicitările primite, vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a. documentația care însoțește solicitarea a respectat procedura, termenul și conține toate elementele prevăzute la punctul 6;

 • b. justificarea solicitării în raport cu necesitățile și prioritățile de dezvoltare a activității sportive în municipiul Târgu-Mureș;

 • c. cererile de finanțare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare.

Solicitanții trebuie să păstreze o copie completă din Cererea de finanțare depusă.

Cererile confirmate în urma selecției vor fi evaluate de către o comisie de jurizare, pe baza unui punctaj care va respecta următoarele criterii:

Criteriu

Punctaj

Suport financiar

25

Nivelul de participare

30

Capacitate de realizare

20

Contribuția proprie-cofinanțare

25

Total

100

Algoritmul de calcul aplicat este următorul :

 • > punctaj între 40-45 punctaj între 46-50 punctaj între 51-55 punctaj între 56-60

punctaj între 61-65

 • > punctaj între 66-70 punctaj între 71-75 punctaj între 76-80 punctaj între 81-85 punctaj între 86-100 Proiectele care întrunesc un punctaj m


 • - 10% din suma eligibilă

 • - 20 % din suma eligibilă

 • - 30 % din suma eligibilă

 • - 40 % din suma eligibilă

 • - 50 % din suma eligibilă

 • - 60 % din suma eligibilă

 • - 70 % din suma eligibilă

 • - 80 % din suma eligibilă

 • - 90 % din suma eligibilă

 • - 100 % din suma eligibilă

i mic de 40 de puncte sunt respinse.


 • 10. INFORMAȚII REFERITOARE LA ACORDAREA FINANȚĂRII

Programele și acțiunile sportive vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul Consiliului Local cu această destinație.

Comisia de jurizare va supune spre aprobare Consiliului Local propunerile de acordare a finanțării nerambursabile, conform punctajului obținut de fiecare solicitant.

Cuantumul sprijinului financiar se aprobă în limita sumelor alocate în buget, în cadrul unui concurs de proiecte, de către o comisie de jurizare numită de Consiliul local municipal, din care vor face parte reprezentanți ai Municipiului și consilieri locali.

Hotărârea Consiliului Local de a respinge sau de a nu acorda finanțarea nerambursabilă poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare. Contestația se depune în scris la registratura Municipiului Târgu Mureș. Contestațiile se soluționează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

Fiecare structură sportivă poate depune maximum două proiecte pe semestru, pentru finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș.

Structurile sportive care administrează mai multe ramuri sportive, pot depune un singur proiect pe ramură de sport.

Pentru evitarea unei duble finanțări Clubul Sportiv Municipal este exlus de la posibilitatea accesării fondurilor publice locale nerambursabile, destinate proiectelor sportive.

 • 11. ALOCAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE

Finanțarea nerambursabilă se acordă în baza unui contract încheiat între Municipiul Târgu-Mureș și structura sportivă selecționată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul ghid, la solicitarea în scris, într-o singură tranșă sau mai multe tranșe aferente realizării programului sau proiectului, potrivit contractului. Acordarea fiecărei tranșe se face numai după justificarea utilizării tranșei anterioare. Prima tranșă, nedecontată, nu poate depăși 30% din valoarea sumei aprobate. Finanțatorul dispune efectuarea plății către structura sportivă sau persoană fizică, prin virament în contul bancar al acesteia.

Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecției o structură sportivă nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că hotărârea Consiliului Local nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare.

Structurile sportive care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în baza prezentului regulament, au obligația să întocmească și să transmită Municipiului Târgu-Mureș o raportare intermediară și finală, potrivit modelului prezentat în (FR)

În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat să returneze Municipiului Târgu-Mureș sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte;

Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțărilor nerambursabile datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale.

Plata sumei aprobată după verificarea decontului se efectuează în termen de 45 de zile calendaristice de la depunerea decontului.

În urma evaluării proiectelor de către comisia de jurizare, beneficiarii finanțării pot primi un avans de maxim 15% din suma aprobată, la cererea expresă(scrisă),începând cu semestrul I al anului 2022.

Conform HG.264/2003, art.7 pct. 2, În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părții de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către ordonatorul de credite se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul și până în momentul recuperării.

Municipiul Târgu-Mureș

FFP


CERERE DE FINANȚARE

pentru sportul de performanță

 • A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:

 • 1. Denumirea completă a structurii sportive:

_______________________________________________________ str._______________________, nr. _____, nr. telefon: _______________nr. fax ________________, e-mail _____________________

CIS ________________________, Cod IBAN: _______________________________, deschis la

________________________________, CUI: _______________, anul înființării __________,

 • 2. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele și prenumele, funcția în cadrul structurii sportive, telefon)

 • a. Coordonator _____________________________________________________________

 • b. Responsabil financiar ______________________________________________________

 • c. Responsabil cu probleme tehnice _____________________________________________

 • d. Alți membri, după caz ______________________________________________________

 • 3. Resurse umane ale structurii sportive, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului

 • a. Număr de personal salariat - total ____, din care antrenori _____

 • b. Număr de secții ______, discipline sportive ___________________________________________

 • c. Număr de sportivi legitimați pe secții _________

 • 4. Resurse financiare

 • a. Venituri proprii realizate în anul precedent - total _____________lei , din care:

 • - donații, sponsorizări

 • - venituri din activități economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.)

 • - cotizații, taxe, penalități etc.

 • - alte venituri

 • b. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total _________lei , din care:

 • - donații, sponsorizări

 • - venituri din activități economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.)

 • - cotizații, taxe, penalități etc.

 • - alte venituri

 • 5. Rezultate obținute în sezonul precedent

 • a) Sporturi de echipă:

 • - nivelul competiției (național/liga, european, mondial) _________________________________ - gradul competiției (copii, juniori, cadeți, seniori) _____________________________________

 • - locul obținut __________________________________________________________________

 • b) Sporturi individuale

 • - nivelul competiției (național/liga, european, mondial) _________________________________

 • - gradul competiției (copii, juniori, cadeți, seniori) _____________________________________

 • - locul obținut __________________________________________________________________

NOTĂ La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

 • 1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare;

 • 2. declarația de imparțialitate, în conformitate cu anexa la Ordinul 664/2018 (anexa 1);

 • 3. declarația, conform modelului atașat

 • B. DATE DESPRE PROIECT:

Titlul proiectului: __________

Perioada de desfășurare

Locul desfășurării:___________

 • D. SCOPUL PROIECTULUI (prezentare scurtă)

 • E. OBIECTIVELE PROIECTULUI (obiective și rezultate scontate)

DECLARAȚIE

Subsemnații , reprezentanți legali ai structurii sportive ______________________________________, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) a publicat în extras, raportul de activitate și situația financiară pe anul ........ în Monitorul Oficial al României, Partea a

IV-a, nr , precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr  (în cazul structurilor sportive de utilitate publică) sau, după caz, a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, înregistrată sub nr.... din ......... ;

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 30% din valoarea totală a finanțării;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

 • j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la Municipiului Târgu-Mureș , în sumă de lei .

De asemenea, ne obligăm ca să comunicăm în scris orice modificare a datelor, informațiilor și documentelor care au stat la baza aprobării proiectului, în termen de 30 de zile de la producerea modificării.

DataReprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)


FBP

Municipiul Târgu-Mureș

BUGETUL* acțiunilor/activităților

din cadrul proiectului/programul ________________

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare

Observații

TOTAL

Contribuție proprie

Solicitat

1.

Acțiunea/activitatea_______________________________________

Cheltuieli de cazare.

Cheltuielile transport.

Cheltuieli de masă.

Cheltuieli servicii arbitraj,

Cheltuieli asistenta medicala

Cheltuieli taxe de participare comp.

Cheltuieli materiale sportive

Cheltuieli achiziționare echip sportiv

Cheltuieli asigurări medicale sportivi

Cheltuieli premii în bani

Cheltuieli achiziție de cupe, medalii, plachete,diplome, inscripționări.

Cheltuieli   privind   achiziția   de

materiale publicitare.

TOTAL acțiune/activitate

2.

TOTAL acțiune/activitate

TOTAL GENERAL PROIECT

*NOTĂ: Se va anexa și bugetul detaliat

Anexa 1

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:

Funcția: Președinte

Semnătura și ștampila:

FDP

MODEL

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ȘI FINALE

Contract nr...........din ......................

Denumirea completă a structurii sportive:...............................................

str............................................., nr. telefon: .....................................e-mail .....................

Cod IBAN ...................................................deschis la Banca............................................

CUI: ............................

Data înaintării raportului ...................................

 • I. Raport de activitate (raport narativ) - nu va depăși o pagină și pentru o evaluare de ansamblu a modului în care s-a derulat programul/proiectul sportiv și va cuprinde următoarele date:

 • - Descrierea pe scurt a activităților sportive desfășurate până la data întocmirii raportului

 • - Realizarea activităților propuse (în caz de nerealizare menționați cauzele)

 • - Rezultate obținute și rezultate așteptate

 • - Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului sportiv

 • - Alte comentarii (după caz , ecouri de presă, colaborarea cu alți parteneri etc.)

 • II. Raport financiar - se vor anexa în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, etc.), prezentându-se și un centralizator, după modelul de mai jos:

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare

Nr.      și      seria

documentului justificativ

Observații

TOTAL

Contrib. proprie

Primit

1.

Acțiunea/activitatea

Cheltuieli de cazare.

Cheltuieli de transport.

Cheltuieli de masă.

Cheltuieli servicii arbitraj,

Cheltuieli asistenta medicala

Cheltuieli taxe de participare comp.

Cheltuieli materiale sportive

Cheltuieli achiziționare echip sportiv

Cheltuieli asigurări medicale sportivi

Cheltuieli premii în bani

Cheltuieli achiziție de cupe, medalii,plachete,diplome, inscripționări.

Cheltuieli privind achiziția de materiale publicitare.

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura și ștampila structurii sportive)

FFT

Municipiul Târgu-Mureș

CERERE DE FINANȚARE

pentru sportul pentru toți

 • A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:

 • 2. Denumirea completă a solicitantului:

___________________________________str._______________________, nr. _____, nr. telefon: __________________ nr. fax ________________, e-mail __________________Cod IBAN: _______________________________, deschis la ________________, CUI: _______________, anul înființării __________, activitatea principală _____________________

 • 2. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele și prenumele, funcția în cadrul organizației, telefon)

 • a. Coordonator _____________________________________________________________

 • b. Responsabil financiar ______________________________________________________

 • c. Alți membri, după caz ______________________________________________________

 • 3. Resurse umane ale solicitantului, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului

 • a. Număr de personal salariat - total

 • b. Număr voluntari _________

 • 4. Resurse financiare

 • b. Venituri proprii realizate în anul precedent - total _____________lei, din care:

 • - donații, sponsorizări

 • - venituri din activități economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.)

 • - cotizații, taxe, penalități etc.

 • - alte venituri

 • b. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total _________lei , din care:

 • - donații, sponsorizări

 • - venituri din activități economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.)

 • - cotizații, taxe, penalități etc.

 • - alte venituri

 • 5. Acțiuni/activități:

 • - derulate (denumire/perioada) ____________________________________________________

 • - în curs de derulare (denumire/data începerii)________________________________________

NOTĂ La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

 • 1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare;

 • 2. declarația de imparțialitate, în conformitate cu anexa la Ordinul 664/2018 (anexa 2);

 • B. DATE DESPRE PROIECT:

Titlul proiectului: _________________________________________________________________

Perioada de desfășurare_______________________________________________________________________

Locul desfășurării:_________________________________________________________________________________

 • D. SCOPUL PROIECTULUI (prezentare scurtă)

 • E. OBIECTIVELE PROIECTULUI (obiective și rezultate scontate)

DECLARAȚIE

Subsemnații , reprezentanți legali ai structurii sportive ______________________________________, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) a publicat în extras, raportul de activitate și situația financiară pe anul ........ în Monitorul Oficial al României, Partea a

IV-a, nr , precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr  (în cazul structurilor sportive de utilitate publică) sau, după caz, a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, înregistrată sub nr.... din ......... ;

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 30% din valoarea totală a finanțării;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

 • j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la Municipiului Târgu-Mureș , în sumă de _____________ lei .

De asemenea, ne obligăm ca să comunicăm în scris orice modificare a datelor, informațiilor și documentelor care au stat la baza aprobării proiectului, în termen de 30 de zile de la producerea modificării.

Data________________ ___Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)


(ștampila)

Municipiul Târgu-Mureș

BUGETUL* acțiunilor/activităților

din cadrul proiectului/programului

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare

Observații

TOTAL

Contribuție proprie

Solicitat

1.

Acțiunea/activitatea

Cheltuieli de cazare.

Cheltuieli de transport.

Cheltuieli de masă.

Cheltuieli servicii arbitraj,

Cheltuieli asistenta medicala

Cheltuieli taxe de participare comp.

Cheltuieli materiale sportive

Cheltuieli achiziționare echip sportiv

Cheltuieli asigurări medicale sportivi

Cheltuieli premii în bani

Cheltuieli achiziție de cupe, medalii, plachete,diplome, inscripționări.

Cheltuieli   privind   achiziția   de

materiale publicitare.

2.

Acțiunea/activitatea_________________________________________

TOTAL acțiune/activitate

TOTAL GENERAL PROIECT

*NOTĂ: Se va anexa și bugetul detaliat

Anexa 2

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației _________________________ în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele: __________________________

Funcția : ___________________________

Semnătura și ștampila: ___________________

FDT

MODEL

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ȘI FINALE

Contract nr. _______din ____________

Denumirea completă a structurii sportive:

str. _______________________, nr. _____, nr. telefon:   _______________nr. fax

________________,       e-mail      ______________________ Cod      IBAN: _______________________________, deschis la ________________________________, CUI:

Data înaintării raportului __________________

 • I. Raport de activitate (raport narativ) - nu va depăși o pagină și pentru o evaluare de ansamblu a modului în care s-a derulat programul/proiectul sportiv și va cuprinde următoarele date:

 • - Descrierea pe scurt a activităților sportive desfășurate până la data întocmirii raportului

 • - Realizarea activităților propuse (în caz de nerealizare menționați cauzele)

 • - Rezultate obținute și rezultate așteptate

 • - Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului sportiv

 • - Alte comentarii (după caz , ecouri de presă, colaborarea cu alți parteneri etc.)

II. Raport financiar - se vor anexa în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, etc.), prezentându-se și un centralizator, după modelul de mai jos:

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare

Nr.      și      seria

documentului justificativ

Observații

TOTAL

Contrib. proprie

Primit

Acțiunea/activitatea_________________________________________

a. Alocație de masă

b. Cazare

c. Transport

d. Închirieri sală sport sau (teren)

e. Taxe arbitraj - asistență medicală

f. Taxe participare la acțiuni sportive

g. Achiziționare de material sportiv

h. Achiziționare echipament sportiv

i. Achiziționare cupe medalii etc.

j. Asigurări medicale

k. Premii în bani, indemnizații

l. Material publicitar

TOTAL acțiune/activitate

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura și ștampila organizației)


ANEXA II

MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive și Tineret

ROMÂNIA - 540026 Târgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330DFax: 00-4Q-265-267.772De-maikong@tirgumures.ro

GHIDUL SOLICITANȚILOR

pentru activități sportive școlare din municipiul Târgu-Mureș

 • A. CONDIȚII DE SPRIJIN

 • 1. Sprijinul poate fi solicitat de asociațiile sportive școlare sau de cluburi sportive școlare fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă instituțiile de învățământ din municipiul Târgu-Mureș, precum și de instituțiile școlare de profil (Liceu cu Program Sportiv, Club Sportiv Școlar).

 • 2. Sprijinul se poate acorda pentru participări la competiții naționale și internaționale, organizarea de competiții, participarea la tabere sportive, pentru achiziționare de echipament și material sportiv.

 • 3. Solicitantul sprijinului trebuie să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a proiectului.

 • 4. Asociațiile sportive școlare care participă pentru prima dată la un concurs de proiecte, cât și școlile care și-au deschis curțile pentru practicarea sporturilor în aer liber de către cetățenii municipiului, vor beneficia de un plus de 10 puncte (doar la primul proiect) la jurizarea proiectelor de finanțare conform HCL 52/25.02.2021

 • B. ACORDAREA SPRIJINULUI

Documentația de solicitare a sprijinului financiar se întocmește în două exemplare (seturi), fiecare set îndosariat dar incluse în același plic și anexe (numai 1 exemplar) și se înaintează în pachet închis, până la data anunțată de finanțator, la registratura Municipiului Târgu-Mureș, la adresa:

Municipiul Târgu Mureș

Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cod 540026

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive,Tineret și Locativ

Solicitare de finanțare nerambursabilă-sport

Numele și adresa completă a solicitantului

Documentația trebuie să conțină, în ordine, următoarele:

 • - Formularul de solicitare a finanțării (FFS)

 • - bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului/acțiunii (FBS) - inclusiv bugetul detaliat (anexa 2s);

 • - declarația de imparțialitate (anexa 1s)

 • - Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect

Anexe: Documentele de înființare ale asociației sportive (act constitutiv, statut, etc.)

-1 exemplar.

 • 1. Cuantumul sprijinului financiar se aprobă în cadrul unui concurs de proiecte, de către o comisie de jurizare, numită de Consiliul local municipal, din care vor face parte reprezentanți ai Municipiului și consilieri locali, în limita sumelor alocate în buget.

 • 2. Comisia va specifica tipul de cheltuială pentru care se aprobă sprijinul, solicitantul fiind obligat să respecte sumele aprobate pe tip de cheltuială, conform bugetului defalcat prezentat în cererea de sprijin (anexa 2s).

 • 3. Pentru acțiunile care se desfășoară pe o perioadă mai îndelungată (competiții la nivel național), alocarea sumelor aprobate se poate face eșalonat (lunar, trimestrial, etc.).

 • 4. Sprijinul va fi acordat prin încheierea unui contract între Municipiului Târgu-Mureș și solicitant, conform modelului prezentat în anexă.

 • C. DECONTAREA CHELTUIELILOR

 • 1. Solicitantul va prezenta copii după documentele justificative (facturi, chitanțe, etc.) pentru cheltuielile efectuate pentru întregul proiect (inclusiv pentru sumele provenite din contribuție proprie sau din alte surse de finanțare), conform modelului prezentat în anexa 3s, precum și prezentarea performanțelor obținute sau a realizării obiectivelor propuse.

 • 2. Decontul va fi prezentat la termenul stabilit în cererea de finanțare, care nu poate depăși 15 zile de la data finalizării proiectului.

 • 3. În cazul sprijinului acordat eșalonat tranșa următoare va fi alocată numai după prezentarea decontului pentru sumele acordate în tranșa anterioară, printr-o solicitare scrisă.

 • 4. În cazul nedepunerii la timp a decontului (prima dată) se vor percepe penalități 0,1% /zi, iar a doua oară, contractul se va anula de drept, asociația/instituția fiind obligată să restituie suma acordată.

 • 5. Plata cheltuielilor in urma decontului, va fi virată in contul beneficiarului finanțării, în cel mult 45 de zile calendaristice din data depunerii decontului.

 • 6. Beneficiarul finanțării are obligația să depună decontul în 15 zile de la data finalizării proiectului,(evenimentului) și cel mult de 10 zile de la de la data intrării banilor în cont, predarea de chitanțe, viramente,extrase de cont, aferente facturilor neachitate.( LPS )

 • D. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Lipsa anexelor, depunerea solicitărilor într-un singur exemplar și neprezentarea deconturilor pentru finanțări anterioare este eliminatorie.

 • 2. Structurile sportive care au mai primit finanțare nerambursabilă din partea Municipiului Târgu-Mureș și nu au decontat cheltuielile vor fi excluse de la o nouă finanțare nerambursabilă.

Municipiul Târgu-Mureș

SSF


CERERE DE FINANȚARE

pentru acțiuni sportive școlare

 • A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:

 • 3. Denumirea completă a asociației sportive școlare:

str._________________________, nr. ___ nr. telefon: _____________, CUI: ____________

Cod IBAN: ___________________________, deschis la ____________________________

 • 2. Datele coordonatorului de proiect:

Numele și prenumele _________________________________________________________

Ocupația: _________________Funcția în asociație _______________________

Adresa ___________________________________nr. de telefon _______________________

 • B. DATE DESPRE PROIECT:

Titlul proiectului: _________________________________________________________________

Ramura sportivă: __________________________________________________________________

Perioada de desfășurare ____________________ Locul desfășurării: _________________________

 • D. DESCRIEREA PROIECTULUI (prezentare scurtă max.150 cuvinte)

Descrierea detaliată se va prezenta în anexă.

 • E. JUSTIFICAREA PROIECTULUI (obiective și rezultate scontate)

F.BUGETUL

Bugetul cumulat

Categoria de buget

Total 2+3

Contribuția beneficiarului

Suma solicitată de la Primăria Municipiului Târgu-Mureș

0

1

2

3

TOTAL

(se va anexa bugetul detaliat și se va specifica dacă proiectul mai beneficiează de sprijin financiar din partea altor

G. TERMENUL LIMITĂ DE DECONTARE A CHELTUIELILOR (15 zile de la data finalizării proiectului, și cel mult de 10 zile de la de la data intrării banilor în cont)

Conducerea unității școlare certifică valabilitatea celor cuprinse în cererea de finanțare, își asumă responsabilitatea pentru derularea acțiunilor conform celor descrise în proiect și se angajează să respecte termenul de decontare a sumei primite.

O       (numele și prenumele)

(semnătura)

(ștampila)

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației _________________________ în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele: ______________________

Funcția: ____________________________

Semnătura și ștampila: ___________________

Bugetul detaliat al acțiunii

Nr. crt.

Natura cheltuielilor

Specificații

Suma solicitată

Resurse proprii

1

Cheltuieli privind alocația de masă

2

Cheltuieli privind cazarea

3

Cheltuieli privind transportul

4

Închirieri săli/terenuri

5

Taxe arbitraj - asistență medicală

1

Taxe de participare la acțiuni sportive

2

Achiziționare de materiale sportive

3

Achiziționare echipament sportiv

4

Achiziționare cupe medalii etc.

5

Asigurări medicale

6

Premii în bani, indemnizații

7

Material publicitar

MODEL

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ȘI FINALE

Contract nr. _______din ____________

Denumirea completă a structurii sportive școlare:

str. _______________________, nr. _____, nr. telefon:   _______________nr. fax

________________, e-mail _______________ CUI:   __________ Cod IBAN:

____________________________________, deschis la ________________________________

Data înaintării raportului __________________

 • I. Raport de activitate (raport narativ) - nu va depăși o pagină și pentru o evaluare de ansamblu a modului în care s-a derulat programul/proiectul sportiv și va cuprinde următoarele date:

 • - Descrierea pe scurt a activităților sportive desfășurate până la data întocmirii raportului

 • - Realizarea activităților propuse (în caz de nerealizare menționați cauzele)

 • - Rezultate obținute și rezultate așteptate

 • - Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului sportiv

 • - Alte comentarii (după caz , ecouri de presă, colaborarea cu alți parteneri etc.)

 • II. Raport financiar - se vor anexa în copie documentele justificative pentru

cheltuielile efectuate (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, etc.), prezentându-se și un centralizator, după modelul de mai jos:

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare

Nr.      și      seria

documentului justificativ

Observații

TOTAL

Contrib. proprie

Primit

Acțiunea/activitatea_________________________________________

a. Alocație de masă

b. Cazare

c. Transport

d. Închirieri sală sport sau (teren)

e. Taxe arbitraj - asistență medicală

f. Taxe participare la acțiuni sportive

g. Achiziționare de material sportiv

h. Achiziționare echipament sportiv

i. Achiziționare cupe medalii etc.

j. Asigurări medicale

k. Premii în bani, indemnizații

l. Material publicitar

(conducătorul unității, numele, prenumele, semnătura și ștampila)

(conducătorul de proiect. numele, prenumele semnătura)

Nr. crt.

CRITERIUL

Punctaj propus

A SUPORT FINANCIAR

(25 pct.)

1. Valoarea proiectului raportată la veniturile anului precedent

1.1

20-1%

21-25p

1.2

40-21%

16-20p

1.3

60-41%

11-15p

1.4

Peste 60%

1-10p

B. NIVELUL DE PARTICIPARE

(30 pct)

2. Anvergura competiției/acțiunii

15 p

2.1.

Internațional

8-15p

2.2.

Național

7-10p

2.3

Zonal

4-6p

2.4

Local

1-3p

2.2 Nivelul competiției

15p

2.2.1

Seniori

6p

2.2.2

Juniori/cadeți

5p

2.2.3

Copii

4p

C.

REZULTATE OBȚINUTE

(20pcte)

3.1

Național(loc I), European (loc I-III) Mondial(loc I-III)

11-20p

3.2

Sub loc IV sau promovare din liga inferioară

7- 10p

3.3

Liga Inferioară

5 - 8p

D. CONTRIBUȚIA PROPRIE-COFINANȚARE

(25pcte)

4.

Claritatea bugetului

15p

4.1

În ce măsură bugetul este clar și detaliat

1 - 8p

4.2

În ce măsură cheltuielile sunt identificabile și controlabile

1- 7p

5.

Fonduri proprii din valoarea totală a proiectului

10p

5.1

30%

1 - 5p

5.2

31-50%

3 - 6p

5.3

51-70%

4 - 8p

5.4

71-90%

5 - 9p

5.5

> 90%

10p

TOTAL (A+B+C+D)

GRILĂ DE EVALUARE

Sportul pentru toți

Nr. crt.

CRITERIUL

Punctaj propus

A. SUPORT FINANCIAR

(25p)

1. Valoarea proiectului raportată la veniturile anului precedent

1.1

10-20% - 21-25p

1.2

21-40% - 16-20p

1.3

41-60% - 11-15p

1.4

Peste 60% - 1-10p

B. NIVELUL DE PARTICIPARE

(20p)

2.1 Scopul

2.1.1

Menținerea stării de sănătate 1-10p

2.1.2

Consolidarea socializării 1 -10p

2.2 Obiective

(20p)

2.2.1

Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni 1-10p

2.2.2

Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni pentru practicarea activităților fizice și sportive 1-10p

C. CONTRIBUȚIA PROPRIE-COFINANȚARE

(35p)

3.Claritatea bugetului

20p

5.1

În ce măsură bugetul este clar și detaliat - 1-10p

5.2

În ce măsură cheltuielile sunt identificabile și controlabile - 1-10p

4. Fonduri proprii din valoarea totală a proiectului

15p

6.1

> 50% - 13-15p

6.2

41-50% - 10-12p

6.3

31-40% - 7-9p

6.4

21-30% - 4-6p

6.5

10-20% - 1-3p

TOTAL

Conform algoritmului, suma propusă pentru finanțare este% din suma eligibilă:lei.

Conform algoritmului, suma propusă pentru finanțare este


% din suma eligibilă:


lei.


Nr. crt.

ACTIVITATEA

Punctaj propus

1. RELEVANȚĂ

(55pcte)

1.1

Tipul competiției:

20p

a) turneu final/cupă - 16-20

b) turneu de calificare - 11-15

c) calendar competițional - 6-10

d) turneu amical - 1-5

1.2

Anvergura competiției:

20p

a) internațională - 16-20

b) națională - 11-15

c) zonală - 6-10

d) locală - 1-5

1.3

Tipul acțiunii:

15p

a) organizare - 11-15

b) participare - 6-10

c) pregătire - 1-5

2. BUGETUL ȘI EFICIENȚA COSTURILOR

(20pcte)

2.1

În ce măsură bugetul este clar și detaliat - 1-10

2.2

În ce măsură cheltuielile sunt identificabile și controlabile 1-10

3. FONDURI PROPRII DIN VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

(25pcte)

3.1

> 50% 21-25

3.2

41-50% - 16-20

3.3

31-40% - 11-15

3.4

21-30% - 6-10

3.5

10-20% - 1-5

TOTAL

Conform algoritmului, suma propusă pentru finanțare este% din suma eligibilă: LEI.