Hotărârea nr. 154/2021

HCL 154 privind schimbarea denumirii “Piața Memorandului” în Piața Gecse Dániel

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 154 din 27 mai 2021

privind schimbarea denumirii “Piața Memorandului” în Piața Gecse Daniel

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 434 din 22.01.2021 inițiat de Primar Soâs Zoltan prin Direcția Arhitect Șef privind schimbarea denumirii Pieței Memorandului în Piața Gecse Daniel.

  • b) Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 2.384/195 din 15.01.2021, al Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 4698/452 din 20.01.2021, al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor nr. 182.406 din 20.01.2021 și al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 2.842 din 14.01.2021,

  • c) Avizul nr. 1 din 12.05.2021 al Comisiei județene de atribuire sau schimbare de denumiri, d) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • art. 2 lit. ,,d”, art. 3 alin. (1), art.5 alin.(1) și (2) din Ordonanța nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare,

  • art. 41 din Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată,

  • art. 80, art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

  • art. 7 alin.(1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii “Piața Memorandului” în Piața Gecse Daniel.

Art. 2. Cheltuielile legate de confecționarea și montarea plăcuțelor cu denumirea străzii, respectiv cheltuielile legate de schimbarea actelor de identitate vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Economică, Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă”)