Hotărârea nr. 153/2021

HCL 153 privind aprobarea organizării unui concurs de idei cu tema: “AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ - Strada Bolyai,Strada George Enescu,scuarul din Piaţa Victoriei nr. 3”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 153 din 27 mai 2021

privind aprobarea organizării unui concurs de idei cu tema: “AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ -Strada Bolyai, Strada George Enescu, scuarul din Piața Victoriei nr. 3”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș nr. 2.421 din 20.04.2021 prin Direcția Arhitect Șef, privind aprobarea organizării unui concurs de idei cu tema: “AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ - Strada Bolyai, Strada George Enescu, scuarul din Piața Victoriei nr. 3 ”

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 33.618 din 06.05.2021, al Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică nr. 37.310 din 19.05.2021 și al Direcției Juridice, Contencios Administrative și Administrație Publică Locală nr. 36.106 din 14.05.2021;

Având în vedere Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,

Luând în considerare amendamentul formulat în plenul Consiliului local.

Văzând prevederile:

  • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

  • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „c”, alin. (4) lit. „f”, alin. (7) lit. „k” și „r”, art. 139, alin. (3) lit. „e” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă organizarea concursului de idei cu tema: “AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ - Strada Bolyai, Strada George Enescu, scuarul din Piața Victorieinr. 3”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 2 voturi „abținere”)

Anexa nr.1

REGULAMENTUL CONCURSULUI

  • 1. DATE GENERALE

    • 1.1. Promotorul și organizatorul concursului: Municipiul Târgu Mureș, P-ța. Victoriei nr. 3, Municipiul Târgu Mureș, web: www.tirgumures.ro.

Promotorul concursului asigură fondurile bugetare pentru premii și pentru derularea concursului.

  • 1.2. Scopul concursului:

Concursul are ca scop principal selectarea celor mai bune propuneri pentru valorificarea zonei studiate în contextul nevoilor comunitare actuale prin:

  • • creșterea calității spațiilor destinate întâlnirilor sociale din zonă

  • • punerea în valoarea a monumentelor și ansamblurilor arhitectural - urbanistice din zonă și creșterea atractivității zonei pentru turism

  • • ameliorarea peisagistică

  • • rezolvarea conflictelor generate de caracterul multifuncțional al zonei studiate (centru istoric, cultural, economic, administrativ, educațional, social)

  • • reorganizarea circulației în vederea reducerii traficului motorizat, a poluării în zonă și a creșterii numărului de deplasări alternative și cu mijloace de transport în comun

  • • facilitarea deplasării persoanelor cu probleme de mobilitate - elemente de design dedicate celor două categorii: persoanele cu dizabilități motorii și cu deficiențe de vedere

  • • implementarea de măsuri de adaptare la schimbările climatice

Soluția de intervenție va avea în vedere impactul estimat asupra vieții comunității (interacțiune socială, locuri de odihnă, evenimente urbane, etc).

Ideile selectate vor completa soluțiile concursului anterior My City și vor sta la baza termenelor de proiectare pentru documentațiile tehnice aferente amenajării zonei centrale

  • 1.3. Tipul concursului: concurs de idei deschis la nivel național, cu acordarea de premii

Decizia juriului concursului este obligatorie pentru Promotor în ceea privește respectarea selecției proiectelor depuse în cadrul concursului și a soluțiilor care vor fi premiate.

Conceptele si conținutul proiectelor de idei participante la concurs pot fi utilizate integral sau parțial de către beneficiarul concursului.

Limba concursului: toate documentele și piesele proiectului vor fi redactate în limba română.

  • 1.4. Juriul concursului - va fi alcătuit din:

  • Soâs Zoltan - primarul Municipiului Târgu Mureș

  • Membrii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) a Municipiului Târgu Mureș conform HCL nr. 17/2021

  • Vanyolâs Endre - dr. arhitect, lector universitar - Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu Mureș, Departamentul de Horticultură și Peisagistică

  • Dobre-Kâthay Judit -Universitatea de Arte din Târgu Mureș

  • Adel Puspoki - designer

Juriul este autonom în deciziile și opiniile pe care le emite.

Membrii Juriului vor semna următoarele documente:

  • Declarația de acceptare a documentației de concurs

  • Declarația privind lipsa conflictului de interese - potrivit prevederilor legale

  • Declarația de confidențialitate și imparțialitate

  • 1.5. Secretariatul concursului - se va realiza de către Promotor prin intermediul personalului din cadrul Direcției Arhitect Șef a Municipiului Târgu Mureș.

  • 1.6. Comunicarea dintre concurenți și secretariatul concursului se realizează exclusiv prin intermediul e-mail la urbanism@tirgumures.ro

Secretariatul are următoarele atribuții:

Secretariatul de primire

  • Asigură înregistrarea proiectelor depuse de concurenți;

Secretariatul de concurs

  • Întocmește documentația de concurs;

  • Asigură parcurgerea tuturor procedurilor premergătoare lansării concursului;

  • Asigură promovarea în mediul on-line a concursului;

  • Înregistrează întrebările concurenților trimise pe e-mail, asigură redactarea și comunicarea răspunsurilor la întrebările acestora;

  • Publică pe pagina concursului deschisă pe site-ul www.tirgumures.ro documentele “Întrebări și Răspunsuri” conform calendarului concursului;

  • Verifică conformitatea și gestionează proiectele participante la concurs;

  • Răspunde de monitorizarea desfășurării concursului, în conformitate cu Documentația de concurs, supraveghează corecta desfășurare a fiecărei faze a Concursului, pune la dispoziția Juriului toate documentele necesare aprecierii și evaluării proiectelor;

  • Asistă juriul în întocmirea procesului verbal de jurizare;

  • Asigură comunicarea și anunțarea rezultatelor jurizării.

  • 2. PARTICIPAREA LA CONCURS:

    • 2.1. Calitatea de concurent

  • Pot fi persoane individuale sau echipe

  • Participanții individuali pot fi licențiați în domeniile: arhitectură, urbanism

  • Echipele vor avea în componență cel puțin un urbanist sau un arhitect, dar se recomandă să

aibă în componența lor și: peisagiști, designeri, artiști plastici, ingineri de trafic, sociologi, istorici, ingineri - absolvenți sau studenți - sau persoane cu altfel de pregătire considerată de către participanți ca fiind relevantă pentru propunerea elaborată, din țară sau străinătate

Între concurenți si organizatori nu există comunicare privată. Concurenții pot adresa întrebări și solicita lămuriri referitoare la Documentația de concurs exclusiv în scris. Solicitările, împreună cu răspunsurile fac obiectul unor comunicări publice adresate tuturor participanților.

  • 2.2. Condiții de calificare

Pentru a fi admise în jurizare, proiectele trebuie să respecte;

  • tema și regulamentul concursului

  • termenul de predare și cerințele de prezentare

  • anonimatul

Abaterile constatate înaintea jurizării de către secretariatul de primire a proiectelor și care conduc la respingerea unui proiect sunt:

  • depășirea termenului limită stabilit în calendarul procedurii - data și ora - de predare la secretariat sau depunerea la o altă adresă decât cea stabilită prin anunțul de participare și regulament, constatată de secretariat la primirea proiectului

  • lipsa plicului secretizat sau neintroducerea acestuia în ambalaj/tub conform celor precizate în prezentul regulament al concursului, predarea separat sau lipirea în exteriorul ambalajului/ tubului a plicului secretizat, constatată de secretariat la primirea proiectului

  • lipsa inscripționării simbolului de identitate pe piesele de concurs și pe plicul secretizat sau neacoperirea acestuia cu hârtie neagră pe piesele de concurs, constatată de secretariat la verificarea proiectelor din punct de vedere formal;

  • încălcarea prevederilor privind anonimatul

Secretariatul de concurs va întocmi un proces verbal în care se va consemna modul de îndeplinire a condițiilor prevăzute mai sus. Proiectele care nu îndeplinesc condițiile vor fi respinse nedeschise.

Secretariatul de concurs va întocmi un raport în care se va consemna modul de îndeplinire a cerințelor formale de prezentare a proiectelor și a condițiilor de participare la concurs, pe care are obligația de a-l prezenta juriului la începerea lucrărilor de jurizare.

  • 3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

    • 3.1. Înscrierea la concurs

  • Lansarea concursului: data de publicare a anunțului de participare la concurs pe site-ul

www.tirgumures.ro

  • Înscrierea în concurs este permisă pe toată perioada concursului.

  • Participanții au la dispoziție următoarea modalitate de înscriere: înregistrarea pe pagina de

internet dedicată concursului www.tirgumures.ro

  • Înscrierea dă dreptul concurentului de a primi răspunsurile la întrebări și buletine informative

privind desfășurarea concursului.

  • Înscrierea nu condiționează participarea la concurs.

  • 3.2. Documentația pusă la dispoziția concurenților

  • • Tema de concurs

  • • Regulamentul concursului cu anexele aferente

  • • Documentația tehnică pusă la dispoziția concurenților se găsește în format electronic pe site-ul Municipiului Târgu Mureș www.tirgumures.ro.

Pentru fundamentarea soluțiilor, beneficiarul va pune la dispoziție pe site-ul concursului www.tirgumures.ro:

  • - Geometriile ETERRA ale imobilelor din zonă

  • - Ortofoto 2020

  • - Ridicare topografică

  • - Studii de fundamentare aferente documentației de Reactualizare PUG Târgu Mureș: Târgu Mureș - Studiu istoric și Zona centrală Târgu Mureș

  • - Limita zonei construite protejate și a siturilor arheologice, conform studiului istoric aferent Reactualizării PUG Târgu Mureș

  • - Planșa monumente și ansambluri istorice

Utilizarea documentației de mai sus în afara scopului prezentului concurs este interzisă.

  • 3.3. Dreptul concurenților de a solicita clarificări

Datele limită de primire a solicitărilor de clarificări sau a întrebărilor, precum și datele limită de transmitere a răspunsurilor sunt stabilite în calendarul concursului.

Orice concurent interesat are dreptul de a solicita în scris clarificări privind documentația de concurs. Solicitările sau întrebările se pot transmite numai în scris, la adresa de e-mail urbanism@tirgumures.ro. Concurentul se va asigura că solicitările de clarificări sau întrebările au fost primite la secretariatul concursului.

Promotorul concursului prin intermediul Secretariatului de concurs se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de clarificări sau la întrebări însoțite de întrebările aferente pe pagina de internet a concursului www.tirgumures.ro, în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite în calendarul concursului și luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective.

Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia, completa sau modifica unele prevederi ale documentației de concurs și devin parte integrantă a documentației de concurs.

  • 3.4. Conținutul proiectelor - conform cu tema de proiectare aferentă concursului

Fiecare proiect înscris în concurs va cuprinde câte un singur format A1 corespunzător fiecărui amplasament propus, paginat vertical. Planșele vor fi predate atât în format analogic (1 exemplar tipărit) cât și digital (.pdf)

Piese obligatorii:

  • plan de situație scara 1:500/1:200/1:100, după caz, pentru fiecare amplasament propus

  • o schemă conceptuală și explicativă de utilizare a spațiului

  • profile transversale și longitudinale

  • minim 2 perspective

  • detalii de design pentru elementele menționate în Design de obiect/ amenajări peisagistice

  • text descriptiv și justificativ ce va cuprinde argumentarea soluției propuse, descrierea materialelor / produselor utilizate, impactul estimat asupra circulației și a practicilor sociale, conceptul de adaptare la schimbările climatice propus pentru amplasamentele studiate, conceptul care a stat la baza organizării circulației pentru persoanele cu probleme de vedere și de mobilitate

Piese opționale:

  • concurenții pot adăuga orice piesă considerată utilă pentru prezentarea soluțiilor propuse

  • 3.5. Anonimatul proiectelor

Ridicarea anonimatului se va face pentru toate proiectele admise în jurizare după semnarea de către toți membrii juriului a procesului verbal de jurizare și comunicarea rezultatului concursului de idei.

  • 3.6. Predarea proiectelor

Proiectul detaliat la punctul 3.4 va fi însoțit de un plic secretizat (lipit) din hârtie albă, opac, format A4, conținând:

  • Formularul de participare

  • Formularul de identificare, format A4, tipărit pe hârtie albă, care va fi folosit de Organizatori

pentru Expoziția Concursului

  • ofertă financiară pentru realizarea studiul de fezabilitate și a proiectul de execuție care va

cuprinde și calendarul propus pentru fiecare etapă de proiectare

  • deviz estimativ al execuției lucrărilor propuse prin soluția prezentată

  • Memory stick/ card de memorie USB conținând: imaginile planșelor micșorate, format .jpg

rezoluție 72 dpi, pentru publicarea online; format .jpg rezoluție 150 dpi, pentru catalogul concursului; textul de prezentare a soluției propuse în format .doc; formularele de participare în format .doc;

Concurenților li se recomandă alegerea unui ambalaj/ tub care să păstreze integritatea planșelor rulate și a stick-ului. Pe ambalaj/tub se va scrie: PENTRU CONCURS “AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ”. Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin curier la sediul secretariatului de primire, cu adresa: Municipiul Târgu Mureș, str. P-ța Victoriei nr. 3, camera 13. Data și ora limită a predării proiectelor depuse la sediul secretariatului de concurs sau transmise prin curier este cea stabilită în calendarul de concurs.

Proiectele trimise prin curier vor fi expediate cel târziu cu data poștei în ultima zi anunțată în calendarul concursului. Concurenții vor expedia proiectele prin curier numai cu confirmare de primire. Pentru proiectele trimise prin curier concurenții au datoria să se asigure că data și ora expedierii este înscrisă pe ambalaj/tub. Secretariatul local nu își asumă răspunderea de a confirma expeditorului primirea proiectului.

Dacă un concurent solicită retragerea unui proiect predat, aceasta este permisă numai până la data și ora limită stabilite în calendarul concursului pentru predare, cu obligația încheierii unui proces verbal de retragere.

  • 3.7. Verificarea proiectelor

Secretariatul de concurs va îndepărta orice mențiune privind identitatea expeditorului de pe ambalaj/tub.

La data și ora stabilite în calendarul concursului, secretariatul de concurs va preda comisiei tehnice toate proiectele la care nu s-au constatat abateri, în baza unui proces verbal. Secretariatul de concurs va deschide ambalajele/tuburile conținând proiectele și va atribui un număr aleatoriu de două sau trei cifre (număr de concurs), număr ce va fi înscris și pe ambalaj/ tub și pe elementele proiectului. Secretariatul de concurs va verifica îndeplinirea condițiilor formale de predare potrivit temei, regulamentului, precum și respectarea anonimatului, va verifica dacă fiecare proiect cuprinde toate piesele cerute prin regulament sau temă, precum și modul de prezentare al acestora. Plicurile secretizate ale proiectelor verificate vor fi introduse într-o cutie sigilată ce va fi păstrată într-un loc inaccesibil publicului la sediul Organizatorului.

  • 3.8. Lucrările juriului

Juriul este responsabil pentru evaluarea și stabilirea ierarhiei proiectelor, analiza si jurizarea Concursului.

  • Membrii juriului primesc Documentația de concurs, înaintea datei de lansare a concursului;

  • Evaluarea proiectelor se face în baza criteriilor de evaluare si selecție cuprinse în tema de

proiectare

  • Juriul atribuie premiile, in concordanta cu prevederile Documentației de concurs

  • Lucrările juriului se vor desfășura în municipiul Târgu Mureș, într-un spațiu pus la dispoziție

de către promotor.

  • Juriul își stabilește de comun acord metodologia de lucru

  • Juriul întocmește și înaintează către Promotor procesul verbal de jurizare privind lucrările

juriului și rezultatele concursului, explicând alegerile făcute și incluzând recomandările sale către Promotor. Procesul verbal de jurizare va fi semnat de către toți membrii titulari ai juriului.

La jurizare pot participa fără drept de vot consilierul profesional și tehnic al concursului, desemnat de Organizator, președintele comisiei tehnice și consultanții de specialitate ai juriului.

  • 3.9. Confidențialitate

Pentru păstrarea anonimatului fiecare proiect va avea un simbol alfanumeric de identitate. Acesta va fi compus din 4 litere urmate de 4 cifre, la alegerea concurentului.

Simbolul de identitate va fi înscris pe fața fiecărei planșe, în colțul din dreapta sus, într-un dreptunghi acoperit cu hârtie neagră de 5*3 cm, lipită doar pe contur, pe ambele fețe.

Simbolul de identitate va fi înscris și neacoperit de hârtie neagră pe un plic de culoare albă, perfect opac, format A4, în care se vor introduce: formularul de participare și formularul de identitate; stick-ul cu date cu versiunea electronică a proiectului.

Plicul va fi predat sigilat și va fi introdus direct în ambalajul care conține planșele. Simbolul de identitate va fi înscris pe stick-ul cu date cu marker negru permanent. Stick-ul va fi inclus în plicul secretizat.

Secretariatul de concurs asigură păstrarea anonimatului atribuind fiecărui proiect un număr aleatoriu de două sau trei cifre care se va folosi pe parcursul jurizării.

Sub sancțiunea eliminării din jurizare, planșele nu vor conține nicio indicație privind identitatea concurentului. Se vor evita prezentări grafice foarte personalizate, cum ar fi logo-ul firmei, care să pericliteze asigurarea anonimatului. Ridicarea anonimatului se va face numai după semnarea de către membrii juriului a procesului verbal de jurizare, prin deschidere plicurilor secretizate.

Datele de identificare ale autorilor proiectelor premiate și menționate vor fi făcute publice odată cu anunțarea rezultatelor jurizării.

Proiectele își păstrează anonimatul până la încheierea deliberărilor Juriului.

  • 3.10. Criterii de evaluare și selecție

  • creativitatea, originalitatea

  • calitatea tehnică a soluțiilor

  • fundamentarea și sustenabilitatea soluțiilor

  • definirea si explicitarea conceptului urbanistic

  • calitatea imaginii propuse

  • atingerea obiectivelor propuse prin temă

Juriul are libertatea de a lua în considerare și alte criterii de selecție în afară de cele menționate, și, de asemenea, poate renunța la unul sau mai multe din criteriile enunțate mai sus, dacă consideră că propunerile au alte calități relevante pentru tema dată decât cele menționate mai sus.

  • 3.11. Recomandările juriului

Juriul întocmește și înaintează către Promotor procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, explicând alegerile făcute și incluzând recomandările sale către Promotor.

  • 3.12. Comunicarea rezultatelor

Anunțarea oficială a rezultatului concursului de soluții se va face în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Promotorului.

  • 3.13. Contestarea rezultatelor

Nu poate face obiectul contestațiilor decizia Juriului privind rezultatele concursului de soluții.

  • 3.14. Publicarea rezultatelor concursului

Rezultatele concursului de soluții vor fi publicate pe pagina de internet a concursului de pe site-ul www.tirgumures.ro.

  • 3.15. Premii

Premiile acordate sunt:

  • - Premiul I:     10.000 euro

  • - Premiul II:    5.000 euro

  • - Premiul III:   3.000 euro

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda unele premii în cazul în care consideră justificat acest lucru, în funcție de valoarea (calitatea) lucrărilor prezentate.

Promotorul se angajează să achite premiile în termen de maxim 60 zile calendaristice de la anunțarea rezultatelor concursului. Acest termen se poate prelungi numai din motive obiective și independente de voința și controlul Promotorului.

Sumele cuvenite ca premii se impozitează în România conform prevederile Codului fiscal în vigoare. Pentru toți concurenții, plata premiilor se va face în lei, la cursul valutar stabilit de Banca Națională a României la data lansării oficiale a concursului.

Diferența față de suma totală aprobată în buget va fi alocată cheltuielilor specifice organizării concursului: materiale promoționale, organizarea expoziției etc.

  • 4. VALORIFICAREA PROIECTELOR:

    • 4.1. Proprietatea asupra proiectelor

Drepturile de autor pentru un proiect participant într-un concurs rămân ale autorului, cu excepția proiectelor premiate la care drepturile de autor devin ale promotorului concursului după achitarea premiilor. Promotorul concursului este îndreptățit să utilizeze proiectele câștigătoare în condițiile prevăzute în prezentul regulament sau stabilite între părți.

  • 4.2. Expunerea publică a proiectelor

Promotorul va organiza expoziții cu lucrările participante și/sau premiate, promovate pe site-ul acestuia și în media locală și națională, după caz. Expozițiile vor fi amenajate într-un spațiu public, cu intrare gratuită.

  • 5. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și legislația română privind comunicările comerciale, iar Organizatorul se angajează să îndeplinească toate condițiile stabilite de lege, aplicabile prezentului Concurs, pentru protecția drepturilor participanților.

Datele personale ale concurenților cărora li se vor plăti premiile vor fi transferate Promotorului și vor rămâne în contabilitatea acestuia, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.

Concurenții își dau acordul ca, în cazul în care proiectele lor vor fi premiate, să se publice pe site-ul Promotorului poze, înregistrări video cu ei la expoziții și festivități de premiere.

  • 6. LITIGII

În cazul unor potențiale conflicte apărute între Promotor sau Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta conflictele spre soluționare instanțelor competente din România.

  • 7. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

Anularea concursului de soluții se poate face numai în cazul în care în concurs se prezintă mai puțin de 3 proiecte.

  • 8. CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului:                    data publicării anunțului pe site-ul primăriei

Data limită primire întrebări:                       14 zile de la lansarea concursului

Data limită răspuns întrebări:

21 zile de la lansarea concursului

Predare proiecte:

60 zile de la lansarea concursului

Deschidere proiecte:

62 zile de la lansarea concursului

Jurizare proiecte:

72 zile de la lansarea concursului

Anunț oficial câștigător (conferință de presă cu juriul): 75 zile de la lansarea concursului

ARHITECT ȘEF, arh.Miheț Florina Daniela

Întocmit: Coralia Goicovici, urbanist

Verificat: Camelia Horvath, jurist

Luiza Dumitru, șef serviciu

Anexa 2

TEMA DE PROIECTARE

  • 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI: Municipiul Târgu Mureș

  • 2. NECESITATEA ȘI SCOPUL CONCURSULUI

Necesitatea concursului

Necesitatea organizării unui concurs de idei pentru străzile studiate a apărut într-un cadru mai amplu de intervenție asupra zonei centrale a municipiului Târgu Mureș, constituindu-se ca una din verigile importante în procesul de transformarea a zonei într-un spațiu urban mai prietenos față de om și mediu. Rezultatul final așteptat al acestui proces mai cuprinzător este redarea către locuitori și turiști a zonei istorice centrale a municipiului, coroborată cu punerea în valoare a patrimoniului arhitectural - istoric existent, cu încurajarea vieții sociale și cu reducerea poluării mediului.

În plus, necesitatea concursului se profilează pe fondul unor modificări fundamentale ale priorităților societății europene și internaționale și în contextul politicilor europene cu accent pe:

  • reîmprospătarea funcției sociale a orașelor, însoțită de creșterea siguranței și incluziunea tuturor grupurilor. Spațiul public urban trebuie să-și recapete, să încurajeze și să-și diversifice funcțiile sociale pe care le joacă: spațiu tip agora - de exprimare a opiniei publice, spațiu al creativității de exprimare prin dramă stradală și improvizații, spațiu de socializare și chiar spațiu de lucru - în perioadele calde, acesta poate acomoda prezența angajaților care preferă uneori să-și ia laptopul și să lucreze într-un spațiu deschis și amenajat atractiv decât într-un spațiul închis al biroului (sau al antreprenorilor care au întâlniri de afaceri la terasele localurilor din zonă).

  • dezvoltarea mobilității urbane durabile care trebuie să devină mult mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora la o mobilitate bazată pe utilizarea bicicletei și a mersului pe jos ca mijloace/ modalități preferabile de deplasare pe distanțe scurte și medii, coroborată cu utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență.

  • sănătatea cetățenilor. Mersul pe jos și cu bicicleta și petrecerea timpului în aer liber au beneficii multiple asupra sănătății, atât prin efectele directe asupra organismului, precum reducerea riscurilor la diferite boli și îmbunătățirea stării de bine, cât și ca urmare a reducerii emisiilor de CO2 prin reorientarea spre mijloace ecologice de deplasare și prin renunțarea cel puțin temporară utilizării autoturismului personal. Efectele asupra sănătății populației pot fi contorizate chiar și în termeni financiari - număr mai scăzut zile de concediu medical/ an.

  • designul ca mod de educare al cetățenilor și societății. Designul și modul de funcționare al străzilor, trotuarelor, infrastructurii pentru biciclete, al spațiilor verzi, al elementelor de design urban dedicate persoanelor cu dizabilități, al mobilierului urban reprezintă exprimarea în concret a ideilor despre modul în care oamenii pot și ar trebui să trăiască și despre cum natura poate fi protejată; acestea joacă un rol educativ, modelând subtil percepția cetățenilor despre mediu, despre propriile lor nevoi și drepturi, precum și ale persoanelor din grupuri sociale vulnerabile, cum ar fi persoanele ale căror dizabilități le afectează deplasarea, dar și modul în care acestea pot fi îndeplinite.

  • conștientizarea, creșterea responsabilității instituțiilor și cetățenilor față de mediu și asumarea unei atitudini proactive. Indiferent de situarea pe glob, ne aflăm cu toții într-o situație critică din punct de vedere climateric și al mediului, fiind în pragul unui posibil dezastru la scara întregii planete. Dacă dorim să revărsăm unele tendințe negative și să prevenim dezastrul global, atunci este necesar să utilizăm orice mijloc corect pentru a minimiza daunele și pentru a proteja ceea ce mai avem încă. Amenajarea teritoriului și proiectarea urbană reprezintă elemente cheie în acest proces.

  • utilizarea durabilă a resurselor și a terenurilor și reciclarea ca mijloc de stopare al poluării. Modul în care resursele au fost și sunt încă folosite a generat și continuă să genereze poluare, degradarea mediului și conduce la epuizarea resurselor. În cadrul Pactului verde european, noul plan de acțiune pentru economia circulară prevede o agendă orientată spre viitor pentru o UE mai curată și mai competitivă și pentru a contribui pe deplin la neutralitatea climatică. Printre soluțiile luate în considerare pentru contracararea efectelor ecologice asupra mediului ale activităților umane se numără utilizarea rațională a resurselor naturale și a materialelor reciclate împreună cu tehnologii prietenoase față de mediu. Eco-Desgin-ul reprezintă modalitatea de proiectare care contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului, pe tot parcursul ciclului de viață a produsului. În prezent, competitivitatea unui produs se măsoară inclusiv din punct de vedere ecologic, designer-ul având în vedere consumul de energie și de material necesar pe toată durata ciclului de viață a respectivului produs. Aceste principii trebuie să fie implementate inclusiv în proiectarea urbană.

  • creșterea rezilienței spațiului urban la impactul inevitabil al schimbărilor climatice generatoare de extreme climatice: valuri de căldură și precipitații însemnate cantitativ înregistrate într-o perioadă scurtă de timp. În acest context, spațiul public poate juca un rol important în gestionarea apei de ploaie, prin absorbția locală a acesteia și evitarea cât de mult posibil a scurgerii acesteia în sistemul de canalizare a orașului. De asemenea, amenajarea spațiul public trebuie să contribuie la reducerea efectelor insulelor de căldură urbană și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin înnobilarea spațiului urban cu elemente de cadru natural și printr-o atenție specială acordată materialelor utilizate și a procentului de mineralizare a suprafețelor publice.

Scopul concursului

Concursul are ca scop principal selectarea celor mai bune propuneri pentru valorificarea zonei studiate în contextul nevoilor comunitare actuale prin:

  • creșterea calității spațiilor destinate întâlnirilor sociale din zonă

  • punerea în valoarea a monumentelor și ansamblurilor arhitectural - urbanistice din zonă și creșterea atractivității zonei pentru turism

  • ameliorarea peisagistică

  • rezolvarea conflictelor generate de caracterul multifuncțional al zonei studiate (centru istoric, cultural, economic, administrativ, educațional, social)

  • reorganizarea circulației în vederea reducerii traficului motorizat, a poluării în zonă și a creșterii numărului de deplasări alternative și cu mijloace de transport în comun

  • facilitarea deplasării persoanelor cu probleme de mobilitate - elemente de design dedicate celor două categorii: persoanele cu dizabilități motorii și cu deficiențe de vedere

  • implementarea de măsuri de adaptare la schimbările climatice

Soluția de intervenție va avea în vedere impactul estimat asupra vieții comunității (interacțiune socială, locuri de odihnă, evenimente urbane, etc).

  • 3. AMPLASAREA / CARACTERISTICILE SITURILOR STUDIATE

Cele trei spații studiate în cadrul concursului sunt parte componentă a nucleului istoric al municipiului, zona având o profundă încărcătură istorică, culturală și arhitectural-urbanistică. Acest substrat istoric reprezintă baza arhitectonică pentru funcționarea unei multitudini de activități: administrative, financiar - bancare, de recreere și agrement, comerciale, educaționale, locuire, culturale, turistice, sociale etc.

Străzile studiate se află integral în zona construită protejată a municipiului Târgu Mureș și sunt grevate de existența unor monumente istorice și situri arheologice.

Cele trei străzi propuse pentru reorganizare sunt limitrofe ansamblului de piețe centrale ale municipiului - Piața Trandafirilor și Piața Victoriei care constituie nodul principal de circulație al municipiului, aflându-se la întretăierea drumurilor istorice care au generat topografia orașului actual.

Străzile supuse amenajării reprezintă tronsoane ale unor trasee majore de circulație pietonală. Străzile Bolyai și George Enescu sunt parte componentă a unui traseu pietonal care intersectează perpendicular coridorul menționat mai sus constituit de Piața Trandafirilor, traversând orașul dinspre B-dul 1 Decembrie 1918 (Cartierul Tudor Vladimirescu) înspre Piața de Zi de pe strada Cuza Vodă și Parcul Sportiv. Dacă strada George Enescu reprezintă una din variantele de legătură între Piața Trandafirilor și str. Cuza Vodă (un alt coridor intens circulat), strada Bolyai cunoaște o presiune pietonală puternică, reprezentând principala variantă de scurgere a fluxurilor de pe latura de NE a Pieței Trandafirilor.

Configurația actuală a orașului a rezultat din dezvoltarea treptată a Orașului de sus, desfășurat pe terasa mijlocie a râului Mureș, către Orașul de Jos, constituit ulterior pe terasa inferioară a râului. Strada Bolyai reprezintă una din vechile legături dintre Orașul de sus și Orașul de Jos. "Orașul de sus" a avea ca centru de greutate porțiunea din fața actualului Liceu Bolyai, cunoscută și sub denumirea de "piața veche" sau "piața mică". Centrul de interes al "Orașului de jos" l-a constituit "piața mare" - actuala esplanadă centrală (Piața Trandafirilor). Dominanta funcțională a celor două piețe a constituit-o comerțul, acestea existând ca noduri comerciale ale orașului, "piața mică" - fiind loc de târg pentru lemn și grâne, iar "piața mare" ca loc de schimb a mărfurilor produse de bresle. (cf. studiului de fundamentare Zona centrală Târgu Mureș aferent documentației de Reactualizare PUG Târgu Mureș)

Conform aceluiași studiu, unitatea structurii urbane s-a conservat prin legăturile dezvoltate între cele două piețe. "Pasul mare" (Nagy koz) a constituit principalul traseu pietonal de legătură, dezvoltat în lungul actualei străzi Bolyai (a funcționat ca pietonal din cauza pantei accentuate a terenului 8%); "Pasul mic" (Kis koz) era legătura pietonală păstrată până la jumătatea veacului ce pornea din fața clădirii internatului Liceului Bolyai și penetra frontul Pieței Trandafirilor în dreptul clădirii cu nr.53. Pasajul a fost ulterior obturat printr-o serie de construcții adăugate clădirii internatului.

  • 4. OBIECTIVELE CONCURSULUI

Obiectivele generale care se doresc atinse prin implementarea soluțiilor propuse sunt următoarele:

  • Creșterea calității vieții urbane, îmbunătățirea stării de sănătate a populației din zona urbană și scăderea nivelului de stres al populației - derivate atât din impactul direct al mișcării fizice efectuate, cât și din îmbunătățirea calității aerului, din reducerea insulelor de căldură urbană și a poluării fonice

  • Îmbunătățirea esteticii urbane

  • Creșterea siguranței și atractivității mersului pe jos și cu bicicleta

  • Reducerea poluării mediului - a aerului, solului și apei (pânzei freatice)

  • Prevenirea efectelor locale în zonele studiate și adaptarea acestora la schimbărilor

climatice

Principii/ reguli /aspecte de care se va ține cont la proiectarea pietonalelor:

  • crearea de spații confortabile și smart pentru ședere și socializare

  • amplasarea de elemente de interes pe categorii de vârstă copii/tineri/vârstnici (de ex.

instalații/amenajări pentru joacă, sport, jocuri diverse - table, șah, etc.)

  • protejarea zonelor de relaxare/ ședere prin zone tampon față de traficul rutier (de ex. perdele de vegetație)

  • propunerea de module de terase pentru alimentația publică (incluzând și podestul suport pentru acestea pentru strada Bolyai)

  • integrarea celor trei tipuri de circulații: pietonală, a bicicletelor și vehiculelor motorizate, cu asigurarea siguranței tuturor participanților la trafic; pietonii și bicicliștii vor avea acces permanent, în timp ce autovehiculele motorizate vor avea acces doar în prima parte a zilei, în zilele lucrătoare

  • asigurarea accesului riveranilor, a mașinilor de intervenție și a celor de aprovizionare

  • desființarea completă a parcărilor

  • amplasarea de rastele pentru biciclete

  • utilizarea suprafețelor tactile pentru nevăzători; proiectarea de rampe pentru persoanele cu probleme de mobilitate

  • studierea locațiilor potrivite pentru amplasarea de panouri de informare și indicatoare de orientare

  • soluții fezabile privind adaptarea spațiilor publice studiate la schimbările precum: o amenajări peisagistice ale spațiilor verzi cu rol de absorbție a apei pluviale o creșterea suprafeței de spațiului verde și a zonelor plantate pentru umbră, după caz o realizarea de drumuri și zone de umbră, o utilizarea materialelor permeabile și reciclabile/ reciclate, a tehnologiilor ecologice, proiectarea ecologică a elementelor de cadru urban ( eco-design); etc.

Obiective specifice. Concurenții vor face propuneri cu privire la următoarele aspecte importante pentru beneficiar:

Strada Bolyai

Obiectiv: transformarea în spațiu pietonal în a doua parte a zilei și în weekend a străzii Bolyai - de la intersecția cu Piața Trandafirilor până la parcul din fața Liceului Teoretic Bolyai Farkas (inclusiv). Concomitent cu rolul de traseu pietonal major, reamenajarea străzii va accentua și funcțiile de relaxare și socializare prin amenajare peisagistică, amplasarea de terase și alte elemente de cadru urban. Acest spațiu va fi tratat ca un fel de „corso” al orașului care oferă spațiu și evenimentelor cultural-artistice.

Strada George Enescu

Obiectiv: Reamenajarea străzii printr-un aspect coerent care să se integreze cu stilul Art Nouveau, accentuând utilitatea unui spațiu cultural, educațional (Palatul Culturii, biblioteca, galeriile de artă), de recreere și care să constituie atât un centru de interes pentru localnici cât și pentru turiști. Propunem să existe o legătură cu scuarul din fața Primăriei (prin stil, elemente asemănătoare dar nu neapărat identice de ex. mobilier urban, iluminat, etc.). Această legătură va permite, într-o etapă ulterioară, conectarea celor două spații prin includerea parcului din fața Prefecturii.

Scuarul Piața Victoriei nr 3

Obiectiv: transformarea zonei într-un spațiu de tip agora - spațiul public ca loc de întâlnire și discuție pentru cetățeni. Scopul principal al propunerii îl reprezintă modernizarea și tratarea unitară a piațetei, prin eliminarea parcărilor și extinderea scuarului actual înspre trotuar, prin desființarea străzii și devierea traficului. Se recomandă amplasarea unui punct de informare turistică, a unei cișmele (fântâni) stradale și a unei stații de autobuz vis-a-vis de Hotelul Grant. În zona stației se va integra un rastel pentru biciclete.

Design de obiect/ amenajări peisagistice

În plus, concurenții vor face propuneri de design/ amenajări peisagistice pentru următoarele obiecte/ amenajări, la alegere:

  • stație de autobuz

  • rastel pentru biciclete

  • terase și podeste aferente pentru strada Bolyai

  • amenajări peisagistice pentru spații verzi cu rol de absorbție a apei pluviale, cu evidențierea plantelor recomandate și a detaliilor de concept care permit colectarea și retenția apei de ploaie

  • pavaje, incluzând suprafețe tactile pentru nevăzători și rampe pentru persoane cu probleme de mobilitate

  • spații de ședere și socializare

  • elemente de interes pe categorii de vârstă

  • panouri de informare/indicatoare de orientare

  • stâlpi de iluminat public, coșuri de gunoi

  • elemente de identitate a locului sau orice alte elemente considerate de concurenți ca fiind relevante pentru tema de studiu

  • 5. REDACTAREA PROIECTULUI

Fiecare proiect înscris în concurs va cuprinde un singur format A1 pentru fiecare amplasament propus, paginat vertical.

Piese obligatorii:

  • plan de situație scara 1:500/1:200/1:100, după caz, pentru fiecare amplasament propus

  • o schemă conceptuală și explicativă de utilizare a spațiului

  • profile transversale și longitudinale

  • minim 2 perspective

  • detalii de design pentru elementele menționate în Design de obiect/ amenajări peisagistice

  • text descriptiv și justificativ ce va cuprinde argumentarea soluției propuse, descrierea materialelor / produselor utilizate, impactul estimat asupra circulației și a practicilor sociale, conceptul de adaptare la schimbările climatice propus pentru amplasamentele studiate, conceptul care a stat la baza organizării circulației pentru persoanele cu probleme de vedere și de mobilitate

Piese opționale:

  • concurenții pot adăuga orice piesă considerată utilă pentru prezentarea soluțiilor propuse

  • 6. CRITERII GENERALE DE APRECIERE

  • creativitatea, originalitatea

  • calitatea tehnică a soluțiilor

  • fundamentarea și sustenabilitatea soluțiilor

  • definirea si explicitarea conceptului urbanistic

  • calitatea imaginii propuse

  • 7. DOCUMENTAȚIA CONCURSULUI

Organizatorul concursului pune la dispoziție:

  • Geometriile ETERRA ale imobilelor din zonă

  • Ortofoto 2020

  • Ridicare topografică

  • Studii de fundamentare aferente documentației de Reactualizare PUG Târgu Mureș: Târgu Mureș - Studiu istoric și Zona centrală Târgu Mureș

  • Limita zonei construite protejate și a siturilor arheologice, conform studiului istoric aferent Reactualizării PUG Târgu Mureș

  • Planșa monumente și ansambluri istorice

ARHITECT ȘEF, arh. Miheț Florina Daniela

Întocmit: Coralia Goicovici, urbanist

Verificat: Luiza Dumitru, șef serviciu

Anexa 3 a Hotărârii nr________din ________ 2021

privind aprobarea organizării unui concurs de idei cu tema: “AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ -

Strada Bolyai, Strada George Enescu, scuarul din Piața Victoriei nr. 3”

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

  • Persoana fizica

  • - nume si prenume............................................................................................

  • - profesia(pregătirea).................................................................................................................

  • - act de identitate................................seria......nr...............................................

  • - adresa................................................................................................................

  • - telefon....................................................................................................................

  • - adresa e-mail...................................................................................................

Persoana juridica

  • - denumire.......................................................................................................

  • - sediul social..................................................................................................

  • - reprezentant legal.................................................................................................

  • - cod unic de înregistrare/cod fiscal.....................................................................................

  • - nr. de înregistrare la Registrul Comerțului..............................................................................

  • - telefon, fax...................................................................................................

  • - adresa e-mail.................................................................................................

Declar ca am luat la cunoștință de regulamentul concursului și sunt de acord cu toate prevederile acestuia.

Data/ Semnătura

(și stampila pentru persoane juridice/arhitecții pot aplica stampila TNA iar urbaniștii stampila RUR)

Anexa 4 a Hotărârii nr________din ________ 2021

privind aprobarea organizării unui concurs de idei cu tema:

AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ -Strada Bolyai, Strada George Enescu, scuarul din Piața Victoriei nr. 3”

FORMULAR DE IDENTIFICARE

Autor principal

Coautori

Colaboratori arhitectură

Colaboratori urbanism

Colaboratori specialități

concurs de idei

“AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ Strada Bolyai, Strada George Enescu, scuarul din Piața Victoriei nr. 3”