Hotărârea nr. 152/2021

HCL 152 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa V- cartier Unirii- str. Vasile Săbădeanu,reglementare accese,dezvoltare infrastructură edilitară”- actualizare parţială "P.U.Z. CARTIER UNIRII- ZONA DE VEST-TÂRGU MUREŞ” aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008 Iniţiator: SC"MACO CONSTRUCT" SRL

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 152 din 27 mai 2021

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuințe etapa V- cartier Unirii- str. Vasile Săbădeanu, reglementare accese, dezvoltare infrastructură edilitară”-actualizare parțială "P.U.Z. CARTIER UNIRII- ZONA DE VEST-TÂRGU MUREȘ” aprobat prin

H.C.L. nr. 256/23.12.2008 Inițiator: SC"MACO CONSTRUCT" SRL

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 2231 din 12.04.2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef”

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 14/12.04.2021,

  • c) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 36.109 din 14.05.2021,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 31/07.02.2008 privind aprobare “P.U.Z.- zona rezidențială cartier Unirii” și H.C.L. nr. 256/23.12.2008 privind aprobare "P.U.Z.- CARTIER UNIRII- ZONA DE VEST -TÂRGU MUREȘ”,

  • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuințe etapa V- cartier Unirii- str. Vasile Săbădeanu, reglementare accese, dezvoltare infrastructură edilitară”- actualizare parțială "P.U.Z. CARTIER UNIRII- ZONA DE VEST-TÂRGU MUREȘ” aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008, cu regulamentul local de urbanism aferent, pe terenurile cu suprafața totală de 12365mp situate în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Vasile Săbădeanu fnr., evidențiate în cărțile funciare: nr. 131353- Târgu Mureș, nr. cad. 131353(teren cu suprafața de 4316mp, proprietar SC ”Maco Construct” SRL, în cotă de 1/1), nr. 140919-Târgu Mureș, nr. cad. 140919( teren cu suprafața de 4316mp, proprietar SC ”Maco Construct” SRL, în cotă de 1/1), nr. 137897- Târgu Mureș, nr. cad. 137897( teren cu suprafața de 133mp, proprietari Szilagyi Balazs- Levente și Szilagyi Bella-Szende, în cotă de 1/1), nr. 128900- Târgu Mureș, nr. cad. 128900(teren cu suprafața de 2500mp, proprietar SC”Maco Construct”SRL, în cotă de 1/1), nr. 128428- Târgu Mureș, nr. cad. 128428( teren cu suprafața de 1100mp, proprietari Stoica Mihai Teodor și Stoica Elena), în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 244/2020-2021 elaborat de SC"Domus"SRL- arhitect urbanist Glăja Eugen, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele și acordurile aferente studiului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei prin P.U.Z. respectiv UTR”Lz”- zonă de locuit; ”L1z”-subzona locuințelor colective medii cu P+3-4 niveluri situate în ansambluri preponderent rezidențiale și “UTR”L2z”- , UTR"L2z"- zona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri; "L2cz"- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire individual, continuu sau grupat situate în noile extinderi, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent.

Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investițiilor private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul Târgu Mureș.

Toate costurile aferente investiției ce vor fi realizate în baza prezentului P.U.Z., vor fi suportate exclusiv de către beneficiar.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 5 ani de la data aprobării.

Art. 4. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Arhitect Șef.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)