Hotărârea nr. 151/2021

HCL 151 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă unifamilială cu regim de înălţime P+1,reglementare accese auto şi pietonale”,str. Eden fnr Proprietari- Beneficiari: Ţintoşan Petru şi Ţintoşan Olga

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 151 din 27 mai 2021

privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă unifamilială cu regim de înălțime P+1, reglementare accese auto și pietonale”, str. Eden fnr Proprietari- Beneficiari: Țintoșan Petru și Țintoșan Olga

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 2.247 din 12.04.2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef’,

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 2/02.04.2021,

  • c) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 31.140 din 19.05.2021,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 31/07.02.2008 privind aprobare “P.U.Z.- zona rezidențială cartier Unirii’,

  • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a’ și ale art. 243, alin (1), lit. „a’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă unifamilială cu regim de înălțime P+1, reglementare accese auto și pietonale”, pentru imobilul cu suprafața de teren de 672mp situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Eden fnr., evidențiat în cartea funciară nr. 133761- Târgu Mureș, nr. cad 133761, imobil aflat în proprietatea lui Țintoșan Petru și Țintoșan Olga(în cotă de 1/1), în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 287.1/2020 elaborat de S.C."PROIECT"S.R.L.- arhitect urbanist Keresztes Geza, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele, declarațiile și acordurile aferente face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei prin „P.U.Z.- cartier rezidențial Unirii” respectiv UTR”L2z”- zona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2niveluri; ”L2cz”- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu, continuu sau grupat (cuplate) situate în noile extinderi, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent și conform prevederilor prezentului P.U.D., cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiar și cu respectarea condițiilor impuse de către ADP prin anexa de completare din 01.03.2021 la aviz ADP nr.133/31.07.2020.

Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investițiilor private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul Târgu Mureș.

Toate costurile aferente investiției ce vor fi realizate în baza prezentului P.U.D., vor fi suportate exclusiv de către beneficiari.

Art. 3. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate max. 3 ani de la data aprobării.

Art. 4. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin direcția Arhitect Șef și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)