Hotărârea nr. 150/2021

HCL 150 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic zonal - reconformare zonă "LM" în zona activităţilor productive şi de servicii,"AI2dz"- subzona activităţilor terţiare pentru zona industrială",str. Băneasa nr.8 cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiar: S.C.”LAS PROM” S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 150 din 27 mai 2021

privind aprobarea documentației de urbanism “Planul urbanistic zonal - reconformare zonă "LM" în zona activităților productive și de servicii, "AI2dz"- subzona activităților terțiare pentru zona industrială", str. Băneasa nr.8 cu regulamentul local de urbanism aferent,

Beneficiar: S.C.”LAS PROM” S.R.L.

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 2482(1694) din 22.04.2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef”,

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 9/04.03.2021,

  • c) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală, nr. 36.111 din 14.05.2021,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 257/19.12.2002; H.C.L. nr. 239/17.12.2020 privind aprobare "P.U.G.-Municipiul Târgu Mureș",

  • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă "LM" în zona activităților productive și de servicii, "AI2dz"- subzona activităților terțiare pentru zona industrială", str. Băneasa nr. 8 cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru terenul reglementat cu suprafața totală de 3000 mp, identificat ca fiind cel evidențiat în cartea funciară nr. 133808- Târgu Mureș, nr. cad 133808 aflat în proprietatea S.C.”LAS PROM” S.R.L.(1/1), în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 590-19 întocmit de SC”A&G, Arhigraf” SRL- arhitect urbanist Lipovan Octavian, proiect anexat care împreună cu avizele, acordurile, studiile și declarațiile aferente proiectului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite terenurilor studiate prin P.U.Z., respectiv: zona activităților productive și de servicii cu subzona "AI2dz"- subzona activităților terțiare pentru zona industrială, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități de către dezvoltator și în condițiile impuse de către Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Tehnică.

Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investițiilor private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul Târgu Mureș.

Toate costurile aferente investiției ce vor fi realizate în baza prezentului P.U.Z., vor fi suportate exclusiv de către beneficiar.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 5 ani de la data aprobării.

Art. 4. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Arhitect Șef.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează, p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)