Hotărârea nr. 15/2021

HCL 15 privind aprobarea termenelor de închiriere pentru unitățile locative cu destinația de locuințe aflate în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale Târgu Mureș și date în administrarea S.C. LOCATIV S.A

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 15 din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea termenelor de închiriere pentru unitățile locative cu destinația de locuințe aflate în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale Târgu Mureș și date în administrarea S.C. LOCATIV S.A.

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr.74.550 din 15.12.2020 inițiat de Primar prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale, privind aprobarea termenelor de închiriere pentru unitățile locative cu destinația de locuințe aflate în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale Târgu Mureș și date în administrarea S.C. LOCATIV S.A.,

  • b) Avizul favorabil al Comisiei numită prin HCL nr. 9/9.11.2020,

  • c) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

  • art. 1809 Cod Civil, ale art. 75, art. 129 alin.(1), alin. (2), alin. (7) lit. „q“, alin (14) și ale art. 196 alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 114/1996, republicată și HCLM nr. 148/2001 cu modificările și completările ulterioare,

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă termenul de închiriere pentru locuințele sociale pe o perioadă de maximum 6 luni, cu posibilitate de prelungire succesivă nelimitată condiționată de achitarea la zi a chiriei cât și a tuturor cheltuielilor de întreținere aferente imobilului, precum și de prezentarea declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

Art. 2. Se aprobă termenul de închiriere pentru locuințele naționalizate pe o perioadă de maximum 1 an, cu posibilitate de prelungire succesivă nelimitată condiționată de achitarea la zi a chiriei cât și a tuturor cheltuielilor de întreținere aferente imobilului.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale- Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ și S.C. LOCATIV S.A.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la :

  • - Direcția activități social culturale, patrimoniale și comerciale- Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ;

  • - S.C. LOCATIV S.A.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru)