Hotărârea nr. 149/2021

HCL 149 aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Târgu Mureș,U.A.T. Sâncraiu de Mureș,U.A.T. Pănet și Administrația Bazinală de apă Mureș pentru demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 149 din 27 mai 2021

aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Târgu Mureș, U.A.T. Sâncraiu de Mureș, U.A.T. Pănet și Administrația Bazinală de apă Mureș pentru demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada

Transilvania și DJ 152A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 32.150/29.04.2021 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Târgu Mureș, U.A.T. Sâncraiu de Mureș, U.A.T. Pănet și Administrația Bazinală de apă Mureș pentru demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”

Având în vedere Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

Ținând cont de prevederile art.10 din Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparență decizională în administrația publică, republicată,

Precum și ale art.89-92, art.132, art. 129 alin.(1) lit. „b”, e, art.139 alin. (3) lit. „f”, alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Târgu Mureș, U.A.T. Sâncraiu de Mureș, U.A.T. Pănet și Administrația Bazinală de apă Mureș pentru demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș” conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă inițierea și demararea procedurilor privind achiziționarea și suportarea cheltuielilor de către Municipiul Târgu Mureș în calitate de partener prim, a unui Studiu de fezabilitate privind implementarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”, studiu care va fi suportat din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș.

Art.3. Se aprobă realizarea investiției prin Programele Operaționale cu finanțări nerambursabile, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidurile de finanțare aferente.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târgu Mureș domnul Soâs Zoltan și Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Proiecte cu finanțare Internațională, Direcția Tehnică și Direcția Juridică, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Primarului Municipiului Târgu Mureș;

 • - Instituției Prefectului Județul Mureș;

 • - U.A.T. Sâncraiu de Mureș;

 • - U.A.T. Pănet;

 • - Administrația Bazinală de apă Mureș;

 • - Direcția Proiecte cu finanțare Internațională;

 • - Direcția Tehnică;

 • - Direcția Economică;

 • - Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează, p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)

Acord de parteneriat

pentru realizarea în comun al obiectivului de investiții

,,Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ152A-Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”

nr. _______/__________

Art. 1. Părțile

 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr. 3, avânt codul fiscal 4322823, cont virament RO03TREZ47624510220XXXXX deschis de Trezoreria Tg.Mureș, reprezentată legal prin dl. Soâs Zoltan, în calitate de primar al Municipiului Târgu Mureș,

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Sâncraiu de Mureș, cu sediul în Sancraiu de Mures, Str. Principala, Nr.197, județul Mureș, reprezentată legal prin dl. Budian Petru lonuț, în calitate de primar al Comunei Sâncraiu de Mureș,

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Pănet, cu sediul în Pănet, str Principală, nr 191, 547450, jud Mureș, România, reprezentată legal prin Bodâ Elod Barna, în calitate de primar al Comunei Pănet,

 • 4. Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Mureș, cu sediul în Târgu-Mureș, str. Koteles Samuel nr. 33, CP 540057, reprezentată legal prin Director General Laszlo Barabas

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, precum și responsabilitățile ce le revin în realizarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului: ,,Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ152A-Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste Râul Mureș,, pentru care se dorește obținerea unei finanțări nerambursabile.

În vederea obținerii unei finanțări nerambursabile destinate finanțării acestui obiectiv de investiții, Unitățile Administrativ Teritoriale partenere în cadrul acestui Acord de parteneriat, se obligă să se asocieze în cadrul unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) , în conformitate cu prevederile legislative în vigoare și condițiile impuse prin Ghidurile de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Unitatea Administrativ

  Teritorială

  - Realizarea Studiului de Fezabilitate

  - Obținerea Certificatului de Urbanism

  Municipiul Târgu Mureș

  • - Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor menționate în Certificatul de urbanism.

  • - Identificarea surselor de finanțare

  • - Stabilirea coridorului de expropriere

  • - Realizarea planului parcelar, în zona de studiu a traseului de drum

  • - Realizarea demersurilor necesare pentru exproprierea imobilelor pe raza administrativă proprie

  Unitatea Administrativ Teritorială Sâncraiu de Mureș

  Unitatea Administrativ Teritorială Pănet

  • - Realizează demersurilor necesare pentru exproprierea imobilelor pe raza administrativă proprie, conform coridorului de expropriere stabilit prin Studiul de fezabilitate

  • - Sprijină UAT Municipiul Târgu Mureș în

  realizarea tuturor demersurilor necesare finalizării Studiului de fezabilitate, inclusiv obținerea tuturor avizelor și acordurilor în concordanță cu Certificatul de Urbanism

  Administrația Națională Apele Române -Administrația Bazinală de Apă Mureș,


- pune la dispoziție terenurile albiei râului Mureș necesare realizării proiectului ,,Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ152A -Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”, în conformitate cu prevederile

legale în vigoare.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la finalizării investiției.

Art. 5. Drepturile și obligațiile Unității Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

 • A. Drepturile liderului de parteneriat Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

 • (1) Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș, are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul realizării Studiului de Fezabilitate.

 • B. Obligațiile liderului de parteneriat Unitatea Administrativ Teritorială -Municipiul Târgu Mureș

 • (2) Liderul de parteneriat va fi responsabil cu: realizarea Studiului de Fezabilitate, obținerea Certificatului de Urbanism, obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor menționate în Certificatul de urbanism, Identificarea surselor de finanțare, Stabilirea coridorului de expropriere, Realizarea planului parcelar, în zona de studiu a traseului de drum

 • (3) Realizarea demersurilor necesare pentru exproprierea imobilelor pe raza administrativă proprie

 • (4) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza informări despre progresul proiectului

 • (5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii.

 • (6) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate și arhivate conform legislației în vigoare.

 • (7) Liderul de parteneriat va propune spre aprobarea Consiliului Local, Indicatorii tehnico economici ai investiției

Art.6. Drepturile și obligațiile partenerilor Unitatea Administrativ Teritorială Sâncraiu de Mureș, Unitatea Administrativ Teritorială Pănet, Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Mureș

 • A. Drepturile Unității Administrativ Teritoriale Sâncraiu de Mureș, Unității Administrativ Teritoriale Pănet, Administrației Naționale Apele Române -Administrația Bazinală de Apă Mureș

 • (1) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat informațiile solicitate

 • (2) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.).

 • B. Obligațiile Unității Administrativ Teritoriale Sâncraiu de Mureș, Unității Administrativ Teritoriale Pănet, Administrației Naționale Apele Române -Administrația Bazinală de Apă Mureș

 • (1) Partenerii sunt obligați să sprijine liderul partener și să pună la dispoziția liderului acestuia documentele necesare, în vederea îndeplinirii obiectului prezentului Acord

 • (2) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului.

 • (3) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (4) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile proprii.

 • (5) Partenerii propun spre aprobarea Consiliului Local, Indicatorii tehnico economici ai investiției.

 • (6) Partenerii   Unitatea Administrativ Teritorială Sâncraiu de Mureș și Unitatea

Administrativ Teritorială Pănet :

 • - propun spre aprobarea Consiliilor Locale, Indicatorii tehnico economici ai investiției, realizează demersurilor necesare pentru exproprierea imobilelor pe raza administrativă proprie, conform coridorului de expropriere stabilit prin Studiul de fezabilitate

 • - sprijină UAT Municipiul Târgu Mureș în realizarea tuturor demersurilor necesare finalizării Studiului de fezabilitate, inclusiv obținerea tuturor avizelor și acordurilor în concordanță cu Certificatul de Urbanism

 • (7) Partenerul Administrației Naționale Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Mureș, pune la dispoziție terenurile albiei râului Mureș necesare realizării Podului peste râul Mureș, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. Achiziții publice

(1) Achizițiile publice necesare implementării prezentului Acord, se vor realiza de liderul partener UAT Municipiul Târgu Mureș, iar cheltuielile aferente contractelor încheiate vor fi suportate de către UAT Municipiul Târgu Mureș.

Art. 8. Confidențialitate

 • (1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 9. Legea aplicabilă

 • (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 10. Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte

Semnături:

Unitatea Administrativ Teritorială -

Municipiul

Târgu Mureș

Primar Soâs Zoltan

Semnătura

Data și locul semnării

Unitatea Administrativ Teritorială

Sâncraiu de Mureș,

Primar Budian Petru Ionuț

Semnătura

Data și locul semnării

Unitatea Administrativ

Teritorială Pănet

Primar Bodâ Elod Barna

Semnătura

Data și locul semnării

Administrația

Națională

Apele Române

Director General Laszlo Barabas

Semnătura

Data și locul semnării

Administrația

Bazinală de
Apă Mureș