Hotărârea nr. 147/2021

HCL 147 privind împuternicirea unor consilieri juridici ai Direcţiei Juridice Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală din cadrul UAT Municipiul Târgu Mureş pentru reprezentarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată în dosarul nr. 518/102/2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 147

din 21 mai 2021

privind împuternicirea unor consilieri juridici ai Direcției Juridice Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală din cadrul UAT Municipiul Târgu Mureș pentru reprezentarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată în dosarul nr. 518/102/2021

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Juridice Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 36492/17.05.2021 privind împuternicirea unor consilieri juridici ai Direcției Juridice Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală din cadrul U.A.T. Municipiul Târgu Mureș, în reprezentarea intereselor Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș în fața instanțelor de judecată în dosarul nr. 518/102/2020

În conformitate cu prevederile:

  • - Art. 80 și următoarele din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, Republicată, privind transparența decizională în

administrația publică

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se împuternicesc consilieri juridici ai Direcției Juridice Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală din cadrul UAT Municipiul Târgu Mureș pentru reprezentarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în dosarul nr. 518/102/2021, respectiv:

  • - Petrișor Alina - consilier juridic

  • - Savu Mirela - consilier juridic

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Juridică Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru“ și 1 vot “abținere”