Hotărârea nr. 146/2021

HCL 146 privind aprobarea asigurării continuității unor activități specifice serviciului de,salubrizare de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. ca urmare a,împlinirii termenului prevăzut de art. 33,alin. (3) al Legii serviciilor comunitare de,utilități publice nr. 51/2006

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 146

din 12 mai 2021

privind aprobarea asigurării continuității unor activități specifice serviciului de salubrizare de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. ca urmare a împlinirii termenului prevăzut de art. 33, alin. (3) al Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare al Serviciului Salubrizare și Deszăpezire din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 34831/3644/11.05.2021 privind aprobarea asigurării continuității unor activități specifice serviciului de salubrizare de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. ca urmare a împlinirii termenului prevăzut de art. 33, alin. (3) al Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

  • b) Raportul Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală,

În conformitate cu prevederile:

> Art. 1, alin. (4), lit. d) și h), art. 3, alin. (1), art. 7, alin. (1), lit. b), art. 8, alin. (1) și art.

9, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • > Art. 3, lit. a) și e), art. 6, alin. (1) și art. 21, alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • > Art. 72, alin. (2) al O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

  • > Hotărârii CNSU nr. 26 din 10.05.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesare a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19;

  • > Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), a art. 134, alin. (4), a art. 139, alin. (1) și alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă asigurarea continuității unor activități specifice serviciului de salubrizare de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. ca urmare a împlinirii termenului prevăzut de art. 33, alin. (3) al Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, până la finalizarea procedurilor de achiziție demarate prin H.C.L.M. nr. 140 din 27 aprilie 2021 și H.C.L.M. nr. 125 din 22.04.2021.

Art. 2. Pentru asigurarea continuității serviciului de colectare și transport deșeuri menajere, se aprobă prestarea serviciului de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. până la semnarea contractului de atribuire în baza H.C.L.M. nr. 140 din 27.04.2021.

Art. 3. Pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare stradală, se aprobă prestarea serviciului de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. până la data preluării serviciului de către un alt operator.

Art. 4. Prestarea serviciilor menționate la art. 2 și art. 3 ale prezentei se va face la tarifele ofertate, pe baza Contractului nr. 48/16.06.2020, cu respectarea cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini și asumate prin oferta tehnică depusă, în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Economică.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public.

  • - Direcției Economice.

Președinte de ședință

Frunda Csenge Orsolya

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș
Szoverfi Laszlo

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 2 voturi “abținere”.