Hotărârea nr. 145/2021

HCL 145 privind modificarea H.C.L. nr. 118 din 22 aprilie 2021 referitoare la,înființarea Serviciului Public Ecologie,Peisagistică și Salubrizare Urbană –,instituție publică de interes local cu personalitate juridică,în subordinea,Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș,prin reorganizarea Serviciului,Public Administrația Serelor,Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor,servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din,cadrul Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 145

din 12 mai 2021

privind modificarea H.C.L. nr. 118 din 22 aprilie 2021 referitoare la înființarea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană -instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din

cadrul Municipiului Târgu Mureș

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 956 din 11.05.2021 inițiat de Primar prin Serviciul public Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, privind modificarea HCL nr. 118 din 22 aprilie 2021, referitoare la înființarea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană - instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș,

 • a) În conformitate cu prevederile :

 • Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • art. 8 alin. (1), art.22 alin.3-4 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată,

 • Legea nr.211/2011 privind Regimul deșeurilor.

 • art.139, art. 129 alin. 1 și 2 lit. a și b, alin. 3 lit. c, alin. 14, art. 130 alin. 1- 3, art. 196 alin. 1 lit. a, și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” , art. 538-562 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art.1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 118 din 22 aprilie 2021 referitoare la înființarea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană - instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș, astfel:

1. Art. 6 din H.C.L. nr. 118 din 22.04.2021 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6. Serviciul public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană va avea patrimoniu propriu și va funcționa pe bază de gestiune economică, va avea autonomie financiară și funcțională va fi subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și cont deschis la Trezorerie sau la alte unități bancare, va întocmi în condițiile legii B.V.C. și situații financiare anuale și va funcționa cu sediul în loc. Târgu Mureș, str. Prutului nr.29, jud.Mureș”

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 118/22.04.2021 rămân nemodificate.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, Serviciului Salarizare și Resurse Umane, Serviciului public Administrația Domeniului Public și Direcției Economice.

Art.4 În conformitate cu prevederile art. 252, alin.(1), lit. C) și aleart.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr.554/2004 privind Contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Primarului municipiului Târgu Mureș;

 • • Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană;

 • • Direcției Economice;

 • • Serviciului Salarizare și Resurse Umane;

 • • Serviciului public Administrația Domeniului Public;

 • • Se va publica pe site-ul instituției.

Președinte de ședință

Frunda Csenge Orsolya

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș
Szoverfi Laszlo

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 2 voturi “abținere”