Hotărârea nr. 143/2021

HCL 143 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/25.03.2021 privind trecerea terenului în suprafaţă de 10.250 mp din suprafaţa totală de 78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureş,nr.cad. 129302,situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4,din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul public al Statului,în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 143

din 6 mai 2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/25.03.2021 privind trecerea terenului în suprafață de 10.250 mp din suprafața totală de 78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureș,nr.cad. 129302, situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4, din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul public al Statului, în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul”

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.31005/3146/26.04.2021, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/25.03.2021 privind trecerea terenului în suprafață de 10.250 mp din suprafața totală de 78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureș, nr. cad. 129302, situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4, din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul public al Statului, în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul”,

În conformitate cu prevederile:

  • Art. 293 alin.( 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

  • Art. 80-81 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/25.03.2021 privind trecerea terenului în suprafață de 10.250 mp din suprafața totală de 78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureș, nr. cad. 129302, situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4, din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul public al Statului, în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul”, respectiv Art. 2 care va avea următorul conținut:

„Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 244/25.07.2013 și H.C.L. nr. 99/25.04.2019 își încetează aplicabilitatea”.

Art. 2. Restul prevederilor din H.C.L. nr.80/25.03.2021 rămân nemodificate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public și Clubului Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș.

Președinte de ședință Șarlea Horea-Arthur

Contrasemnează

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” )