Hotărârea nr. 142/2021

HCL 142 privind aprobarea rectificării bugetului local al,Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 142

din 6 mai 2021

privind aprobarea rectificării bugetului local al

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată,

Văzând Referatul de aprobare nr. 33.505/2.282 din 06.05.2021, inițiat de către Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică, privind aprobarea rectificării bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021,

În conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art. 19 alin. (1) lit. „a” și alin. (2), art. 39, art. 49 și art. 82 alin. (2) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare,

  • - Legii nr. 15 din 08.03.2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021, publicată în M.O. nr. 236/09.03.2021,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021, conform anexelor nr. 1, 1/SF, 1/SD și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021, în sumă de 526.480.113,00 lei -Anexa nr. 1, respectiv secțiunea de funcționare în sumă de 338.248.022,00 lei - Anexa nr. 1/SF și secțiunea de dezvoltare în sumă de 188.232.091,00 lei - Anexa nr. 1/SD.

Art. 3. Se aprobă detalierea cheltuielilor bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021, în valoare totală de 526.480.113,00 lei, conform Anexei nr. 2.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ”c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Tuturor direcțiilor/serviciilor publice/unităților subordonate.

Președinte de ședință

Șarlea Horea Arthur

Contrasemnează

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere”)

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

1

TOTAL VENITURI

000102

504,570,113

21,910,000

526,480,113

0

0

0

2

VENITURI PROPRII

4902

284,841,060

21,910,000

306,751,060

0

0

0

3

I. VENITURI CURENTE

0002

330,463,060

21,910,000

352,373,060

0

0

0

4

A. VENITURI FISCALE

0003

309,977,007

2,971,846

312,948,853

0

0

0

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0004

207,144,229

0

207,144,229

0

0

0

6

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZIC

0006

207,144,229

0

207,144,229

0

0

0

7

Impozit pe venit

0302

955,229

0

955,229

0

0

0

8

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

955,229

0

955,229

0

0

0

9

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

206,189,000

0

206,189,000

0

0

0

10

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

205,889,000

0

205,889,000

0

0

0

11

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

040205

300,000

0

300,000

0

0

0

12

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

41,670,842

2,971,846

44,642,688

0

0

0

13

Impozite si taxe pe proprietate

0702

41,670,842

2,971,846

44,642,688

0

0

0

14

Impozit pe cladiri

070201

32,229,716

0

32,229,716

0

0

0

15

Impozit pe cladiri persoane fizice

07020101

9,008,740

0

9,008,740

0

0

0

16

Impozit pe cladiri persoane juridice

07020102

23,220,976

0

23,220,976

0

0

0

17

Impozit pe terenuri

070202

6,026,373

2,971,846

8,998,219

0

0

0

18

Impozit pe terenuri persoane fizice

07020201

3,058,822

2,971,846

6,030,668

0

0

0

19

Impozit pe terenuri persoane juridice

07020202

2,917,260

0

2,917,260

0

0

0

20

Impozit pe teren extravilan

07020203

50,291

0

50,291

0

0

0

21

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070203

2,931,963

0

2,931,963

0

0

0

22

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

482,790

0

482,790

0

0

0

23

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

61,097,832

0

61,097,832

0

0

0

24

Sume defalcate din TVA

1102

45,622,000

0

45,622,000

0

0

0

25

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

110202

43,530,000

0

43,530,000

0

0

0

26

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

15,000

0

15,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

110209

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

28

Taxe pe servicii specifice

1502

3,118,877

0

3,118,877

0

0

0

29

Impozit pe spectacole

150201

85,571

0

85,571

0

0

0

30

Alte taxe pe servicii specifice

150250

3,033,306

0

3,033,306

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

31

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

12,356,955

0

12,356,955

0

0

0

32

Taxa asupra mijloacelor de transport

160202

11,072,880

0

11,072,880

0

0

0

33

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice

16020201

6,352,541

0

6,352,541

0

0

0

34

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice

16020202

4,720,339

0

4,720,339

0

0

0

35

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

722,896

0

722,896

0

0

0

36

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

561,179

0

561,179

0

0

0

37

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

64,104

0

64,104

0

0

0

38

Alte impozite si taxe fiscale

1802

64,104

0

64,104

0

0

0

39

Alte impozite si taxe

180250

64,104

0

64,104

0

0

0

40

C. VENITURI NEFISCALE

0012

20,486,053

18,938,154

39,424,207

0

0

0

41

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

3,865,174

0

3,865,174

0

0

0

42

Venituri din proprietate

3002

3,865,174

0

3,865,174

0

0

0

43

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

3,054,390

0

3,054,390

0

0

0

44

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30020530

3,054,390

0

3,054,390

0

0

0

45

Venituri din dividende

300208

404,030

0

404,030

0

0

0

46

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30020803

404,030

0

404,030

0

0

0

47

Alte venituri din proprietate

300250

406,754

0

406,754

0

0

0

48

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

16,620,879

18,938,154

35,559,033

0

0

0

49

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

10,705,773

18,938,154

29,643,927

0

0

0

50

Venituri din prestari de servicii

330208

3,194,094

0

3,194,094

0

0

0

51

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

85,815

0

85,815

0

0

0

52

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

553,663

0

553,663

0

0

0

53

Venituri din despagubiri

330226

14,050

0

14,050

0

0

0

54

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

48,841

0

48,841

0

0

0

55

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

6,809,310

18,938,154

25,747,464

0

0

0

56

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

3402

304,119

0

304,119

0

0

0

57

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,681

0

147,681

0

0

0

58

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

156,438

0

156,438

0

0

0

59

Amenzi, penalitati si confiscari

3502

4,842,148

0

4,842,148

0

0

0

60

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

2,595,431

0

2,595,431

0

0

0

61

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

2,595,431

0

2,595,431

0

0

0

62

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202

6,441

0

6,441

0

0

0

63

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2,240,276

0

2,240,276

0

0

0

64

Diverse venituri

3602

768,839

0

768,839

0

0

0

65

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

360201

3,587

0

3,587

0

0

0

66

Taxe speciale

360206

425,907

0

425,907

0

0

0

67

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

360231

147,309

0

147,309

0

0

0

68

Alte venituri

360250

192,036

0

192,036

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

69

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-35,575,534

0

-35,575,534

0

0

0

70

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

35,575,534

0

35,575,534

0

0

0

71

IV. subvenții

0017

174,107,053

0

174,107,053

0

0

0

72

subvenții de la alte nivele ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

54,694,774

0

54,694,774

0

0

0

73

Subvenții de la bugetul de stat

4202

54,694,774

0

54,694,774

0

0

0

74

A. De capital

0019

9,551,720

0

9,551,720

0

0

0

75

Subventii pt reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

9,551,720

0

9,551,720

0

0

0

76

B. Curente

0020

45,143,054

0

45,143,054

0

0

0

77

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

21,431,305

0

21,431,305

0

0

0

78

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

2,269,150

0

2,269,150

0

0

0

79

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

20,342,199

0

20,342,199

0

0

0

80

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

420279

1,100,400

0

1,100,400

0

0

0

81

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare

42027901

166,500

0

166,500

0

0

0

82

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare

42027902

933,900

0

933,900

0

0

0

83

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+ 48.02.19)

4802

119,412,279

0

119,412,279

0

0

0

84

Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

115,191,332

0

115,191,332

0

0

0

85

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

94,233,168

0

94,233,168

0

0

0

86

Prefinantare

48020103

20,958,164

0

20,958,164

0

0

0

87

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

4,220,947

0

4,220,947

0

0

0

88

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020201

4,220,947

0

4,220,947

0

0

0

89

TOTAL CHELTUIELI

4902

504,570,113

21,910,000

526,480,113

654,060,013

0

654,060,013

90

CHELTUIELI CURENTE

01

457,202,722

21,910,000

479,112,722

550,188,013

0

550,188,013

91

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

115,775,638

0

115,775,638

0

0

0

92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

123,023,088

21,910,000

144,933,088

118,193,013

0

118,193,013

93

TITLUL III DOBÂNZI

30

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

94

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

95

TITLUL IV SUBVENTII

40

20,995,745

0

20,995,745

0

0

0

96

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

20,995,745

0

20,995,745

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

97

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

98

Transferuri curente

5101

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

99

Transferuri catre institutii publice

510101

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

100

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

101

A. Transferuri interne.

5501

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

102

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

103

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

17,088,968

0

17,088,968

0

0

0

104

Ajutoare sociale

5702

17,088,968

0

17,088,968

0

0

0

105

Ajutoare sociale in numerar

570201

16,532,968

0

16,532,968

0

0

0

106

Ajutoare sociale in natura

570202

456,000

0

456,000

0

0

0

107

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

100,000

0

100,000

0

0

0

108

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

149,364,700

0

149,364,700

431,995,000

0

431,995,000

109

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

144,772,700

0

144,772,700

429,397,000

0

429,397,000

110

Finantarea nationala

580101

24,311,000

0

24,311,000

37,817,000

0

37,817,000

111

Finantarea externa nerambursabila

580102

106,562,000

0

106,562,000

213,552,000

0

213,552,000

112

Cheltuieli neeligibile

580103

13,899,700

0

13,899,700

178,028,000

0

178,028,000

113

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

4,592,000

0

4,592,000

2,598,000

0

2,598,000

114

Finantarea nationala

580201

347,000

0

347,000

391,000

0

391,000

115

Finantare externa nerambursabila

580202

4,245,000

0

4,245,000

2,207,000

0

2,207,000

116

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

21,599,458

0

21,599,458

0

0

0

117

Burse

5901

11,476,000

0

11,476,000

0

0

0

118

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

119

Asociatii si fundatii

5911

5,325,485

0

5,325,485

0

0

0

120

Sustinerea cultelor

5912

1,139,016

0

1,139,016

0

0

0

121

Despagubiri civile

5917

210,000

0

210,000

0

0

0

122

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

2,798,957

0

2,798,957

0

0

0

123

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

630,000

0

630,000

0

0

0

124

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

38,867,391

0

38,867,391

103,872,000

0

103,872,000

125

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

71

38,867,391

0

38,867,391

103,872,000

0

103,872,000

126

Active fixe

7101

38,867,391

0

38,867,391

103,872,000

0

103,872,000

127

Constructii

710101

26,757,888

0

26,757,888

68,088,000

0

68,088,000

128

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

6,862,968

0

6,862,968

30,449,000

0

30,449,000

129

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

1,293,900

0

1,293,900

365,000

0

365,000

130

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

3,952,635

0

3,952,635

4,970,000

0

4,970,000

131

operațiuni financiare

79

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

132

TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE

81

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

133

Rambursari de credite interne

8102

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

134

Autoritati publice si actiuni externe

5102

56,924,630

0

56,924,630

19,199,000

0

19,199,000

135

CHELTUIELI CURENTE

01

55,563,995

0

55,563,995

18,829,000

0

18,829,000

136

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33,669,879

0

33,669,879

0

0

0

137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20,032,116

0

20,032,116

16,231,000

0

16,231,000

138

Reparatii curente

2002

620,000

0

620,000

0

0

0

139

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,412,000

0

1,412,000

2,598,000

0

2,598,000

140

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

0

0

0

0

0

0

141

Finantarea externa nerambursabila

580101

0

0

0

0

0

0

142

Finantarea externa nerambursabila

580102

0

0

0

0

0

0

143

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,412,000

0

1,412,000

2,598,000

0

2,598,000

144

Finantarea nationala

580201

215,000

0

215,000

391,000

0

391,000

145

Finantare externa nerambursabila

580202

1,197,000

0

1,197,000

2,207,000

0

2,207,000

146

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

450,000

0

450,000

0

0

0

147

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

450,000

0

450,000

0

0

0

148

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,360,635

0

1,360,635

370,000

0

370,000

149

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,360,635

0

1,360,635

370,000

0

370,000

150

Active fixe

7101

1,360,635

0

1,360,635

370,000

0

370,000

151

Constructii

710101

255,000

0

255,000

0

0

0

152

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

383,000

0

383,000

200,000

0

200,000

153

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

722,635

0

722,635

170,000

0

170,000

154

Autoritati executive si legislative

510201

56,924,630

0

56,924,630

19,199,000

0

19,199,000

155

Autoritati executive

51020103

56,924,630

0

56,924,630

19,199,000

0

19,199,000

156

Alte servicii publice generale

5402

4,025,415

0

4,025,415

150,000

0

150,000

157

CHELTUIELI CURENTE

01

3,954,415

0

3,954,415

150,000

0

150,000

158

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,431,115

0

3,431,115

0

0

0

159

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

523,300

0

523,300

150,000

0

150,000

160

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

71,000

0

71,000

0

0

0

161

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

71,000

0

71,000

0

0

0

162

Active fixe

7101

71,000

0

71,000

0

0

0

163

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

50,000

0

50,000

0

0

0

164

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

21,000

0

21,000

0

0

0

165

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,940,415

0

3,940,415

150,000

0

150,000

166

Alte servicii publice generale

540250

85,000

0

85,000

0

0

0

167

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

2,505,000

0

2,505,000

0

0

0

168

CHELTUIELI CURENTE

01

2,505,000

0

2,505,000

0

0

0

169

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

170

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

171

TITLUL III DOBANZI

30

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

172

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

173

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA naționala

5902

16,237,164

0

16,237,164

947,000

0

947,000

174

Ordine publica si siguranța naționala

6102

16,237,164

0

16,237,164

947,000

0

947,000

175

CHELTUIELI CURENTE

01

15,888,164

0

15,888,164

147,000

0

147,000

176

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,889,164

0

14,889,164

0

0

0

177

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

979,000

0

979,000

147,000

0

147,000

178

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

179

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

180

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

349,000

0

349,000

800,000

0

800,000

181

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

349,000

0

349,000

800,000

0

800,000

182

Active fixe

7101

349,000

0

349,000

800,000

0

800,000

183

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

339,000

0

339,000

800,000

0

800,000

184

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

10,000

0

10,000

0

0

0

185

Ordine publica

610203

15,214,121

0

15,214,121

137,000

0

137,000

186

Politie comunitara

61020304

15,214,121

0

15,214,121

137,000

0

137,000

187

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

1,023,043

0

1,023,043

810,000

0

810,000

188

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE

6402

161,247,488

0

161,247,488

162,025,000

0

162,025,000

189

Invatamant

6502

60,935,900

0

60,935,900

144,802,000

0

144,802,000

190

CHELTUIELI CURENTE

01

54,916,000

0

54,916,000

142,352,000

0

142,352,000

191

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

200,000

0

200,000

0

0

0

192

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

27,326,000

0

27,326,000

7,982,000

0

7,982,000

193

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

194

A. Transferuri interne.

5501

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

195

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

550163

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

196

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

1,537,000

0

1,537,000

0

0

0

197

Ajutoare sociale

5702

1,537,000

0

1,537,000

0

0

0

198

Ajutoare sociale in numerar

570201

981,000

0

981,000

0

0

0

199

Ajutoare sociale in natura

570202

456,000

0

456,000

0

0

0

200

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

100,000

0

100,000

0

0

0

201

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

12,305,000

0

12,305,000

134,370,000

0

134,370,000

202

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

9,125,000

0

9,125,000

134,370,000

0

134,370,000

203

Finantarea nationala

580101

1,059,000

0

1,059,000

2,237,000

0

2,237,000

204

Finantarea externa nerambursabila

580102

5,933,000

0

5,933,000

12,655,000

0

12,655,000

205

Cheltuieli neeligibile

580103

2,133,000

0

2,133,000

119,478,000

0

119,478,000

206

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

3,180,000

0

3,180,000

0

0

0

207

Finantarea nationala

580201

132,000

0

132,000

0

0

0

208

Finantare externa nerambursabila

580202

3,048,000

0

3,048,000

0

0

0

209

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

11,471,000

0

11,471,000

0

0

0

210

Burse

5901

11,471,000

0

11,471,000

0

0

0

211

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6,019,900

0

6,019,900

2,450,000

0

2,450,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

212

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

6,019,900

0

6,019,900

2,450,000

0

2,450,000

213

Active fixe

7101

6,019,900

0

6,019,900

2,450,000

0

2,450,000

214

Construcții

710101

3,616,000

0

3,616,000

1,150,000

0

1,150,000

215

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,722,000

0

1,722,000

1,300,000

0

1,300,000

216

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

502,900

0

502,900

0

0

0

217

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

179,000

0

179,000

0

0

0

218

Sanatate

6602

21,433,305

0

21,433,305

0

0

0

219

CHELTUIELI CURENTE

01

21,433,305

0

21,433,305

0

0

0

220

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20,156,305

0

20,156,305

0

0

0

221

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,275,000

0

1,275,000

0

0

0

222

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

223

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

224

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

225

Servicii de sanatate publica

660208

7,324,305

0

7,324,305

0

0

0

226

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

14,109,000

0

14,109,000

0

0

0

227

Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

14,109,000

0

14,109,000

0

0

0

228

Cultura, recreere si religie

6702

30,469,820

0

30,469,820

6,117,000

0

6,117,000

229

CHELTUIELI CURENTE

01

28,420,344

0

28,420,344

2,460,000

0

2,460,000

230

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,348,389

0

9,348,389

0

0

0

231

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7,710,857

0

7,710,857

2,460,000

0

2,460,000

232

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

233

Transferuri curente

5101

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

234

Transferuri catre institutii publice

510101

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

235

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

6,582,973

0

6,582,973

0

0

0

236

Asociatii si fundatii

5911

2,645,000

0

2,645,000

0

0

0

237

Sustinerea cultelor

5912

1,139,016

0

1,139,016

0

0

0

238

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

2,798,957

0

2,798,957

0

0

0

239

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,049,476

0

2,049,476

3,657,000

0

3,657,000

240

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,049,476

0

2,049,476

3,657,000

0

3,657,000

241

Active fixe

7101

2,049,476

0

2,049,476

3,657,000

0

3,657,000

242

Constructii

710101

872,476

0

872,476

1,632,000

0

1,632,000

243

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,175,000

0

1,175,000

2,025,000

0

2,025,000

244

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

2,000

0

2,000

0

0

0

245

Servicii culturale

670203

3,916,529

0

3,916,529

0

0

0

246

Alte servicii culturale

67020330

3,916,529

0

3,916,529

0

0

0

247

Servicii recreative si sportive

670205

24,657,275

0

24,657,275

5,767,000

0

5,767,000

248

Sport

67020501

6,385,000

0

6,385,000

0

0

0

249

Tineret

67020502

430,000

0

430,000

0

0

0

250

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

17,842,275

0

17,842,275

5,767,000

0

5,767,000

251

Servicii religioase

670206

1,139,016

0

1,139,016

0

0

0

252

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

757,000

0

757,000

350,000

0

350,000

253

Asigurari si asistenta sociala

6802

48,408,463

0

48,408,463

11,106,000

0

11,106,000

254

CHELTUIELI CURENTE

01

47,974,963

0

47,974,963

11,106,000

0

11,106,000

255

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22,613,510

0

22,613,510

0

0

0

256

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,201,000

0

5,201,000

520,000

0

520,000

257

TITLUL IV SUBVENTII

40

330,000

0

330,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

258

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

330,000

0

330,000

0

0

0

259

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

15,549,968

0

15,549,968

0

0

0

260

Ajutoare sociale

5702

15,549,968

0

15,549,968

0

0

0

261

Ajutoare sociale in numerar

570201

15,549,968

0

15,549,968

0

0

0

262

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,415,000

0

1,415,000

10,586,000

0

10,586,000

263

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

1,415,000

0

1,415,000

10,586,000

0

10,586,000

264

Finantarea nationala

580101

129,000

0

129,000

300,000

0

300,000

265

Finantarea externa nerambursabila

580102

727,000

0

727,000

1,695,000

0

1,695,000

266

Cheltuieli neeligibile

580103

559,000

0

559,000

8,591,000

0

8,591,000

267

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

2,865,485

0

2,865,485

0

0

0

268

Burse

5901

5,000

0

5,000

0

0

0

269

Asociatii si fundatii

5911

2,680,485

0

2,680,485

0

0

0

270

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

180,000

0

180,000

0

0

0

271

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

433,500

0

433,500

0

0

0

272

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

433,500

0

433,500

0

0

0

273

Active fixe

7101

433,500

0

433,500

0

0

0

274

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

433,500

0

433,500

0

0

0

275

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,035,600

0

4,035,600

0

0

0

276

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

22,231,032

0

22,231,032

0

0

0

277

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

22,231,032

0

22,231,032

0

0

0

278

Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

2,596,485

0

2,596,485

0

0

0

279

Crese

680211

6,944,346

0

6,944,346

11,106,000

0

11,106,000

280

Prevenirea excluderii sociale

680215

958,000

0

958,000

0

0

0

281

Ajutor social

68021501

558,000

0

558,000

0

0

0

282

Cantine de ajutor social

68021502

400,000

0

400,000

0

0

0

283

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

11,643,000

0

11,643,000

0

0

0

284

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

122,263,931

21,910,000

144,173,931

212,132,013

0

212,132,013

285

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

83,359,631

0

83,359,631

132,022,013

0

132,022,013

286

CHELTUIELI CURENTE

01

64,137,951

0

64,137,951

69,210,013

0

69,210,013

287

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,467,276

0

11,467,276

0

0

0

288

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19,222,975

0

19,222,975

10,122,013

0

10,122,013

289

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

33,347,700

0

33,347,700

59,088,000

0

59,088,000

290

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

33,347,700

0

33,347,700

59,088,000

0

59,088,000

291

Finantarea nationala

580101

6,923,000

0

6,923,000

7,239,000

0

7,239,000

292

Finantare externa nerambursabila

580102

23,459,000

0

23,459,000

40,913,000

0

40,913,000

293

Cheltuieli neeligibile

580103

2,965,700

0

2,965,700

10,936,000

0

10,936,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

294

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

100,000

0

100,000

0

0

0

295

Despăgubiri civile

5917

100,000

0

100,000

0

0

0

296

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

19,221,680

0

19,221,680

62,812,000

0

62,812,000

297

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

19,221,680

0

19,221,680

62,812,000

0

62,812,000

298

Active fixe

7101

19,221,680

0

19,221,680

62,812,000

0

62,812,000

299

Construcții

710101

15,336,212

0

15,336,212

58,147,000

0

58,147,000

300

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,446,468

0

1,446,468

0

0

0

301

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

791,000

0

791,000

365,000

0

365,000

302

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

1,648,000

0

1,648,000

4,300,000

0

4,300,000

303

Locuinte

700203

16,160,512

0

16,160,512

17,939,000

0

17,939,000

304

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

16,160,512

0

16,160,512

17,939,000

0

17,939,000

305

Iluminat public si electrificari rurale

700206

7,605,000

0

7,605,000

3,407,000

0

3,407,000

306

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

59,594,119

0

59,594,119

110,676,013

0

110,676,013

307

Protectia mediului

7402

38,904,300

21,910,000

60,814,300

80,110,000

0

80,110,000

308

CHELTUIELI CURENTE

01

38,134,300

21,910,000

60,044,300

77,810,000

0

77,810,000

309

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

29,257,300

21,910,000

51,167,300

72,810,000

0

72,810,000

310

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,817,000

0

8,817,000

5,000,000

0

5,000,000

311

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

8,817,000

0

8,817,000

5,000,000

0

5,000,000

312

Finantarea nationala

580101

3,225,000

0

3,225,000

0

0

0

313

Finantarea externa nerambursabila

580102

3,060,000

0

3,060,000

0

0

0

314

Cheltuieli neeligibile

580103

2,532,000

0

2,532,000

5,000,000

0

5,000,000

315

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

60,000

0

60,000

0

0

0

316

Despagubiri civile

5917

60,000

0

60,000

0

0

0

317

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

770,000

0

770,000

2,300,000

0

2,300,000

318

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

770,000

0

770,000

2,300,000

0

2,300,000

319

Active fixe

7101

770,000

0

770,000

2,300,000

0

2,300,000

320

Constructii

710101

420,000

0

420,000

1,200,000

0

1,200,000

321

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

100,000

0

100,000

850,000

0

850,000

322

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

250,000

0

250,000

250,000

0

250,000

323

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

38,904,300

21,910,000

60,814,300

80,110,000

0

80,110,000

324

Salubritate

74020501

30,087,300

21,910,000

51,997,300

75,110,000

0

75,110,000

325

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

8,817,000

0

8,817,000

5,000,000

0

5,000,000

326

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

141,366,485

0

141,366,485

259,607,000

0

259,607,000

327

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

328

CHELTUIELI CURENTE

01

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

329

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

330

Actiuni generale economice si comerciale

800201

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

331

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

332

Transporturi

8402

140,421,485

0

140,421,485

258,086,000

0

258,086,000

333

CHELTUIELI CURENTE

01

123,329,285

0

123,329,285

226,603,000

0

226,603,000

334

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,545,540

0

10,545,540

6,250,000

0

6,250,000

335

TITLUL IV SUBVENTII

40

20,665,745

0

20,665,745

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

336

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

20,665,745

0

20,665,745

0

0

0

337

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

92,068,000

0

92,068,000

220,353,000

0

220,353,000

338

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

92,068,000

0

92,068,000

220,353,000

0

220,353,000

339

Finantarea nationala

580101

12,975,000

0

12,975,000

28,041,000

0

28,041,000

340

Finantarea externa nerambursabila

580102

73,383,000

0

73,383,000

158,289,000

0

158,289,000

341

Cheltuieli neeligibile

580103

5,710,000

0

5,710,000

34,023,000

0

34,023,000

342

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

50,000

0

50,000

0

0

0

343

Despagubiri civile

5917

50,000

0

50,000

0

0

0

344

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8,592,200

0

8,592,200

31,483,000

0

31,483,000

345

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

8,592,200

0

8,592,200

31,483,000

0

31,483,000

346

Active fixe

7101

8,592,200

0

8,592,200

31,483,000

0

31,483,000

347

Constructii

710101

6,258,200

0

6,258,200

5,959,000

0

5,959,000

348

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,214,000

0

1,214,000

25,274,000

0

25,274,000

349

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

1,120,000

0

1,120,000

250,000

0

250,000

350

operațiuni financiare

79

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

351

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

352

Rambursari de credite interne

8102

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

353

Transport rutier

840203

140,421,485

0

140,421,485

258,086,000

0

258,086,000

354

Transport în comun

84020302

108,686,745

0

108,686,745

233,270,000

0

233,270,000

355

Strazi Directia Tehnica

84020303 01

18,718,200

0

18,718,200

7,679,000

0

7,679,000

356

Strazi ADP

84020303 02

13,016,540

0

13,016,540

17,137,000

0

17,137,000

357

EXCEDENT

9802

0

0

0

-

654,060,013

0

-654,060,013

358

DEFICIT

9902

0

0

0

654,060,013

0

654,060,013

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

1

VENITURI - TOTAL

000102

188,232,091

0

188,232,091

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

35,722,843

0

35,722,843

0

0

0

3

C. VENITURI NEFISCALE

290002

35,722,843

0

35,722,843

0

0

0

4

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

35,722,843

0

35,722,843

0

0

0

5

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

147,309

0

147,309

0

0

0

6

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

360231

147,309

0

147,309

0

0

0

7

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 370201+370250)

3702

35,575,534

0

35,575,534

0

0

0

8

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

35,575,534

0

35,575,534

0

0

0

9

IV. SUBVENTII

410002

33,096,969

0

33,096,969

0

0

0

10

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

33,096,969

0

33,096,969

0

0

0

11

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

33,096,969

0

33,096,969

0

0

0

12

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

9,551,720

0

9,551,720

0

0

0

13

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

2,269,150

0

2,269,150

0

0

0

14

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

20,342,199

0

20,342,199

0

0

0

15

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

420279

933,900

0

933,900

0

0

0

16

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare

42027902

933,900

0

933,900

0

0

0

17

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)

4802

119,412,279

0

119,412,279

0

0

0

18

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

115,191,332

0

115,191,332

0

0

0

19

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

94,233,168

0

94,233,168

0

0

0

20

Prefinantare

48020103

20,958,164

0

20,958,164

0

0

0

21

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

4,220,947

0

4,220,947

0

0

0

22

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020201

4,220,947

0

4,220,947

0

0

0

23

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

188,232,091

0

188,232,091

535,867,000

0

535,867,000

24

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

149,364,700

0

149,364,700

431,995,000

0

431,995,000

25

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

149,364,700

0

149,364,700

431,995,000

0

431,995,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

26

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

144,772,700

0

144,772,700

429,397,000

0

429,397,000

27

Finantarea nationala

580101

24,311,000

0

24,311,000

37,817,000

0

37,817,000

28

Finantarea externa nerambursabila

580102

106,562,000

0

106,562,000

213,552,000

0

213,552,000

29

Cheltuieli neeligibile

580103

13,899,700

0

13,899,700

178,028,000

0

178,028,000

30

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

4,592,000

0

4,592,000

2,598,000

0

2,598,000

31

Finantarea nationala

580201

347,000

0

347,000

391,000

0

391,000

32

Finantarea externa nerambursabila

580202

4,245,000

0

4,245,000

2,207,000

0

2,207,000

33

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

38,867,391

0

38,867,391

103,872,000

0

103,872,000

34

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

38,867,391

0

38,867,391

103,872,000

0

103,872,000

35

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

38,867,391

0

38,867,391

103,872,000

0

103,872,000

36

Construcții

710101

26,757,888

0

26,757,888

68,088,000

0

68,088,000

37

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

6,862,968

0

6,862,968

30,449,000

0

30,449,000

38

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

1,293,900

0

1,293,900

365,000

0

365,000

39

Alte active fixe

710130

3,952,635

0

3,952,635

4,970,000

0

4,970,000

40

5102 Autoritati publice si actiuni externe

5102

2,772,635

0

2,772,635

2,968,000

0

2,968,000

41

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

1,412,000

0

1,412,000

2,598,000

0

2,598,000

42

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,412,000

0

1,412,000

2,598,000

0

2,598,000

43

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

1,412,000

0

1,412,000

2,598,000

0

2,598,000

44

Finantarea nationala

580201

215,000

0

215,000

391,000

0

391,000

45

Finantarea externa nerambursabila

580202

1,197,000

0

1,197,000

2,207,000

0

2,207,000

46

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,360,635

0

1,360,635

370,000

0

370,000

47

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,360,635

0

1,360,635

370,000

0

370,000

48

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1,360,635

0

1,360,635

370,000

0

370,000

49

Construcții

710101

255,000

0

255,000

0

0

0

50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

383,000

0

383,000

200,000

0

200,000

51

Alte active fixe

710130

722,635

0

722,635

170,000

0

170,000

52

510201 Autoritati executive si legislative

510201

2,772,635

0

2,772,635

2,968,000

0

2,968,000

53

51020103 Autoritati executive

51020103

2,772,635

0

2,772,635

2,968,000

0

2,968,000

54

5402 Alte servicii publice generale

5402

71,000

0

71,000

0

0

0

55

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

71,000

0

71,000

0

0

0

56

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

71,000

0

71,000

0

0

0

57

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

71,000

0

71,000

0

0

0

58

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

50,000

0

50,000

0

0

0

59

Alte active fixe

710130

21,000

0

21,000

0

0

0

60

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

71,000

0

71,000

0

0

0

61

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

349,000

0

349,000

800,000

0

800,000

62

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

349,000

0

349,000

800,000

0

800,000

63

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

349,000

0

349,000

800,000

0

800,000

64

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

349,000

0

349,000

800,000

0

800,000

65

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

339,000

0

339,000

800,000

0

800,000

66

Alte active fixe

710130

10,000

0

10,000

0

0

0

67

610203 Ordine publica

610203

196,000

0

196,000

0

0

0

68

61020304 Politie comunitara

61020304

196,000

0

196,000

0

0

0

69

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

153,000

0

153,000

800,000

0

800,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

70

6502 Invatamant

6502

18,324,900

0

18,324,900

136,820,000

0

136,820,000

71

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

12,305,000

0

12,305,000

134,370,000

0

134,370,000

72

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

12,305,000

0

12,305,000

134,370,000

0

134,370,000

73

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

9,125,000

0

9,125,000

134,370,000

0

134,370,000

74

Finantarea nationala

580101

1,059,000

0

1,059,000

2,237,000

0

2,237,000

75

Finantarea externa nerambursabila

580102

5,933,000

0

5,933,000

12,655,000

0

12,655,000

76

Cheltuieli neeligibile

580103

2,133,000

0

2,133,000

119,478,000

0

119,478,000

77

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

3,180,000

0

3,180,000

0

0

0

78

Finantarea nationala

580201

132,000

0

132,000

0

0

0

79

Finantarea externa nerambursabila

580202

3,048,000

0

3,048,000

0

0

0

80

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6,019,900

0

6,019,900

2,450,000

0

2,450,000

81

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

6,019,900

0

6,019,900

2,450,000

0

2,450,000

82

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

6,019,900

0

6,019,900

2,450,000

0

2,450,000

83

Construcții

710101

3,616,000

0

3,616,000

1,150,000

0

1,150,000

84

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,722,000

0

1,722,000

1,300,000

0

1,300,000

85

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

502,900

0

502,900

0

0

0

86

Alte active fixe

710130

179,000

0

179,000

0

0

0

87

6702 Cultura, recreere si religie

6702

2,049,476

0

2,049,476

3,657,000

0

3,657,000

88

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2,049,476

0

2,049,476

3,657,000

0

3,657,000

89

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2,049,476

0

2,049,476

3,657,000

0

3,657,000

90

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

2,049,476

0

2,049,476

3,657,000

0

3,657,000

91

Construcții

710101

872,476

0

872,476

1,632,000

0

1,632,000

92

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,175,000

0

1,175,000

2,025,000

0

2,025,000

93

Alte active fixe

710130

2,000

0

2,000

0

0

0

94

670205 Servicii recreative si sportive

670205

2,049,476

0

2,049,476

3,657,000

0

3,657,000

95

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

2,049,476

0

2,049,476

3,657,000

0

3,657,000

96

6702050301 Sera de flori

67020503 01

933,000

0

933,000

2,025,000

0

2,025,000

97

6702050302 CASM

67020503 02

1,116,476

0

1,116,476

1,632,000

0

1,632,000

98

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

1,848,500

0

1,848,500

10,586,000

0

10,586,000

99

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

1,415,000

0

1,415,000

10,586,000

0

10,586,000

100

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,415,000

0

1,415,000

10,586,000

0

10,586,000

101

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

1,415,000

0

1,415,000

10,586,000

0

10,586,000

102

Finantarea nationala

580101

129,000

0

129,000

300,000

0

300,000

103

Finantarea externa nerambursabila

580102

727,000

0

727,000

1,695,000

0

1,695,000

104

Cheltuieli neeligibile

580103

559,000

0

559,000

8,591,000

0

8,591,000

105

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

433,500

0

433,500

0

0

0

106

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

433,500

0

433,500

0

0

0

107

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

433,500

0

433,500

0

0

0

108

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

433,500

0

433,500

0

0

0

109

680211 Crese

680211

1,628,500

0

1,628,500

10,586,000

0

10,586,000

110

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

20,000

0

20,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

111

68021501 Ajutor social

68021501

20,000

0

20,000

0

0

0

112

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

200,000

0

200,000

0

0

0

113

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

200,000

0

200,000

0

0

0

114

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

52,569,380

0

52,569,380

121,900,000

0

121,900,000

115

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

33,347,700

0

33,347,700

59,088,000

0

59,088,000

116

TITLUL X Proiecte cu fnantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

33,347,700

0

33,347,700

59,088,000

0

59,088,000

117

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

33,347,700

0

33,347,700

59,088,000

0

59,088,000

118

Finantarea nationala

580101

6,923,000

0

6,923,000

7,239,000

0

7,239,000

119

Finantarea externa nerambursabila

580102

23,459,000

0

23,459,000

40,913,000

0

40,913,000

120

Cheltuieli neeligibile

580103

2,965,700

0

2,965,700

10,936,000

0

10,936,000

121

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

19,221,680

0

19,221,680

62,812,000

0

62,812,000

122

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

19,221,680

0

19,221,680

62,812,000

0

62,812,000

123

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

19,221,680

0

19,221,680

62,812,000

0

62,812,000

124

Construcții

710101

15,336,212

0

15,336,212

58,147,000

0

58,147,000

125

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,446,468

0

1,446,468

0

0

0

126

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

791,000

0

791,000

365,000

0

365,000

127

Alte active fixe

710130

1,648,000

0

1,648,000

4,300,000

0

4,300,000

128

700203 Locuinte

700203

16,160,512

0

16,160,512

17,939,000

0

17,939,000

129

70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

16,160,512

0

16,160,512

17,939,000

0

17,939,000

130

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

2,464,000

0

2,464,000

841,000

0

841,000

131

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

33,944,868

0

33,944,868

103,120,000

0

103,120,000

132

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

739,468

0

739,468

0

0

0

133

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

5,559,400

0

5,559,400

38,729,000

0

38,729,000

134

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

2,513,000

0

2,513,000

750,000

0

750,000

135

70025004 Administratia domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

170,000

0

170,000

0

0

0

136

70025005 Biroul juridic

70025005

200,000

0

200,000

1,800,000

0

1,800,000

137

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

452,000

0

452,000

0

0

0

138

70025007 Serviciu investitii

70025007

24,311,000

0

24,311,000

61,841,000

0

61,841,000

139

7402 Protectia mediului

7402

9,587,000

0

9,587,000

7,300,000

0

7,300,000

140

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,817,000

0

8,817,000

5,000,000

0

5,000,000

141

TITLUL X Proiecte cu fnantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,817,000

0

8,817,000

5,000,000

0

5,000,000

142

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

8,817,000

0

8,817,000

5,000,000

0

5,000,000

143

Finantarea nationala

580101

3,225,000

0

3,225,000

0

0

0

144

Finantarea externa nerambursabila

580102

3,060,000

0

3,060,000

0

0

0

145

Cheltuieli neeligibile

580103

2,532,000

0

2,532,000

5,000,000

0

5,000,000

146

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

770,000

0

770,000

2,300,000

0

2,300,000

147

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

770,000

0

770,000

2,300,000

0

2,300,000

148

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

770,000

0

770,000

2,300,000

0

2,300,000

149

Construcții

710101

420,000

0

420,000

1,200,000

0

1,200,000

150

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

100,000

0

100,000

850,000

0

850,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

151

Alte active fixe

710130

250,000

0

250,000

250,000

0

250,000

152

740205 Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

9,587,000

0

9,587,000

7,300,000

0

7,300,000

153

74020501 Salubritate

74020501

770,000

0

770,000

2,300,000

0

2,300,000

154

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

8,817,000

0

8,817,000

5,000,000

0

5,000,000

155

8402 Transporturi

8402

100,660,200

0

100,660,200

251,836,000

0

251,836,000

156

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

92,068,000

0

92,068,000

220,353,000

0

220,353,000

157

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

92,068,000

0

92,068,000

220,353,000

0

220,353,000

158

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

92,068,000

0

92,068,000

220,353,000

0

220,353,000

159

Finantarea nationala

580101

12,975,000

0

12,975,000

28,041,000

0

28,041,000

160

Finantarea externa nerambursabila

580102

73,383,000

0

73,383,000

158,289,000

0

158,289,000

161

Cheltuieli neeligibile

580103

5,710,000

0

5,710,000

34,023,000

0

34,023,000

162

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8,592,200

0

8,592,200

31,483,000

0

31,483,000

163

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

8,592,200

0

8,592,200

31,483,000

0

31,483,000

164

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

8,592,200

0

8,592,200

31,483,000

0

31,483,000

165

Construcții

710101

6,258,200

0

6,258,200

5,959,000

0

5,959,000

166

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,214,000

0

1,214,000

25,274,000

0

25,274,000

167

Alte active fixe

710130

1,120,000

0

1,120,000

250,000

0

250,000

168

840203 Transport rutier

840203

100,660,200

0

100,660,200

251,836,000

0

251,836,000

169

84020302 Transport în comun

84020302

88,021,000

0

88,021,000

233,270,000

0

233,270,000

170

8402030301 Strazi Directia Tehnica

84020303 01

6,683,200

0

6,683,200

6,819,000

0

6,819,000

171

8402030302 Strazi ADP

84020303 02

5,956,000

0

5,956,000

11,747,000

0

11,747,000

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

1

VENITURI - TOTAL

000102

316,023,972

21,910,000

337,933,972

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

87,581,938

21,910,000

109,491,938

0

0

0

3

A. VENITURI FISCALE

000302

102,832,778

2,971,846

105,804,624

0

0

0

4

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 0302+0402)

030002

206,844,229

0

206,844,229

0

0

0

5

Impozit pe venit (cod 030218)

0302

955,229

0

955,229

0

0

0

6

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

955,229

0

955,229

0

0

0

7

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 040201+040204)

0402

205,889,000

0

205,889,000

0

0

0

8

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

205,889,000

0

205,889,000

0

0

0

9

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 0702)

070002

41,670,842

2,971,846

44,642,688

0

0

0

10

Impozite si taxe pe proprietate (cod 070201+070202+070203+070250)

0702

41,670,842

2,971,846

44,642,688

0

0

0

11

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07020101+07020102)

070201

32,229,716

0

32,229,716

0

0

0

12

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

9,008,740

0

9,008,740

0

0

0

13

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

23,220,976

0

23,220,976

0

0

0

14

Impozit si taxa pe teren (cod

07020201+07020202+07020203)

070202

6,026,373

2,971,846

8,998,219

0

0

0

15

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3,058,822

2,971,846

6,030,668

0

0

0

16

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

2,917,260

0

2,917,260

0

0

0

17

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

50,291

0

50,291

0

0

0

18

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

2,931,963

0

2,931,963

0

0

0

19

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

482,790

0

482,790

0

0

0

20

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1102+1202+1502+1602)

100002

61,097,832

0

61,097,832

0

0

0

21

Sume defalcate din TVA (cod 110201 la 110207)

1102

45,622,000

0

45,622,000

0

0

0

22

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202

43,530,000

0

43,530,000

0

0

0

23

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

15,000

0

15,000

0

0

0

24

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan?area învă?ământului particular sau confesional acreditat

110209

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

25

Taxe pe servicii specifice (cod 150201+150250)

1502

3,118,877

0

3,118,877

0

0

0

26

Impozit pe spectacole

150201

85,571

0

85,571

0

0

0

27

Alte taxe pe servicii specifice

150250

3,033,306

0

3,033,306

0

0

0

28

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 160202+160203+160250)

1602

12,356,955

0

12,356,955

0

0

0

29

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16020201+16020202)

160202

11,072,880

0

11,072,880

0

0

0

30

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

6,352,541

0

6,352,541

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

31

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

4,720,339

0

4,720,339

0

0

0

32

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

722,896

0

722,896

0

0

0

33

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

561,179

0

561,179

0

0

0

34

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

64,104

0

64,104

0

0

0

35

Alte impozite si taxe fiscale (cod 180250)

1802

64,104

0

64,104

0

0

0

36

Alte impozite si taxe

180250

64,104

0

64,104

0

0

0

37

C. VENITURI NEFISCALE

290002

-15,250,840

18,938,154

3,687,314

0

0

0

38

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3002+3102)

300002

3,865,174

0

3,865,174

0

0

0

39

Venituri din proprietate (cod 300201 la 300250)

3002

3,865,174

0

3,865,174

0

0

0

40

Venituri din concesiuni si inchideri

300205

3,054,390

0

3,054,390

0

0

0

41

Venituri din dividende (cod 30020802)

300208

404,030

0

404,030

0

0

0

42

Venituri din dividende de la alti platitori

30020803

404,030

0

404,030

0

0

0

43

Alte venituri din proprietate

300250

406,754

0

406,754

0

0

0

44

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

-19,116,014

18,938,154

-177,860

0

0

0

45

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

330208+330210+330212+330224+330227+3302

28+330250)

3302

10,691,723

18,938,154

29,629,877

0

0

0

46

Venituri din prestari de servicii

330208

3,194,094

0

3,194,094

0

0

0

47

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

85,815

0

85,815

0

0

0

48

Prefinantare

330213

553,663

0

553,663

0

0

0

49

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

48,841

0

48,841

0

0

0

50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

6,809,310

18,938,154

25,747,464

0

0

0

51

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 340202+340250)

3402

304,119

0

304,119

0

0

0

52

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,681

0

147,681

0

0

0

53

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

156,438

0

156,438

0

0

0

54

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 350201+350202+350203+350250)

3502

4,842,148

0

4,842,148

0

0

0

55

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

2,595,431

0

2,595,431

0

0

0

56

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

350202

6,441

0

6,441

0

0

0

57

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2,240,276

0

2,240,276

0

0

0

58

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

621,530

0

621,530

0

0

0

59

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

360201

3,587

0

3,587

0

0

0

60

Taxe speciale

360206

425,907

0

425,907

0

0

0

61

Alte venituri

360250

192,036

0

192,036

0

0

0

62

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 370201+370250)

3702

-35,575,534

0

-35,575,534

0

0

0

63

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-35,575,534

0

-35,575,534

0

0

0

64

IV. SUBVENTII

410002

21,597,805

0

21,597,805

0

0

0

65

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

21,597,805

0

21,597,805

0

0

0

66

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

21,597,805

0

21,597,805

0

0

0

67

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

21,431,305

0

21,431,305

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

68

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

420279

166,500

0

166,500

0

0

0

69

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare

42027901

166,500

0

166,500

0

0

0

70

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

316,338,022

21,910,000

338,248,022

118,193,013

0

118,193,013

71

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

307,838,022

21,910,000

329,748,022

118,193,013

0

118,193,013

72

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

115,775,638

0

115,775,638

0

0

0

73

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

111,785,567

0

111,785,567

0

0

0

74

Salarii de baza

100101

92,590,389

0

92,590,389

0

0

0

75

Sporuri pentru conditii de munca

100105

204,000

0

204,000

0

0

0

76

Alte sporuri

100106

185,000

0

185,000

0

0

0

77

Fond aferent platii cu ora

100111

13,000,000

0

13,000,000

0

0

0

78

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

527,928

0

527,928

0

0

0

79

Indemnizatii de delegare

100113

23,000

0

23,000

0

0

0

80

Indemnizatii de detasare

100114

163,934

0

163,934

0

0

0

81

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

200,000

0

200,000

0

0

0

82

Indemnizatii de hrana

100117

4,846,316

0

4,846,316

0

0

0

83

Alte drepturi salariale in bani

100130

45,000

0

45,000

0

0

0

84

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,604,540

0

1,604,540

0

0

0

85

Norme de hrana

100202

1,604,540

0

1,604,540

0

0

0

86

Contributii

1003

2,385,531

0

2,385,531

0

0

0

87

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,385,531

0

2,385,531

0

0

0

88

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

123,023,088

21,910,000

144,933,088

118,193,013

0

118,193,013

89

Bunuri si servicii

2001

61,402,285

21,850,000

83,252,285

77,947,200

0

77,947,200

90

Furnituri de birou

200101

407,000

0

407,000

7,000

0

7,000

91

Materiale pentru curatenie

200102

1,019,000

-30,000

989,000

20,000

0

20,000

92

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

12,506,281

0

12,506,281

0

0

0

93

Apa, canal, salubritate

200104

27,090,000

21,910,000

49,000,000

52,680,000

0

52,680,000

94

Carburanti si lubrifianti

200105

820,780

0

820,780

200,000

0

200,000

95

Piese de schimb

200106

187,000

0

187,000

0

0

0

96

Transport

200107

124,000

0

124,000

0

0

0

97

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

5,693,000

-30,000

5,663,000

0

0

0

98

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

4,261,600

0

4,261,600

21,070,000

0

21,070,000

99

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

9,293,624

0

9,293,624

3,970,200

0

3,970,200

100

Reparatii curente

2002

21,457,000

0

21,457,000

14,258,000

0

14,258,000

101

Hrana

2003

1,323,078

50,000

1,373,078

25,000

0

25,000

102

Hrana pentru oameni

200301

1,130,500

-5,000

1,125,500

5,000

0

5,000

103

Hrana pentru animale

200302

192,578

55,000

247,578

20,000

0

20,000

104

Medicamente si materiale sanitare

2004

2,122,881

-20,000

2,102,881

505,000

0

505,000

105

Medicamente

200401

127,881

-10,000

117,881

45,000

0

45,000

106

Materiale sanitare

200402

987,000

-10,000

977,000

230,000

0

230,000

107

Dezinfectanti

200404

1,008,000

0

1,008,000

230,000

0

230,000

108

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

5,046,600

37,500

5,084,100

4,770,813

75,000

4,845,813

109

Uniforme si echipamente

200501

170,000

0

170,000

107,000

0

107,000

110

Lenjerie si accesorii de pat

200503

31,000

0

31,000

0

0

0

111

Alte obiecte de inventar

200530

4,845,600

37,500

4,883,100

4,663,813

75,000

4,738,813

112

Deplasari, detasari, transferari

2006

171,000

0

171,000

0

0

0

113

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

118,000

0

118,000

0

0

0

114

Deplasari in strainatate

200602

53,000

0

53,000

0

0

0

115

Materiale de laborator

2009

7,000

0

7,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

116

Carti publicatii si materiale documentare

2011

57,000

0

57,000

0

0

0

117

Consultanta si epertiza

2012

230,000

0

230,000

100,000

0

100,000

118

Pregatire profesionala

2013

313,000

0

313,000

100,000

0

100,000

119

Protectia muncii

2014

240,500

0

240,500

40,000

0

40,000

120

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

121

Meteorologie

2021

1,000

0

1,000

0

0

0

122

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

123

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

124

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

125

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

45,000

0

45,000

0

0

0

126

Alte cheltuieli

2030

30,590,744

-7,500

30,583,244

20,447,000

-75,000

20,372,000

127

Reclama si publicitate

203001

512,000

0

512,000

500,000

0

500,000

128

Protocol si reprezentare

203002

387,000

0

387,000

0

0

0

129

Prime de asigurare non-viata

203003

223,800

0

223,800

0

0

0

130

Chirii

203004

2,147,000

0

2,147,000

1,500,000

0

1,500,000

131

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

27,320,944

-7,500

27,313,444

18,447,000

-75,000

18,372,000

132

TITLUL III DOBANZI

30

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

133

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

134

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

135

TITLUL IV SUBVENTII

40

20,995,745

0

20,995,745

0

0

0

136

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

20,995,745

0

20,995,745

0

0

0

137

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

138

Transferuri curente

5101

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

139

Transferuri catre institutii publice

510101

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

140

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

141

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

142

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

143

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

17,088,968

0

17,088,968

0

0

0

144

Ajutoare sociale

5702

17,088,968

0

17,088,968

0

0

0

145

Ajutoare sociale in numerar

570201

16,532,968

0

16,532,968

0

0

0

146

Ajutoare sociale in natura

570202

456,000

0

456,000

0

0

0

147

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

100,000

0

100,000

0

0

0

148

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

21,599,458

0

21,599,458

0

0

0

149

Burse

5901

11,476,000

0

11,476,000

0

0

0

150

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

151

Asociatii si fundatii

5911

5,325,485

0

5,325,485

0

0

0

152

Sustinerea cultelor

5912

1,139,016

0

1,139,016

0

0

0

153

Despagubiri civile

5917

210,000

0

210,000

0

0

0

154

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

2,798,957

0

2,798,957

0

0

0

155

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

630,000

0

630,000

0

0

0

156

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

157

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

158

Rambursari de credite interne

8102

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

159

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

160

5102 Autoritati publice si acțiuni externe

5102

54,151,995

0

54,151,995

16,231,000

0

16,231,000

161

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

54,151,995

0

54,151,995

16,231,000

0

16,231,000

162

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33,669,879

0

33,669,879

0

0

0

163

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

32,851,390

0

32,851,390

0

0

0

164

Salarii de baza

100101

31,039,073

0

31,039,073

0

0

0

165

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

527,928

0

527,928

0

0

0

166

Indemnizatii de delegare

100113

20,000

0

20,000

0

0

0

167

Indemnizatii de hrana

100117

1,264,389

0

1,264,389

0

0

0

168

Contributii

1003

818,489

0

818,489

0

0

0

169

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

818,489

0

818,489

0

0

0

170

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,032,116

0

20,032,116

16,231,000

0

16,231,000

171

Bunuri si servicii

2001

2,298,000

0

2,298,000

345,000

0

345,000

172

Furnituri de birou

200101

100,000

0

100,000

0

0

0

173

Materiale pentru curatenie

200102

55,000

0

55,000

0

0

0

174

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

300,000

0

300,000

0

0

0

175

Apa, canal, salubritate

200104

23,000

0

23,000

0

0

0

176

Carburanti si lubrifianti

200105

90,000

0

90,000

100,000

0

100,000

177

Piese de schimb

200106

15,000

0

15,000

0

0

0

178

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

760,000

0

760,000

0

0

0

179

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

350,000

0

350,000

200,000

0

200,000

180

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

605,000

0

605,000

45,000

0

45,000

181

Reparatii curente

2002

620,000

0

620,000

0

0

0

182

Medicamente si materiale sanitare

2004

25,000

0

25,000

0

0

0

183

Dezinfectanti

200404

25,000

0

25,000

0

0

0

184

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

80,000

37,500

117,500

0

75,000

75,000

185

Alte obiecte de inventar

200530

80,000

37,500

117,500

0

75,000

75,000

186

Deplasari, detasari, transferari

2006

100,000

0

100,000

0

0

0

187

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

50,000

0

50,000

0

0

0

188

Deplasari in strainatate

200602

50,000

0

50,000

0

0

0

189

Carti publicatii si materiale documentare

2011

5,000

0

5,000

0

0

0

190

Consultanta si epertiza

2012

100,000

0

100,000

100,000

0

100,000

191

Pregatire profesionala

2013

150,000

0

150,000

100,000

0

100,000

192

Protectia muncii

2014

80,000

0

80,000

40,000

0

40,000

193

Alte cheltuieli

2030

16,574,116

-37,500

16,536,616

15,646,000

-75,000

15,571,000

194

Reclama si publicitate

203001

456,000

0

456,000

500,000

0

500,000

195

Prime de asigurare non-viata

203003

30,000

0

30,000

0

0

0

196

Chirii

203004

53,000

0

53,000

0

0

0

197

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

16,035,116

-37,500

15,997,616

15,146,000

-75,000

15,071,000

198

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

450,000

0

450,000

0

0

0

199

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

450,000

0

450,000

0

0

0

200

510201 Autoritati executive si legislative

510201

54,151,995

0

54,151,995

16,231,000

0

16,231,000

201

51020103 Autoritati executive

51020103

54,151,995

0

54,151,995

16,231,000

0

16,231,000

202

5402 Alte servicii publice generale

5402

3,954,415

0

3,954,415

150,000

0

150,000

203

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,954,415

0

3,954,415

150,000

0

150,000

204

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,431,115

0

3,431,115

0

0

0

205

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

3,355,881

0

3,355,881

0

0

0

206

Salarii de baza

100101

3,227,671

0

3,227,671

0

0

0

207

Indemnizatii de hrana

100117

128,210

0

128,210

0

0

0

208

Contributii

1003

75,234

0

75,234

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

209

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

75,234

0

75,234

0

0

0

210

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

523,300

0

523,300

150,000

0

150,000

211

Bunuri si servicii

2001

410,300

0

410,300

150,000

0

150,000

212

Furnituri de birou

200101

60,000

0

60,000

0

0

0

213

Materiale pentru curatenie

200102

12,000

0

12,000

0

0

0

214

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

45,000

0

45,000

0

0

0

215

Apa, canal, salubritate

200104

5,000

0

5,000

0

0

0

216

Carburanti si lubrifianti

200105

20,000

0

20,000

0

0

0

217

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

9,000

0

9,000

0

0

0

218

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

80,000

0

80,000

0

0

0

219

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

179,300

0

179,300

150,000

0

150,000

220

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

15,000

0

15,000

0

0

0

221

Alte obiecte de inventar

200530

15,000

0

15,000

0

0

0

222

Deplasari, detasari, transferari

2006

5,000

0

5,000

0

0

0

223

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

5,000

0

5,000

0

0

0

224

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2,000

0

2,000

0

0

0

225

Pregatire profesionala

2013

3,000

0

3,000

0

0

0

226

Alte cheltuieli

2030

88,000

0

88,000

0

0

0

227

Prime de asigurare non-viata

203003

3,000

0

3,000

0

0

0

228

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

85,000

0

85,000

0

0

0

229

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,869,415

0

3,869,415

150,000

0

150,000

230

540250 Alte servicii publice generale

540250

85,000

0

85,000

0

0

0

231

5502 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

2,505,000

0

2,505,000

0

0

0

232

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

2,505,000

0

2,505,000

0

0

0

233

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

234

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

235

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

236

TITLUL III DOBANZI

30

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

237

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

238

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

239

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

15,888,164

0

15,888,164

147,000

0

147,000

240

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

15,888,164

0

15,888,164

147,000

0

147,000

241

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,889,164

0

14,889,164

0

0

0

242

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

12,981,707

0

12,981,707

0

0

0

243

Salarii de baza

100101

12,952,849

0

12,952,849

0

0

0

244

Indemnizatii de hrana

100117

28,858

0

28,858

0

0

0

245

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,604,540

0

1,604,540

0

0

0

246

Norme de hrana

100202

1,604,540

0

1,604,540

0

0

0

247

Contributii

1003

302,917

0

302,917

0

0

0

248

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

302,917

0

302,917

0

0

0

249

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

979,000

0

979,000

147,000

0

147,000

250

Bunuri si servicii

2001

626,000

-30,000

596,000

0

0

0

251

Furnituri de birou

200101

15,000

0

15,000

0

0

0

252

Materiale pentru curatenie

200102

6,000

0

6,000

0

0

0

253

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

47,000

0

47,000

0

0

0

254

Apa, canal, salubritate

200104

15,000

0

15,000

0

0

0

255

Carburanti si lubrifianti

200105

156,000

0

156,000

0

0

0

256

Piese de schimb

200106

24,000

0

24,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

257

Transport

200107

2,000

0

2,000

0

0

0

258

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

170,000

-30,000

140,000

0

0

0

259

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

117,000

0

117,000

0

0

0

260

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

74,000

0

74,000

0

0

0

261

Hrana

2003

50,000

0

50,000

0

0

0

262

Hrana pentru oameni

200301

40,000

0

40,000

0

0

0

263

Hrana pentru animale

200302

10,000

0

10,000

0

0

0

264

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,000

0

1,000

0

0

0

265

Materiale sanitare

200402

1,000

0

1,000

0

0

0

266

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

164,000

0

164,000

147,000

0

147,000

267

Uniforme si echipamente

200501

110,000

0

110,000

107,000

0

107,000

268

Lenjerie si accesorii de pat

200503

1,000

0

1,000

0

0

0

269

Alte obiecte de inventar

200530

53,000

0

53,000

40,000

0

40,000

270

Deplasari, detasari, transferari

2006

7,000

0

7,000

0

0

0

271

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

7,000

0

7,000

0

0

0

272

Carti publicatii si materiale documentare

2011

1,000

0

1,000

0

0

0

273

Pregatire profesionala

2013

28,000

0

28,000

0

0

0

274

Protectia muncii

2014

3,000

0

3,000

0

0

0

275

Meteorologie

2021

1,000

0

1,000

0

0

0

276

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

277

Alte cheltuieli

2030

88,000

30,000

118,000

0

0

0

278

Prime de asigurare non-viata

203003

48,000

0

48,000

0

0

0

279

Chirii

203004

10,000

0

10,000

0

0

0

280

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

30,000

30,000

60,000

0

0

0

281

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

282

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

283

610203 Ordine publica

610203

15,018,121

0

15,018,121

137,000

0

137,000

284

61020304 Politie comunitara

61020304

15,018,121

0

15,018,121

137,000

0

137,000

285

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

870,043

0

870,043

10,000

0

10,000

286

6502 Invatamant

6502

42,611,000

0

42,611,000

7,982,000

0

7,982,000

287

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

42,611,000

0

42,611,000

7,982,000

0

7,982,000

288

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

200,000

0

200,000

0

0

0

289

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

200,000

0

200,000

0

0

0

290

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

200,000

0

200,000

0

0

0

291

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

27,326,000

0

27,326,000

7,982,000

0

7,982,000

292

Bunuri si servicii

2001

16,203,000

0

16,203,000

1,920,000

0

1,920,000

293

Furnituri de birou

200101

105,000

0

105,000

0

0

0

294

Materiale pentru curatenie

200102

550,000

0

550,000

0

0

0

295

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

5,800,000

0

5,800,000

0

0

0

296

Apa, canal, salubritate

200104

1,273,000

0

1,273,000

0

0

0

297

Carburanti si lubrifianti

200105

35,000

0

35,000

0

0

0

298

Piese de schimb

200106

10,000

0

10,000

0

0

0

299

Transport

200107

15,000

0

15,000

0

0

0

300

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

4,244,000

0

4,244,000

0

0

0

301

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1,550,000

0

1,550,000

300,000

0

300,000

302

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,621,000

0

2,621,000

1,620,000

0

1,620,000

303

Reparatii curente

2002

5,133,000

0

5,133,000

3,762,000

0

3,762,000

304

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,309,000

0

1,309,000

400,000

0

400,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

305

Medicamente

200401

9,000

0

9,000

0

0

0

306

Materiale sanitare

200402

500,000

0

500,000

200,000

0

200,000

307

Dezinfectanti

200404

800,000

0

800,000

200,000

0

200,000

308

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,327,000

0

2,327,000

1,900,000

0

1,900,000

309

Uniforme si echipamente

200501

7,000

0

7,000

0

0

0

310

Lenjerie si accesorii de pat

200503

20,000

0

20,000

0

0

0

311

Alte obiecte de inventar

200530

2,300,000

0

2,300,000

1,900,000

0

1,900,000

312

Deplasari, detasari, transferari

2006

26,000

0

26,000

0

0

0

313

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

23,000

0

23,000

0

0

0

314

Deplasari in strainatate

200602

3,000

0

3,000

0

0

0

315

Materiale de laborator

2009

7,000

0

7,000

0

0

0

316

Carti publicatii si materiale documentare

2011

25,000

0

25,000

0

0

0

317

Pregatire profesionala

2013

50,000

0

50,000

0

0

0

318

Protectia muncii

2014

87,000

0

87,000

0

0

0

319

Alte cheltuieli

2030

2,159,000

0

2,159,000

0

0

0

320

Reclama si publicitate

203001

2,000

0

2,000

0

0

0

321

Prime de asigurare non-viata

203003

23,000

0

23,000

0

0

0

322

Chirii

203004

1,864,000

0

1,864,000

0

0

0

323

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

270,000

0

270,000

0

0

0

324

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

325

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

326

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

327

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,537,000

0

1,537,000

0

0

0

328

Ajutoare sociale

5702

1,537,000

0

1,537,000

0

0

0

329

Ajutoare sociale in numerar

570201

981,000

0

981,000

0

0

0

330

Ajutoare sociale in natura

570202

456,000

0

456,000

0

0

0

331

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

100,000

0

100,000

0

0

0

332

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

11,471,000

0

11,471,000

0

0

0

333

Burse

5901

11,471,000

0

11,471,000

0

0

0

334

6602 Sanatate

6602

21,433,305

0

21,433,305

0

0

0

335

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

21,433,305

0

21,433,305

0

0

0

336

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20,156,305

0

20,156,305

0

0

0

337

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

19,989,828

0

19,989,828

0

0

0

338

Salarii de baza

100101

6,543,149

0

6,543,149

0

0

0

339

Fond aferent platii cu ora

100111

13,000,000

0

13,000,000

0

0

0

340

Indemnizatii de detasare

100114

163,934

0

163,934

0

0

0

341

Indemnizatii de hrana

100117

282,745

0

282,745

0

0

0

342

Contributii

1003

166,477

0

166,477

0

0

0

343

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

166,477

0

166,477

0

0

0

344

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,275,000

0

1,275,000

0

0

0

345

Bunuri si servicii

2001

724,000

0

724,000

0

0

0

346

Furnituri de birou

200101

27,000

0

27,000

0

0

0

347

Materiale pentru curatenie

200102

50,000

0

50,000

0

0

0

348

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

300,000

0

300,000

0

0

0

349

Apa, canal, salubritate

200104

15,000

0

15,000

0

0

0

350

Carburanti si lubrifianti

200105

10,000

0

10,000

0

0

0

351

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

40,000

0

40,000

0

0

0

352

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

282,000

0

282,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

353

Medicamente si materiale sanitare

2004

485,000

0

485,000

0

0

0

354

Medicamente

200401

25,000

0

25,000

0

0

0

355

Materiale sanitare

200402

385,000

0

385,000

0

0

0

356

Dezinfectanti

200404

75,000

0

75,000

0

0

0

357

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

66,000

0

66,000

0

0

0

358

Alte obiecte de inventar

200530

66,000

0

66,000

0

0

0

359

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

360

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

361

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

362

660208 Servicii de sanatate publica

660208

7,324,305

0

7,324,305

0

0

0

363

660250 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

14,109,000

0

14,109,000

0

0

0

364

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

14,109,000

0

14,109,000

0

0

0

365

6702 Cultura, recreere si religie

6702

28,420,344

0

28,420,344

2,460,000

0

2,460,000

366

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

28,420,344

0

28,420,344

2,460,000

0

2,460,000

367

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,348,389

0

9,348,389

0

0

0

368

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

9,130,713

0

9,130,713

0

0

0

369

Salarii de baza

100101

8,535,236

0

8,535,236

0

0

0

370

Indemnizatii de delegare

100113

1,000

0

1,000

0

0

0

371

Indemnizatii de hrana

100117

594,477

0

594,477

0

0

0

372

Contributii

1003

217,676

0

217,676

0

0

0

373

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

217,676

0

217,676

0

0

0

374

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

7,710,857

0

7,710,857

2,460,000

0

2,460,000

375

Bunuri si servicii

2001

4,344,591

0

4,344,591

100,000

0

100,000

376

Furnituri de birou

200101

13,000

0

13,000

0

0

0

377

Materiale pentru curatenie

200102

23,000

0

23,000

0

0

0

378

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

1,407,281

0

1,407,281

0

0

0

379

Apa, canal, salubritate

200104

472,000

0

472,000

0

0

0

380

Carburanti si lubrifianti

200105

278,710

0

278,710

0

0

0

381

Piese de schimb

200106

69,000

0

69,000

0

0

0

382

Transport

200107

90,000

0

90,000

0

0

0

383

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

80,000

0

80,000

0

0

0

384

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

243,300

0

243,300

100,000

0

100,000

385

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1,668,300

0

1,668,300

0

0

0

386

Reparatii curente

2002

654,000

0

654,000

510,000

0

510,000

387

Hrana

2003

15,500

0

15,500

0

0

0

388

Hrana pentru oameni

200301

15,500

0

15,500

0

0

0

389

Medicamente si materiale sanitare

2004

13,000

0

13,000

0

0

0

390

Medicamente

200401

3,000

0

3,000

0

0

0

391

Materiale sanitare

200402

5,000

0

5,000

0

0

0

392

Dezinfectanti

200404

5,000

0

5,000

0

0

0

393

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

117,600

0

117,600

0

0

0

394

Uniforme si echipamente

200501

20,000

0

20,000

0

0

0

395

Alte obiecte de inventar

200530

97,600

0

97,600

0

0

0

396

Deplasari, detasari, transferari

2006

10,000

0

10,000

0

0

0

397

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

10,000

0

10,000

0

0

0

398

Consultanta si epertiza

2012

80,000

0

80,000

0

0

0

399

Pregatire profesionala

2013

30,000

0

30,000

0

0

0

400

Protectia muncii

2014

19,000

0

19,000

0

0

0

401

Alte cheltuieli

2030

2,427,166

0

2,427,166

1,850,000

0

1,850,000

402

Protocol si reprezentare

203002

383,000

0

383,000

0

0

0

403

Prime de asigurare non-viata

203003

60,000

0

60,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

404

Chirii

203004

200,000

0

200,000

1,500,000

0

1,500,000

405

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1,784,166

0

1,784,166

350,000

0

350,000

406

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

407

Transferuri curente

5101

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

408

Transferuri catre institutii publice

510101

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

409

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

6,582,973

0

6,582,973

0

0

0

410

Asociatii si fundatii

5911

2,645,000

0

2,645,000

0

0

0

411

Sustinerea cultelor

5912

1,139,016

0

1,139,016

0

0

0

412

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

2,798,957

0

2,798,957

0

0

0

413

670203 Servicii culturale

670203

3,916,529

0

3,916,529

0

0

0

414

67020330 Alte servicii culturale

67020330

3,916,529

0

3,916,529

0

0

0

415

670205 Servicii recreative si sportive

670205

22,607,799

0

22,607,799

2,110,000

0

2,110,000

416

67020501 Sport

67020501

6,385,000

0

6,385,000

0

0

0

417

67020502 Tineret

67020502

430,000

0

430,000

0

0

0

418

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

15,792,799

0

15,792,799

2,110,000

0

2,110,000

419

6702050301 Sera de flori

67020503 01

8,548,948

0

8,548,948

1,600,000

0

1,600,000

420

6702050302 CASM

67020503 02

7,243,851

0

7,243,851

510,000

0

510,000

421

670206 Servicii religioase

670206

1,139,016

0

1,139,016

0

0

0

422

670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

757,000

0

757,000

350,000

0

350,000

423

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

46,559,963

0

46,559,963

520,000

0

520,000

424

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

46,559,963

0

46,559,963

520,000

0

520,000

425

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22,613,510

0

22,613,510

0

0

0

426

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

22,075,277

0

22,075,277

0

0

0

427

Salarii de baza

100101

19,748,523

0

19,748,523

0

0

0

428

Sporuri pentru conditii de munca

100105

204,000

0

204,000

0

0

0

429

Alte sporuri

100106

185,000

0

185,000

0

0

0

430

Indemnizatii de delegare

100113

2,000

0

2,000

0

0

0

431

Indemnizatii de hrana

100117

1,890,754

0

1,890,754

0

0

0

432

Alte drepturi salariale in bani

100130

45,000

0

45,000

0

0

0

433

Contributii

1003

538,233

0

538,233

0

0

0

434

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

538,233

0

538,233

0

0

0

435

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,201,000

0

5,201,000

520,000

0

520,000

436

Bunuri si servicii

2001

1,711,000

0

1,711,000

90,000

0

90,000

437

Furnituri de birou

200101

40,000

0

40,000

0

0

0

438

Materiale pentru curatenie

200102

185,000

0

185,000

20,000

0

20,000

439

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

397,000

0

397,000

0

0

0

440

Apa, canal, salubritate

200104

125,000

0

125,000

0

0

0

441

Carburanti si lubrifianti

200105

40,000

0

40,000

0

0

0

442

Piese de schimb

200106

24,000

0

24,000

0

0

0

443

Transport

200107

7,000

0

7,000

0

0

0

444

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

210,000

0

210,000

0

0

0

445

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

120,000

0

120,000

40,000

0

40,000

446

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

563,000

0

563,000

30,000

0

30,000

447

Reparatii curente

2002

680,000

0

680,000

350,000

0

350,000

448

Hrana

2003

1,053,000

0

1,053,000

0

0

0

449

Hrana pentru oameni

200301

1,053,000

0

1,053,000

0

0

0

450

Medicamente si materiale sanitare

2004

223,000

0

223,000

60,000

0

60,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

451

Medicamente

200401

54,000

0

54,000

0

0

0

452

Materiale sanitare

200402

81,000

0

81,000

30,000

0

30,000

453

Dezinfectanti

200404

88,000

0

88,000

30,000

0

30,000

454

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

242,000

0

242,000

20,000

0

20,000

455

Uniforme si echipamente

200501

8,000

0

8,000

0

0

0

456

Lenjerie si accesorii de pat

200503

10,000

0

10,000

0

0

0

457

Alte obiecte de inventar

200530

224,000

0

224,000

20,000

0

20,000

458

Deplasari, detasari, transferari

2006

6,000

0

6,000

0

0

0

459

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

6,000

0

6,000

0

0

0

460

Carti publicatii si materiale documentare

2011

4,000

0

4,000

0

0

0

461

Pregatire profesionala

2013

42,000

0

42,000

0

0

0

462

Protectia muncii

2014

29,000

0

29,000

0

0

0

463

Alte cheltuieli

2030

1,211,000

0

1,211,000

0

0

0

464

Reclama si publicitate

203001

4,000

0

4,000

0

0

0

465

Protocol si reprezentare

203002

4,000

0

4,000

0

0

0

466

Prime de asigurare non-viata

203003

20,000

0

20,000

0

0

0

467

Chirii

203004

20,000

0

20,000

0

0

0

468

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1,163,000

0

1,163,000

0

0

0

469

TITLUL IV SUBVENTII

40

330,000

0

330,000

0

0

0

470

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

330,000

0

330,000

0

0

0

471

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15,549,968

0

15,549,968

0

0

0

472

Ajutoare sociale

5702

15,549,968

0

15,549,968

0

0

0

473

Ajutoare sociale in numerar

570201

15,549,968

0

15,549,968

0

0

0

474

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2,865,485

0

2,865,485

0

0

0

475

Burse

5901

5,000

0

5,000

0

0

0

476

Asociatii si fundatii

5911

2,680,485

0

2,680,485

0

0

0

477

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

180,000

0

180,000

0

0

0

478

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,035,600

0

4,035,600

0

0

0

479

68020401 Camin spital

68020401

3,218,000

0

3,218,000

0

0

0

480

68020402 Ingrijitori persoane in varsta

68020402

817,600

0

817,600

0

0

0

481

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

22,231,032

0

22,231,032

0

0

0

482

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

22,231,032

0

22,231,032

0

0

0

483

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

2,596,485

0

2,596,485

0

0

0

484

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

1,416,000

0

1,416,000

0

0

0

485

68020602 Centrul de violenta in I.E.E.S.R

68020602

413,485

0

413,485

0

0

0

486

68020603 Centrul de zi perseverenta

68020603

686,000

0

686,000

0

0

0

487

68020604 Centrul de primiri urgente adapost

68020604

81,000

0

81,000

0

0

0

488

680211 Crese

680211

5,315,846

0

5,315,846

520,000

0

520,000

489

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

938,000

0

938,000

0

0

0

490

68021501 Ajutor social

68021501

538,000

0

538,000

0

0

0

491

68021502 Cantine de ajutor social

68021502

400,000

0

400,000

0

0

0

492

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

11,443,000

0

11,443,000

0

0

0

493

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

11,443,000

0

11,443,000

0

0

0

494

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

30,790,251

0

30,790,251

10,122,013

0

10,122,013

495

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

30,790,251

0

30,790,251

10,122,013

0

10,122,013

496

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,467,276

0

11,467,276

0

0

0

497

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

11,200,771

0

11,200,771

0

0

0

498

Salarii de baza

100101

10,543,888

0

10,543,888

0

0

0

499

Indemnizatii de hrana

100117

656,883

0

656,883

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

500

Contribuții

1003

266,505

0

266,505

0

0

0

501

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

266,505

0

266,505

0

0

0

502

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

19,222,975

0

19,222,975

10,122,013

0

10,122,013

503

Bunuri si servicii

2001

10,053,854

-30,000

10,023,854

2,562,200

0

2,562,200

504

Furnituri de birou

200101

37,000

0

37,000

7,000

0

7,000

505

Materiale pentru curatenie

200102

138,000

-30,000

108,000

0

0

0

506

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

4,140,000

0

4,140,000

0

0

0

507

Apa, canal, salubritate

200104

920,000

0

920,000

0

0

0

508

Carburanti si lubrifianti

200105

191,070

0

191,070

100,000

0

100,000

509

Piese de schimb

200106

45,000

0

45,000

0

0

0

510

Transport

200107

10,000

0

10,000

0

0

0

511

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

220,000

0

220,000

0

0

0

512

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1,661,300

0

1,661,300

530,000

0

530,000

513

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,691,484

0

2,691,484

1,925,200

0

1,925,200

514

Reparatii curente

2002

4,551,000

0

4,551,000

3,546,000

0

3,546,000

515

Hrana

2003

204,578

50,000

254,578

25,000

0

25,000

516

Hrana pentru oameni

200301

22,000

-5,000

17,000

5,000

0

5,000

517

Hrana pentru animale

200302

182,578

55,000

237,578

20,000

0

20,000

518

Medicamente si materiale sanitare

2004

66,881

-20,000

46,881

45,000

0

45,000

519

Medicamente

200401

36,881

-10,000

26,881

45,000

0

45,000

520

Materiale sanitare

200402

15,000

-10,000

5,000

0

0

0

521

Dezinfectanti

200404

15,000

0

15,000

0

0

0

522

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1,645,000

0

1,645,000

2,513,813

0

2,513,813

523

Uniforme si echipamente

200501

25,000

0

25,000

0

0

0

524

Alte obiecte de inventar

200530

1,620,000

0

1,620,000

2,513,813

0

2,513,813

525

Deplasari, detasari, transferari

2006

17,000

0

17,000

0

0

0

526

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

17,000

0

17,000

0

0

0

527

Carti publicatii si materiale documentare

2011

20,000

0

20,000

0

0

0

528

Consultanta si epertiza

2012

50,000

0

50,000

0

0

0

529

Pregatire profesionala

2013

10,000

0

10,000

0

0

0

530

Protectia muncii

2014

22,500

0

22,500

0

0

0

531

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

532

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

45,000

0

45,000

0

0

0

533

Alte cheltuieli

2030

2,536,162

0

2,536,162

1,430,000

0

1,430,000

534

Reclama si publicitate

203001

50,000

0

50,000

0

0

0

535

Prime de asigurare non-viata

203003

39,800

0

39,800

0

0

0

536

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,446,362

0

2,446,362

1,430,000

0

1,430,000

537

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

100,000

0

100,000

0

0

0

538

Despagubiri civile

5917

100,000

0

100,000

0

0

0

539

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

5,141,000

0

5,141,000

2,566,000

0

2,566,000

540

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

25,649,251

0

25,649,251

7,556,013

0

7,556,013

541

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

4,137,923

0

4,137,923

700,000

0

700,000

542

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

11,250,684

0

11,250,684

4,218,425

0

4,218,425

543

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

6,584,451

0

6,584,451

357,588

0

357,588

544

70025004 Administratia domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

395,163

0

395,163

255,000

0

255,000

545

70025005 Biroul juridic

70025005

1,015,000

0

1,015,000

1,100,000

0

1,100,000

546

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

2,243,530

0

2,243,530

925,000

0

925,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

547

70025007 Serviciu investitii

70025007

22,500

0

22,500

0

0

0

548

7402 Protecția mediului

7402

29,317,300

21,910,000

51,227,300

72,810,000

0

72,810,000

549

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

29,317,300

21,910,000

51,227,300

72,810,000

0

72,810,000

550

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

29,257,300

21,910,000

51,167,300

72,810,000

0

72,810,000

551

Bunuri si servicii

2001

24,462,000

21,910,000

46,372,000

72,580,000

0

72,580,000

552

Incalzit, iluminat si forța motrice

200103

20,000

0

20,000

0

0

0

553

Apa, canal, salubritate

200104

24,242,000

21,910,000

46,152,000

52,680,000

0

52,680,000

554

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

100,000

0

100,000

19,900,000

0

19,900,000

555

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

100,000

0

100,000

0

0

0

556

Reparatii curente

2002

180,000

0

180,000

230,000

0

230,000

557

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

130,000

0

130,000

0

0

0

558

Alte obiecte de inventar

200530

130,000

0

130,000

0

0

0

559

Alte cheltuieli

2030

4,485,300

0

4,485,300

0

0

0

560

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

4,485,300

0

4,485,300

0

0

0

561

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

60,000

0

60,000

0

0

0

562

Despagubiri civile

5917

60,000

0

60,000

0

0

0

563

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

29,317,300

21,910,000

51,227,300

72,810,000

0

72,810,000

564

74020501 Salubritate

74020501

29,317,300

21,910,000

51,227,300

72,810,000

0

72,810,000

565

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

566

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

567

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

568

Alte cheltuieli

2030

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

569

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

570

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

571

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

945,000

0

945,000

1,521,000

0

1,521,000

572

8402 Transporturi

8402

39,761,285

0

39,761,285

6,250,000

0

6,250,000

573

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

31,261,285

0

31,261,285

6,250,000

0

6,250,000

574

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,545,540

0

10,545,540

6,250,000

0

6,250,000

575

Bunuri si servicii

2001

569,540

0

569,540

200,000

0

200,000

576

Furnituri de birou

200101

10,000

0

10,000

0

0

0

577

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

50,000

0

50,000

0

0

0

578

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

509,540

0

509,540

200,000

0

200,000

579

Reparatii curente

2002

9,639,000

0

9,639,000

5,860,000

0

5,860,000

580

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

260,000

0

260,000

190,000

0

190,000

581

Alte obiecte de inventar

200530

260,000

0

260,000

190,000

0

190,000

582

Alte cheltuieli

2030

77,000

0

77,000

0

0

0

583

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

77,000

0

77,000

0

0

0

584

TITLUL IV SUBVENTII

40

20,665,745

0

20,665,745

0

0

0

585

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

20,665,745

0

20,665,745

0

0

0

586

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

50,000

0

50,000

0

0

0

587

Despagubiri civile

5917

50,000

0

50,000

0

0

0

588

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

589

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

590

Rambursari de credite interne

8102

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

591

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

592

840203 Transport rutier

840203

39,761,285

0

39,761,285

6,250,000

0

6,250,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2021

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2021

593

84020302 Transport în comun

84020302

20,665,745

0

20,665,745

0

0

0

594

8402030301 Strazi Direcția Tehnica

84020303 01

12,035,000

0

12,035,000

860,000

0

860,000

595

8402030302 Strazi ADP

84020303 02

7,060,540

0

7,060,540

5,390,000

0

5,390,000

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 2

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2021

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicat or

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale 2021

Influente credite de angajament

Credit de angajament multianuale 2021 rectificat

1

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

504,570,113

21,910,000

526,480,113

654,060,013

0

654,060,013

2

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57 +59)

01

457,202,722

21,910,000

479,112,722

550,188,013

0

550,188,013

3

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

115,775,638

0

115,775,638

0

0

0

4

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

111,785,567

0

111,785,567

0

0

0

5

Salarii de baza

100101

92,590,389

0

92,590,389

0

0

0

6

Sporuri pentru conditii de munca

100105

204,000

0

204,000

0

0

0

7

Alte sporuri

100106

185,000

0

185,000

0

0

0

8

Fond aferent platii cu ora

100111

13,000,000

0

13,000,000

0

0

0

9

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

527,928

0

527,928

0

0

0

10

Indemnizatii de delegare

100113

23,000

0

23,000

0

0

0

11

Indemnizatii de detasare

100114

163,934

0

163,934

0

0

0

12

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

200,000

0

200,000

0

0

0

13

Indemnizatii de hrana

100117

4,846,316

0

4,846,316

0

0

0

14

Alte drepturi salariale in bani

100130

45,000

0

45,000

0

0

0

15

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,604,540

0

1,604,540

0

0

0

16

Norme de hrana

100202

1,604,540

0

1,604,540

0

0

0

17

Contributii

1003

2,385,531

0

2,385,531

0

0

0

18

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,385,531

0

2,385,531

0

0

0

19

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

123,023,088

21,910,000

144,933,088

118,193,013

0

118,193,013

20

Bunuri si servicii

2001

61,402,285

21,850,000

83,252,285

77,947,200

0

77,947,200

21

Furnituri de birou

200101

407,000

0

407,000

7,000

0

7,000

22

Materiale pentru curatenie

200102

1,019,000

-30,000

989,000

20,000

0

20,000

23

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

12,506,281

0

12,506,281

0

0

0

24

Apa, canal, salubritate

200104

27,090,000

21,910,000

49,000,000

52,680,000

0

52,680,000

25

Carburanti si lubrifianti

200105

820,780

0

820,780

200,000

0

200,000

26

Piese de schimb

200106

187,000

0

187,000

0

0

0

27

Transport

200107

124,000

0

124,000

0

0

0

28

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

5,693,000

-30,000

5,663,000

0

0

0

29

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

4,261,600

0

4,261,600

21,070,000

0

21,070,000

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

9,293,624

0

9,293,624

3,970,200

0

3,970,200

31

Reparatii curente

2002

21,457,000

0

21,457,000

14,258,000

0

14,258,000

32

Hrana

2003

1,323,078

50,000

1,373,078

25,000

0

25,000

33

Hrana pentru oameni

200301

1,130,500

-5,000

1,125,500

5,000

0

5,000

34

Hrana pentru animale

200302

192,578

55,000

247,578

20,000

0

20,000

35

Medicamente si materiale sanitare

2004

2,122,881

-20,000

2,102,881

505,000

0

505,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicat or

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale 2021

Influente credite de angajament

Credit de angajament multianuale 2021 rectificat

36

Medicamente

200401

127,881

-10,000

117,881

45,000

0

45,000

37

Materiale sanitare

200402

987,000

-10,000

977,000

230,000

0

230,000

38

Dezinfectanti

200404

1,008,000

0

1,008,000

230,000

0

230,000

39

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

5,046,600

37,500

5,084,100

4,770,813

75,000

4,845,813

40

Uniforme si echipamente

200501

170,000

0

170,000

107,000

0

107,000

41

Lenjerie si accesorii de pat

200503

31,000

0

31,000

0

0

0

42

Alte obiecte de inventar

200530

4,845,600

37,500

4,883,100

4,663,813

75,000

4,738,813

43

Deplasari, detasari, transferari

2006

171,000

0

171,000

0

0

0

44

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

118,000

0

118,000

0

0

0

45

Deplasari in strainatate

200602

53,000

0

53,000

0

0

0

46

Materiale de laborator

2009

7,000

0

7,000

0

0

0

47

Carti publicatii si materiale documentare

2011

57,000

0

57,000

0

0

0

48

Consultanta si epertiza

2012

230,000

0

230,000

100,000

0

100,000

49

Pregatire profesionala

2013

313,000

0

313,000

100,000

0

100,000

50

Protectia muncii

2014

240,500

0

240,500

40,000

0

40,000

51

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

52

Meteorologie

2021

1,000

0

1,000

0

0

0

53

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

54

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

55

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

56

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

45,000

0

45,000

0

0

0

57

Alte cheltuieli

2030

30,590,744

-7,500

30,583,244

20,447,000

-75,000

20,372,000

58

Reclama si publicitate

203001

512,000

0

512,000

500,000

0

500,000

59

Protocol si reprezentare

203002

387,000

0

387,000

0

0

0

60

Prime de asigurare non-viata

203003

223,800

0

223,800

0

0

0

61

Chirii

203004

2,147,000

0

2,147,000

1,500,000

0

1,500,000

62

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

27,320,944

-7,500

27,313,444

18,447,000

-75,000

18,372,000

63

TITLUL III DOBANZI

30

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

64

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

65

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

66

TITLUL IV SUBVENTII

40

20,995,745

0

20,995,745

0

0

0

67

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

20,995,745

0

20,995,745

0

0

0

68

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

69

Transferuri curente

5101

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

70

Transferuri catre institutii publice

510101

4,778,125

0

4,778,125

0

0

0

71

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicat or

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale 2021

Influente credite de angajament

Credit de angajament multianuale 2021 rectificat

72

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.1 5+55.01.21 la

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.4

2)

5501

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

73

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

2,077,000

0

2,077,000

0

0

0

74

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

17,088,968

0

17,088,968

0

0

0

75

Ajutoare sociale

5702

17,088,968

0

17,088,968

0

0

0

76

Ajutoare sociale in numerar

570201

16,532,968

0

16,532,968

0

0

0

77

Ajutoare sociale in natura

570202

456,000

0

456,000

0

0

0

78

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

100,000

0

100,000

0

0

0

79

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

149,364,700

0

149,364,700

431,995,000

0

431,995,000

80

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

144,772,700

0

144,772,700

429,397,000

0

429,397,000

81

Finantarea nationala

580101

24,311,000

0

24,311,000

37,817,000

0

37,817,000

82

Finantarea externa nerambursabila

580102

106,562,000

0

106,562,000

213,552,000

0

213,552,000

83

Cheltuieli neeligibile

580103

13,899,700

0

13,899,700

178,028,000

0

178,028,000

84

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

4,592,000

0

4,592,000

2,598,000

0

2,598,000

85

Finantarea nationala

580201

347,000

0

347,000

391,000

0

391,000

86

Finantarea externa nerambursabila

580202

4,245,000

0

4,245,000

2,207,000

0

2,207,000

87

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

21,599,458

0

21,599,458

0

0

0

88

Burse

5901

11,476,000

0

11,476,000

0

0

0

89

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

90

Asociatii si fundatii

5911

5,325,485

0

5,325,485

0

0

0

91

Sustinerea cultelor

5912

1,139,016

0

1,139,016

0

0

0

92

Despagubiri civile

5917

210,000

0

210,000

0

0

0

93

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

2,798,957

0

2,798,957

0

0

0

94

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

630,000

0

630,000

0

0

0

95

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

38,867,391

0

38,867,391

103,872,000

0

103,872,000

96

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

38,867,391

0

38,867,391

103,872,000

0

103,872,000

97

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

38,867,391

0

38,867,391

103,872,000

0

103,872,000

98

Construcții

710101

26,757,888

0

26,757,888

68,088,000

0

68,088,000

99

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

6,862,968

0

6,862,968

30,449,000

0

30,449,000

100

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

1,293,900

0

1,293,900

365,000

0

365,000

101

Alte active fixe

710130

3,952,635

0

3,952,635

4,970,000

0

4,970,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicat or

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale 2021

Influente credite de angajament

Credit de angajament multianuale 2021 rectificat

102

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

103

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

104

Rambursări de credite interne

8102

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

105

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

8,500,000

0

8,500,000

0

0

0

106

51020103 Autoritati executive

510201 03

56,924,630

0

56,924,630

19,199,000

0

19,199,000

107

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57 +59)

01

55,563,995

0

55,563,995

18,829,000

0

18,829,000

108

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33,669,879

0

33,669,879

0

0

0

109

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

32,851,390

0

32,851,390

0

0

0

110

Salarii de baza

100101

31,039,073

0

31,039,073

0

0

0

111

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

527,928

0

527,928

0

0

0

112

Indemnizatii de delegare

100113

20,000

0

20,000

0

0

0

113

Indemnizatii de hrana

100117

1,264,389

0

1,264,389

0

0

0

114

Contributii

1003

818,489

0

818,489

0

0

0

115

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

818,489

0

818,489

0

0

0

116

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,032,116

0

20,032,116

16,231,000

0

16,231,000

117

Bunuri si servicii

2001

2,298,000

0

2,298,000

345,000

0

345,000

118

Furnituri de birou

200101

100,000

0

100,000

0

0

0

119

Materiale pentru curatenie

200102

55,000

0

55,000

0

0

0

120

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

300,000

0

300,000

0

0

0

121

Apa, canal, salubritate

200104

23,000

0

23,000

0

0

0

122

Carburanti si lubrifianti

200105

90,000

0

90,000

100,000

0

100,000

123

Piese de schimb

200106

15,000

0

15,000

0

0

0

124

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

760,000

0

760,000

0

0

0

125

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

350,000

0

350,000

200,000

0

200,000

126

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

605,000

0

605,000

45,000

0

45,000

127

Reparatii curente

2002

620,000

0

620,000

0

0

0

128

Medicamente si materiale sanitare

2004

25,000

0

25,000

0

0

0

129

Dezinfectanti

200404

25,000

0

25,000

0

0

0

130

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

80,000

37,500

117,500

0

75,000

75,000

131

Alte obiecte de inventar

200530

80,000

37,500

117,500

0

75,000

75,000

132

Deplasari, detasari, transferari

2006

100,000

0

100,000

0

0

0

133

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

50,000

0

50,000

0

0

0

134

Deplasari in strainatate

200602

50,000

0

50,000

0

0

0

135

Carti publicatii si materiale documentare

2011

5,000

0

5,000

0

0

0

136

Consultanta si epertiza

2012

100,000

0

100,000

100,000

0

100,000

137

Pregatire profesionala

2013

150,000

0

150,000

100,000

0

100,000

138

Protectia muncii

2014

80,000

0

80,000

40,000

0

40,000

139

Alte cheltuieli

2030

16,574,116

-37,500

16,536,616

15,646,000

-75,000

15,571,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicat or

Buget aprobat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2021 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale 2021

Influente credite de angajament

Credit de angajament multianuale 2021 rectificat

140

Reclama si publicitate

203001

456,000

0

456,000

500,000

0

500,000

141

Prime de asigurare non-viata

203003

30,000

0

30,000

0

0

0

142

Chirii

203004

53,000

0

53,000

0

0

0

143

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

16,035,116</