Hotărârea nr. 141/2021

HCL 141 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş din data de 6 mai 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 141

din 6 mai 2021

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș din data de 6 mai 2021

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată de lucru

Având în vedere absența domnului Kelemen Atilla-Mârton, președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș pentru perioada aprilie - mai 2021

Luând în considerare propunerea formulată în Plenul ședinței Consiliului local

Și ținând cont de prevederile art. 123 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (3) „În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul cod pentru președintele de ședință.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. (243), alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

  • 1. Art. 1. Se alege președinte de ședință domnul consilier Șarlea Horea Arthur care va conduce lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș din data de 6 mai 2021.

Art. 2. Domnul consilier Șarlea Horea Arthur exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana nominalizată de la art. 1.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • președintelui de ședință consilier Șarlea Horea Arthur

  • Secretarului general al Municipiului Târgu Mureș

Președinte de ședință Șarlea Horea Arthur

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Szoverfi Laszlo

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” .