Hotărârea nr. 140/2021

HCL 140 privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare,pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activităţile - colectare si transport deseuri - în Municipiului Tg-Mureş prin contract de prestări de servicii,ca procedură de urgenţă,conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 şi a documentaţiei de atribuire aferentă,în vederea asigurării continuităţii serviciului

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 140 din 27 aprilie 2021

privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile - colectare

si transport deseuri - în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 și a documentației de atribuire aferentă, în vederea asigurării continuității serviciului

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare al Administrației Domeniului Public nr. 30.257/3074/22.04.2021 privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile - colectare si transport deseuri - în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 și a documentației de atribuire aferentă, în vederea asigurării continuității serviciului,

 • b) Avizul favorabil al compartimentului de specialitate;

În conformitate cu prevederile:

Art. 1, alin. (4), lit. j), art. 8, alin. (3), lit. d) și i) și ale art. 22, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 6, alin. (1), lit. e), lit. h), art. 12, alin. (2) și alin. (3) și ale art. 14 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 3, alin. (1), lit. b) și l) si art.104 lit.c, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HCL nr. 38/15.02.2021 privind încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr. 48 din 16.06.2020, încheiat între Autoritatea Contractantă Târgu Mureș și Prestatorul SC Sylevy Salubriserv SRL și asigurarea continuității serviciilor de salubrizare a Municipiului Târgu Mureș,

HCL nr. 50/25.02.2021 privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică a serviciilor de salubrizare - colectare și transport deșeuri municipale - și a documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract de delegare prin contract de achiziție publică,

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și ale art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă derularea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile - colectare si transport deseuri - în Municipiului Târgu Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016 și a documentației de atribuire aferentă, în vederea asigurării continuității serviciului.

Art. 2. Se aprobă Referatul de oportunitate, Regulamentul de organizare și funcționare, Caietul de sarcini cu anexe și Proiectul de contract, anexate, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 3. Durata contractului este de 180 de zile cu posibilitatea prelungirii până la atribuirea serviciului, prin procedura de licitație deschisă, sau în momentul finalizării achizițiilor serviciilor organizate de către ADI Ecolect Mureș.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția Economică - prin serviciile de specialitate, Direcția Impozite și Taxe Locale și Direcția Poliția Locală.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • - Administrației Domeniului Public

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției Impozite și Taxe Locale;

 • - Direcției Poliția Locală;

Președinte de ședință

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 5 voturi “abținere”).


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL SALUBRIZARE ȘI DESZĂPEZIRE

Nr.30.256/3073ADP/I din 22.04.2021

Varianta II


Aprobat

PRIMAR

Soos Zoltan


REFERAT de oportunitate

privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile - colectare si transport deșeuri - în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016 și a documentației de atribuire aferentă, în vederea asigurării continuității serviciului

Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public de salubrizare: răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică, au caracter permanent și regim de funcționare continuu.

Având în vedere faptul că:

 • 1. La momentul încheierii contractului de salubrizare nr.48/16.06.2020 între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureș și Prestatorul SC Sylevy Salubriserv SRL, nu sa prevazut nerespectarea de catre operatorul de salubrizare a clauzelor contractuale care au generat o situatie de sistare a serviciului.

 • 2. Prin HCL nr. 38/15.02.2021, s-a aprobat încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr. 48 din 16.06.2020 încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureș și Prestatorul SC Sylevy Salubriserv SRL,

 • 3. Actualul operator asigură continuitatea serviciilor de salubrizare numai până la data de 11.05.2021, când expiră cele 90 de zile prevăzute de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,

 • 4. În consecință municipiul rămâne fără operator de salubrizare în termen de 2 săptămâni de la elaborarea prezentului referat, iar sistarea operarii serviciului în vreme de pandemie pune în pericol sanatatea populației

 • 5. În baza HCL nr. 50/25.02.2021 privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică a serviciilor de salubrizare - colectare și transport deșeuri municipale - și a documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract de delegare prin contract de achiziție publică, s-a demarat achiziția activităților de colectare și transport deșeuri municipale, prin anunțul publicat în SICAP, cu nr. CN 1030384 din 22.04.2021, procedură estimată a se derula pe o perioadă de circa 6 luni de zile și această documentație se poate utiliza pentru achiziția de urgență a serviciului, modificată cu observațiile ANAP, conform Avizului nr. 6414/07.04.2021 și adaptată la durata contractului pentru o perioadă de 180 de zile.

 • 6. Până la găsirea unor soluții stabile Municipiul Tîrgu Mureș se recurge la utilizarea exclusivă a situației de extremă urgență pentru a acoperi lacunele, procedura fiind utilizată exclusiv în vederea acoperirii continuității serviciului, impusa de art.7 alin.(1) lit.b) din Legea nr.51/2006 în sarcina autorității contractante până la preluarea gestiunii de către ADI ECOLECT MUREȘ, conform HCL nr.11/2021 sau până la finalizarea procedurii competitive aflate în derulare.

În această situație, Municipiul Târgu Mureș fiind obligată să adopte o soluție pentru asigurarea continuității serviciului, apreciem că se poate invoca situația creată de “urgență extremă și imprevizibilă” și să recurgă la demararea procedurii de Negociere fără publicare a unui anunț, respectiv la încheierea unui contract cu un alt operator, conform prevederilor art.104 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Urgenta presupune asigurarea continuitatii serviciilor de utilități publice interesul general al intregii colectivități locale care este prioritar si vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, sanatatea publica, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale.

Astfel, PROPUNEM aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile - colectare si transport deseuri - în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, în vederea asigurării continuității serviciului.

Director ADP

Moldovan Florian

Întocmit

Insp. Spec. Makfalvi Lâszlo

2 ex./26.04. 2021

REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE COLECTARE ȘI TRANSPORT ȘI ALTE FLUXURI DE DEȘEURI DEȘEURI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

CAP. I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART. 1

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a Municipiului Târgu Mureș pentru activitățile de colectare și transport și alte fluxuri de deșeuri, denumit în continuare Serviciu de salubrizare, înființat și organizat la nivelul Municipiului Târgu Mureș, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unității administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (4) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul local poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

ART. 3

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.6. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.7. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 4.8. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 4.9. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.10. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

 • 4.11. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 4.12. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 4.13. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • 4.14. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.15. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

 • 4.16. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.17. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.18. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale (nu include conținutul tractusului intestinal colectat la abator, bălegarul sau purinul);

 • 4.19. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.20. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.21. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.22. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.23. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.24. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.25. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.26. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.27. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.28. producător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.29. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.30. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al Municipiului Târgu Mureș;

 • 4.31. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.32. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.33. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.34. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.35. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.36. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

 • 4.37. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,

republicată;

ART. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a Municipiului Târgu Mureș, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte de colectare separată a deșeurilor;

 • b) stații de transfer;

 • c) stații de tratare mecano-biologică;

 • d) stații de producere compost;

 • e) stații de sortare;

 • f) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

 • g) depozite de deșeuri;

ART. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de serviciu, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș.

SECȚIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

 • (1) Toți utilizatorii, casnici sau non-casnici, de pe teritoriul Municipiului Târgu Mureș unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare.

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația tehnică

ART. 8

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) contractul prin care s-a făcut delegarea;;

 • b) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • c) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • d) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • e) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • f) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • g) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • h) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • i) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • j) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • k) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

ART. 10

 • (1) Autoritățile administrației publice deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care desfășoară serviciul de salubrizare, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA a 4-a

Îndatoririle personalului operativ

ART. 11

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului

ART. 12

 • (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor/utilajelor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a Municipiului Târgu Mureș;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului.

CAP. II

Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

Prevederi generale

ART. 13

 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura Municipiului Târgu Mureș și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care vor fi transmise autorității administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) Operatorul, cu aprobarea autorității administrației publice locale, stabilește programul de colectare și intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, corelat cu programul Operatorului, care asigură funcționarea Stațiilor de transfer și sortare de la Cristești (program de lucru de luni până vineri, între orele 06:00 - 22:00) , respectiv Stația de Compostare, (program între orele 08:00-16:00).

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autoritățile administrației publice locale vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale și în intervalul orar 22:00-6:00 pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare, de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

 • (10) Măsuri de prevenire a generării deșeurilor prevăzute la art. 42 din Legea nr. 211/2011 privind Regimul deșeurilor actualizata.. Măsuri care pot afecta condițiile de bază referitoare la generarea de deșeuri

 • 1. Folosirea măsurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor

 • 2. Promovarea cercetării și a dezvoltării în vederea realizării de produse și tehnologii mai curate și mai economice și distribuirea și utilizarea rezultatelor cercetării și dezvoltării

 • 3. Dezvoltarea unor indicatori eficienți și semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generării de deșeuri, cu scopul de a contribui la prevenirea generării de deșeuri la toate nivelurile, de la compararea produselor la nivel comunitar, prin acțiuni ale autorităților locale, până la nivel național

B. Măsuri care pot afecta faza de proiectare, producție și distribuție

 • 1. Promovarea ecodesign-ului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în proiectarea produselor în scopul îmbunătățirii performanței de mediu a acestora pe toată durata ciclului lor de viață)

 • 2. Furnizarea de informații privind tehnicile de prevenire a generării deșeurilor pentru a facilita punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile în funcție de industrie.

 • 3. Organizarea de cursuri de formare pentru autoritățile competente pentru includerea cerințelor privind prevenirea generării de deșeuri în autorizațiile eliberate în temeiul prezentei legi și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006,cu modificările și completările ulterioare

 • 4. Includerea de măsuri de prevenire a generării de deșeuri la instalațiile care nu intră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deșeuri.

 • 5. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare financiare în luarea deciziilor ori alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi. Aceste măsuri pot fi deosebit de eficiente în măsura în care sunt concepute și adaptate pentru întreprinderile mici și mijlocii și sunt aplicate în rețele de întreprinderi bine stabilite.

 • 6. Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producători sau a negocierilor sectoriale pentru a încuraja întreprinderile ori operatorii din sectoarele de activitate interesate să își stabilească propriile planuri sau obiective privind prevenirea generării deșeurilor ori să corecteze produsele sau ambalajele care generează prea multe deșeuri

 • 7. Promovarea unor sisteme certificate de gestionare amediului, inclusiv EMAS și ISO 14001C. Măsuri care pot afecta faza de consum și de utilizare

 • 1. Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achiziții curate sau instituirea unei plăți obligatorii de către consumatori pentru un anumit articol ori un ambalaj care ar fi, în mod normal, furnizat gratuit

 • 2. Organizarea unor campanii de sensibilizare și de informare direcționate către publicul larg sau către o categorie specifică de consumatori

 • 3. Promovarea de ecoetichete recunoscute și de încredere

 • 4. Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri de produse, ca acelea care sunt incluse în cadrul politicilor integrate ale produselor, sau acorduri cu vânzătorii cu amănuntul privind furnizarea de informații referitoare la prevenirea generării deșeurilor și la produsele cu impact redus asupra mediului

 • 5. În contextul contractelor de achiziții publice și private, includerea unor criterii de protecție a mediului și de prevenire a generării deșeurilor în cererilede ofertă și în contracte, conform Manualului privind contractele de achiziții publice de mediu, publicat de Comisie la 29 octombrie 2004

 • 6. Încurajarea reutilizării și/sau a reparării produselor defecte sau a componentelor acestora, în special prin recurgerea la măsuri educative, economice, logistice sau a altor măsuri, cum ar fi sprijinirea ori înființarea unor centre și rețele acreditate de reparare și de reutilizare, în special în regiunile cu o densitate ridicată a populației

ART. 14

 • (1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 15

Operatorii economici producători de deșeuri, au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 16

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA 2

Colectarea și transportul deșeurilor deșeurilor municipale

 • A. Colectarea și transportul deșeurilor menajere și al deșeurilor similare

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

ART. 17

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Unității administrativ-teritoriale și transportate la stațiile de transfer, sortare și compostare de la Cristești:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

Operatorul care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 19

 • (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor similare.

 • (2) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

ART. 20

 • (1) Utilizatorii casnici (persoane fizice) și non-casnici (persoane juridice, institutii publice, etc), producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul unității administrativ-teritoriale, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale/operatorul de salubrizare.

 • (2) Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială.

 • (3) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului sau a autorității administrației publice locale, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

 • (4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005 respectiv 1.121/2006, privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

ART. 21

 • (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform punctului 4.9 din Standardul SR 13400:2016.

 • (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor, pe cheltuiala proprie, iar acestea vor fi considerate Bunuri de Preluare, care pot fi achiziționate de Autoritatea Contractantă, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

 • (5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor casnice și/sau non-casnice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (6) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

 • (7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (8) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 22

În funcție de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Târgu Mureș, colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

 • a) deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru și sunt de tip:

 • 1. resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

 • 2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

 • 3. ouă întregi;

 • 4. grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

 • 5. excremente ale animalelor de companie;

 • 6. scutece/tampoane;

 • 7. cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

 • 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • 9. lemn tratat sau vopsit;

 • 10. conținutul sacului de la aspirator;

 • 11. mucuri de țigări;

 • 12. veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

 • b) deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de tip:

 • 1. resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

 • 2. resturi de pâine și cereale;

 • 3. zaț de cafea/resturi de ceai;

 • 4. păr și blană;

 • 5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • 6. coji de ouă;

 • 7. coji de nucă;

 • 8. cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

 • 9. rumeguș, fân și paie;

 • 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

 • 11. plante de casă;

 • 12. bucăți de lemn mărunțit;

 • 13. ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • c) deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în recipiente de culoare albastră;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;

 • e) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

ART. 23

 • (1) După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

 • (2) Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat.

ART. 24

 • (1) Frecvențele de colectare trebuie să respecte prevederile din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 și sunt prezentate în tabelul de mai jos. Aceasta va putea fi modificată în cursul derulării contractului, cu asigurarea respectării echilibrului contractual, în funcție de cantitățile real gestionate.

 • (2) Colectarea deșeurilor se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

Nr. crt.

Zona/fracția colectata separat

Capacitate pubela/container (litri)

Frecventa de colectare

1

Mediul urban

1.1

Puncte de colectare plurifamiliale

1.1.1

Hartie si carton

1.100

La 3 zile

1.1.2

Plastic si metal

1.100

La 3 zile

1.1.3

Sticla

1.100

La 7 zile

1.1.4

Biodegradabile si reziduale

1.100

La 2 zile în perioada 1 aprilie-30 septembrie;

La 3 zile în perioada perioada 1 octombrie- 31 martie.

1.2

Gospodarii individuale

1.2.1

Hartie si carton - „din poarta in poarta”

Saci/europubela sacii vor fi inscripționați,volum minim de 30 l

La 14 zile

1.2.2

Plastic si metal - „din poarta in poarta”

Saci/europubela 240 l sacii vor fi inscripționați

La 7 zile

1.2.3

Sticla - „din poarta in poarta”

Saci/europubela 240 l sacii vor fi inscripționați

La 7 zile

1.2.4

Biodegradabile „din poarta in poarta”

Saci/europubela 240 l ,120 l sacii vor fi inscripționați

La 7 zile

1.2.5

Reziduale „din poarta in poarta”

Saci/europubela 240 l ,120 l sacii vor fi inscripționați

La 7 zile.

2.

Deșeuri din servicii (parcuri, gradini, piete etc)

2.1

Deșeuri din piețe

Colectate     pe     4     fracții:

hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri și reziduale

Container de 1.100 litrii

La 2 zile în perioada 1 aprilie-30 septembrie; La 3 zile în perioada perioada 1 octombrie- 31 martie.

Notă:

 • 1. Colectarea deseurilor de la utilizatorii non-casnici se va face conform celor indicate in tabelul de mai sus, cu frecventa indicata pentru mediul urban (in alte zile decat pentru utilizatorii non-casnici).

 • 2. Colectarea deșeurilor biodegradabile generate în zona centrală urbană se va realiza: - Zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri (blocuri);

 • - O dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie

ART. 25

 • (1) Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea în containere/recipiente închise;

 • b) colectarea prin schimb de recipiente;

 • c) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;

 • d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (2) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (4) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (8) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt.

ART. 26

Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi și gunoiul de grajd, sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

ART. 27

În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale Municipiului Târgu Mureș se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei.

 • B. Colectare, transport, stocare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

ART. 28

 • 1) Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport, stocare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii.

 • 2) Prin deșeuri periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special, se înțelege deșeurile cu caracter periculos generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii (ex. ambalaje de la produși de igienizare, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate în amenajări interioare etc.).

 • 3) Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit, în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor unității administrativ-teritoriale.

 • 4) Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop.

 • 5) Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii, si cade in sarcina si pe cheltuiala operatorului. Operatorul va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative

 • 6) Campaniile de colectare a deșeuri periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special, vor fi organizate de către Autoritatea Contractantă. Aceste campanii se pot organiza în aceeași perioadă cu campaniile de colectare a deșeurilor voluminoase și/sau DEEE - uri. Operatorul este responsabil cu asigurarea vehiculului special de colectare a deșeurilor menajere periculoase.

 • 7) Amplasamentele de pentru colectarea deșeuri periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special, vor fi indicate de către Autoritatea Contractantă.

 • 8) Cantitățile de deșeuri periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special, estimate a fi generate și colectate sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini.

 • 9) Operatorul se va asigura că deșeuri periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special, colectate și stocate sunt eliminate în instalații autorizate.

ART. 29

Operatorul are obligația să colecteze pe cheltuiala lui, toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii. Operatorul va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative.

 • C. Colectarea și transportul deșeurile voluminoase

ART. 30

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici. Operatorul are obligatia de a asigura platforme pentru depozitare temporara a deșeurilor voluminoase, și de a le transporta la statia de sortare pe componente distincte conform legislatiei in vigoare. Operatorul va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative

 • (3) Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, cu o frecvență minim trimestrială, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale sau la cerere contra cost. Operatorul va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative

 • (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre statiile de sortare. Operatorul va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative

 • (5) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (6) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase. Operatorul va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative

 • (7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, utilizatorii non-casnici de drept public și privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

 • D. Colectări ocazionale și servicii suplimentare

ART. 31

Activitățile de colectare in perioada campaniilor trimestriale de colectare includ deseuri voluminoase; biodegradabile; hartie/carton, plastic/metal, sticla; periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special; generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară).

De asemenea activitățile care depind de unele aranjamente speciale etc., pot include colectarea și transportul deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare. Operatorul va fi obligat să colecteze și să transporte deșeurile generate în astfel de situații și locații la cerere și în urma solicitării din partea Autorității Contractuale.(organizator, comanda)

 • E. Evacuare deșeuri clandestine

ART. 32

Activitatea de colectare a deșeurilor clandestine va fi efectuată pe bază de comandă a solicitarea Autorității Contractante, în locurile unde au fost identificate deșeuri clandestine, din zona autorizată.

ART. 33

Activitatea constă în evacuarea rampelor clandestine formate din deșeuri menajere asimilabile, pământ, moloz, crengi, prin colectarea, încărcarea manuală/mecanizată, transportul si depozitarea acestora la depozitul autorizat, aceasta activitate va fi decontata conform tarifelor ofertate.

ART. 34

Pentru diminuarea și eradicarea depozitelor de deșeuri clandestine se impune intensificarea colaborarării cu Direcția Poliția Locală, pentru monitorizarea acestor locații și sancționarea persoanelor care depun deșeuri clandestine pe raza municipiului.

ART. 35

Se vor întocmi Procese Verbale de constatare de către persoana responsabilă din partea Autoritații Contractante, în prezența persoanei delegate din partea Operatorului, după care se va transmite comandă către Operator pentru eliminarea deșeurilor clandestine.

ART. 36

Se vor lua măsuri de sancționare a persoanelor identificate, prin aplicarea tarifelor de eliminare a deșeurilor. În cazul în care nu se identifică persoana responsabilă cu depunerea deșeurilor clandestine, se vor lua măsuri către Asociația de Proprietari care are în administrare blocurile din zona identificată prin Poliția Locală.

 • F. Deșeuri medicale și sanitar veterinare

ART. 37

 • (1) În cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite;

 • b) fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice și citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente;

 • g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

 • (2) Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

ART. 38

Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 39

 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

 • (3) Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă.

 • (4) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, regional, județean și al municipiului Târgu Mureș.

CAP. III

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 40

 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

 • (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

ART. 41

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) regulamentului serviciului de salubrizare ;

 • b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • c) modelul contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici

ART. 42

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de deșeuri prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobate de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de achiziție prin acord-cadru;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care contract de achiziție prin acord-cadru, exclusivitatea se limitează la obiectivele din programul unitar de acțiune;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • g) să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 43

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor casnice sau utilizatorilor non-casnici pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de achiziție prin acord-cadru, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de achiziție prin acord-cadru și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să asigure după caz, utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

 • q) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • r) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • s) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 44

 • (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 45

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați, după caz, de operator, în condițiile prezentului regulament, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 46

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

 • f) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • i) utilizatorii non-casnici să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă;

 • j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • l) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • m) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • n) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • o) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • p) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • q) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • r) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • s) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAP. IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 47

 • (1) La încheierea contractului de prestări servicii cu utilizatorii non-casnici, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate. . Operatorul va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative

 • (2) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii non-casnici se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

ART. 48

 • (1) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (2) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

 • (3) Pentru deșeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ.

CAP. V

Indicatori de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare

ART. 49

 • (1) Consiliile locale stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în regulament, care face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 50

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a Municipiului Târgu Mureș cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 51

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de achiziție prin acord-cadru;

 • g) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de măsură

Valoare

1 Eficienta in acoperirea ariei serviciului

1.1

Eficienta în înregistrarea utilizatorilor non casnici din Zona de Colectare si Transport (total)

Numărul de utilizatori non-casnici (producători de deșeuri) deserviți efectiv, raportat la numărul total de utilizatori non-casnici

%

95

2 Eficienta in gestionarea si executarea Contractelor

2.1

Numărul de containere/pubele puse la dispoziție potrivit angajamentelor

Numărul de containere/pubele puse la dispoziție, in funcție de tipul de recipient raportat la numărul de utilizatori curenti

%

100

2.2

Numărul de reclamatii scrise la care s-a răspuns

Numărul de reclamatii scrise la care Operatorul a răspuns in 30 de zile de la data primirii reclamaCiei, raportat la numărul total de reclamatii scrise

%

97

2.3

Numărul de reclamatii scrise justificate (care au primit o soluție definitiva si irevocabila favorabila reclamantului)

Numărul de reclamatii scrise justificate raportat la numărul total de utilizatori, pe categori de utilizatori

%

An 1

An

2

10

7

3.Rata de acoperire a serviciului de salubrizare

3.1

Rata de acoperire a serviciului de salubrizare

Populația care beneficiază de colectare separata a deșeurilor raportat la populația totala la nivel de unitate teritorial administrativa (%)

%

100

3.2

Nivelul de operare al zonei de colectare deșeuri

Numărul total de containere din aria de serviciu care au fost operate (descărcate), la numărul total de containere distribuite in aria de desfășurare a activităților

%

100

4.Deșeuri colectate separat

4.1

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile, inclusiv deșeuri de ambalaje

Cantitatea de impurități (refuz la operația de sortare) din deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie și carton, plastic, metale) si la reciclatorii de sticlă ca procent din cantitatea totală de deșeuri reciclabile colectate în Aria de delegare (%). Indicatorul face referire la Întreaga cantitate (hârtie și carton, plastic, metale, sticla) de deșeuri reciclabile colectate si transportate la stațiile de sortare/reciclatorii de sticla.

%

An 1

An

2

60

70

ART. 52

Pentru încălcări ale indicatorilor de performanță, Operatorul va fi sancționat după cum urmează:

 • - 1% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un

procent de 90-99%

 • - 5% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un

procent de 75-89%

 • - 10% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 66-74%

 • - 50% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent sub 66% din sumele achitate de Beneficiar Operatorului în cursului anului in care s-a constatat neîndeplinirea indicatorilor de performanta.

ART. 53

Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Beneficiar. Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin Procese-Verbale, cu ocazia inspecțiilor și monitorizării executării Contractului efectuate de Beneficiar;

ART. 54

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 55

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAP. VI

Contravenții și sancțiuni

ART. 56

 • (1) În regulamentele întocmite și aprobate de autoritățile administrației publice locale se vor preciza contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori, precum și pentru operatori, cu specificarea acestora și a cuantumului amenzilor aplicabile.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale.

ART. 57

 • (1) Sancțiunile care vor fi aplicate în cadrul activităților de salubrizare în municipiul Târgu Mureș, sunt prezentate în tabelele de mai jos și vor fi aplicate, dacă va fi cazul, în conformitate cu prevederile legislației, atât operatorilor cât și utilizatorilor serviciilor de salubrizare.

 • (2) Cuantumul acestor sancțiuni poate fi modificat în funcție de schimbările legislative care pot surveni și/sau de decizii în acest sens luate de autoritățile administrației publice locale.

 • a. Sancțiuni pentru Operatorul serviciilor de salubrizare

  Nr. crt.

  Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii

  Contravenții

  Cuantumul amenzii (lei)

  1

  Refuzul operatorilor de a pune la dispoziție autorității de reglementare competente datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorectă și incompletă de date și informații necesare desfășurării activității acesteia;

  L.51/2006 Art. 47 al.

  (3) lit. b

  10.000 -

  50.000

  2

  Furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii și a prezentului Regulament;

  L.51/2006 Art. 47 al.

  (3) lit. c

  10.000 -

  50.000

  3

  Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control;

  L. 51 /2006 Art. 47 al. (4) lit. b

  30.000 -

  50.000

  4

  Practicarea unor prețuri și tarife mai mari decât cele aprobate de autoritățile administrației publice locale, în baza metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;

  L. 51/2006 Art. 47 al. (4) lit. e

  30.000 -

  50.000

  5

  Prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de Legea nr. 101 /2006 fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

  L. 101 /2006 Art. 30 (1) lit. a

  30.000 -

  50.000

  6

  Refuzul operatorilor de a se supune controluluiși de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;

  L. 51/2006 Art. 47 al. (4) lit. a

  30.000 -

  50.000

  7

  Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului.

  L. 51/2006 Art. 47 al. (4) lit. h

  30.000 -

  50.000

  8

  Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după achitarea la zi a debitelor restante.

  L. 51/2006 Art. 47 al. (2) lit. c

  5.000 -

  10.000

  9

  Încălcarea de către operator a obligației privind asigurarea colectării separate a deșeurilor, potrivit contractului de salubrizare.

  L. 211/2011 Art. 14 al. (2)

  20.000 -

  40.000

 • b. Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

  Nr. crt.

  Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii

  Contravenții

  Cuantumul amenzii

  (lei)

  Casnici

  Non-casnici

  1

  Utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice;

  L.51 /2006

  Art. 47 (1) lit.d

  500 -

  1.000

  500-1.000

  2

  Modificarea neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemelor de utilități publice.

  L.51 /2006

  Art. 47 (1) lit.e

  500 -

  1.000

  500-1.000

  3

  Nerespectarea obligației de încadrare a deșeurilor generate din propria activitate a producătorilor și deținătorilor de deșeuri persoane juridice.

  L. 211/2011 Art. 61 (1) lit. a

  20.000 -

  40.000

  4

  Nerespectarea colectării selective a deșeurilor, și a regulilor privitoare la regimul deșeurilor

  L. 211/2011 Art. 61 (1) lit.

  a

  1.000 -

  2.000

  20.000 -

  40.000

  5*

  Abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipale pe spațiile verzi, căile de comunicații

  *

  100-200

  500-2.500

  6*

  Depozitarea deșeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor și nemenținerea curățeniei pe platforme

  *

  100-200

  500-1.000

  7*

  Depunerea în recipientele de colectare a deșeurilor municipale de pe platformele amenajate platformele amenajate pe domeniul public, de deșeuri animaliere (dejecții, cadavre de animale/păsări), deșeuri de construcții/demolări, deșeuri periculoase cu regim special.

  *

  200 -

  1.000

  1.000 -

  2.500

  8*

  Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea căilor de acces către platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale operatorilor.

  *

  100-200

  500-1.000

  9*

  Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat al localității, fără aprobarea prealabilă a administrației publice locale.

  *

  500 -

  1.000

  1.000 -

  2.000

  10*

  Utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

  *

  100-200

  500-2.000

  11*

  Aruncarea deșeurilor de construcții și demolări pe

  *

  50-100

  1.000 -

domeniul public sau privat al localității.

2.000

12*

Deteriorarea și/ sau sustragerea recipientelor/părți ale acestora, aflați în punctele de colectare

*

500 -

2.000

13*

Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de colectare aferente asociațiilor de proprietari/locatari de către utilizatorii noncasnici

*

500-2.000

14*

Colectarea de către operatorii economici în recipiente pentru deșeurile asimilabile a deșeurilor industriale (rezultate din activitatea acestora)

*

1.000 -

2.000

15*

Fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de colectare selectivă/ colectare sau ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor

*

1.500 -

2.500

1.500 -

2.500

16*

Utilizarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor stradale de către operatorii economici pentru colectarea deșeurilor asimilabile rezultate din activitatea proprie de colectare.

*

1.000 -

2.000

17*

Utilizarea recipienților pentru colectarea deșeurilor stradale de către utilizatorii casnici pentru colectarea deșeurilor menajere

*

100-200

* Propuneri de sancțiuni care se vor institui prin HCL

ART. 58

Dispoziții tranzitorii și finale

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului Regulament.


JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIULTIRGU MUREȘ

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Email: adp@tirgumures.ro, pagina web: www.tirgumures.ro

Târgu Mureș, Str. Kos Karoly nr.l/B, tel. 0365/807872, fax 0365/807873

CAIET DE SARCINI

privind achiziția prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile -colectare si transport deseuri - în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din

Legea nr.98/20016, în vederea asigurării continuității serviciului

CAPITOLUL 1

 • 1.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

AUTORITATEACONTRACTANTĂ ACHIZIȚIEI:

Municipiul Târgu Mureș - Administrație Publică Locală C. I. F.: 4322823 Sediul social: Tg Mureș, P-ta Victoriei Nr. 3, jud Mureș,

Date de contact: tel/fax 0265268330, e-mail primaria@tirgumures.ro

Municipiul Tg Mureș este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

 • 1.2 Durata contract

Durata contractului este de 180 de zile calendaristice de la data semnării acestuia, cu posibilitatea prelungirii până la atribuirea serviciului, prin procedura de licitație deschisă, sau în momentul finalizării achizițiilor serviciilor organizate de către ADI Ecolect Mureș, de la data semnării acestuia, cu următoarea excepție:

La data intrării în vigoare a Contractului de delegare a gestiunii atribuit de către ADI ECOLECT MUREȘ pentru implementarea proiectului “Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în județul Mureș” sau la intrarea in vigoare a contractului de delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică a serviciilor de salubrizare - colectare și transport deșeuri municipale procedură demarată prin anunțul publicat în SICAP, cu nr. CN 1030384 din 22.04.2021, contractul încetează în termen de 5 zile de la data înștiințăriide către Autoritatea Contractantă, de drept și fără nici o despăgubire în sarcina Autorității Contractante.

 • 1.3 Introducere

  • 1.3.1 Primăria Municipiului Tg Mureș, în calitate de Achizitor (Autoritate Contractantă), reținând obligațiile care-i revin cu privire la serviciul public de salubrizare: activitatea de colectare - transport deșeuri municipale, raportat la legislația generală și specifică privind serviciile de salubrizare, organizează, coordonează, reglementează, conduce, monitorizează și controlează activitatea de colectare - transport deșeuri municipale a Municipiului Tg Mureș.

  • 1.3.2 Până în prezent activitatea de colectare - transport deșeuri, la nivelul Municipiului Tg Mureș s-a desfășurat în baza unui contract de servicii. Prin procedura inițiată, Municipiului Tg Mureș urmărește să asigure continuitatea desfășurării serviciului, cu scopul îmbunătățirii calității vieții pentru utilizatorii serviciului - populația Municipiului Tg Mureș.

 • 1.4 Cadru legal

  • 1.4.1 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale Municipiului Tg Mureș, pe baza legislației în vigoare, respectiv Ordinul A.N.R.S.C. nr.111/2007și cu respectarea regulilor de bază precizate în caietul de sarcini - cadru al serviciului de colectare - transport deșeuri.

  • 1.4.2 Activitatea de salubrizare a municipiului Târgu Mureș pe activitatea decolectare -transport deșeuri municipale se va realiza în conformitate cu legislația generală și specifică europeană și românească. Aceasta include, dar nu se limitează, la următoarele:

 • - Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr.101/2006;

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

 • - Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-cadrual serviciului de salubrizare al localitatilor.

 • - Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Legea nr.462/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătățiișiautoritățileadministrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile și completările ulterioare;

 • - HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea șifuncționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cu modificările și completările ulterioare;

CAPITOLUL 2

 • 2.1 Obiectul caietului de sarcini

  • 2.1.1 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică și oferta finaciară corespunzător cu solicitările AutoritățiiContractante.

  • 2.1.2 Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

  • 2.1.3 Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

  • 2.1.4 Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestăriiACTIVITĂȚII DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ.

  • 2.1.5 Caietul de sarcini conține cerințele tehnice impuse ce vor fi considerate ca minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

  • 2.1.6 Ofertele de servicii care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

  • 2.1.7 Autoritatea Contractantă urmărește, să DELEGE SERVICIUL DE SALUBRIZARE, PENTRU ACTIVITĂȚILE DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, PRIN CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICA DE SERVICII către un Operator economic care să corespundă condițiilor impuse prin documentația de achiziție

  • 2.1.8 Activitatea de salubrizare,se va aplica pe raza administrativ-teritorială a municipiului TârguMureș.

  • 2.1.9 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

  • 2.1.10 Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare - transport deșeuri, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Tg Mureș, deținând conform legii, exclusivitatea asupra desfășurării acestei activități în aria de delegare.

  • 2.1.11 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie șiinstituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2.2 Perioada de mobilizare

  • 2.2.1 În perioada de mobilizare, Operatorul va prezenta o listă cu toate resursele umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista personalului va cuprinde: numărul de persoane alocat fiecărei activități.

  • 2.2.2 În vederea bunei desfășurări a serviciului de salubrizare, pe componenta colectare - transport deșeuri, Operatorul va beneficia de o perioadă de mobilizare necesară efectuării activității de cunoaștere a teritoriului pe care își va desfășura serviciul; își va pregăti baza logistică necesară bunei desfășurări a activității (sistemul informatic, sistemul de monitorizare prin GPS, etc.).

  • 2.2.3 Perioada de mobilizare reprezintă perioada de timp care începe de la data semnării contractului și are o durată de 15 zile. Până la finalul celor 15 de zile din această perioadă, operatorul va trebui să asigure funcționarea serviciului cu minim 1/2 din totalul utilajelor și a personalului necesare pentru asigurarea serviciilor, după 5 zile de la data semnarii contractului, după care va prezenta toate utilajele si tot personalul prezentat in ofertă

  • 2.2.4 În timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul se va pregăti complet pentru executarea serviciului, va amenaja și va face demersurile în vederea autorizării bazei de lucru.

  • 2.2.5 Va obține și instala orice echipament suplimentar, vehicule și facilități pe care le consideră necesare pentru a putea executa complet serviciile, în conformitate cu oferta tehnică depusă, va angaja și va pregăti personalul.

  • 2.2.6 Pe perioada de mobilizare, Operatorul va prelua de la Achizitor toate informațiile și datele existente pentru întocmirea planului propriu de activitate.

  • 2.2.7 La sfârșitul perioadei de mobilizare inițiale de 15 de zile, Operatorul va prezenta un raport justificativ privind pregătirea sa pentrua asigurareaîn condiții optime aactivităților, inclusiv cu problemele cu care s-a confruntat în această perioadă, urmând ca Operatorul să facă propuneri pentru remedierea eventualelor probleme identificate.

  • 2.2.8 Începând cu perioada de mobilizare, Operatorul va menține legătura cu autoritățile competente, cu instituții abilitate, în vederea identificării oricăror alerte/avertizări.

  • 2.2.9 Operatorul se va obliga să pună la dispoziție numărul total de utilaje și personal, necesar derulării activitătii, la finalul Perioadei de mobilizare, de 15 de zile.

  • 2.2.10 Pe durata perioadei de mobilizare, Operatorul are obligația desfășurării cel puțin a următoarelor activități:

 • - operatorul va trebui să asigure funcționarea serviciului cu minim 1/2 din totalul utilajelor și a personalului necesare pentru asigurarea serviciilor, după 5 zile de la data semnarii contractului

 • - atragerea/angajarea personalului necesar la un nivel de ocupare de cel puțin 50% în măsura în care acesta nu este disponibil la data semnării contractului, cu precizarea că pozițiile aferente personalului cheie de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului vor trebui ocupate în totaliate;

 • - procurarea restului de utilaje ofertate utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/ vehiculelor necesare pentru completarea parcului auto (pentru toate categoriile de servicii/operațiuni/activități) în măsura în care acestea nu sunt disponibile la data semnării contractului;

 • - procurarea de recipienti, necesari colectării deseurilor selective.

 • - amenajarea bazei/bazelor de lucru operaționale, precum și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele legale (inclusiv în cazul punctelor de lucru suplimentare);

 • - includerea noii arii de operare în sistemul de management de asigurarea calității și a protecției mediului și, după caz, adaptarea procedurilor operaționale și de lucru în acest sens;

 • - obținerea acordurilor/avizelor, eliberate de către autoritățile competente prin care Operatorului i se acordă permisiunea prestării serviciului de salubrizare pe raza teritorială a Municipiului Tg Mureș, dacă este cazul;

 • - stabilirea, împreună cu Autoritatea Contractantă a formatului standard a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare/control a activității desfășurate;

 • - informarea operatorilor economici care gestionează instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor și alți operatori posibil interesați asupra specificul operațiunilor/activităților care vor fi desfășurate în baza contractului;

 • - încheierea contractelor cu depozite de deșeuri autorizate pentru depozitarea deșeurilor, conform contractului și depunerea copiilor acestora la Autoritatea Contractantă;

 • 2.2.11 În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 15 zile de la data emiterii ordinului administrativ de incepere al contractului, Operatorul va prezenta dovezile care confirmă:

 • a) încheierea tuturor polițelor de asigurare necesare contractului,

 • b) obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului, dacă este cazul;

 • c) orice alte obligații angajate în oferta pentru Perioada de Mobilizare.

 • 2.2.12 Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Operator, Părțile pot încheia Procesul-Verbal de în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data de Începere a Contractului.

 • 2.2.13 Pe durata Perioadei de Mobilizare, părțile își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini.

 • 2.3 Sistemul de management calitate/mediu

  • 2.3.1 Operatorul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001 și SR EN ISO 14001.

  • 2.3.2 Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de Operator.

  • 2.3.3 Operatorul trebuie să pună la dispoziția Achizitorului, în perioada de mobilizare, în conformitate cu oferta, manualul sau manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare și manualele subsecvente aferente sistemului. Operatorul va depune în scris, Achizitorului orice modificare adusă manualului/manualelor.

  • 2.3.4 Operatorul trebuie să se asigure că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate și mediu si a obținereii acordului (dacă este cazul) eliberat de către autoritățile competente prin care Operatorului i se acordă permisiunea prestării serviciilor de salubrizare pe raza teritorială a UAT-ului.

  • 2.3.5 Operatorul va avea in vedere la proiectarea sistemelor de management cerintele Autorității contratante privind raportarea.

  • 2.3.6 Operatorul trebuie sa se asigure ca toate serviciile sunt furnizate in conditiile respectarii standardelor de calitate, mediu si sanatate ocupationala proprii.

 • 2.4 Cerințe organizatorice

  • 2.4.1 Operatorul serviciului de colectare - transport deșeuri (“Operatorul”) va asigura prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii cu respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini, a legislației de specialitate în vigoare și a documentelor programatice cu referire la organizarea șifuncționarea serviciului de salubrizare aprobate la nivelul Municipiului Tg Mureș, asigurând respectarea în mod special a următoarelor prevederi/reguli de organizare șifuncționare:

 • a. legislația, normele, prescripțiile și regulamentele aplicabile privind:

igiena, sănătatea și securitatea (protecția) muncii; gospodărirea apelor; protecția mediului; urmărirea comportării în timp a construcțiilor; prevenirea și combaterea incendiilor.

 • b. exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor se realizează numai cu personal autorizat în condițiile legii și în funcție de complexitatea instalației, respectiv a specificului locului de muncă;

 • c. respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți în Regulament si

ANEXA la caietul de sarcini;

 • d. furnizarea către autoritățile administrației publice locale, respectiv către

A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și asigurarea accesului reprezentanților acestora la documentațiile/actele individuale pe baza cărora se prestează serviciul de salubrizare în condițiile legii;

 • e. respectarea angajamentelor asumate prin contract pentru prestarea serviciului;

 • f. prestarea serviciilor cel puțin la nivelul cantitativ și calitativ prevăzut prin

prezentul caiet de sarcini, către toate categoriile de utilizatori de pe raza Municipiului Tg Mureș;

 • g. depunerea la sfârșitul perioadei de mobilizare, în scris, a unui plan de

performanță de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h. elaborarea planurilor anuale de revizii șireparații executate cu forțe proprii și

cu terți;

 • i. realizarea, în perioada de mobilizare, a unui sistem de evidență a sesizărilor și

reclamațiilorși de rezolvare operativă a acestora;

 • j. evidența zilnică a orelor de funcționare a utilajelor;

 • k. evidența zilnică a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic către

autoritățile competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • l. asigurarea zilnică a personalului necesar pentru prestarea întocmai și la timp a

activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • m. conducerea/coordonarea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor

tehnice și a personalului de intervenție;

 • n. asigurarea dotării proprii cu instalațiiși echipamente specifice necesare pentru

prestarea activităților asumate prin contract;

 • o. tuturor celorlalte condiții specifice stabilite prin prezentul caiet de sarcini

(inclusiv cele vizând realizarea reparațiilor, a eventualelor investiții/celelate cheltuieli pe care le va face Operatorul, cu respectarea modului de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre Autoritatea Contractantă și Operator).

 • 2.4.2 Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilorși regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin Regulament;

 • d) furnizarea Autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de

salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității

administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • i) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilorși de rezolvare operativă a acestora;

 • l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract ;

 • o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract.

 • 2.4.3 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului și în prezentul caiet de sarcini.

 • 2.4.4 Planul și programul de organizare a activității prezentat de Operatorul în Oferta tehnică, devine obligatoriu odată ce contractul intră în vigoare și nu se poate modifica decât cu acordulAutoritatii Contractante .

 • 2.4.5 Planul propriu al Operatorului trebuie să respecte frecventa de colectare, care este socotit ca cerință minimă, acesta fiind completat în functie de situația constatată, și va fi aprobat deAutoritatea Contractantă. Planul va fi revizuit trimestrial pe baza rezultatelor și constatărilor referitoare la activitatea desfășurată în anul precedent.

 • 2.5 Cerințe privind investițiile

  • 2.5.1 Investițiile care vor fi realizate de către Operator pentru realizarea infrastructurii aferente serviciului de salubrizare, până la sfârsitul perioadei de mobilizare (de 5 zile), în vederea funcționării, reabilitării si dezvoltării serviciului vor cuprinde cel puțin:

Dotarea cu containere de gunoi de capacitate de 4mc, 8mc, 12mc minim câte 1 container de capacitatiile amintite (total minim 3 containere), necesare precolectării, clandestine, selective, voluminoase, etc;

 • 2.6 Cerințe privind utilajele

  • 2.6.1 Dotarea tuturor utilajelor folosite la activitățile de salubrizare cu sistem GPS de monitorizare prin satelit, sistem care va fi asigurat din resursele Operatoruluiși care va putea fi monitorizat de la Autoritatea publică locală prin acces neîngrădit, fără costuri suplimentare. De asemenea, sistemul va genera rapoarte care vor fi transmise AutoritățiiContractante ori de cate ori vor fi solicitate de acesta. Conținutul unui raport va fi stabilit de către beneficiar, ulterior atribuirii contractului.

  • 2.6.2 Dotarea minimă solicitată de Autoritatea Contractantă, privind colectarea și transportul deșeurilor cuprinde minim 13 utilaje (gunoiere) pentru ridicarea deșeurilor la punctele de colectare plurifamiliale, gospodarii, institutii publice, persoane juridice și 2 utilaje cu brat pentru ridicarea deșeurilor de pe platformele ghenelor subterane, 2 utilaje pentru ridicarea deseurilor de pe platforme clandestine și 2 încărcătoare frontale astfel încât să se poată asigura colectarea a cca.200 tone deseuri pe zi (media deșeurilor zilnice depuse pe raza municipiului Târgu Mureș) .

Criteriul 1 -

Minim utilaje pentru colectare si stransportdeseuri

13 autogunoiere

2 autospeciale pentru ridicarea deșeurilor de pe platformele ghenelor subterane

2 autospeciale pentru ridicarea deseurilor de pe platforme clandestine 2 încărcătoare frontale.

Punctaj:

 • - EURO 2, 3               - 0 puncte;

 • - EURO 4                 - 2 puncte;

 • - EURO 5                 - 3 puncte;

 • - EURO 6, hibrid, electric    - 5 puncte.

Necesar minim total = 19 utilaje pentru colectare si transport deseuri

Justificare calcul utilaje:

-Se va lucra în două schimburi dar și în schimbul trei pentru zona centrală. 200tone/ziechivalent aprox.600 mc/zi (1mc=0.335 tone deșeu).

 • A) autogunoiere:

La capacitatea unei gunoiere de cca 10 mc

Rezulta 600mc : 10 mc = 60 curse la 8 ore/schimb = 7,5curse/ora necesarul minim de utilaje tinand cont ca in 8 ore poate face maxim 3 curse un utilaj se ajunge la un minim de 12 utilaje

Necesar minim : 12 gunoiere + 1 rezerva = 13 gunoiere de 10 mc (sau mai multe autospeciale de capacitati mai mici care sa asigure transportul cantitatii de deseuri estimate pe zi)

 • B) 2 autospeciale pentru ridicarea deșeurilor de pe platforme clandestine și 2 încărcătoare frontale.

 • C) 2 autospeciale cu brat pentru ridicarea deșeurilor de pe platformele containerelor subterane.

 • 2.6.3 Toate utilajele vor respecta normele de mediu in vigoare.

 • 2.6.4 Dotarea tehnică impusă în implementarea contractului va fi folosită exclusiv pentru activitățile care fac obiectul contractului și se va afla în dotarea Operatorului pe toată perioada contractului.

 • 2.6.5 Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare in conformitate cu art. 24 din Ordinul ANRSC 110/2007.

 • 2.7 Cerințe privind personalul

 • 2.7.1 Personalul operativ al Operatorului desfășoară activitățile specifice stabilite prin contractul de delegare a serviciului cu respectarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

 • 2.7.2 Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o listă cu toate resursele umane considerate necesare în scopul executării contractului de delegare a gestiunii. Această listă va cuprinde funcțiile tuturor angajaților/categoria lor de muncă, iar în cazul personalului cheie se vor prezenta cel puțin competențele, experiența și calificările profesionale aferente.

 • 2.7.3 Intră așadar în responsabilitatea ofertantului să propună spre mobilizare o echipă necesară și suficientă pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în caietul de sarcini, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite, precum și cu încadrarea în bugetul prevăzut. Fiecare persoană în parte va trebui să dețină calificarea și experiența profesională necesare pentru acoperirea cu succes a tuturor activităților pentru care este propusă, astfel încât să se probeze capacitatea Operatorului economic de a îndeplini toate activitățile solicitate de către AutoritateaContractantă.

 • 2.7.4 Următoarele poziții reprezintă personalul de conducere/cheie de specialitate minim solicitat de Autoritatea Contractantă și care va fi nominalizat pentru îndeplinirea contractului:

 • - Manager de contract;

 • - Responsabil de calitate pentru asigurarea controlului conformitatii prestației la standardele de calitate impuse prin contract ISO 9001 sau echivalent;

 • - Responsabil mediu; asigurarea controlului conformitatiiprestatiei la standardele de calitate impuse prin contract ISO 14001 sau echivalent;

 • - Responsabil securitatea și sănătatea muncii.

 • 2.7.5 Următoarele poziții reprezintă personalul executiv minim solicitat de Autoritatea contractuală:

 • - dispecerat (dispeceri și șoferi) minim 2 dispeceri și 2 șoferi,

 • - personal protecția muncii (inclusiv PSI)

 • - personal protecția mediului

 • - minim 1 persoane/utilaj + minim 1 deservent/utilaj

 • ' muncitori minim 40 persoane (pentru serviciile de colectare - transport deșeuri)

 • - personal calificat pentru întreținere și reparații utilaje minim 2 persoane.

Justificare :

Dispecerat - necesar 2 persoane sa asigure doua schimburi (tinand cont ca se asigura dispecerat si sambata si duminica) si 2 soferi pentru colectare si transport pentru verificarea lucrarilor.

Avand in vedere ca sunt un total de 219 puncte de colectare deseuri din care 168 supraterane si 51 subterane este necesar asigurarea unui numar de 40 depersoane minim pentru curatenia de pe platforme zilnic, iar in perioada de primăvară si toamnă se asigura personalul pentru curatenia specifica acestei perioade.

 • 2.7.6 Atribuțiile și activitățile pe care le va desfășura personalul minim solicitat de Autoritatea contractuală, sunt enumerate mai jos:

I. PERSONALUL DE CONDUCERE/CHEIE DE SPECIALITATE MINIM SOLICITAT DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

 • 1. Manager de contract - personal de conducere, având următoarele atribuții:

 • a) Coordonează intreaga activitate de colectare a deseurilor municipale a contractului in derulare;

 • b) Asigura organizarea si derularea optima a colectarii si a transportului deseurilor si materialelor reciclabile (in functie de marimea zonei de colectare, conditiile urbanistice, cerintele Autorității Contractante, etc);

 • c) Organizeaza resursele (umane, materiale, financiare, tehnologice) in acord cu obiectivele de timp si cost;

 • d) Planifica activitatea zilnica, folosind in mod eficient mijloacele tehnice de lucru si forta de munca umana;

 • e) Coordoneaza personalul din subordine, fiind responsabil pentru activitatea prestata de acesta (participa la recrutare, rezolvarea situatii conflictuale etc.).

 • f) Supervizează si evalueaza în permanență desfășurarea activitatii și evalueaza calitatea activităților prestate, luând măsurile care se impun.

 • g) Avizeaza din punct de vedere tehnic achizitiile tehnologice in vederea luarii unor decizii rentabile si eficiente.

 • h) Identifică oportunitățile de dezvoltare a serviciilor pe toate planurile și asigură rețeaua de relații necesară dezvoltării activității societății.

 • 2. Responsabil de calitate pentru asigurarea controlului conformității prestației la standardele de calitate impuse prin Sistemul de management al calității SR EN ISO 9001 sau echivalent - personal cheie de specialitate, având următoarele atribuții:

 • a) Asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de conducerea instituției;

 • b) Coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea, îmbunătățirea și raportarea Sistemului de management al calității, în concordanță cu cerințele standardului ISO 9001;

 • c) Promovează Sistemul de management al calității conform cerințelor standardului ISO 9001 în vederea realizării serviciilor conforme de către personalul implicat;

 • d) Asistă și răspunde tuturor solicitărilor conducerii în domeniul managementului calității;

 • e) Raportează în permanență conducerii despre funcționarea Sistemului de management al calității și face propuneri de îmbunătățire a acestuia;

 • f) Participă la analiza primară a posibilelor neconformități, a serviciilor neconforme și reclamații pentru validarea sau invalidarea lor și stabilește modurile de tratare a neconformităților;

 • g) Participă la auditurile de calitate efectuate de reprezentanții organismelor de certificare;

 • h) Transmite, pentru implementare, în documentele specifice managementului calității modificările propuse în urma auditării;

 • i) Urmărește implementarea acțiunilor corective și a soluțiilor rezultate din rapoartele de neconformitate și acțiuni corective, precum și din rapoartele de audit;

 • j) Desfășoară activități necesare în vederea certificării conformității Sistemului de management al calității cu cerințele stabilite prin ISO 9001;

Page 14 of 60

 • k) Asigură și respectă confidențialitatea datelor, a informațiilor și a documentelor utilizate în conformitate cu normele legale privind secretul și confidențialitatea datelor și informațiilor;

 • l) Asigură arhivarea atât fizică, cât și electronică a documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în vigoare;

 • 3. Responsabil de mediu pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de calitate impuse prin Sistemul de management al calității SR EN ISO ISO 14001 sau echivalent - personal cheie de specialitate, având următoarele atribuții:

 • a) Identifica necesitatea obtinerii anumitor acte de reglementare specifice in domeniul protectiei mediului (aviz de mediu, acord de mediu, autorizatie de mediu, notificare si/sau autorizatie/aviz de gospodarirea apelor, etc);

 • b) Verifica respectarea cerintelor impuse in cadrul acestor autorizatii;

 • c) Coordonează intocmirea raportarilor lunare, semestriale, anuale pentru deseurile colectate;

 • d) Instruieste angajatii pe probleme de mediu;

 • e) Monitorizeaza factorii de mediu si realizeaza rapoartele specifice catre autoritati

 • f) Identifica solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului generat de companie asupra mediului;

 • g) Elaborează programul de monitorizare a factorilor de mediu;

 • h) Gestionează actele normative de mediu și verifică conformarea legislativă a societății;

 • i) Coordonează activitatea de identificare a aspectelor de mediu la nivel de societate;

 • j) Monitorizează raportările pe tipuri de deseuri;

 • k) Actioneaza pentru diminuarea riscurilor de mediu;

 • l) Aplica prevederile legale de protectie a mediului în ceea ce privește gestioanrea deșeurilor;

 • m) Organizează modul de actionare si solicitare a sprijinului in caz de poluare accidentală;

 • 4. Responsabil securitatea și sănătatea muncii - personal cheie de specialitate, având următoarele atribuții:

 • a) Asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si reevaluarea riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca propunand masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de sanatate si securitate in muncă;

 • b) Elaborează instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de munca, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale;

 • c) Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor.

 • d) Intocmeste planul de aparare impotriva incendiilor;

 • e) Intocmeste si reactualizeaza permanent evidenta calitativa si cantitativa a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor ,din dotare si actioneaza pentru completarea acestora la nevoie;

 • f) Asigura echiparea locurilor de munca cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si mentinerea acestora in stare de functionare ,la parametri proiectati;

 • g) Asigura dotarea pichetelor P.S.I. cu materialele prevazute in normele in vigoare;

 • h) Asigurara incarcarea stingatoarelor de incendii;

 • i) Asigura legatura cu cadrele responsabile de inregistrare a incendiilor;

 • j) Intocmeste planul de evacuare a personalului si materialelor din incaperi atat la sediu cat si la sectiile unitatii;

 • k) Verifica modul de respectare a normelor PSI la toate punctele de lucru ale societatii cat si la centrele amenajate pentru formațiile de lucru din oraș.

II. PERSONALUL EXECUTIV MINIM SOLICITAT DE AUTORITATEA CONTRACTUALĂ:

 • 1. Personalul protecția mediului - personal executiv, care va avea aceleași atribuții ca și responsabilul de mediu, fiind în subordinea acestuia.

 • 2. Personal protecția muncii (inclusiv PSI) - personal executiv, care va avea aceleași atribuții ca și responsabilul în securitatea și sănătatea muncii, fiind în subordinea acestuia.

 • 3. Dispecer - personal executiv, având următoarele atribuții:

 • a) Preluarea apelurilor telefonice la sesizarile sau reclamatiile cetatenilor si transmiterea acestora catre sectoarele din cadrul societatii in vederea solutionarii lor;asigura comunicarea intre reprezentantii Autorității Contractante si conducatorii sectoarelor de activitate;

 • b) Preia solicitarile primite telefonic privind colectarea deseurilor menajere sau selective (sticla, plastic, hartie), le inregistreaza si informeaza conducatorii sectoarelor respective in vederea ridicarii lor;

 • c) Informeaza conducerea societatii cu privire la evenimentele deosebite ce apar.

 • 4. Personal calificat pentru întreținere și reparații utilaje - personal executiv, având următoarele atribuții:

 • a) Intretine si repară autovehiculele din dotarea societatii;

 • b) Asigură utilizarea la randament maxim a utilajelor, masinilor si instalatiilor din dotarea atelierului ;

 • c) Tine evidenta reparatiilor efectuate in atelier pe fiecare tip de autovehicul/utilaj.

 • 5. Șofer - personal executiv, având următoarele atribuții:

 • a) conduce autocompactoarele, autocontainerele in scopul transportarii deseurilor de la amplasament la statia de transfer, conform graficului stabilit;

 • b) efectueaza manevre de ridicare si coborare a containerelor;

 • c) completeaza formularele de transport pe tipuri de desuri colectate și le transmite la termen la contabilitate

 • d) evidentiaza cantitatile de deseuri colectate atunci cand li se solicita

 • e) lntocmeste foi de parcurs pentru masini / utilaje pe care le conduce

 • f) lntocmeste fisa activitatii zilnice a masinilor și utilajelor pe care le conduce.

 • 6. Atribuții muncitori necalificați ( deservenți) - personal executiv, având următoarele atribuții:

 • a) Colecteaza gunoiul menajer de la personae fizice si juridice in functie de graficul stabilit, ca deservent;

 • b) Răspunde de menținerea curățeniei și ordinii în zona containerelor;

 • c) Ajută la transportul containerelor în deplină securitate;

 • d) Execută și verifică ancorarea containerelor la încărcare/descărcare pe autospecialele care le transportă;

 • e) Răspunde de colectarea selectiva deșeurilor conform graficului stabilit;

 • f) Răspunde de protejarea împotriva împrăștierii gunoiului în timpul transportului containerelor;

 • g) Răspunde de starea containerelor, iar în cazul deteriorării acestora are obligația aducerii la cunoștința șefilor ierarhici de acest fapt;

 • h) Sprijina toate actiunile de informare a beneficiarilor in legatura cu colectarea selectiva a deseurilor si raspund de ridicarea deseurilor pe fracti colectare selectiv;

 • 2.7.7 Intră în responsabilitatea Operatorului să asigure suficiente resurse umane, inclusiv înlocuirea/suplimentarea personalului în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități. Înlocuirea personalului cheie de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Autorității Contractante și numai în condițiile art. 162 din H.G. nr. 395/2016.

 • 2.7.8 Structura de personal minimă solicitată de Autoritatea contractuală va fi realizată în termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului (prima perioada de mobilitate).

 • 2.7.9 În perioada de mobilizare, Operatorul va presta serviciul cu cel puțin 1/2 din totalul utilajelor și a personalului necesare pentru asigurarea serviciilor, după 5 zile de la data semnarii contractului

 • 2.8 Întreținere vehicule și recipienți

  • 2.8.1 Operatorul trebuie să folosească echipamentele de colectare furnizate de Autoritatea Contractuală. Numărul de recipienți care trebuie puși la dispoziție Operatorului, pentru colectarea deșeurilor menajere colectate separat va fi stabilit de catre Autoritatea contractant după incheierea contractului si vor fi predați Operatorului printr-un Proces verbal de predare primire care va fi anexa la contract.

  • 2.8.2 Este responsabilitatea Operatorului să întrețină toate vehiculele de colectare folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

  • 2.8.3 În caz de defecțiuneșinefuncționare este responsabilitatea Operatorului de a înlocui vehiculele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după aparițiadefecțiunii sau nefuncționării.

  • 2.8.4 Vehiculele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale vor fi spălate lunar pe dinafară și pe dinăuntru benei. Dacă Operatorul trebuie să utilizeze unul șiacelași vehicul pentru colectarea deșeurilor reziduale și a celor reciclabile, vehiculul trebuie curățat și pe dinăuntru și pe dinafara benei după ce deșeurile reziduale au fost descărcate și înainte de colectarea deșeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile. De asemenea se va asigura inscripționarea mijloacelor de colectare și transport a deșeurilor conform tipului de deșeu care urmează a fi colectat ( reciclabile, biodegradabile, reziduale).

  • 2.8.5 Operatorul va spăla și curăța toți recipienții utilizați, indiferent de tipul acestora, pentru colectarea deșeurilor reziduale, cel puțin o dată pe trimestru, in perioada mai-octombrie.

  • 2.8.6 Operatorul va asigura o modalitate mobilă de spălare pentru spălarea și curățarea recipienților. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Recipienții vor fi spălați pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părți a recipientului.

  • 2.8.7 În cazul în care recipienții trebuie reparați, lucrarea trebuie inițiată imediat ce s-a descoperit acest lucru și niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o săptămână înainte de a fi reparat sau înlocuit.

  • 2.8.8 În cazul în care recipienții sunt furați sau deteriorați fără a mai putea fi reparați, Operatorul este obligat ca în termen 10 zile de la data constatarii, să îi înlocuiască cu recipienți de aceeași capacitate și calitate similară.

 • 2.9 Determinări privind compoziția deșeurilor

  • 2.9.1 Operatorul va realiza determinari privind compozitia deseurilor menajere si a deseurilor similare.

  • 2.9.2 Determinarile vor fi realizate conform standardului SR 13400:2016 Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții pentru determinarea cantităților de deșeuri urbane și pentru dimensionarea capacităților de precolectare, colectare și transport.

Condiții de acceptare a deșeurilor reciclabile

 • 2.9.3 Deșeurile reciclabile colectate de operator trebuie să fie în măsură să fie tratate conform cerințelor SSTC Cristești. În cazul în care operatorul de colectare constată că deșeurile reciclabile depozitate pe puncte fixe de colectare, nu corespund cerințelor SSCT Cristești (respectiv nici recipienții de colectare saci, pubele de 240 l), are dreptul de a nu ridica deșeurile. În cursul zilei de colectare operatorul va întocmi un proces verbal de constatare cu documentele doveditoare (foto) care va transmite la Autoritatea Contractantă, urmând ca împreună cu Autoritatea Contractantăsă le încadreze în categoria deșeurilor menajere după caz, respectiv să fie transportate de o altă autospecială.

 • 2.9.4 În cazul în care deșeurile reciclabile nu corespund cerințelor SSCT Cristești, operatorul de colectare va efectua transferul deșeurilor refuzate din zona de sortare a SSCT Cristești în zona de transfer al stației SSCT Cristești.

 • 2.10 Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor

  • 2.10.1 Operatorul va instala, utiliza si intretine un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate si procesate datele legate de functionarea acestuia.

  • 2.10.2 Sistemul informational trebuie sa poata genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si anuale prin agregarea si procesarea numarului mare de inregistrari primite zilnic.

  • 2.10.3 Sistemul informatic va fi implementat inca din etapa de mobilizare si va trebui sa fie utilizabil la data inceperii serviciului.

  • 2.10.4 Sistemul informational trebuie astfel realizat incat sa faciliteze aplicarea cerintelor din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificarile si completarile ulterioare.

  • 2.10.5 Operatorul este liber sa aleaga solutiile hardware si software de realizare a Sistemului informatic, tinand seama de cerintele minime privind raportarea.

  • 2.10.6 Operatorul va tine un jurnal zilnic al activitatilor, pe care il va comunica bilunar odata cu centralizatorul de lucrari si a documentelor justificative in vederea confirmarii cantitatilor colectate si transportate care va curpinde cel putin urmatoarele date:

 • a) traseul de colectare si codul acestuia;

 • b) conducatorul vehiculului;

 • c) cantitatile si categoriile de deseuri colectate per UAT și per populație/agenți economici și pentru fiecare agent economic din zona urbană (ex: prin cântărire);

 • d) instalatia la care au fost transportate și documentul de descărcare (bon de cantar si aviz);

 • e) incidente, inregistrari ale problemelor, intreruperi programate si neprogramate, defectiuni si accidente, activitati de intretinere sau reparatii si timpii de oprire a serviciilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii atmosferice, etc.;

 • f) registre ale lucrarilor de intretinere si reparatii realizate la fiecare echipament;

 • g) vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.);

 • h) plangeri si notificari primite si raspunsurilecorespunzatoare;

 • i) problemele aparute si solutiile folosite;

 • j) orice alte date înregistrate solicitate de Autorității Contractuale.

 • 2.10.7 Autoritatea Contractuală isi rezerva dreptul de a solicita periodic si furnizarea de alte Rapoarte zilnice. Formatul standard al Rapoartelor zilnice se va conveni intre Autoritatea Contractuală si Operatorinainte de Data de incepere.

 • 2.10.8 Sistemul informational, pe baza inregistrarilor zilnice, trebuie sa poata genera rapoarte lunare, trimestriale si anuale privind oricare categorie de inregistrari la care autoritatea contractanta va avea acces nelimitat si cneconditionat pe toata platforma informationala.

 • 2.10.9 Un raport anual consolidat se va depune nu mai tarziu de o luna dupa incheierea anului calendaristic. Acest raport va fi structurat in functie de cerinteleAutorității Contractuale.

 • 2.10.10 Raportul anual va cuprinde si urmatoarele dovezi:

 • - de plata a tuturor impozitelor si a taxelor de asigurari sociale, de somaj si de sanatate datorate;

 • - de inmatriculare a vehiculelor,

 • - de control tehnic al vehiculelor si de incadrare in normele de control al emisiilor,

 • - de autorizare a Operatorului,

 • - de posesie a autorizatiilor/avizelor care conditioneaza desfasurarea activitatii.

 • 2.11 Cerințe privind identitatea Operatorului, a Autorității Contractante și a personalului de execuție. Echipamente de protecție și siguranță

  • 2.11.1 Operatorul își va desfășura activitatea sub propria denumire a societății comerciale, marcând toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele, precum și toate materialele publicitare realizate în cadrul campaniilor de informare și conștientizare cu propriile elemente de identitate vizuală, alături de cele ale Municipiului Tg Mureș.

  • 2.11.2 Personalul de execuție al Operatorului va fi echipat și va purta în mod obligatoriu în timpul orelor de program îmbrăcămintea corespunzătoare desfășurării activităților aflate în responsabilitatea Operatorului și, după caz, va fi dotat cu toate mijloacele/echipamentele de protecție și siguranță necesare, acestea urmând să fie inscripționate, în mod vizibil, cel puțin cu denumirea Operatorului și, după caz, a Autorității Contractante (în măsura în care aceasta din urmă formulează o astfel de cerere).

  • 2.11.3 Asigurarea echipamentului de protecție și siguranță, respectiv desfașurarea tuturor operațiunilor și activităților care necesită astfel de măsuri se va realiza în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănatatea și securitatea în muncă. Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și mentinute pe toată durata de execuțiea contractului de delegare a gestiunii serviciului, conform prevedrilor legale în vigoare.

  • 2.11.4 De asemenea, întreg personalul al Operatorului va fi dotat cu carduri/ecusoane conținând cel puțin numele, prenumele, fotografia și numărul de identificare, care vor fi purtate permanent pe toată perioada prestării serviciului, astfel încât, în caz de nevoie, respectivele persoane să poată fi identificate în mod facil atât de către reprezentanții Autorității Contractante, cât și de către utilizatorii serviciului.

 • 2.12 Cerințe privind asigurarea calității, protecției mediului, controlului și monitorizării prestațiilor

  • 2.12.1 Sistemul de management implementat pentru asigurarea calității și protecției mediului acoperă în mod obligatoriu toate activitățile desfașurate de Operator în baza contractului de delegare a gestiunii. În acest sens, Operatorul se asigură că eventualii subcontractanți necesari a fi implicați în execuția contractului dețin capacitatea necesară în vederea respectării acestei cerințe.

  • 2.12.2 În vederea verificării îndeplinirii acestor cerințe, Autoritatea Contractantă și rezervă dreptul de a solicita ofertantului/Operatorului toate procedurile, instrucțiunile de lucru, precum și, după caz, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere/recertificare aferente sistemului implementat.

  • 2.12.3 Operatorul are obligația de a asigura monitorizarea și respectarea tuturor cerințelor referitoare la protecția mediului stabilite prin autorizații, precum și orice alte cerințe suplimentară impuse de o autoritate competentă privind prestarea servicilor. Operatorul este pe deplin răspunzator în cazul apariției oricărei situații care cade sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător, transpusă în legislația națională prin dispozițiile O.U.G. 68/2007.

  • 2.12.4 Autoritatea Contractantă are dreptul de a monitoriza/controla activitatea Operatorului potrivit propriilor proceduri interne care vor fi comunicate Operatorului ulterior semnării contractului de delegare a serviciului și care sunt obligatorii pentru acesta din urmă. Concluziile acestor activitățivor fi luate în considerare de către Autoritatea Contractantă la certificarea plăților către Operator/regularizarea sumelor care trebuie decontate între părți.

  • 2.12.5 În acest sens, Operatorul are obligația de a coopera cu reprezentanții Autorității Contractante, permitând acestora verificarea tuturor înregistrărilor și documentelor întocmite referitoare la serviciu, precum și inspectarea oricăror facilități, instalații/utilaje, echipamente și/sau vehicule.

  • 2.12.6 Autoritatea Contractantă are dreptul de a realiza acțiuni de monitorizare/control planificate, inopinate sau în urma sesizărilor privind situația din teren, dispunând, după caz, aplicarea măsurile legale care se impun, potrivit propriilor competențe.

  • 2.12.7 Ori de câte ori este informat asupra unei asemenea acțiuni, Operatorul are obligația de a pune la dispoziția reprezentanților Autorității contractante un autoturism, împreună cu câte un reprezentant al Operatorului, mandat în vederea participării la respectivele acțiuni.

  • 2.12.8 De asemenea, Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la orice acțiuni similare desfășurate de către alte autorități competente în vederea participării reprezentanților acesteia la respectivele acțiuni în scopuri de monitorizare.

 • 2.13 Cerințe privind comunicarea între părți pe parcursul execuției contractului

  • 2.13.1 Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă în mod operativ cu privire la orice problemă care ar putea afecta desfășurarea activităților specifice în baza contractului, ori asupra oricăror decizii luate care ar putea afecta buna derulare a respectivului contract.

  • 2.13.2 Comunicările între OperatorșiAutoritateaContractantă (denumite în continuare “părțile Contractante” sau “părți”) referitoare la execuția contractului, inclusiv transmiterea de documente, informații, specificații, indicații, solicitări/cereri sau altele asemenea, se notifică celeilalte părți în scris, cu confirmare de primire. După caz, comunicările vor conține inclusiv propunerile de rezolvare a problemelor semnalate prin acestea.

  • 2.13.3 Autoritatea Contractantă acordă sprijin Operatorului potrivit propriilor competențe care îi revin acesteia în vederea rezolvării tuturor problemelor. În acest scop, Autoritatea Contractantă organizează în mod regulat ședințe de management referitoare la situația serviciului colectare-transport deșeuri, la care Operatorul va asigura participarea cel puțin a managerului de proiect/managerilor de proiect adjuncți. După caz, în cadrul acestor sedințe vor fi invitați și alți factori interesați.

  • 2.13.4 Dispozițiile Autorității Contractante sunt obligatorii, iar în cazul în care Operatorul considera că respectivele dispoziții sunt netemeinice și/sau nelegale, acesta va transmite Autorității Contractante argumentele de fapt și de drept necesare, în termen de 24 de ore de la data primirii respectivelor dispoziții.

  • 2.13.5 Operatorul are obligația de informa toate categoriile de utilizatori ai serviciului prin intermediul campaniilor de informare organizate de acesta asupra faptului că orice cerere sau reclamație cu privire la serviciile prestate, vor fi adresate acestuia. În acest scop, Operatorul trebuie să dispună de un dispecerat funcțional (inclusiv în cazul sărbătorilor legale) pe toata durata contractului, care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute și transmiterea spre rezolvare a acestora într-un timp cât mai scurt, ale cărui particularități vor fi prezentate în cadrul propunerii tehnice. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie făcut public pe situl de internet al Operatorului și, după caz, al Autorității Contractante.

  • 2.13.6 La sfârșitul fiecărei perioade de raportare lunara stabilita prin caietul de sarciniși/sau la solicitarea expresă a Autorității Contractante, Operatorul are obligația să informeze reprezentanții acestia din urmă cu privire la numărul cererilor și/sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

  • 2.13.7 Operatorul nu are dreptul de a condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizator și/sau de rezoluțiaAutoritățiiContractante în raport cu o asemenea reclamație.

 • 2.14 Cerințe privind securitatea obiectivelor și instalațiilor

  • 2.14.1 Intrarea în incinta oricăror obiective administrate de Operator din și în legătură cu serviciul care face obiectul contractului va fi controlată și limitată de către acesta în mod strict la persoanele autorizate să intre în respectivele incinte pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, pot fi admise cu acceptul Operatorului. În acest scop, regulilele specifice privind accesul la obiective stabilite de catre Operator se prezintă în cadrul propunerii tehnice.

  • 2.14.2 Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale pentru toate obiectivele mai sus menționate, scop în care ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a securității acestora (respectiv: rețele de iluminat, împrejmuiri și porți, pichete de incendiu, scenariul de lucru propus pentru asigurarea pazei perimetrului/amprizei, întocmit conform Legii nr. 333/2003, precum și modalitatea concretă de implementare a măsurilor propuse în acest scop pe toata perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii serviciului). De asemenea, în cadrul propunerii tehnice se va prezenta planul de intervenții în caz de evenimente neprevăzute (cel puțin pentru incendii, fum) care va aborda modul de tratare a unor asemenea situațiișiiși va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

  • 2.14.3 Orice modificare a elementelor precum cele mai sus menționate pe parcursul duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului va fi comunicată Autorității Contractante, înainte ca respectiva modificare să producă efecte în vederea execitării dreptului acesteia de opoziție, potrivit propriilor competențe legale.

  • 2.14.4 Orice incident neobișnuit privind securitatea se notifică autorităților competente de ordine publică și va fi înregistrat în mod corespunzător în baza de date a Operatorului. În acest sens, Operatorul va raporta Autorității Contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi.

  • 2.14.5 Operatorul și Autoritatea Contractantă vor examina periodic orice astfel de incident și vor evalua caracterul adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei unor evenimente asemanatoare pe viitor.

 • 2.15 Cerințe privind amenajarea bazei de lucru operaționale și sistemul informatic al Operatorului

  • 2.15.1 Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei baze de lucru operaționale potrivit prevederilor legale aplicabile al cărei amplasament, indiferent de locație, trebuie să permită ajungerea pe raza municipiului în condiții normale de trafic a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor implicate în desfășurarea activităților specifice contractului serviciului de colectare-transport deșeuri, de salubrizare stradală.

  • 2.15.2 În acest sens, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice locația propusă pentru baza de lucru operațională, care va trebui să permită organizarea într-o atare manieră încât să se asigure respectarea următoarelor cerințe:

 • a) gararea în condiții optime a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor din dotarea Operatorului fără a crea un disconfort riveranilor acesteia, inclusiv în cazul condițiilor meteo nefavorabile pentru asigurarea necesității disponibilității imediate a acestora;

 • b) desfășurarea operațiilor de întreținere a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/ vehiculelor utilizate în vederea executării obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în conformitate cu normele tehnice/prescripțiile de utilizare ale producătorilor.

 • 2.15.3 În caz defecțiune/nefuncționare a unui utilaj/instalații/echipament/vehicul, este responsabilitatea Operatorului de a le înlocui cât de repede posibil, dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii/nefuncționării.

 • 2.15.4 De asemenea, Operatorul răspunde de respectarea prevederilor legle referitoare la punerea în circulație pe drumurile publice a respectivelor utilaje/instalații/echipamente/vehicule, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata derulării contractului.

 • 2.15.5 În vederea executării contractului serviciului de colectare-transport deșeuri, , Operatorul trebuie să dispună și să asigure implementarea unui sistem informatic care să dețină capabilități de stocare și procesare a datelor legate de prestarea activităților realizate.

 • 2.15.6 Operatorul acordă Autorității Contractante acces la respectivul sistem informatic în timp real, gratuit, complet (acces la toate informațiile conținute de acesta din/în legătură cu modul de executare a contractului serviciului de colectare-transport deșeuri, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini), nelimitat (fără limitări geografice și/sau tehnice, ori de altă natură) și perpetuu (pe toată durata contractului), în baza drepturilor de utilizare specifice/similare unei licențe, astfel încât reprezentanții Autorității Contractante să poată verifica în orice moment modalitatea de realizare a activităților specifice contractului încheiat cu Operatorul.

 • 2.15.7 Sistemul informatic trebuie să dețină cel puțin următoarele funcționalități:

să fie accesibil on-line, prin intermediul unui browser web:

 • - prelucrarea și procesarea cel puțin a următoarelor date înregistrate zilnic (jurnal zilnic al activităților) și afișarea acestora în formate informațional finit (sintetic/extins/grafic):

monitorizarea și înregistrarea în timp real a poziției GPS, a rutelelor, lungimilor traseelor pe care s-a acționat și a duratei de acțiune/deplasare utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor/vehiculelor alocate pentru desfășurarea activităților specifice potrivit contractului de salubrizare;

 • - traseul de colectare și codul atribuit acestuia; informații referitoare la conducătorul vehiculului; instalația la care au fost transportate;

 • - incidente, înregistrări ale problemelor, indiferent de natura acestora (cum ar fi întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.);

 • - registre ale operațiilor de inspecție, întreținere și reparații realizate la fiecare utilaj/instalație/echipament/vehicul;

 • - numărul vehiculelor alocate pentru desfășurarea activităților specifice potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (cum ar fi vehicule utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor);

 • - numarul de personal respectiv ore lucrate/om/zi

 • - plângerile și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • - problemele apărute șisoluțiile de rezolvare adoptate;

 • - generarea de rapoarte configurabile potrivit specificațiilorAutorității Contractante pentru diferite perioade de timp variabile ( zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual).

 • 2.15.8 Ofertantul este liber să aleagă soluțiile tehnice hardware și software adoptate pentru realizarea sistemului informatic mai sus menționat, ori a componentelor acestuia, cu condiția prezentării în cadrul propunerii tehnice a detaliilor de funcționare/ implementare a acestora, prin raportare la cerințele mai sus enunțate, inclusiv a respectării cerințelor minime privind raportarea stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • 2.15.9 În cazul în care ofertantul nu deține un sistem informatic de natura celui mai sus descris, utilajele/instalațiile/echipamente/vehicule nu au în dotare un sistem de monitorizare GPS, acesta va prezenta în cadrul propunerii tehnice un angajament ferm de implementare a acestor tipuri de tehnologii, in perioadă de mobilizare.

 • 2.16 Autorizații, acorduri și avize

  • 2.16.1 Operatorul va obține și va menține valabile pe toata perioada Contractului orice permise, aprobari, autorizatii, acorduri, avize, etc, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

  • 2.16.2 Operatorul va deține orice alte permise, aprobări, avize sau autorizații care vor fi solicitate de legislație pe toată durata derulării contractului.

 • 2.17 Personal și instructaj

  • 2.17.1 Operatorul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista va menționa numele tuturor angajațilorși categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

  • 2.17.2 Operatorul va stabili personalul obligatoriu astfel încât să se asigure respectarea prevederilor legale aplicabile.

  • 2.17.3 Operatorul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurăriiactivității. Toți conducătorii auto șiceilalțiOperatori trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător șicalificați pentru sarcinile lor și trebuie să fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilorși a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate șiîntreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

  • 2.17.4 Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de concediu, boală etc.

  • 2.17.5 Operatorul va face cunoscută Autorității contractante persoana care va gestiona și supraveghea prestarea serviciului în numele său. În absența (pe motiv de concediu, boală etc.) a persoanei astfel autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului. Managerul, înlocuitorul (înlocuitorii) acestuia (acestora) și maiștrii trebuie să aibă suficiente cunoștințe temeinice tehnice.

  • 2.17.6 Persoana cu responsabilități de conducere, când Autoritatea contractanta il solicită, trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei.

  • 2.17.7 Periodic, Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operationale, de sanatate si siguranta in munca si de protectia mediului.

  • 2.17.8 Operatorului și echipei sale nu li se permite să vândă sau să distribuie în niciun alt mod deșeurile, fără permisiunea Autorității contratante. Operatorului si echipei sale nu li se permite să schimbe traseul deșeurilor, fără permisiunea Autorității Contractante.

  • 2.17.9 În timpul executării serviciilor, echipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, personalului implicat i se va aplica sancțiunile prevăzute de actele normative în vigoare referitoare la cercetarea disciplinară.

  • 2.17.10 Operatorul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților.

  • 2.17.11 Operatorul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

 • 2.18 Indentitatea firmei și identificarea personalului

  • 2.18.1 Operatorul va functiona sub numele propriei firme sau a liderului consortiului, marcand tot echipamentul, vehiculele, publicatiile cu acelasi logo sau slogan cu respectarea prevederilor Subcapitolului2.11 Cerințe privind identitatea Operatorului, a AutoritățiiContractanteși a personalului de execuție. Echipamente de protecție și siguranță - punctul 2.11.4.

  • 2.18.2 Personalul operational va purta imbrăcămintea Operatorului economic in timpul orelor de program.

 • 2.19 Echipament de protecție și siguranță

  • 2.19.1 Operatorul este responsabil cu desfasurarea tuturor operatiunilor si activitatilor in conformitate cu prevederile legale si normele proprii privind sanatatea si securitatea in munca.

  • 2.19.2 Prevenirea incendiilor si masurile de protectie vor fi asigurate si mentinute conform legislatiei romanesti si a practicilor internationale.

 • 2.20 Comunicarea

  • 2.20.1 Operatorul va informa Autoritatea Contratantă imediat referitor la orice probleme ce afecteaza prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate in scris, impreuna cu propunerile de rezolvare a situatiei.

  • 2.20.2 Numai ordinele scrise date de Autoritatea Contratantă Operatorului, vor fi obligatorii.

  • 2.20.3 Utilizatorii serviciilor de colectare si transport a deseurilor vor fi informati in campania de informare a Autoritatii Contractante ca orice comentariu, reclamatie sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile de salubrizare va fi adresată Operatorului.

  • 2.20.4 În acest scop, Operatorul va înființa un serviciu telefonic funcțional între orele 8:00 și 16:00 în toate zilele de colectare. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie trimis Autorității Contractante.

  • 2.20.5 La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, Operatorul are obligația să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

  • 2.20.6 Operatorul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, respectiv să îi înștiințeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme legate de colectarea separată greșită a deșeurilor, umplerea până la refuz sau alte nerespectări ale regulilor).

  • 2.20.7 Înștiințarea originală trebuie să fie lăsată în cutia poștală a proprietarului sau trimisă persoanei responsabile (administratorul clădirii). O copie a înștiințării trebuie păstrată de Operatorși folosită pentru raportul oferit Autorității Contractante. Aceasta poate solicita copii ale înștiințărilor pentru documentare.

  • 2.20.8 În niciun caz, Operatorul nu poate condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizatori.

  • 2.20.9 Autoritatea Contractantă va informa pe Operatorul de deseuri despre:

 • (1) tipurile de deseuri ce sunt acceptate la fiecare instalatie de gestionare a deseurilor;

 • (2) orarul de functionare a tuturor instalatiilor.

Page 29 of 60

 • 2.20.10 De asemenea, împreuna cu Autorității contratantei, Operatorul va asigura rezolvarea tuturor problemelor ce apar in gestionarea obiectivelor, in relatia cu Operatorii instalatiilor de gestionare a deseurilor.

 • 2.20.11 Operatorul va implementa o procedura de gestionare (preluare, raspuns si actiune corectiva daca este necesar) a reclamatiilor.

 • 2.20.12 Operatorulva transmite Autoritatii contractante, la finalizarea contractului, inregistrari ale tuturor reclamatiilor primite si ale masurilor luate legate de asemenea reclamatii in Baza de Date a Operatiunilor.

 • 2.20.13 Operatorul este pe deplin raspunzator de toate situatiile care cad sub incidenta Directivei 2004/35/CE transpusa prin OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu.

 • 2.21 Controlul și monitorizarea de mediu

  • 2.21.1 Operatorul va respecta cerintele privind monitorizarea stabilite prin Autorizatiile de mediu, Autorizatiile de Gospodarire a Apelor precum si orice alta cerinta suplimentara impusa de o autoritate competenta (din domeniul protectiei mediului, gospodaririi apelor sau sanatatii publice) privind exploatarea in regim normal a obiectivelor.

 • 2.22 Monitorizarea activității de către Autoritatea Contractuală și Recepția lucrărilor

  • 2.22.1 Autoritatea Contratantă va monitoriza activitatea Operatorului si o va lua in considerare la certificarea plătilor catre Operator dupa cum urmează:

Recepția aferentă activității de colectare și transport deșeuri municipale se va efectua zilnic, în maxim 24 ore de la efectuarea lucrărilor, de catre inspectorii desemnati din partea Autoritatii contractante, in prezenta unui reprezentant desemnat de către Operator conform fisei de raport zilnic pusă la dispozitie de catre Autoritatea contractantă dupa semnarea contractului.

Recepția lucrărilor va fi efectuată în concordanță cu frecvențele de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Târgu Mureș, care sunt prezentate în Anexa 4 a prezentului Caietul de sarcini.

 • - Operatorul este obligat să pună zilnic la dispozitia Autorității Contractante pentru verificare documentul justificativ de depunere la depozitul de deseuri, din care sa rezulte data, numărul și tonajul autovehiculelor/utilajelor si cantitatea de deseuri depusă. Totodată, va pune la dispoziția Autorității Contractante jurnalul zilnic care va conține raportul rutei GPS, numărul de ore prestate corespunzator distanțelor-suprafetelor/opririlor la platformele de încărcare, puncte de colectare, etc.

 • - In cazul unor neînțelegeri apărute se va stabilii o comisie formata din 4 reprezentanti (doi din partea autoritatiiContractante si doi din partea Operatorului) care vor consemna sau nu receptia lucrărilor.

 • - Operatorul este obligat să pună zilnic la dispozitia autoritatii Contractante vizualizarea sistemului GPS amplasat pe utilajele ofertate pentru monitorizare.

 • 2.22.2 Operatorul va coopera pe deplin cu Autoritatea contratantă pentru a monitoriza si controla serviciile si va permite permanent Autorității Contractante sa inspecteze toate inregistrarile si documentele pastrate privind serviciile, si sa inspecteze facilitatile de pe amplasamente, inclusiv instalatiile de tratare si eliminare a deseurilor, echipamentele si vehiculele etc.

 • 2.22.3 Autoritatea Contratantă va fi informată despre, si va putea participa la orice inspectie programată de alte autorități.

 • 2.22.4 Autoritatea Contratantă va organiza sedintele de management al serviciilor cu participarea Operatorului si daca este cazul, a Operatorilor instalatiilor de gestionare a deșeurilor.

 • 2.23 Securitatea obiectivelor

  • 2.23.1 Intrarea in obiective va fi controlata de Operator si limitata de catre acesta la persoanele autorizate sa intre în incinta pentru motive asociate cu operarea, intretinerea, control si monitorizarea activitatilor si la persoanele care livreaza deseuri. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate in scopuri educative, vor fi admise cu acceptul Operatorului.

  • 2.23.2 Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de catre Operator si vor fi comunicate Autorității Contractante.

  • 2.23.3 Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei si a integritatii protectiei perimetrale pentru toate obiectivele.

  • 2.23.4 Orice incident neobisnuit privind securitatea va fi notificat autoritatilor competente de ordine publica si va fi inregistrat in Baza de Date a Operatiunilor. Operatorul va raporta Autoritatii Contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul si Autoritatea Contractantă vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ si vor evalua caracterul adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei unor evenimente asemanatoare pe viitor.

 • 2.24 Operațiuni de urgență

  • 2.24.1 Operatorul va pregati si implementa un Plan de interventii in caz de evenimente neprevazute si isi va instrui personalul referitor la continutul acestui plan, pentru a fi pregatit in cazul urgentelor cum ar fi incendii, fum si scurgeri de materiale periculoase, accidente rutiere, pandemii, epidemii, etc.

  • 2.24.2 Planul de interventii in caz de evenimente neprevazute va fi depus la Autoritatea Contractantă, în perioada de mobilizare.

CAPITOLUL 3

COLECTAREA DEȘEURILOR

 • 3.1 Aspecte generale privind colectarea deșeurilor municipale

  • 3.1.1 Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special, în aria adminitrativ-teritorială a municipiului Târgu Mureș.

  • 3.1.2 Prestarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredințată;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • 3.1.3 Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale se realizează pentru următoarele categorii de deșeuri :

 • - deșeuri menajere și/sau similare;

 • - deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă);

 • - deșeuri voluminoase;

 • - deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • - deșeuri biodegradabile

 • - deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

 • 3.1.4 Cantitatea estimată de deșeuri municipale ce urmează a fi depozitată este de 200 tone pe /zi (media depunerilor zilnice depuse pe raza municipiului Târgu Mureș).

 • 3.1.5 Punctele de colectare deșeuri ( supraterane și subterane)și dotarea acestora sunt cele din Anexa nr. 6.1 și 6.2.

 • 3.1.6 Lista agenților economici și a instituțiilor publice din aria de operare este prezentată înAnexa nr.8.

 • 3.1.7 Graficul lunar de colectare și transport a deșeurilor, va fi completatat la ofertare de către Operator ( Anexa nr. 9 - Tabelul 2 Oferta tehnică), conform frecvenței de colectare prezentat în Anexa nr.4.

 • 3.1.8 Numarul de recipienti necesari pentru precolectarea deșeurilor municipale nesortate este prezentat în Cap.2.5 Cerințe privind investițiile, punctul nr. 2.5.1, litera a).

 • 3.1.9 Cantitatea medie zilnică de deșeuri nesortate ce urmeaza a fi transportată este deaproximativ 200 tone/zi.

 • 3.1.10 Volumul de deșeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportat zilnic este estedeaproximativ 600mc/zi.

 • 3.1.11 Traseele de transport deșeuri vor fi completate de către ofertanțiconform Anexei nr. 9 - Tabelul 3 din Oferta tehnică.

 • 3.1.12 Deșeurile municipale, după colectare, vor fi transferate și depozitate temporar la Stația de Transfer Cristești, care are o capacitate de transfer de 87.500 tone/an.

 • 3.1.13 Deșeurile municipale selective ( hârtie/carton, plastic și metal), după colectare transportă și se sortează la Stația de Sortare Cristești, care are o capacitate de sortare de 28.000 tone/an. Deșeurile biodegradabile municipale, după colectare și transportare se compostează la Stația de Compostare Cristești, care are o capacitate de 10.000 tone/an.

 • 3.1.14 Deșeurile, în funcție de tipul deșeului vor fi transportate, astfel :

 • - deșeurile reziduale si în amestec cu biodegradabile de la zona blocuri de pe raza

municipiului vor fi transportate la Stația de transfer de la Cristești, unde vor fi compactate și transferate la instalația de tratare mecano-biologică și depozitul zonal de la Sânpaul ;

 • - deșeurile selective (hârtie/carton, plastic, metal) de pe raza municipiului, vor fi

colectate separat și transportate la Stația de sortare de la Cristești ;

 • - deșeurile biodegradabile de pe raza municipiului Târgu Mureș, provenite de la

gospodării individuale vor fi colectate separat și vor fi transportate la Stația de compostare de la Cristești. În cadrul stației vor fi compostate următoarele categorii de deșeuri biodegradabile: de la gospodării individuale, din piețe, cantine și restaurante cât și deșeurile din parcuri și grădini.

 • 3.1.15 Asigurarea a minim 13 utilaje (gunoiere) pentru ridicarea deșeurilor la punctele de colectare plurifamiliare, gospodarii, institutii publice, personae fizice, 2 utilaje pentru ridicarea deșeurilor subterane, 2 utilaje pentru ridicarea deșeurilor de pe platformele clandestine cu 2 încărcătoare frontale, astfel încât să se poată asigura colectarea a minim 200 tone/zi ( media deșeurilor zilnice depuse pe raza municipiului Târgu Mureș).

 • 3.1.16 Sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale va fi asigurată 50 % din capacitatea totală de colectare a deșeurilor, respectându-se în aceste zile programul de depozitare de la Stația de transfer, sortare și compostare Cristești.

 • 3.1.17 Pe raza municipiului Târgu Mureș există un număr de 168 puncte de colectare supraterane plurifamiliare pe domeniul public și 51 puncte de colectare subterane, de asemenea pe domeniul public. In cazul amenajarii altor puncte de colectare, operatorul are obligatia de a le prelua si opera cu modificarea programului de colectare implicit.

 • 3.1.18 Deșeurile biodegradabile și reziduale cât și cele colectate selectiv se vor ridica de la punctele de colectare plurifamiliale și de la gospodăriile individuale de pe raza municipiului Târgu Mureș cu o frecvență de colectare evidențiată în Anexa nr. 4, iar

Fluxul acestora și Compoziția deșeurilor, se regăsesc în Tabelul nr. 1, respectiv Tabelul nr. 2 din Anexa nr. 3. Cantitățile de deșeuri estimatese regăsesc în Anexa nr.1 punctul 1.3.

 • 3.1.19 Operatorul va fi obligat să încheie contracte atât cu Stația de transfer, sortare și compostare de la Cristești cât și cu depozitul de deșeuri zonal de la Sânpaul.

 • 3.2 Colectarea separată și transportul deșeurilor menajere

  • 3.2.1 Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, în condițiile legii, de pe raza municipiului Târgu Mureș.

  • 3.2.2 Prin deșeuri menajere se înțelege deșeurile generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii.

  • 3.2.3 Punctele de colectare și dotarea acestora sunt cele din Anexa nr. 6 la Caietul de sarcini. Ofertanții vor avea în vedere că punctele fixe subterane din municipiul Târgu Mureș sunt destinate deșeurilor reziduale și biodegradabile în amestec.

  • 3.2.4 Frecvența de colectare a deșeurilor menajere colectate separat, este prezentată în Anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini. În cazul apariției unor fenomene meteorologice deosebite ( ex: caniculă) Operatorul are obligația să efectueze serviciul zilnic conform Regulamentului, (colectareadeseurilor biodegradabile și reziduale), potrivit prevederilor legale în vigoare pe perioada existenței respectivului fenomen, fără a solicita alte costuri.

  • 3.2.5 Numărul de recipienți care trebuie puși la dispoziție Operatorului, pentru colectarea deșeurilor menajere colectate separat va fi stabilit de catreAutoritatea contractant dupaincheierea contractului si vor fi predați Operatorului printr-un proces verbal de predare primire care va fi anexa la contract.

  • 3.2.6 Deșeurile menajere, după colectare, se transportă separat la facilitățile de tratare indicate.

  • 3.2.7 Operatorul este obligat să colecteze deșeurile din toți recipienții care sunt plini sau parțial plini (pubele si containere) de pe traseu. După golire, recipienții trebuie să ajungă la locul de unde Operatorul i-a ridicat sau la locul lor obișnuit. Operatorul se va asigura că containerele sunt protejate, blocându-le din nou roțile, după caz, în urma colectării. Capacul trebuie mereu închis după golire.

  • 3.2.8 Operatorul este de asemenea obligat să curețe platformele punctelor de colectare la fiecare colectare și de a curăța pe cheltuială proprie, suprafețele de teren afectate în urma eventualelor scurgeri de levigat imediat ce se constată.

  • 3.2.9 În cazul împrăștierii deșeurilor din containere sau vehicule în timpul colectării sau transportului până la locul de tratare/eliminare, Operatorul are obligația de a le îndepărta imediat.

  • 3.2.10 Operatorul nu este obligat să colecteze deșeurile voluminoase care rămân lângă recipienții pentru deșeuri dacă acestea sunt prea mari pentru vehiculul care colectează și/ sau dacă nu se încadrează în categoria deșeurilor menajere. Dacă apar astfel de situații la punctul de colectare, Operatorul este obligat să notifice problema generatorului de deșeuri și să stabilească o modalitate de colectare a acestora. De asemenea, Operatorul trebuie să raporteze astfel de incidente Autorității Contractuale.

  • 3.2.11 Operatorul nu va avea obligația de a goli recipientele pentru deșeuri dacă acestea, care aparțin clienților individuali, nu sunt amplasate în afara proprietății acestora, pe domeniu public, la ora si data stabilită.

  • 3.2.12 În cazul în care recipienții sunt umpluți până la refuz în mod repetat, îngreunând astfel manipularea, Operatorul va trebui să ia următoarele masuri:

 • - Pentru recipienții în proprietate publică: Operatorul va furniza recipienți suplimentari și/sau va creștefrecvența colectării pentru a rezolva problema;

 • - Pentru recipienții în proprietate privată: Operatorul îl va informa pe utilizator despre problemă printr-o înștiințare, urmând ca Operatorul să îi furnizeze un recipient suplimentar sau unul cu o capacitate mai mare.

 • 3.2.13 Colectarea se va face astfel încât să se asigure corelarea cu Operatorii care asigură operarea facilității de transfer/sortare de la Cristești, care are un program de lucru de luni până vineri, între orele 06:00 - 22:00 , respectiv între orele 08:00-16:00 pentru Stația de Compostare, programul de funcționare a putând fi modificat în conformitate cu programul Operatorilor de colectare.

 • 3.2.14 Colectarea se va face de luni până duminica, cu mențiunea,ca în zilele de duminică să se asigure un nivel al colectării de 50% (se vor avea în vedere în special cazul punctelor de colectare plurifamiliale). Nivel al colectării de 50% se va asigura si în perioada sarbătorilor legale ( în special în luna decembrie).

 • 3.3 Colectarea separată și transportul deșeurilor similare

  • 3.3.1 Prin deșeuri similare se înțelege deșeurile similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere, generate din comerț, industrie și instituții (ex. deșeuri generate în urma activităților de birou, deșeurile generate în unități de învățământ etc.).

  • 3.3.2 Operatorul are obligația de a desfășuraactivitățile de colectare și transport a deșeurilor similare, în condițiile legii, de pe raza municipiului Târgu Mureș.

  • 3.3.3 Lista Operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de operare este prezentată în Anexa nr. 8.

  • 3.3.4 Recipienții necesari pentru colectarea deșeurilor similare în amestec (reziduale și biodegradabile) vor fi puși la dispoziția Operatorului de către utilizatorii non-casnici.

  • 3.3.5 Recipienții/sacii pentru colectarea selectivă a deșeurilor similare reciclabile vor fi asigurați de către fiecare utilizatorii non-casnici în parte.

  • 3.3.6 Deșeurile similare, după colectare, se transportă la facilitățile de tratare.

  • 3.3.7 Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri similare, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența minimă de colectare cerută.

 • 3.4 Colectarea și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

  • 3.4.1 Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport, stocare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii.

  • 3.4.2 Prin deșeuri periculoase menajere,cu excepția celor cu regim special, se înțelege deșeurile cu caracter periculos generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii (ex. ambalaje de la produși de igienizare, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate în amenajări interioare etc.).

  • 3.4.3 Campaniile de colectare a deșeuri periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special, vor fi organizate de către Autoritatea Contractantă. Aceste campanii se pot organiza în aceeași perioadă cu campaniile de colectare a deșeurilor voluminoase și/sau DEEE - uri. Operatorul este responsabil cu asigurarea vehiculului special de colectare a deșeurilor menajere periculoase.

  • 3.4.4 Amplasamentele de pentru colectarea deșeuri periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special,vor fi indicate de către Autoritatea Contractantă.

  • 3.4.5 Cantitățile de deșeuri periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special, estimate a fi generate și colectate sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini.

  • 3.4.6 Operatorul se va asigura că deșeuri periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special, colectate și stocate sunt eliminate în instalații autorizate.

 • 3.5 Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice șiagenți economici

  • 3.5.1 Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

  • 3.5.2 Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici. Operatorul are obligatia de a asigura platforme pentru depozitare temporara a deșeurilor voluminoase, și de a le transporta la statia de sortare pe componente distincte conform legislatiei in vigoare. Operatorul va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative.

  • 3.5.3 Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, utilizatorii non-casnici de drept public și privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

 • 3.5.4 Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza și în sistemul “la cerere”, în urma apelurilor telefonice de la populație, instituții publice și Operatori economici, în termen de 24 de ore de la cerere. Cantitățile estimate a fi generate și colectate sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini. Aceste cantitati de deseuri colectate la cerere vor fi facturate catre solicitantul cererii, la tariful ofertat.

 • 3.5.5 De asemenea, Operatorul va derula campanii de colectare a deșeurilor voluminoase cu o frecvență minim trimestrială, corelate cu campaniile de curățenie desfășurate, în special primăvara și toamna.

 • 3.5.6 Generatorii de deseuri vor fi anuntati din timp prin mijloace eficiente cu privire la detaliile campaniilor - zile si ore de derulare, trasee si puncte de staționare, categoriile de deseuri ce vor fi colectate.

 • 3.5.7 Operatorul trebuie să asigure personalului uneltele și echipamentele necesare pentru lucrul cu obiecte grele, atunci când este cazul.

 • 3.5.8 Dupa primul an, in functie de cantitatea de deseuri voluminoase colectate, frecventa de colectare poate fi crescuta sau scazuta. Modificarea frecventei de colectare a deseurilor voluminoase trimestriale se face numai cu acordul Autorității Contractuale.

 • 3.5.9 Cantitățile de deșeuri voluminoase estimate a fi generate și colectate sunt prezentate în Anexa nr. 1, punctul 1.3.

 • 3.5.10 Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri voluminoase, având în vedere frecvența minimă de colectare cerută.

 • 3.5.11 Operatorul se va asigura că deșeurile voluminoase colectate și stocate temporar pe amplasamentul autorizat al Operatorului, sunt valorificate, respectiv eliminate în instalații autorizate.

 • 3.5.12 Campaniile de colectare a deșeuri voluminoase vor fi organizate de către Autoritatea Contractantă. Aceste campanii se pot organiza în aceeași perioadă cu campaniile de colectare a deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și/sau DEEE - uri. Operatorul este responsabil cu asigurarea vehiculului special de colectare a deșeurilor voluminoase.

 • 3.6 Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

  • 3.6.1 Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

  • 3.6.2 Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate. . Operatorul va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative

  • 3.6.3 Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

  • 3.6.4 Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează la cerere, în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului. Operatorul va factura solicitantului prestatia serviciului si va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative

  • 3.6.5 În cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

  • 3.6.6 Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcțiiși demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată. . Operatorul va raporta cantitațiile eliminate Autoritatii contractante cu documente justificative

  • 3.6.7 Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuriși vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

  • 3.6.8 Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

  • 3.6.9 Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

 • 3.7 Colectări ocazionale și servicii suplimentare

  • 3.7.1 În plus față de activitățile de colectare la intervale regulate, prezentate anterior, vor exista activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale etc. Acestea poate include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare. Operatorul va fi obligat să colecteze deșeurile generate în astfel de situații și locații la cerere și în urma solicitării din partea Autorității Contractuale. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

  • 3.7.2 Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusă în contract, realizându-se suplimentar, folosindu-se prețurile unitare din fundamentarea tarifului si va fi achitată de catre organizatorul sau solicitantul serviciilor suplimentare.

  • 3.7.3 De asemenea, Operatorul are obligatia de a colecta toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deseurilor municipale si de a le preda persoanelor juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate in conditiile legii.

  • 3.7.4 Activitățile de Curățenia generală de Primăvară și Toamnă sunt considerate activități distincte, care se supun Regulamentului de salubrizare și prezentului Caiet de sarcini și vor fi achitate separat din Taxa de curățenie primăvară/toamnă, aprobate prin HCL nr. 230/2020.

 • 3.8 Evacuare deșeuri clandestine

  • 3.8.1 Activitatea de colectare a deșeurilor clandestine va fi efectuată pe bază de comandă a solicitarea Autorității Contractante, în locurile unde au fost identificate deșeuri clandestine, din zona autorizată.

  • 3.8.2 Activitatea constă în evacuarea rampelor clandestine formate din deșeuri menajere asimilabile, pământ, moloz, crengi, prin colectarea, încărcarea manuală/mecanizată, transportul si depozitarea acestora la depozitul autorizat, aceasta activitate va fi decontata conform tarifelor ofertate.

  • 3.8.3 Pentru diminuarea și eradicarea depozitelor de deșeuri clandestine se impune obligativitatea colaborarării cu Direcția Poliția Locală, pentru monitorizarea acestor locații și sancționarea persoanelor care depun deșeuri clandestine pe raza municipiului.

  • 3.8.4 Se vor întocmi Procese Verbale de constatare de către persoana responsabilă din partea Autoritații Contractante, în prezența persoanei delegate din partea Operatorului, după care se va transmite comandă către Operator pentru eliminarea deșeurilor clandestine.

  • 3.8.5 Se vor lua măsuri de sancționare a persoanelor identificate, prin aplicarea tarifelor de eliminare a deșeurilor si a sanctiunilor aferente. În cazul în care nu se identifică persoana responsabilă cu depunerea deșeurilor clandestine, se vor lua măsuri către Asociația de Proprietari, care are în administrare blocurile din zona identificată prin Poliția Locală care va sanctiona Asociația de Proprietari (prima data se va intocmi procesul verbal si se va da termen de 24 de ore ca Asociatia de proprietari sa faca comanda de ridicare a acestor deseuri catre operatorul de salubrizare, in cazul in care acesta nu se conformeaza se v-a aplica sanctionarea contraventionala si se vor facura serviciile de salubrizare catre acasta prin operatorul de salubrizare).

  • 3.8.6 Nu se vor considera deseuri clandestine cele depozitate in zonele de locuinte plurifamiliare sau gospodarii, aceste deseuri se vor ridica prin grija operatorului in zilele de colectare programate pentru punctele de colectare aferente zonei, fiind considerate deseuri produse de persoane casnice.

  • 3.8.7 Evidenta cantitatilor de deseuri clandestine rezultate de pe amplasamente apartinand domeniului public si privat al Municipiului sau in zonale de protectie al cursurilor de ape, se va tine distinct, iar in cazul neidentificarii persoanelor care au realizat aceste depozite clandestine, cheltuielile de evacuare a acestora va fi suportat de catre Municipiul Targu Mures independent de prezentul contract, in baza unor comenzi de lucrari/servicii in limita sumelor alocate din bugetul local. Aceste cheltuieli vor fi facturate de catre Operator conform tarifelor ofertate catre Municipiul TarguMures in baza comenzilor

CAPITOLUL 4

 • 4.1 Modul de prezentare a ofertei tehnice

  • 4.1.1 Oferta tehnică, care trebuie întocmită avându-se în vedere cantitățile de deșeuri menționate în documentația tehnică si în Anexa nr.9 la Caietul de sarcini - Oferta tehnica si financiară, în caz contrar oferta urmează a fi declarată ca neconformă.

Aceasta trebuie să prezinte următoarele aspecte: managementul și organizarea activității, care va cuprinde cel puțin : organigrama cuprinzînd posturile de lucru necesare derulării activității, atribuțiile specifice fiecărui post, mobilizarea si operationalizarea activitatii.

 • 4.1.2 Operatorul economic trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul caiet de sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile ofertate îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de ofertant și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. La întocmirea propunerii tehnice se va ține cont de toate activitatile aferente serviciului de colectare și transport deșeuri.

 • 4.1.3 Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va cuprinde cel puțin elementele mentionate in cadrul fișei de date a achiziției, precum și prezentarea în detaliu cu privire la serviciile ofertate, metodologiile și tehnologiile de execuție tehnologiile folosite, echipamentele și software utilizate (în cazul sistemului informatic), precum si soluțiile tehnice propuse prin raportare la cerințele stabilite în prezentul caiet de sarcini.

 • 4.1.4 Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentului caietul de sarcini poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aplicabile. Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini, ori care nu demonstrează înțelegerea contextului și obiectivelor/ rezultatelor așteptate în urma execuției contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare poate conduce la respingerea ofertei. De asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea Operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea exactă a modalității de îndeplinire, nu va fi acceptat. În acest sens se solicită din partea ofertantilor și intră în răspundurea acestora prezentarea mijloacelor probante în sprijinul oricăror afirmații care se pot încadra în categoria exemplului anterior menționat.

 • 4.1.5 Nerespectarea cerințelor caietului de sarcini și/sau absența din cadrul conținutului propunerii tehnice a specificațiilor minime stabilite pentru fiecare dintre serviciile solicitate poate atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

 • 4.1.6 Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a activitatilor aferente etapei de mobilizare in mod distinct fiecare activitate in parte.

 • 4.1.7 Oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operationale si a instructiunilor de lucru care vor fi utilizate in derularea activitatii prin implementarea sistemelor de management de mediu, calitate si sanatate ocupationala.

 • 4.1.8 Oferta trebuie sa prezinte in mod clar durata de timp (exprimata in zile calendaristice) scursa intre Data semnarii Contractului si Data inceperii activitatii pentru toate activitatile care fac obiectul contractului.

 • 4.1.9 În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat si coerent, care sa prezinte cel putin:

 • a) alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deseuri (vehicule cu prezentarea documentelor care atestă standardul EURO și capacitatea de transport a fiecărui vehicul, echipamente, unelte, personal);

 • b) organizarea calendaristica a activitatii pe parcursul unei luni -conform informațiilor minime solicitate

 • c) mod de prezentare a necesarului de utilaje și a graficelor de colectare și transport;

 • d) modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux special de deseuri care fac obiectul contractului de delegare (deseuri periculoase menajere, deseuri voluminoase)

 • e) prezentarea rutelor pentru fiecare autogunoieră conform Art. 3.1.7. Aceste rute pot fi modificate în cursul derulării contractului, pentru optimizarea eficienței activității, cu acordul AutoritățiiContractante.

 • 4.1.10 De asemenea, Planul de organizare a activitatii trebuie sa cuprinda o descriere a procedurii aplicate si a modului de lucru utilizat la determinarea trimestrială a compozitiei deseurilor menajere si a deseurilor similare. Ofertantul trebuie sa precizeze mijloacele si instalatiile puse la dispozitia acestei activitati.

 • 4.1.11 Planul de organizare a activitatii trebuie sa cuprinda si prezentarea modului de derulare a campaniilor de constientizare si educare a utilizatorilor in ceea ce priveste colectarea separata a deseurilor reciclabile, modul de colectare a fluxurilor speciale de deseuri si monitorizarea compostării individuale a deseurilor biodegradabile menajere.

 • 4.1.12 La momentul întocmirii ofertei se va tine cont de situația privind străzile înguste și a celor unde este permis folosirea unor autogunoiere cu tonaj redus.

 • 4.1.13 Autoritatea Contractantă recomandă ca anterior elaborării ofertelor să se efectueze vizitarea punctelor de colectare. Pentru aceasta la solicitarea ofertanților Page 44 of 60

Autoritatea Contractantă va delega un reprezentant, care va însoți ofertanții la vizitarea punctelor de colectare.

 • 4.1.14 Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că acesta va respecta cerințele stipulate în Caietul de sarcini, Contract și anexele sale.

 • 4.1.15 Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că acesta va respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări. În cazul unei asocieri, această declarație va fi asumată de toții membri asocierii.

 • 4.1.16 Formularul de contract se va depune însoțit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru Autoritatea Contractantă.

 • 4.2 Modul de prezentare a ofertei financiare

  • 4.2.1 Elaborarea ofertei financiare se va face conform prevederilor cuprinse in cadrul prezentului caiet de sarcini.

  • 4.2.2 Propunerea financiară se va întocmi conform Anexei nr. 9 - Oferta financiară,

  • 4.2.3 Costurile pentru derularea campaniilor de colectare a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special, și voluminoase nu vor fi introduse fișele de fundamentare a tarifelor pentru colectarea reciclabilelor, acestea sunt suportate de Operator, deoarece nu se va efectua o plată pentru derularea propriu-zisă a respectivelor campanii.

  • 4.2.4 La elaborarea ofertei financiare se vor avea în vedere cantitățilede deșeuri menționate in TABELUL DE MAI JOS:

   populație Tg Mures

   134.290,00

   persoane

   calcul tone/an populație

   36.258,30

   tone/an

   procent de reciclabilitate 31% tone

   11.240,07

   tone/an

   rata de indeplinire a reciclabilitatii 60% tone

   6.744,04

   tone/an

   contitatea de biodegradabil 53% tone

   19.216,90

   tone/an

   reciclabil la valorificare estimat tone

   5.058,03

   tone/an

   cantitatea de deșeuri generata de o persoana pe an in tone (estimată la 0,72 kg/zi/persoană, respectiv 0,72 kg x 365 zile = 262,8 kg/an)

   0,27

   tone/an

   tone

   Biodegradabil

   53%

   30.031,92

   Hartie/cartorn

   11%

   6.233,04

   31% reciclabile

   Plastic

   8%

   4.533,12

   Metal sticla

   9%

   5.099,76

   Lemn

   3%

   1.699,92

   Reziduri si altele

   16%

   9.066,24

   56.664,00

   total deșeuri depuse la depozit pe anul 2020 in tone

   56.664,00

  • 4.2.5 Pentru fiecare activtitate și fiecare tip de tarif indicat ca factor de evaluare se va întocmi câte o fișă de fundamentare (ANEXA nr. 13, Formular 9 - Fișa de fundamentare a tarifului.

  • 4.2.7 Pentru fiecare element de cost din fișa de fundamentare se va prezenta modalitatea detaliată de determinare/cuantificare a acestuia , conform ANEXEI nr. 13, Formular 9 -Fișa de fundamentare a tarifului.

  • 4.2.8 .Ofertantul este responsabil pentru corelarea ofertei tehnice și a cele financiare

  • 4.2.9 .Ofertantul va avea in vedere taxele și/sau tarifele maximale aprobate care includ si taxa de economie circulara aprobata prin hotărâri ale Consiliului Local (HCL nr. 172 din 15.09.2020 - Articolul 1).

   4.2.10 Modalitate a       de

   ofertare: Preturile vor       fi

   ofertate pe unitatea de măsură. Nr. Crt.

   Denumire activitate

   Unitate      de

   măsură

   Tarif ofertat fără TVA (lei) (cifre și litere)

   TVA (lei) (cifre și litere)

   Tarif   ofertat

   inclusiv TVA (lei) (cifre și litere)

   Valoare totală contract

   în acest rând se va trece valoarea totală a contractului calculata pe 180 zile raportata la numărul populației x tarif/persoana/l una

   1

   Tarif deșeuri selective: Hârtie/Carton

   lei/ton ă

   lei/m3

   lei/tonă

   lei/m3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   2

   Tarif deșeuri selective: Plastic/Metal

   lei/ton ă

   lei/m3

   lei/tonă

   lei/m3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   3

   Tarif deșeuri selective: Sticlă

   lei/ton ă

   lei/m3

   lei/tonă

   lei/m3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   4

   Tarif deșeuri voluminoase

   lei/ton ă

   lei/m3

   lei/tonă

   lei/m3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   5

   Tarif deșeuri biodegradabil e

   lei/ton ă

   lei/m3

   lei/tonă

   lei/m3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   6

   Tarif deșeuri construcții

   lei/ton ă

   lei/m3

   lei/tonă

   lei/m3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   7

   Tarif deșeuri clandestine

   lei/ton ă

   lei/m3

   lei/tonă

   lei/m3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   8

   Tarifdeseuri menajere sau asimilate persoane casnice

   Lei/persoana

   Lei/persoana

   Lei/persoana

   Lei/persoana

   9

   Tarif deseuri menajere sau asimilate persoane noncasnice (juridice, institutii, etc)

   lei/ton ă

   lei/m3

   lei/ton ă

   lei/m3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

   lei/ton ă

   lei/m

   3

NOTĂ : Tarifele pentru colectare - transport deșeuri menajere pentru non-casnici si casnici (pers. juridice, instit. publice, etc) sunt evidențiate prin HCL nr. 172/15.09.2020, Art.1.(tarife care includ taxa pe economie circulară) acestea fiind valoarea maxima ce poate fi ofertata.

-Tarifele vor cuprinde toate cheltuielile necesare pentru neutralizarea tipului de deșeu.

Celelalte Tarife (fara tarif deseuri menajere sau asimilate persoane casnice si respectiv noncasnice) ofertate nu pot depăși valoarea maximă de 437,67 lei/tonă fără TVA.

 • 4.3 Tarifele aplicate

  • 4.3.1 Tarifele cotate de Operator în cadrul ofertei trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • - asigurarea prestării serviciului de colectare - transport, la nivelurile de calitate prin prezentul caiet de sarcini și regulamentul de organizare șifuncționare a serviciului, în scopul atingerii indicatorilor de performanțăstabiliți;

 • - realizarea unui raport calitate-cost cât mai eficient pentru AutoritateaContractantăși, respectiv, pentru utilizatorii serviciului, pe toată durata contratului;

 • - asigurarea funcționării eficiente a serviciului de colectare -transport, precum și a integrității bunurilor conexe acestuia aparținând domeniului public și privat al AutoritățiiContractante care sunt sau pot fi afectate de modul de prestare al serviciului, precum și asigurarea protecției mediului.

 • 4.3.2 Tarifele ofertate pentru realizarea serviciului se vor calcula și fundamenta în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al A.N.R.S.C., scop în care ofertantul va prezenta în cadrul ofertei justificările aferente.

 • 4.3.3 Tarifele practicate de Operator vor fi cele ofertate și aprobate

 • 4.3.4 Tarifele ofertate pentru activitatea de colectare si transport deseuri vor fi exprimate atat in lei/persoana cat si in lei/tona si lei/mc.

 • 4.3.5 Avand in vedere dispozitiile Legii 211/2011 modificata prin OUG 74/2018, ofertantiii vor prezenta si tarife distincte pentru colectarea si transportul deseurilor reciclabile si din ambalaje colectate in mod separat (tarife ce vor fi exprimate numai in lei/tona si lei/mc).

 • 4.3.6 Tarifele privind activitățile de sortare, compostareși transfer deșeuri la Stația SCT Cristești și tariful de tratare deșeuri la Stația Mecano - Biologică (TMB) Sânpaul, sunt evidențiate în ANEXA nr. 9.

 • 4.3.7 Tarifele de salubrizare vor fi încasate de catre Operator pentru persoanele noncasnicein baza contractelor incheiate cu acestia, iar pentru persoanele casnice taxa de salubrizare va fi încasată de către Municpiul Târgu Mureș in cuantumul stabilit prin hotărâri ale Consiliului Local Tg Mures.

 • 4.3.8 Pentru perioada contractului nu se vor aplica ajustări/indexări ale tarifelor aprobate

 • 4.4 Facturarea și decontarea serviciilor

  • 4.4.1 Facturarea către utilizatorii non-casnici se va face direct către beneficiarii servicului pe baza tarifelor ofertate, în baza contractelor de servicii incheiate. Pentru persoanele casnice facturarea serviciilor se face către Municipiul Târgu Mureș.

  • 4.4.2 Confirmarea prestațiilor aferente serviciului se va realiza de către reprezentanții Autorității Contractante pe baza următoarelor date/documente/ informații:

 • - fișele zilnice, care vor fi întocmite de către Autoritatea Contractantă, rezultate în urma controalelor efectuate împreună cu un reprezentant al Operatorului, în conformitate cu prevederile din prezentul caiet de sarcini, care vor conține informații referitoare la durata de acțiune a forței mecanizate și a forței de lucru umane, de servicii executată, pe tipurile de operațiuni/activități, arterele pe care sa acționat și schimburile în care au fost desfășurate respectivele operațiuni;

 • - volumul, cantitatea de deșeuri se va confirma după primirea documentelor justificative de la stațiile/depozitul de deșeuri autorizate

 • - rapoartele zilnice GPS ale utilajelor folosite pentru realizarea operațiilor, precum și cu datele disponibile în cadrul sistemului informatic vor fi puse la dispoziția autorității contractante în vederea confirmării lucrărilor

 • - fișele zilnice de confirmare întocmite de către Operatorși supuse avizării AutoritățiiContractante, care vor centraliza informațiile mai sus menționate.

 • 4.4.3 Procedeul de monitorizare pentru colectarea si transportul deșeurilor

Pentru o transparenta si eficienta monitorizare, verificare si receptie a acestei activitatii, Operatorul va lua urmatoarele măsuri:

 • a. Va echipa toate utilajele cu sistem GPS si va transmite codurile de acces serviciului specializat din cadrul Municipiului TarguMures.

 • b. Va delega un reprezentant cu putere de decizie din partea operatorului raspunzator pe acest segment de activitate, care va raspunde la solicitarile serviciului specializat din cadrul Municipiului TarguMures.

 • c. Va întocmi si va prezenta lista cu autogunoiere și autospeciale, cu nr. de înmatriculare si capacitatea de transport, destinate exclusiv pentru Municipiul TarguMures.

 • d. In fiecare zi de luni va prezenta serviciului specializat din cadrul Municipiului TarguMures, bonurile de cantar ce dovedesc depunerile de deseuri la Statia de sortare, transfer si compostare de la Cristesti, pentru saptamana anterioara, cat si un tabel centralizator. Aceste date se vor introduce pe un tabel final la sfarsitul lunii pentru intocmireasituatiei de plata.

 • e. Tabelul centralizator va contine urmatoarele rubrici: punct de ridicare, nr. inmatriculare autogunoiere și autospeciala, nr. de curse, bon de cantar/cursa.

 • f. Operatorul va prezenta si situatia din Registrul de intrari de la operatorul facilitatilor de la Cristesti.

 • g. In cazul unor schimbari de ordin tehnic sau de suplimentare a parcului auto operatorul va notifica de indata serviciul specializat din cadrul Municipiului Targu Mures

 • h. In cazul in care, din diverse motive, Operatorul va inlocui sau va suplimenta un utilaj, va comunica serviciului specializat din cadrul Municipiului Targu Mures informatiile de la punctul 3, inainte de a intra in functiune noul utilaj.

 • 4.4.4 Documentele mai sus menționate se întocmesc cel puțin în două exemplare, unul pentru Autoritatea Contractantă și celălalt pentru Operator.

 • 4.4.5 Totodată, Operatorul va prezenta Autorității Contractante, lunar, un raport de activitate conținând volumele de lucrări efectuate (centralizarea fișelor zilnice). Aceste rapoarte se aprobă de către AutoritateaContractantă, Operatorul putând proceda la facturarea serviciilor aferente în baza acestora.

 • 4.4.6 În cazul în care Autoritatea Contractantă are observații cu privire la conținutul documentelor mai sus menționate, Operatorul are obligația de a prelua în mod corespunzător respectivele observații/de a rectifica conținutul acestora, urmând să procedeze la emiterea facturii, numai după aprobarea în mod corespunzător a rapoartelor de către reprezentanții acesteia.

 • 4.4.7 Transmiterea si inregistrarea facturilor la Autoritatea Contractantă se face in primele 5 zile din luna urmatoare pentru luna precedentă iar plata facturilor către operator se va efectua în termenul de 30 zile de la data înregistrării în contabilitate la UAT Târgu Mures, in cazul in care situatia de lucrari pe luna precedenta este confirmată, fără a se depăși termenul de scadență.

 • 4.4.8 Operatorul, dupa caz, va suporta cheltuielile aferente serviciului, prestate până la data înregistrării facturiiîn contabilitate la UAT Târgu Mureș, ulterior urmând a fi decontate de către Municipiul Târgu Mureș.

 • 4.5 Bunurile utilizate în derularea contractului

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Operator în derularea Contractului sunt următoarele:

Bunurile de Retur

 • 4.5.1 Bunurile de retur sunt bunurile Autoritatea Contractantăui puse la dispoziția Operatorului, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Autoritatea Contractantăui pe întreaga Durată a Contractului. Operatorul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului (eurocontainere de 1,1mc, pubele de 120litri, 240litri, containere subterane, platforme de depozitare, boxe de deșeuri etc).

 • 4.5.2 Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct în patrimoniul Operatorului.

 • 4.5.3 Inventarul Bunurilor de Retur existente la data semnării Contractului va fi prevăzut în anexe la Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la punctul 4.5.1 de mai sus, se încheie procese verbale de predare-primire între Operator și Autoritate Contractantă, care va fi anexa la Contract după semnarea acestuia .

În situația în care pe parcursul executării Contractului, Autoritatea Contractantă investește în Bunuri de Retur noi de natura celor prevăzute la punctul 4.5.1 de mai sus, anexele vor fi actualizate corespunzător.

 • 4.5.4 Toate Bunurile de Retur revin de drept AutoritateaContractantăui, la încetarea Contractului din orice cauză inainte sau la termen, libere de orice sarcini și gratuit.

 • 4.5.5 Operatorul are obligația de a efectua lucrări de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului. Operatorul se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreținute și asigurate în conformitate cu instrucțiunile de fabricație și că sunt folosite conform normelor de siguranță.

 • 4.5.6 Investițiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt realizate din fonduri proprii ale Operatorului, rămân în proprietatea sa pe toată Durata Contractului și revin de drept, la Data Încetării Contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Autoritatea Contractantăui, fiind integrate domeniului public.

 • 4.5.7 Operatorul nu va folosi nicio parte a unui bun în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Autorității Contractante care este proprietarul respectivului bun.

 • 4.5.8 Operatorului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui element aferent Bunurilor Operatorului.

 • 4.5.9 Operatorul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

 • 4.5.10 Operatorul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor AutoritateaContractantăui, cu diligența unui bun proprietar.

 • 4.5.11 Operatorul va permite accesul reprezentanților Autoritatea Contractantăui în spațiile/clădirile utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-și putea exercita drepturile de monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului.

Bunuri de Preluare

 • 4.5.12 Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) va fi prevăzută în anexe la Contract dupa semnarea acestuia.

 • 4.5.13 Operatorul va completa pe cheltuiala proprie necesarul de recipienti pentru colectarea deseurilor selective , care va fi stabilita dupa semnarea contractului printr-un Proces Verbal care va fi parte componenta a contractului.

 • 4.5.14 La încetarea Contractului din orice cauză, AutoritateaContractantă are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

 • 4.5.15 În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la data incetării, Autoritatea Contractantă va notifica Operatorul care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

 • 4.5.16 Operatorul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Beneficiar după primirea plății, egală cu valoarea contabilă actualizată a acestora.

Bunuri Proprii

 • 4.5.17 Bunuri Proprii care aparțin Operatorului, nu vor fi transferate Autoritatrii Contractante la încetarea Contractulu. Operatorul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii (utilaje,echipamente, etc.).

 • 4.6 Sancțiuni și penalități

  • 4.6.1 Operatorul declară și garantează că acceptă și încheie Contractul pe propriul său risc tehnic, economic și financiar și că este răspunzător atât în fața Autorității Contractante cât și, în unele situații, față de Autoritățile Competente pentru obligațiile asumate, prestarea Serviciului și exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor Contractului.

  • 4.6.2 Nici Autoritatea Contractantă, nici Autoritățile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel față de terți pentru modul de îndeplinire de către Operator a obligațiilor asumate în baza Contractului și pentru prestarea de către acesta a Serviciului.

  • 4.6.3 Operatorul confirmă în special că a luat în considerație, în conformitate cu și bazându-se pe termenii și condițiile Contractului, înaintea încheierii Contractului, obligațiile, riscurile și/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur în general, în legătură cu obligațiile asumate prin Contract.

  • 4.6.4 Beneficiarul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Operatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, Operatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

  • 4.6.5 Aplicarea majorarilor si penalitatilor se poate face cumulativ cu sanctiunilecontraventionaleprevazute de hotarari ale consiliului local,, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 101/2006 și Legea nr. 211/2011.

  • 4.6.6 In cazul neindeplinirii grave de catre Operator a obligatiilor contractuale sau a rezilierii contractului din culpa Operatorului, Operatorul recunoaste dreptul Autoritatii Contractante de a gasi solutii temporare pentru asigurarea serviciului de salubrizare.

  • 4.6.7 Pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, Operatorul va fi sanctionat după cum urmează:

 • - 1% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 90-99%

 • - 5% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 75-89%

 • - 10% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 66-74%

 • - 50% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent sub 66% din sumele achitate de Beneficiar Operatorului în cursului anului in care s-a constatat neîndeplinirea indicatorilor de performanta.

 • 4.6.8 Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Beneficiar. Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin Procese-Verbale, cu ocazia inspecțiilorși monitorizării executării Contractului efectuate de Beneficiar;

 • 4.6.9 Nerespectarea de către Operator a obligațiilor sale de realizare a Investițiilor la care s-a angajat prin Contract, inclusiv întârzierile înregistrate față de termenele de realizare a investițiilor, prevăzute, va atrage, pe lângă dreptul Autorității Contractante de a rezilia Contractul șiobligația Operatorului de a plăti Autorității Contractante penalități după cum urmează:

 • - a) penalități de 10% din valoarea investiției nerealizate pentru întârzieri la finalizarea acesteia mai mici de 5 zile față de termenul prevăzut. Termenul prevăzut este până la finalizarea perioadei de mobilizare.

 • - b) penalități de 25 % din valoarea investiției nerealizate pentru fiecare lună

calendaristică de întârziere, calculați de la data la care investiția era prevăzută a fi finalizată, adică de la finalizarea perioadei de mobilizare.

 • 4.6.10 Operatorul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații:

 • a) abaterea cu nerespectarea frecvenței de colectare a deșeurilor sau a programelor stabilite în Contract și în Regulamentul Serviciului (5.000 lei/abatere);

 • b) neamplasarea, după golire, a echipamentelor de colectare la locul de încărcare (5.000 lei/zi/loc de colectare);

 • c) abaterea cu nerespectarea rutei si programului de colectarea deșeurilor stabilit (5.000 lei/abatere);

 • d) utilizarea unui vehicul de colectare care nu corespunde cerințelor tehnice stabilite prin Contract sau de Indicatorii de Performanță (2.500 lei/vehicul);

 • e) netransmiterea informațiilor solicitate către Beneficiar sau alte Autorități Competente sau dacă informația solicitată nu este transmisă în termenul stabilit, în conformitate cu Contractul (500 lei/zi întârziere);

 • f) acceptarea de ridicare a unui tip de Deșeu care nu face parte din categoria de Deseuri care pot fi acceptate la stația de depozitare a deșeurilor, sau care nu îndeplineștecondițiile stabilite în Autorizația de mediu (5.000 lei/abatere);

 • g) acceptarea de deșeuri care provin din afara zonei de colectare, cu nerespectarea fluxului Deșeurilor prevăzut în Contract (10.000 lei/abatere).

 • 4.6.11 Neefectuarea succesiva pe o perioada de trei luni de zile a mai mult de 20% colectarea programată, atrage desfiintarea de drept a contractului, fără a mai fi necesara punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile.

 • 4.6.12 Operatorul este obligat la plata contravalorii sancțiunilor prevăzute in Regulament, în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale.

 • 4.6.13 Cuantumul acestor sancțiuni poate fi modificat în funcție de schimbările legislative care pot surveni și/sau de decizii în acest sens luate de autoritatea publică locală.

 • 4.6.14 Sancțiunile pentru Operatorul serviciului de salubrizare, prevăzute în Regulamentul, sunt enumerate în tabelul de mai jos:

  Nr.crt.

  Descrierea faptei care intră sub incidențasancțiunii

  Contravenții

  Cuantumul amenzii (lei)

  1

  Refuzul   operatorilor   de   a   pune   la

  dispozițieautorității     de     reglementare

  competente datele șiinformațiile solicitate sau furnizarea incorectă și incompletă de date șiinformații necesare desfășurării activității acesteia;

  L.51/2006

  Art. 47al.

  (3) lit. b

  10.000 -

  50.000

  2

  Furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii și a prezentului Regulament;

  L.51/2006 Art. 47al.

  (3) lit. c

  10.000 -

  50.000

  3

  Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control;

  L. 51 /2006 Art. 47 al. (4) lit. b

  30.000 -

  50.000

  4

  Practicarea unor prețuri și tarife mai mari decât   cele   aprobate    de    autoritățile

  administrației   publice   locale,   în   baza

  metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (4) lit. e

  30.000 -

  50.000

  5

  Prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de Legea nr. 101 /2006     fără     aprobarea     autorităților

  administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare    a

  gestiunii;

  L. 101 /2006 Art. 30 (1) lit. a

  30.000 -

  50.000

  6

  lncălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice și comerciale, inclusiv a   regulamentelor-cadru   ale   serviciilor,

  stabilite de autoritățile  de  reglementare

  competente,

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (3) lit. a

  10.000 -

  50.000

  7

  Refuzul  operatorilor de a se  supune

  Controlului și de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse   de   autoritatea   dereglementare

  competentă,   precum   și   obstrucționarea

  acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (4) lit. a

  30.000 -

  50.000

  8

  Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătățiipopulației, a mediului de viață al populației și a mediului.

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (4) lit. h

  30.000

  50.000

  9

  Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după achitarea la zi a debitelor restante.

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (2) lit. c

  5.000

  10.000

  10

  Încălcarea de către operatora obligației privindasigurarea   colectării   separate   a

  deșeurilor, potrivit contractului de salubrizare.

  L. 211/2011 Art. 14 al.

  (2)

  20.000

  40.000

 • 4.7 Criterii de atribuire

  • 4.7.1 Criterii de atribuire - raportul calitate-preț, conform Anexei nr. 10.

 • 4.8 Riscurile și măsurile de gestionare a acestora

  • 4.8.1 Categoriile de risc care cad în sfera de control a Autorității contractaante  și

măsurile de gestionare a acestora se regăsesc în tabelul de mai jos:

RISCURILE ȘI MĂSURILE DE GESTIONARE A ACESTORA

Categoria de risc

Descriere

Alocare (autoritate contractantă/ operator economic)

Impact

Consecințe

Recomandări și strategii de reducere sau eliminare a riscurilor identificate

1. Riscuri referitoare la locație/ amplasament

1. Infrastructura disponibilă pentru prestatea serviciului de colectare și transport deșeuri municipale

Infastructura existentă pentru colectarea deșeurilor municipale este parțial inadecvată pentru a presta serviciul de colectare în

Autoritatea Contractantă

Scăzut

Majorarea costurilor colectare, de transport, de deplasare, pierderi financiare pentru operatorul economic și implicit iminuarea ratei de profit a operatorului

Municipalitatea va prezenta în documentația de atribuire a contractului toți parametrii necesari pentru elaborarea ofertei financiare de

condiții de calitate.

economic în ceea ce privește implementarea contractului. Colectarea deșeurilor se face în mod ineficient.

către operatorii economici interesați (în virtutea respectării principiilor transparenței și a tratamentului egal). Astfel, operatorii economici vor putea estima încă de la momentul elaborării ofertei costurile necesare pentru gestionarea acestui risc.

2. Riscuri cu privire la execuția contractului

2. Modificări semnificative ale contractului

În perioada de implementare a contractului sunt

necesare modificări din cauze externe.

Autoritatea contractantă și operatorul economic

Ridicat

Operatorul economic poate fi afectat în mod negativ de aceste schimbări, prin majorarea costurilor necesare pentru implementarea contractului, acesta devenind astfel neprofitabil.

Acest risc poate afecta ambele părți ale contractului, fiind un risc extern contractului. Modificările contractului vor fi agreate de ambele părți.

3. Apariția de situații de forță majoră care afectează buna implementare a contractului

In perioada de implementarea a contractului pot interveni situații de forță majoră, din cauza naturale: ninsori abundente, ploi torențiale etc.

Autoritatea contractantă și operatorul economic

Ridicat

Operatorul economic poate fi afectat în mod negativ de apariția situațiilor de forță majoră, fiind responsabil pentru luarea de măsuri în vederea asigurării continuității serviciului de salubrizare. Rezultă astfel o majorare a costurilor necesare pentru implementare a contractului, acesta devenind astfel neprofitabil.

In cadrul ofertei operatorul economic va trebui să propună un plan de acțiune pentru gestiunea eficientă a acestui risc, în perioada de implementare a contractului. Astfel, la elaborarea ofertei va avea în vedere și costurile asociate unor astfel de situații.

3. Riscuri legislative/ politice

4. Schimbări legislative/ de politică

Modificările legislative pot afecta în mod negativ buna implementare a contractului,

Autoritatea contractantă și operatorul economic

Scăzut

Creșterea costurilor operaționale ale operatorului economic și/ sau necesitatea de a

Schimbările legislative care pot afecta contractul vor fi analizate și integrate apoi în contract prin

fără ca una din cele 2 părți să poate implementa acțiuni pentru remedierea acestei situații.

efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

încheierea de acte adiționale, în funcție de necesități.

5. Proces decizional defectuos

Implementarea contractului ar puteaîntâmpina o puternică opoziție a factorilor interesați de la nivelul municipalității.

Autoritatea Contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii care se bucură de acest drept.

Operatorul economic va obține toate avizele și acordurile necesare la nivelul instituției, pentru documentația de atribuire respectiv pentru organizarea procedurii de achiziție. Astfel, autoritatea contractantă va gestiona la nivel intern acest risc, în etapa de pregătire a documentației de achiziție.

4. Riscuri aferente etapei de pregătire/ atribuire a contractului

6. Riscuri de pregătire a documentației de achiziție/ concesiune

Documentația de atribuire a contractului (inclusiv etapa pregătitoare) nu îndeplinește cerințele legale în vigoare.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii care se bucură de acest drept.

Autoritatea contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice / concesiune acolo unde va fi necesar.

7. Opoziție publică/ internă față de Externalizarea serviciului public

Sprijinul scăzut al comunității locale sau a angajaților municipalității poate cauza o atitudine adversă a factorilor interesați care ar putea întârzia finalizarea procedurii de achiziție și atribuirea contractului.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii care se bucură de acest drept.

Autoritatea contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice / concesiune acolo unde va fi necesar. Orice opoziție din partea factorilor de interes interni sau externi municipalității va fi analizată și gestionată înainte de lansarea procedurii

de achiziție pentru a se evita astfel întârzierile nejustificate și/ sau necesare pentru gestionarea acestor opoziții.

8. Pregătirea necorespunzăto are a documentației de atribuire

Lipsa de experiență a autorității contractante în pregătirea documentaț ei de achiziție poate cauza întârzieri în semnarea contractului.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii care se bucură de acest drept.

Autoritatea contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice / concesiune acolo unde va fi necesar.

9. Semnarea contractului.

Lipsa de experiență cu privire la pregătirea și atribuirea contractului provoacă întârzieri în semnarea acestuia.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii din Municipalitatea care se bucură de acest drept. Întârzierile pot fi provocate de fie de către operatorul economic declarat câștigător care întârzie să realizeze demersurile administrative pentru semnarea contractului (cum ar fi spre exemplu constituirea garanției de bună execuție) sau ca urmare a unor schimbări care au loc la nivelul autorității contractante.

Autoritatea contractantă a mai implementat astfel de contracte și are experiență realizarea demersurilor necesare pentru semnarea acestuia. Fiind vorba de un serviciu public, Municipalitatea prin biroul de specialitate va monitoriza procesul de derulare a procedurii de achiziție / concesiune și de semnare a contractului, astfel încât să se asigure continuitatea în prestarea serviciului către cetățeni.

5. Riscuri de operare și întreținere

10. Risc de disponibilitate

Serviciile de salubrizare

Autoritatea contractantă

Mediu

Întârzieri importante în

Ca măsură de diminuare a

care fac obiectul contractului nu sunt prestate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract. Țintele de performanță solicitate nu sunt îndeplinite.

prestarea serviciului public de salubrizare care în mod implicit afectează calitatea vieții cetățenil.

impactului acestui risc asupra contractului, Municipalitatea va impune în documentația de atribuire a contractului o serie de indicatori de performanță care trebuie să fie îndepliniți de operatorul economic pe toata perioada de implementare. Autoritatea contractantă va prevede penalități pentru neîndeplinirea țintelor.

ANEXE ALE CAIETULUI DE SARCINI -

Colectare transport deșeuri în municipiul Târgu Mureș

Anexa 1 - Populația, categoria de deșeuri și cantitățile anuale de deșeuri estimate a fi colectate și transportate la instalațiile de tratare/eliminare

1.1. Populație (număr de locuitori)

Nr.crt.

Localitatea

Populație

1

Mun. Tg Mureș

134.290

 • 1.2. Repartizarea populației din zona urbană pe categorii de reședințe

  Nr. Crt.

  Localitatea

  Număr total de locuitori

  Număr de locuitori la blocuri

  Număr de locuitori la case

  1

  Municipiul Târgu Mureș

  134.290

  97.566

  36.724

 • 1.3. Greutatea specifică a deșeurilor municipale (valori medii pentru un grad de impurificare de maxim 20%)

  Tipul de deșeu

  Greutatea specifică în vrac -valoare medie (t/mc)

  Biodeșeuri

  0,575

  Deșeuri verzi

  0,375

  Hârtie/Carton

  0,45

  PET

  0,085

  Folie de plastic

  0,13

  Sticlă

  0,70

  Textile

  0,40

  Metale

  2,65

  Lemn

  0,57

  Deșeuri voluminoase

  0,30

  Deșeuri periculoase

  0,295

  Deșeuri inerte (pământ, pietriș)

  0,55

Sursă: Ghid ECO-ROM, analize de caracterizare a compoziției deșeurilor realizate în județele Bihor, Brăila, Covasna, Dolj, Timiș și în municipiul București.

ANEXA 2 - SISTEMUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE

Sistemul de colectare a deșeurilor municipale este prezentat în continuare.

Deșeuri menajere - mediul urban

Deșeuri reciclabile

 • a. Zona de blocuri

Se vor amenaja puncte de precolectare pentru deșeurile reciclabile echipate cu minim:

 • - un container de 1.100 l (culoare albastră) pentru deșeurile de hârtie/carton;

 • - un container de 1.100 l (culoare galbenă) pentru deșeurile de plastic și metal (metale feroase și neferoase);

 • - un eurocontainer de 1.100 l (culoare verde) pentru deșeurile de sticlă.

Un punct de precolectare va deservi un număr de maxim 250 de locuitori și punctele de colectare vor fi amplasate la distanța de maxim 200 metri, unul față de celălalt.

 • b. Zona de gospodării individuale

Fiecare gospodărie va primi o pubelă de 240 l (culoare galbenă) pentru deșeurile de plastic și metal (metale feroase și neferoase).

Colectarea deșeurilor reciclabile pe două fracții (hârtie/carton și plastic/metal) se va face în zonele urbane în pubela galbenă pentru deșeurile de plastic/metal și cu saci inscripționați pentru deșeurile de hârtie/carton.

Deșeurile din sticlă vor fi colectate prin aport voluntar la puncte de precolectare echipate cu containere de 1,1 mc (culoare verde).

Un punct de precolectare va deservi un număr de 250 de locuitori și punctele de colectare vor fi amplasate la distanță maximă de 200 metri, unul față de celălalt.

Deșeuri biodegradabile

Colectarea deșeurilor biodegradabile se va realiza astfel:

 • - în zona de blocuri nu se vor colecta deșeurile biodegradabile;

 • - în zona de gospodării individuale colectarea deșeurilor biodegradabile se va face separat folosind pubele de 120 l de culoare maro pentru fiecare gospodărie din municipiul Târgu Mureș;

Deșeuri reziduale

Colectarea deșeurilor reziduale se va face după cum urmeaza:

 • - în zona de blocuri se va amplasa câte un container de 1.100 l pentru 250 de locuitori;

 • - în zona de case se vor distribui pubele de 120 l, o pubelă la fiecare gospodărie.

În municipiul Târgu Mureș deșeurile reziduale se colectează în containere supraterane și îngropate (Anexa nr. 6.1. și 6.2).

Deșeuri similare

Colectarea deșeurilor similare din zonele urbane se va face în minim 4 fracții (biodegradabile și reziduale, plastic/metal, hârtie /carton și sticlă) în recipienți puși la dispoziție de operator contracost .

Deșeuri din piețe

Deșeurile din piețe vor fi colectate de administratori, pe fracții, în recipienți de 1.100 litri/120 litri/saci și transportate la instalațiile de tratare/eliminare de către operatorul de colectare și transport conform frecvenței prezentate în Anexa.

Deșeuri din parcuri și grădini

Deșeurile din parcuri și grădini vor fi colectate de administratori, pe fracții, în recipienți de 1.100 litri/120 litri/saci și transportate la instalațiile de tratare/eliminare de către operatorul de colectare și transport conform frecvenței prezentate în Anexa.

Deșeuri voluminoase

Se vor organiza campanii de colectare separată a deșeurilor voluminoase cel puțin trimestrial și frecvența campaniilor și modul de desfășurare vor fi stabilite astfel încât să asigure colectarea unei cantități cât mai mari de deșeuri voluminoase. Deșeurile vor fi colectate în containere metalice de 4 mc și depozitarea controlată a acestora, în perioada dintre două campanii trimestriale, este în sarcina operatorului. Operatorul este responsabil cu asigurarea spațiului necesar de depozitare atât pentru deșeurile colectate cât și pentru containere.

Deșeuri periculoase

Se vor organiza campanii de colectare separată a deșeurilor periculoase cel puțin trimestrial și frecvența campaniilor și modul de desfășurare vor fi stabilite astfel încât să asigure colectarea unei cantități cât mai mari de deșeuri periculoase. Deșeurile vor fi colectate în containere speciale de 1,2 mc și depozitarea controlată a acestora, în perioada dintre două campanii trimestriale, este în sarcina operatorului. Operatorul este responsabil cu asigurarea spațiului necesar de depozitare atât pentru deșeurile colectate cât și pentru containere.

Dotarea minimă necesară pentru punctele de colectare plurifamiliare din zonele urbane și rurale Un punct de colectare va fi echipat cu 3 containere pentru deșeurile reciclabile (hârtie și carton, sticlă, plastic și metal) și 1 container pentru deșeurile reziduale și biodegradabile. Containerele trebuie identificate conform prevederilor din Ordinul nr. 1121/2006 al Ministerul Mediului si a Gospodăririi Apelor.

ANEXA 3

TABEL 1

FLUXUL DEȘEURILOR

Tip deșeuri

Mod colectare

Facilitate unde va fi transportat

Deșeuri biodegradabile, blocuri cu excepția deșeurilor verzi și a deșeurilor biodegradabile colectate separat din gospodării individuale din zona urbană (rată de colectare 100%)

În amestec cu deșeurile reziduale

Stația de transfer Cristești

Deșeuri biodegradabile generate în gospodăriile individuale din zona urbană (rată de colectare 100%)

Separat

Stația de compostare Cristești

Deșeuri de hârtie/carton

Separat

Stația de sortare Cristești

Deșeuri de plastic

În amestec cu deșeurile de metal

Stația de sortare Cristești

Deșeuri de metal

În amestec cu deșeurile de plastic

Stația de sortare Cristești

Deșeuri de sticlă

Separat

Stația de sortare Cristești

Deșeuri reziduale

În zonele urbane blocuri în amestec cu cele biodegradabile.

În zonele urbane gospodării individuale separat,

Stația de transfer Cristești

Deșeuri verzi (din parcuri și gradini)

Separat

Stația de compostare Cristești

Deșeuri din piețe

Separat

Stația de sortare Cristești/Stația de transfer

Cristești

Deșeuri stradale

Separat

Stația de transfer Cristești

TABEL 2

Compoziția deșeurilor urbane :

Tipul de deșeu

Zona urbană (%)

Hârtie și carton

12,58

Plastic

11,24

Metale

2,39

Sticlă

5,19

Total reciclabile

31,4

Biodegradabil

56,35

altele

12,25

ANEXA 4 - FRECVENȚA DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE ȘI

SIMILARE

Frecvențele de colectare trebuie să respecte prevederile din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 și sunt prezentate în tabelul de mai jos. Aceasta va putea fi modificată în cursul derulării contractului, cu asigurarea respectării echilibrului contractual, în funcție de cantitățile real gestionate.

Nr. crt.

Zona/fracția colectata separat

Capacitate pubela/container (litri)

Frecventa de colectare

1

Mediul urban

1.1

Puncte de colectare plurifamiliale

1.1.1

Hartie si carton

1.100

La 3 zile

1.1.2

Plastic si metal

1.100

La 3 zile

1.1.3

Sticla

1.100

La 7 zile

1.1.4

Biodegradabile si reziduale

1.100

La 2 zile în perioada 1 aprilie-30 septembrie;

La 3 zile în perioada perioada 1 octombrie- 31 martie.

1.2

Gospodarii individuale

1.2.1

Hartie si carton - „din poarta in poarta”

Saci/europubela sacii vor fi inscripționați,volum minim de 30 l

La 14 zile

1.2.2

Plastic si metal - „din poarta in poarta”

Saci/europubela 240 l sacii vor fi inscripționați

La 7 zile

1.2.3

Sticla - „din poarta in poarta”

Saci/europubela 240 l sacii vor fi inscripționați

La 7 zile

1.2.4

Biodegradabile „din poarta in poarta”

Saci/europubela 240 l ,120 l sacii vor fi inscripționați

La 7 zile

1.2.5

Reziduale „din poarta in poarta”

Saci/europubela 240 l ,120 l sacii vor fi inscripționați

La 7 zile.

2.

Deșeuri din servicii (parcuri, grădini, piete etc)

2.1

Deșeuri din piețe

Colectate     pe     4     fracții:

hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri și reziduale

Container de 1.100 litrii

La 2 zile în perioada 1 aprilie-30 septembrie; La 3 zile în perioada perioada 1 octombrie- 31 martie.

Notă:

 • 1. Colectarea deseurilor de la persoane juridice se va face conform celor indicate in tabelul de mai sus, cu frecventa indicata pentru mediul urban (in alte zile decat pentru populatie).

 • 2. Colectarea deșeurilor biodegradabile generate în zona centrală urbană se va realiza:

 • - Zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri (blocuri);

 • - O dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie

ANEXA 5 - NUMĂRUL DE RECIPIENȚI CARE TREBUIE PUȘI LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE OPERATOR

Containere de 4 mc pentru deșeuri voluminoase (bucăți)

Containere de 8 mc pentru deșeuri voluminoase (bucăți)

Containere de 12 mc pentru deșeuri voluminoase (bucăți)

1

1

1

ANEXA 6.1 și 6.2  - Punctele de colectare existente în zona Târgu Mureș ( subterane și

supraterane).

Anexa este atașată în format electronic și pe suport hârtie.

ANEXA 7.1 și 7.2 - Tabelul cu străzile înguste din Târgu Mureș și Delimitare zona centrală și

9                                                 0                     0             9  9                                              9

protejată a municipiului Târgu Mureș

Anexa și tabelul cu delimitarea zonei centrale și protejate a municipiului Târgu Mureș sunt anexate în format electronic și pe suport fizic.

ANEXA 8 - Lista orientativă a Operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de operare

Anexa este atașată în format electronic și pe suport fizic..

ANEXA 6.1

Puncte de colectare subterane - containere de 2,9 mc

Zona (cartier)

Locația ( strada )

Bucati

Capacitate (mc)

Volum total (mc)

Masa (tone)

Zona Libertății

Nicolae Balcescu, nr.56

4

2,9

11,60

4,06

str.Rovinari,langa Parcul nou

6

2,9

17,40

6,09

str.Liviu Rebreanu - Ciuperca

4

2,9

11,60

4,06

str.Liviu Rebreanu 30-32

3

2,9

8,70

3,05

Zona 7 Noiembrie

str.George Cosbuc

8

2,9

23,20

8,12

Secuilor Martiri ASOCIATIE

4

2,9

11,60

4,06

str.Secuilor Martiri 10-12

4

2,9

11,60

4,06

str.Faget nr.2

4

2,9

11,60

4,06

str.Gh.Marinescu Policlinica Regina Maria

4

2,9

11,60

4,06

str.C-tin Romanu Vivu D9

3

2,9

8,70

3,05

str.C-tin Romanu Vivu 8

4

2,9

11,60

4,06

Zona Unirii

Voiniceni (Darina)

4

2,9

11,60

4,06

I.Hodoș,nr.12

4

2,9

11,60

4,06

I. Mihuț 2

4

2,9

11,60

4,06

Ion Mihut 7

2

2,9

5,80

2,03

Baraganului 14

2

2,9

5,80

2,03

Baraganului 8

3

2,9

8,70

3,05

Zona Tudor

TUDOR Str.Negoiului

2

2,9

5,80

2,03

TUDOR str.Cutezantei colt cu str.Gloriei

3

2,9

8,70

3,05

Cutezantei nr. 9 Diamant

6

2,9

17,40

6,09

TUDOR str.Banat 19

4

2,9

11,60

4,06

TUDOR str.Transilvaniei 58

3

2,9

8,70

3,05

TUDOR str.Transilvaniei 42

4

2,9

11,60

4,06

TUDOR Piata Diamant

6

2,9

17,40

6,09

TUDOR 1 Decembrie langa statia MOL

2

2,9

5,80

2,03

Bd.Pandurilor intersectie cu str.Paris

3

2,9

8,70

3,05

Bd.Pandurilor spre Parcul Rosu

2

2,9

5,80

2,03

Bd.Pandurilor intersectie spre Valea Rece

5

2,9

14,50

5,08

TUDOR in spate la Catedrala Mare

4

2,9

11,60

4,06

TUDOR Cartier Belvedere

4

2,9

11,60

4,06

TUDOR str.Viitorului 7-9

8

2,9

23,20

8,12

TUDOR in spate la Protectia Consumatorilor

2

2,9

5,80

2,03

str.Narciselor 2

3

2,9

8,70

3,05

Zona Mureșeni

str.Resita

3

2,9

8,70

3,05

Zona Dâmbu

Str. Lămâiței, in spate la Gradinita

2

2,9

5,80

2,03

Str. Ceahlău - R31

2

2,9

5,80

2,03

Str.Ceahlau - 123

3

2,9

8,70

3,05

Dambu , Ceahlau intrare Gradinita

4

2,9

11,60

4,06

Dambu in spate la gimnaziul Gh.Sincai

3

2,9

8,70

3,05

Dambu Intersectia mare cu str.Ceahlau

5

2,9

14,50

5,08

Dambu, str.Petru Dobra 7-9

3

2,9

8,70

3,05

Dambu, str.Petru Dobra 15

3

2,9

8,70

3,05

Dambu, str.Petru Dobra 17

4

2,9

11,60

4,06

Dambu, str.Petru Dobra 18

1

2,9

2,90

1,02

Petru Dobra

2

2,9

5,80

2,03

Dambu, Parangului 60

4

2,9

11,60

4,06

Dambu, Parangului 29

2

2,9

5,80

2,03

Dambu, str.Parangului 20

4

2,9

11,60

4,06

Dambu, str.Magurei nr.12

4

2,9

11,60

4,06

Magurei 32 inters str. Pasunii

3

2,9

8,70

3,05

Dambu, in spate la Ansamblul Muresul

6

2,9

17,40

6,09

TOTAL- puncte de colectare subterane=

51

186

539,40

188,87

Notă: 1 mc = 0,35 tone

ANEXA 6.2

Puncte de colectare supraterane - containere de 1,1 mc

Zona (cartier)

Adresa punct de colectare

Nr. recipiente (containere)

Capacitate (mc)

Volum total (mc)

Masa

(tone)

Zona Libertății

Str. Bodor Peter, nr. 4

4

1,1

4,40

1,54

Str. Bodor Peter, nr. 14

6

1,1

6,60

2,31

Aleea Savinești

6

1,1

6,60

2,31

Libertății, nr. 60

6

1,1

6,60

2,31

Piața Armatei, nr. 33

5

1,1

5,50

1,93

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 10

8

1,1

8,80

3,08

Str. Dorobanților (blocuri- calea ferată)

6

1,1

6,60

2,31

Rovinari, nr. 18

2

1,1

2,20

0,77

Rovinari, nr. 39

6

1,1

6,60

2,31

Str. Liviu Rebreanu, nr. 23/c

8

1,1

8,80

3,08

Zona 7

Noiembrie

Str. Avram Iancu, nr. 60-62

4

1,1

4,40

1,54

Str. Vișeului, nr. 10

2

1,1

2,20

0,77

Bld. 22 Dec. 1989

8

1,1

8,80

3,08

C.R.Vivu, lângă grădinița Manpel

4

1,1

4,40

1,54

Secuilor Martiri nr.11

2

1,1

2,20

0,77

Făget, nr. 5

6

1,1

6,60

2,31

Bld.22 Dec. 1989, curte cămine TCM

6

1,1

6,60

2,31

Bld. 22 Dec. 1989, în spate la nr. 48, bloc turn

4

1,1

4,40

1,54

Bld.22 Dec. 1989, în curte lângă cantina TCM

4

1,1

4,40

1,54

Bld.22 Dec., 37, între Sec.Martiri și Luceafărul

1

1,1

1,10

0,39

Luceafărul, spate bloc lângă piața de zi

5

1,1

5,50

1,93

Păcii, nr. 68B-72A

5

1,1

5,50

1,93

30 Dec., în curtea blocului

2

1,1

2,20

0,77

Str. Mărăști, spate blocurilor turn

12

1,1

13,20

4,62

Pța.Mărășești, 14,spate Romtelecom

3

1,1

3,30

1,16

Zona Cornișa

Mihai Viteazul, nr.29

2

1,1

2,20

0,77

Mihai Viteazul,nr. 25

2

1,1

2,20

0,77

Argeșului, nr. 14

4

1,1

4,40

1,54

Crângului

2

1,1

2,20

0,77

Ghe. Marinescu, nr. 31

2

1,1

2,20

0,77

Molter Karoly, lângă bloc ANL(parcare spital

6

1,1

6,60

2,31

Gh. Marinescu, nr. 56, spate bloc

2

1,1

2,20

0,77

Aleea Cornișa,nr. 8,13,20

17

1,1

18,70

6,55

Aleea Cornișa,cămine și La Angela

9

1,1

9,90

3,47

Grigorescu, nr. 4A,4C,4D

3

1,1

3,30

1,16

Gh. Marinescu colț cu Aleea Cornișa

2

1,1

2,20

0,77

Zona Aleea Carpați

Aleea Carpați, nr. 51

5

1,1

5,50

1,93

Aleea Carpați, nr. 53,55,10

3

1,1

3,30

1,16

Aleea Carpați, nr. 45D,

8

1,1

8,80

3,08

Aleea Carpați, nr. 37,A37E,

8

1,1

8,80

3,08

Aleea Carpați,nr. 39

3

1,1

3,30

1,16

Aleea Carpați,nr.33B, 33,E8

8

1,1

8,80

3,08

Aleea Carpați,nr.23A

2

1,1

2,20

0,77

Aleea Carpați,nr.25

1

1,1

1,10

0,39

Allea Mică

6

1,1

6,60

2,31

Zona Unirii

Decebal, nr. 38-8-24

12

1,1

13,20

4,62

Tisei, nr. 10

4

1,1

4,40

1,54

Cicio Pop, nr. 1-2-7,30

7

1,1

7,70

2,70

Petru Maior, nr. 4

5

1,1

5,50

1,93

Cart. Tudor stanga

Str. Plaiului, nr.1A

4

1,1

4,40

1,54

Str. Plaiului (lângă creșă)

3

1,1

3,30

1,16

Bld. 1 Dec. 1918/86

5

1,1

5,50

1,93

Bld. 1Dec.1918/104

5

1,1

5,50

1,93

Str. Brașovului/1

6

1,1

6,60

2,31

Bld.1 Dec. 1918/116

5

1,1

5,50

1,93

Str. Brașovului/9B

9

1,1

9,90

3,47

Str. Brașovului/3B

5

1,1

5,50

1,93

Str. Brașovului/11B

10

1,1

11,00

3,85

Str. Brașovului/5A

5

1,1

5,50

1,93

Str. Prieteniei/17

7

1,1

7,70

2,70

Str. Armoniei/39

4

1,1

4,40

1,54

Str. Armoniei/21

8

1,1

8,80

3,08

Str. Armoniei/4

8

1,1

8,80

3,08

Str. Înfrățirii/19

1

1,1

1,10

0,39

Str. Muncii/2-4

5

1,1

5,50

1,93

Str. Muncii/38

9

1,1

9,90

3,47

Str. Muncii/26

5

1,1

5,50

1,93

Str. Progresului/5

8

1,1

8,80

3,08

Str. Rămurele/2

15

1,1

16,50

5,78

Str. Rămurele/9

7

1,1

7,70

2,70

Str. Rămurele/13

3

1,1

3,30

1,16

Str. Rămurele/29

2

1,1

2,20

0,77

Str. Rămurele/41

2

1,1

2,20

0,77

Str. Mugurilor/4

2

1,1

2,20

0,77

Str. Pomicultorilor/6

16

1,1

17,60

6,16

Str. Apiculorilor/10

7

1,1

7,70

2,70

Str. Sârguinței/18

2

1,1

2,20

0,77

Str. Sârguinței/20

3

1,1

3,30

1,16

Str. Sârguinței/10

2

1,1

2,20

0,77

Str. Sârguinței/29

3

1,1

3,30

1,16

Str. Sârguinței/7

2

1,1

2,20

0,77

Bld. 1Dec.1918/231

2

1,1

2,20

0,77

Bld. 1Dec.1918/250 (farel)

2

1,1

2,20

0,77

Bld. 1Dec.1918/214

1

1,1

1,10

0,39

Str. Banat/5

2

1,1

2,20

0,77

Str. Banat/1 (colț cu Transilvania)

7

1,1

7,70

2,70

Str. Banat/25

5

1,1

5,50

1,93

Str. Transilvania/5

10

1,1

11,00

3,85

Zona

Centru

P-ța Trandafirilor 34-41

4

1,1

4,40

1,54

P-ța.Teatrului 1

5

1,1

5,50

1,93

P-ța.Teatrului 4

2

1,1

2,20

0,77

P-ța.Teatrului 5

2

1,1

2,20

0,77

P-ța.Teatrului 11-13

2

1,1

2,20

0,77

Str. Poligrafiei 6

2

1,1

2,20

0,77

Str. Bartok Bela 4

4

1,1

4,40

1,54

Str.A.Filimon 15

2

1,1

2,20

0,77

Str. Tineretului 1,2

5

1,1

5,50

1,93

Str. Tușnad 1

1

1,1

1,10

0,39

Str. Arany Janos 17-19

4

1,1

4,40

1,54

Str. Ștefan cel Mare 24

2

1,1

2,20

0,77

Str. Ștefan cel Mare 37

2

1,1

2,20

0,77

Str. Vulcan 2

2

1,1

2,20

0,77

Str. Vulcan 4

2

1,1

2,20

0,77

Zona Mureșeni

Liviu Rebreanu,nr.39

2

1,1

2,20

0,77

Cisnădiei,nr.1,15

8

1,1

8,80

3,08

Hunedoarei, nr. 1,2,3,4,6,8, 10, 12,14,19,21,22,24,25,26,27,28

4

1,1

4,40

1,54

Hunedoarei, nr.7,16,33

4

1,1

4,40

1,54

Hunedoarei, nr. 29,32

4

1,1

4,40

1,54

Cugir, nr. 3,5

2

1,1

2,20

0,77

Cugir, nr. 8

2

1,1

2,20

0,77

Reșița, nr. 1,3,5,7

8

1,1

8,80

3,08

Reșița, nr. 6

2

1,1

2,20

0,77

Reșița, nr. 2,4

3

1,1

3,30

1,16

Ghe. Doja, nr. 179-181

8

1,1

8,80

3,08

Ghe.Doja, nr. 199

4

1,1

4,40

1,54

Depozitelor, nr. 3,7

6

1,1

6,60

2,31

Zona Dâmbu

Str. Dâmbu Pietros

3

1,1

3,30

1,16

Str. Ciucaș

6

1,1

6,60

2,31

Str. Ion Buteanu

10

1,1

11,00

3,85

Str. Surianu

6

1,1

6,60

2,31

Str. Magurei

12

1,1

13,20

4,62

Str. Parângului

6

1,1

6,60

2,31

Str. Petru Dobra

6

1,1

6,60

2,31

Str. Koos Ferencz

10

1,1

11,00

3,85

Str. Godeanu

12

1,1

13,20

4,62

cart. Tudor dreapta

Str. Narciselor

7

1,1

7,70

2,70

Str. Violetelor

8

1,1

8,80

3,08

Bld. Pandurilor/40

3

1,1

3,30

1,16

Bld. Pandurilor/82

3

1,1

3,30

1,16

Bld. Pandurilor/92

3

1,1

3,30

1,16

Bld. Pandurilor/104

3

1,1

3,30

1,16

Bld. Pandurilor/1A

3

1,1

3,30

1,16

Bld. Pandurilor/91

3

1,1

3,30

1,16

Aleea Hațeg/6

4

1,1

4,40

1,54

Aleea Hațeg/16

6

1,1

6,60

2,31

Aleea Hațeg/6( colț Secerei)

2

1,1

2,20

0,77

Str. Bucinului/6A

4

1,1

4,40

1,54

Str. Bucinului/2A

6

1,1

6,60

2,31

Str. Bucinului/15

2

1,1

2,20

0,77

Str. Bucinului/8A

2

1,1

2,20

0,77

Str. Moldovei/24A

3

1,1

3,30

1,16

Str. Moldovei/28

3

1,1

3,30

1,16

Str. Moldovei/18A

3

1,1

3,30

1,16

Str. Moldovei/5A

6

1,1

6,60

2,31

Str. Busuiocului/2C

3

1,1

3,30

1,16

Str. Busuiocului/4B

6

1,1

6,60

2,31

Str. Busuiocului/7A

4

1,1

4,40

1,54

Str. Busuiocului/5A

3

1,1

3,30

1,16

Str. Busuiocului/9A

2

1,1

2,20

0,77

Str. Viitorului/5

2

1,1

2,20

0,77

Str. Rodniciei/63

8

1,1

8,80

3,08

Str. Rodniciei/18

12

1,1

13,20

4,62

Str.Rodniciei/45

7

1,1

7,70

2,70

Str. Cutezanței/45

3

1,1

3,30

1,16

Str. Cutezanței/27

3

1,1

3,30

1,16

Str. Cutezanței/28

3

1,1

3,30

1,16

Str. Cutezanței/32

2

1,1

2,20

0,77

Str. Cutezanței/36

1

1,1

1,10

0,39

Str. Cutezanței/38

3

1,1

3,30

1,16

Str. Cutezanței/40

3

1,1

3,30

1,16

Str. Cutezanței/42

3

1,1

3,30

1,16

Str. Cutezanței/44

3

1,1

3,30

1,16

Str. Cutezanței/50

3

1,1

3,30

1,16

Str. Cutezanței/56

3

1,1

3,30

1,16

Str. Cutezanței/58

3

1,1

3,30

1,16

TOTAL =

168 puncte de colectare

778,00

855,80

299,53

Notă: 1 mc =0,35 tone

Situatie trafic strazi mun.Tg-Mures 08.08.2019

Nr. crt.

Denumirea străzilor conf CF

Tonaj

Sensuri

Benzi/sens

Latime str.

Observatii:

1

22 DECEMBRIE 1989

trafic greu

2

2

2

30 DECEMBRIE (reden REGELE MIHAI I)

7,5 t

2

1

3

8 MARTIE

7,5 t

2

1

4

ABRUDULUI

7,5 t

2

1

5

ACARULUI

7,5 t

2

1

6

ADRIAN HIDOS

7,5 t

2

1

7

AEROPORTULUI

7,5 t

2

1

8

AGRICULTORILOR

7,5 t

2

1

9

AIUDULUI

7,5 t

1

1

ingusta

10

ALBA IULIA

7,5 t

1

1

11

ALBINEI

7,5 t

2

1

12

ALEEA CARPATI

7,5 t

2

1

ingusta intre blocuri

13

ALEEA CONSTRUCTORILOR

7,5 t

2

1

ingusta

14

ALEEA CORNISA

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

15

ALEEA COVASNA

7,5 t

2

1

ingusta

16

ALEEA HATEG

7,5 t

2

1

ingusta

17

ALEEA SAVINESTI

7,5 t

2

1

ingusta

18

ALEEA STRAMBA

2

1

ingusta

19

ALEEA TAMPLARILOR

7,5 t

1

1

ingusta

20

ALEEA VRANCEA

7,5 t

2

1

ingusta

21

ALEXANDRU PAPIU ILARIAN

7,5 t

2

1

22

ALEXANDRU VLAHUTA

7,5 t

1

1

ingusta

23

ALUNIS

7,5 t

2

1

24

AMSTERDAM

7,5 t

2

1

25

AMURGULUI

7,5 t

2

1

ingusta

26

ANA IPATESCU

7,5 t

2

1

ingusta

27

APADUCTULUI

7,5 t

2

1

28

APELOR

7,5 t

2

1

ingusta

29

APICULTORILOR

7,5 t

2

1

ingusta

30

ARANY JANOS

7,5 t

2

1

31

argeșului

7,5 t

2

1

ingusta

32

ARIESULUI

7,5 t

1

1

ingusta

33

ARINULUI

7,5 t

1

1

ingusta

34

ARMONIEI

7,5 t

1

1

ingusta

35

ARTEI

7,5 t

1

1

ingusta

36

ATENA

7,5 t

2

1

37

AUREL FILIMON

7,5 t

2

1

38

AVRAM IANCU

7,5 t

1

1

ingusta

39

AZUGA

7,5 t

2

1

ingusta

40

AZURULUI

7,5 t

2

1

ingusta

41

BAILOR

7,5 t

1

1

ingusta

42

BALADEI

7,5 t

1

1

ingusta

43

BANAT

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

44

BANEASA

trafic greu

2

1

45

BARAGANULUI

7,5 t

1

1

46

BARAJULUI

trafic greu

2

1

47

BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA

7,5 t

1

1

ingusta

48

BARTOK BELA

7,5 t

2

1

ingusta

partial sens unic cu o singura banda

49

BEGA

trafic greu

2

1

50

belșugului

7,5 t

1

1

ingusta

51

BENEFALAU

7,5 t

2

1

ingusta

52

BERLIN

7,5 t

2

1

53

BERZEI

7,5 t

1

1

ingusta

54

BETHLEN GABOR

7,5 t

2

1

ingusta

55

BICAZULUI

7,5 t

2

1

ingusta

56

BIHORULUI

7,5 t

2

1

ingusta

57

BISTRITEI

7,5 t

1

1

ingusta

58

BOBALNA

7,5 t

2

1

ingusta

59

BODONI SANDOR

7,5 t

1

1

ingusta

60

BODOR PETER

7,5 t

2

1

ingusta

61

BOGATEI

7,5 t

2

1

ingusta

62

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

7,5 t

2

1

ingusta

63

BOLYAI FARKAS

7,5 t

1

1

partial sens dublu cu doua benzi

64

BORSOS TAMAS

7,5 t

1

1

ingusta

65

BORZESTI

7,5 t

2

1

ingusta

66

BRADULUI

7,5 t

2

1

ingusta

67

BRAILA

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

68

BRANULUI

7,5 t

2

1

ingusta

69

BRASOVULUI

7,5 t

2

1

ingusta

70

BUCEGI

7,5 t

2

1

ingusta

71

BUCINULUI

7,5 t

1

1

ingusta

72

BUCURESTI

7,5 t

2

1

73

BUDAI NAGY ANTAL

7,5 t

2

1

74

BUDAPESTA

7,5 t

2

1

75

BUDIULUI

trafic greu

2

1

76

BUJORULUI

7,5 t

2

1

ingusta

77

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918

7,5 t

2

2

78

BULEVARDUL 1848

7,5 t

2

1

partial sens dublu cu doua benzi

79

BULEVARDUL CETATII (fosta ION ANTONESCU)

7,5 t

2

1

ingusta

80

BULEVARDUL PANDURILOR

7,5 t

2

2

81

BUREBISTA

7,5 t

1

2

82

BUSUIOCULUI

7,5 t

1

1

ingusta

83

CALARASILOR

7,5 t

2

2

84

CALEA SIGHISOAREI

trafic greu

2

1

85

CALIMANULUI

7,5 t

2

1

ingusta

86

căminului

7,5 t

2

1

ingusta

87

câmpului

7,5 t

2

1

ingusta

88

căprioarei

7,5 t

2

1

89

CARAIMAN

7,5 t

2

1

ingusta

90

CASINULUI

7,5 t

2

1

ingusta

91

ceahlău

7,5 t

1

1

ingusta

92

ceangăilor

7,5 t

2

1

ingusta

93

CERBULUI

7,5 t

2

1

ingusta

94

CERNAVODA

7,5 t

2

1

ingusta

95

CERNEI

7,5 t

2

1

ingusta

96

CETINEI

7,5 t

2

1

ingusta

97

CIBINULUI

7,5 t

2

1

ingusta

98

CIOCANULUI

7,5 t

2

1

ingusta

99

ciocârliei

7,5 t

1

1

ingusta

100

CIRESULUI

7,5 t

2

1

ingusta

101

CISNADIE

7,5 t

2

1

102

CIUCAS

7,5 t

2

1

ingusta

103

CIUCULUI

7,5 t

2

1

ingusta

104

CLOSCA

7,5 t

1

1

ingusta

105

COLEGIULU I (fosta BRIGADIERILOR)

7,5 t

1

1

ingusta

106

CONSTANDIN HAGI STOIAN

7,5 t

2

1

ingusta

107

CONSTANTIN

DOBROGEANU GHEREA

7,5 t

2

1

ingusta

108

CONSTANTIN ROMANU VIVU

7,5 t

1

1

ingusta

109

CORNESTI

7,5 t

2

1

ingusta

110

COSMINULUI

7,5 t

1

1

ingusta

111

COTITURA DE JOS

7,5 t

2

1

ingusta

112

COTULUI

7,5 t

2

1

ingusta

113

crângului

7,5 t

2

1

ingusta

114

CRINULUI

7,5 t

1

1

ingusta

115

CRISAN

7,5 t

2

1

ingusta

116

CRISTESTI

7,5 t

2

1

ingusta

117

CRISULUI

7,5 t

2

1

ingusta

118

CRIZANTEMELOR

7,5 t

1

1

ingusta

119

CUCULUI

7,5 t

2

1

ingusta

120

CUGIR

7,5 t

1

1

ingusta

121

CUTEZANȚEI

7,5 t

2

1

122

CUZA VODA

7,5 t

2

1

123

DAMBOVITEI

7,5 t

1

1

ingusta

124

DAMBUL PIETROS

7,5 t

2

1

ingusta

125

DEALULUI

7,5 t

2

1

126

DECEBAL

7,5 t

2

2

127

DEPOZITELOR

trafic greu

2

1

128

DEVA

7,5 t

2

1

ingusta

129

DEZROBIRII

trafic greu

2

1

130

DIMITRIE CANTEMIR

7,5 t

2

1

ingusta

131

DOROBANTILOR

7,5 t

2

1

132

DOSA ELEK

7,5 t

2

1

ingusta

133

DR.C.CIUGUDEANU (fosta FURCII)

7,5 t

2

1

ingusta

134

DR. EMIL A. DANDEA

7,5 t

2

1

ingusta

135

DR.PONGRACZ ANTAL SANDOR

7,5 t

2

1

ingusta

136

DUMBRAVEI

7,5 t

2

1

ingusta

137

DUZILOR

7,5 t

2

1

ingusta

138

ECATERINA VARGA

7,5 t

2

1

ingusta

139

EDEN

7,5 t

2

1

ingusta

140

EPISCOP DAVID FERENC

7,5 t

2

1

ingusta

141

EPISCOP IOAN BOB

7,5 t

2

1

ingusta

142

EROU LOCOTENENT PETRE

POPESCU (fosta SIPOTULUI)

7,5 t

1

1

ingusta

143

EVREILOR MARTIRI

7,5 t

2

1

ingusta

144

FABRICII DE ZAHAR

trafic greu

2

1

145

FAGARASULUI

7,5 t

2

1

ingusta

146

FAGET

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

147

FANATELOR

7,5 t

2

1

ingusta

148

FANTANII

7,5 t

1

1

ingusta

149

FLORILOR

7,5 t

2

1

ingusta

150

FOISOR

7,5 t

1

1

ingusta

151

FRAGILOR

7,5 t

2

1

ingusta

152

FRANZ LISZT

7,5 t

1

1

ingusta

153

FREDERIC JOLIOT CURIE

7,5 t

2

1

ingusta

154

FRUNZEI

7,5 t

1

1

ingusta

155

FURNICILOR

7,5 t

2

1

156

FURTUNEI

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

157

GABOR ARON

7,5 t

2

1

ingusta

158

GALFFY MIHALY

7,5 t

2

1

ingusta

159

GAROFITEI

7,5 t

2

1

ingusta

160

GEN.ION DUMITRACHE (fosta ORIZONTULUI)

7,5 t

2

1

ingusta

161

GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU

7,5 t

1

1

ingusta

162

GEORGE COSBUC

7,5 t

1

1

ingusta

163

GEORGE ENESCU

7,5 t

1

1

ingusta

164

GHEORGHE DOJA

trafic greu

2

2

165

GHEORGHE MARINESCU

trafic greu

2

2

166

GHEORGHE POP DE BASESTI

7,5 t

1

1

ingusta

167

GHEORGHE SINCAI

7,5 t

1

1

ingusta

168

GHIOCELULUI

7,5 t

2

1

ingusta

169

GLADIOLELOR

7,5 t

2

1

ingusta

170

GLORIEI

7,5 t

1

1

ingusta

171

GODEANU

7,5 t

1

1

ingusta

172

GOVORA

7,5 t

2

1

ingusta

173

GRADINARILOR

7,5 t

2

1

ingusta

174

GRAPEI

7,5 t

2

1

ingusta

175

GURGHIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

176

HEGYI LAJOS

7,5 t

2

1

ingusta

177

HENRY COANDA

7,5 t

2

1

ingusta

178

HINTS OTTO

7,5 t

2

1

ingusta

179

HOMORODULUI

7,5 t

2

1

ingusta

180

HORIA

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

181

HOTARULUI

7,5 t

2

1

ingusta

182

HUNEDOARA

7,5 t

1

1

183

IALOMITEI

7,5 t

2

1

184

IERNUTULUI

7,5 t

2

1

ingusta

185

ILIE MUNTEANU

7,5 t

2

1

ingusta

186

INFRATIRII

7,5 t

2

1

187

INGUSTA

7,5 t

2

1

ingusta

188

INSULEI

trafic greu

2

1

189

INTRE MOVILE

7,5 t

2

1

ingusta

190

INULUI

7,5 t

2

1

ingusta

191

IOAN VESCAN

7,5 t

2

1

ingusta

192

ION BUTEANU

7,5 t

2

1

ingusta

193

ION CREANGA

7,5 t

2

1

ingusta

194

ION HELIADE RADULESCU

7,5 t

2

1

195

ION LUCA CARAGIALE

7,5 t

2

1

ingusta

196

ION MIHUT

7,5 t

1

1

ingusta

197

ION VLASIU

7,5 t

2

1

ingusta

198

IOSIF HODOS

7,5 t

1

1

ingusta

199

ISLAZULUI

7,5 t

2

1

ingusta

200

IULIU MANIU

7,5 t

2

1

201

IZVORUL RECE

7,5 t

2

1

ingusta

202

IZVORULUI

7,5 t

1

1

ingusta

203

JEAN MONNET

7,5 t

2

1

ingusta

204

JILAVEI

7,5 t

2

1

ingusta

205

JIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

206

JUSTITIEI

7,5 t

1

1

ingusta

207

KOOS FERENC

7,5 t

2

1

ingusta

208

KOROSI CSOMA SANDOR

7,5 t

1

1

ingusta

209

KOS KAROLY (fosta FABRICILOR)

7,5 t

2

1

ingusta

210

KOTELES SAMUEL

7,5 t

1

1

ingusta

211

KOZMA BELA (fosta HARGHITEI)

7,5 t

1

1

ingusta

212

LACRAMIOAREI

7,5 t

2

1

ingusta

213

LACULUI

7,5 t

2

1

214

LALELELOR

7,5 t

2

1

ingusta

215

LAMAITEI

7,5 t

1

1

ingusta

216

LAPUSNA

7,5 t

1

1

ingusta

217

LAVANDEI

7,5 t

1

1

ingusta

218

LEBEDEI

7,5 t

2

1

ingusta

219

LEV NICOLAEVICI TOLSTOI

7,5 t

2

1

ingusta

220

LIBERTATII

trafic greu

2

1

221

LICEULUI

7,5 t

1

1

ingusta

222

LILIACULUI

7,5 t

2

1

ingusta

223

LISABONA

7,5 t

2

1

224

LIVEZENI

trafic greu

2

2

partial sens dublu cu o singura banda

225

LIVEZII

7,5 t

1

1

ingusta

226

LIVIU REBREANU (fosta

GRIVITA ROSIE)

7,5 t

1

2

partial sens dublu cu o singura banda

227

LONDRA

7,5 t

2

1

228

LOUIS PASTEUR

7,5 t

2

1

ingusta

229

luceafărului

7,5 t

2

1

ingusta

230

LUCERNEI

7,5 t

2

1

ingusta

231

LUDUSULUI

7,5 t

2

1

ingusta

232

LUNTRASILOR

7,5 t

2

1

233

LUTULUI

7,5 t

2

1

ingusta

234

LUXEMBURG

7,5 t

2

1

235

MACINISULUI

7,5 t

2

1

ingusta

236

MACINULUI

7,5 t

2

1

ingusta

237

MADACH IMRE

7,5 t

1

1

ingusta

238

MADRID

7,5 t

2

1

239

MAGUREI

7,5 t

2

1

ingusta

240

MARAMUREȘ

7,5 t

2

1

ingusta

241

MARASTI

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

242

MARGARETELOR

7,5 t

2

1

ingusta

243

MARTON ARON (fosta LUPENI)

7,5 t

1

1

ingusta

244

MARULUI

7,5 t

2

1

ingusta

245

MESTECANISULUI

7,5 t

2

1

246

MICA

7,5 t

2

1

ingusta

247

MIHAI EMINESCU

7,5 t

2

1

partial sens unic cu o singura banda

248

MIHAI VITEAZU

7,5 t

2

1

249

MIHAIL KOGALNICEANU

7,5 t

1

1

ingusta

250

MILCOVULUI

7,5 t

2

1

ingusta

251

MIMOZELOR

7,5 t

1

1

ingusta

252

MIORITEI

7,5 t

2

1

253

MITROPOLIT ANDREI SAGUNA

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

254

MOLDOVEI

7,5 t

2

1

255

MOLTER KAROLY

7,5 t

2

1

ingusta

256

MORESTI

7,5 t

2

1

ingusta

257

MORII

7,5 t

1

1

ingusta

258

MOTRULUI

7,5 t

2

1

ingusta

259

MUGURILOR

7,5 t

2

1

ingusta

260

MUNCII

7,5 t

1

1

ingusta

261

MUNCITORILOR

7,5 t

2

1

ingusta

262

MUNTENIA

7,5 t

2

1

ingusta

263

MURESENI

7,5 t

2

1

264

MURESULUI

7,5 t

2

1

265

NAGY PAL

7,5 t

2

1

ingusta

266

NAGY SZABO FERENC

7,5 t

2

1

ingusta

267

NARCISELOR

7,5 t

1

1

ingusta

268

NAVODARI

7,5 t

2

1

269

NEGOIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

270

NICOLAE BALCESCU

7,5 t

2

1

271

NICOLAE GRIGORESCU

7,5 t

2

1

272

NICOLAE IORGA

7,5 t

2

1

ingusta

273

NIRAJULUI

7,5 t

2

1

ingusta

274

NORDULUI

7,5 t

2

1

ingusta

275

NUCULUI

7,5 t

2

1

ingusta

276

NUFARULUI

7,5 t

1

1

ingusta

277

OITUZULUI

7,5 t

2

1

ingusta

278

OLTULUI

7,5 t

1

1

ingusta

279

PACII

7,5 t

2

1

ingusta

280

PADES

7,5 t

1

1

ingusta

281

PADURII

7,5 t

2

1

ingusta

282

PAINII

7,5 t

2

1

ingusta

283

PAJKO KAROLY (fosta C.F. R.)

7,5 t

2

1

ingusta

284

PALTINIS

7,5 t

2

1

ingusta

285

PANSELUTELOR

7,5 t

1

1

ingusta

286

PARANGULUI

7,5 t

2

1

ingusta

287

PARAULUI

7,5 t

2

1

ingusta

288

PARC SPORTIV MUNICIPAL

289

PARCUL EROILOR ROMANI

290

PARCUL LUPTATORILOR ANTICOMUNISTI

291

PARIS

7,5 t

2

1

292

PASAJ AVAS

ingusta

293

PASAJ PALAS

ingusta

294

PASAJ SCARICICA

ingusta

295

PASAJ OSTROVULUI

ingusta

296

PASAJUL PADURII

ingusta

297

PASUNII

7,5 t

2

1

ingusta

298

PAVEL CHINEZU

trafic greu

2

1

299

PETRI ADAM

7,5 t

2

1

ingusta

300

PETRILA

7,5 t

1

1

ingusta

301

PETRU DOBRA

7,5 t

1

1

ingusta

302

PETRU MAIOR

7,5 t

1

1

ingusta

303

PIATA ARMATEI

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

304

PIATA BERNADY GYORGY

7,5 t

2

1

partial sens dublu cu doua benzi

305

PIATA CARDINAL IULIU

HOSSU (fosta BULGARILOR)

7,5 t

1

1

ingusta

306

PIATA GARII

7,5 t

2

1

307

PIATA MARASESTI

7,5 t

2

2

308

PIATA MATEI CORVIN

trafic greu

2

2

309

PIATA

MEMORANDUMULUI

7,5 t

1

1

ingusta

310

PIATA ONESTI

7,5 t

1

1

ingusta

311

PIATA ORASELOR INFRATITE

7,5 t

312

PIATA PETOFI SANDOR

7,5 t

2

1

partial sens dublu cu doua benzi

313

PIATA REPUBLICII

trafic greu

2

2

314

PIATA TEATRULUI

7,5 t

1

1

ingusta

315

PIATA TRANDAFIRILOR

7,5 t

2

2

316

PIATA UNIRII

7,5 t

1

1

ingusta

317

PIATA VICTORIEI (fosta EROILOR MARTIRI)

7,5 t

2

2

318

PIATRA CORBULUI

7,5 t

2

1

ingusta

319

PIATRA DE MOARA

7,5 t

2

1

ingusta

320

PLAIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

321

PLATOULUI (platoul

Cornesti)

7,5 t

1

1

ingusta

322

PLEVNA

7,5 t

1

1

ingusta

323

PLOPILOR

7,5 t

2

1

324

PLT.ADJ.DAVID RUSU

7,5 t

2

1

ingusta

325

PLUGARILOR

7,5 t

2

1

ingusta

326

PLUTELOR

7,5 t

2

1

ingusta

327

PODENI

trafic greu

2

1

328

POLIGRAFIEI

7,5 t

2

1

ingusta

329

POMICULTORILOR

7,5 t

1

1

ingusta

330

POMILOR

7,5 t

2

1

ingusta

331

PORUMBULUI

7,5 t

2

1

ingusta

332

POSADA

7,5 t

2

1

ingusta

333

POSTEI (reden JEAN CALVIN)

7,5 t

1

1

ingusta

334

POTOPULUI

7,5 t

2

1

ingusta

335

PRAGA

7,5 t

2

1

336

PRAHOVEI

7,5 t

2

1

ingusta

337

PREDEAL (fosta 6 MARTIE)

7,5 t

2

1

ingusta

338

PREOT STEFAN RUSU

7,5 t

2

1

ingusta

339

PRIETENIEI

7,5 t

1

1

ingusta

340

primăriei

7,5 t

1

1

ingusta

341

primăverii

7,5 t

2

1

ingusta

342

PRIVIGHETORII

7,5 t

2

1

ingusta

343

PROF.DR.GRIGORE PLOESTEANU

7,5 t

2

1

ingusta

344

PROF.DR.SIMION C. MANDRESCU

7,5 t

2

1

ingusta

345

PROF.DR.VASILE SABADEANU

7,5 t

2

1

ingusta

346

PROGRESULUI

7,5 t

2

1

ingusta

347

PRUTULUI

7,5 t

2

1

348

RAMPEI

trafic greu

2

1

349

RAMURELE

7,5 t

2

1

ingusta

350

RANDUNELELOR

7,5 t

2

1

ingusta

351

răsăritului

7,5 t

2

1

ingusta

352

RECOLTEI

trafic greu

2

1

353

REGELE FERDINAND

7,5 t

2

1

ingusta

354

REGINA ELISABETA

7,5 t

2

1

ingusta

355

REMETEA

7,5 t

2

1

356

RESITA

7,5 t

2

1

357

RETEZATULUI

7,5 t

1

1

ingusta

358

REVOLUȚIEI

7,5 t

2

1

partial sens dublu cu doua benzi

359

RODNEI

7,5 t

1

1

partial sens unic cu doua benzi

360

RODNICIEI

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

361

ROMA

7,5 t

2

1

362

ROMULUS GUGA (fosta ARADULUI)

7,5 t

2

1

363

ROVINARI (fosta ADY ENDRE)

7,5 t

2

1

ingusta

364

ROVINE

7,5 t

2

1

ingusta

365

ROZELOR

7,5 t

1

1

ingusta

366

ROZMARINULUI

7,5 t

2

1

367

SALCAMILOR

7,5 t

2

1

ingusta

368

SALCIILOR

7,5 t

2

1

ingusta

369

SALISTE

7,5 t

2

1

ingusta

370

SANTANA

7,5 t

2

1

371

SAPEI

7,5 t

2

1

ingusta

372

SARGUINTEI

7,5 t

2

1

ingusta

373

SAVINESTI

7,5 t

1

1

ingusta

374

SCURTA

7,5 t

2

1

ingusta

375

SEBESULUI

7,5 t

2

1

ingusta

376

SECERII

7,5 t

2

1

377

SECUILOR MARTIRI

7,5 t

2

1

ingusta

378

SELIMBAR

7,5 t

2

1

ingusta

379

SEMANATORILOR

7,5 t

1

1

ingusta

380

SEMENIC

7,5 t

2

1

ingusta

381

SERAFIM DUICU

7,5 t

2

1

ingusta

382

SERG.MAJOR IOAN ROMAN

7,5 t

2

1

ingusta

383

SERG.MAJOR IONEL GIURCHI

7,5 t

2

1

ingusta

384

SERG.MAJOR LAZAR BLEJNARI

7,5 t

2

1

ingusta

385

SERG.MAJOR MIRCEA ROBU

7,5 t

2

1

ingusta

386

SF.STEFAN

7,5 t

2

1

ingusta

387

SF.IOAN

7,5 t

2

1

ingusta

388

SINAIA

trafic greu

2

2

389

SIRETULUI

7,5 t

2

1

ingusta

390

SITARILOR

7,5 t

2

1

ingusta

391

SLATINA

7,5 t

2

1

ingusta

392

SOFIA

7,5 t

2

1

393

SOIMILOR

7,5 t

2

1

ingusta

394

SOLIDARITATII

7,5 t

2

1

ingusta

395

SOMESULUI

7,5 t

2

1

ingusta

396

SOMNULUI

7,5 t

2

1

397

SPICULUI

7,5 t

2

1

ingusta

398

SPITALUL VECHI

7,5 t

1

1

ingusta

399

SPORTIVILOR (reden DR. CZAKO JOZSEF)

7,5 t

1

1

ingusta

400

STEFAN CEL MARE

7,5 t

2

2

401

STEFAN CICIO POP

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

402

STEJARULUI

7,5 t

2

1

ingusta

403

STELELOR

7,5 t

1

1

ingusta

404

STRAMBA

7,5 t

2

1

ingusta

405

SUBPADURE

7,5 t

2

1

ingusta

406

SUBSTEJARIS

7,5 t

2

1

ingusta

407

SUCEAVA

7,5 t

2

1

ingusta

408

SUDULUI

7,5 t

2

1

409

SURIANU

ingusta

410

SZECHENYI ISTVAN (fosta PINTILIE ILIE)

7,5 t

2

1

ingusta

411

SZOTYORI JOZSEF

7,5 t

2

1

ingusta

412

TAMAS ERNO (fosta ELBA)

trafic greu

2

1

413

TARGULUI

7,5 t

1

1

ingusta

414

TARNAVEI

7,5 t

2

1

ingusta

415

TAZLAULUI

7,5 t

2

1

ingusta

416

TEILOR

7,5 t

2

1

ingusta

417

TELEKI SAMUEL

7,5 t

2

1

ingusta

418

TESATORILOR

7,5 t

2

1

ingusta

419

TIMIȘULUI

7,5 t

2

1

ingusta

420

TINERETULUI

7,5 t

1

1

ingusta

421

TISEI

trafic greu

1

2

partial sens dublu cu doua benzi

422

TOAMNEI

7,5 t

2

1

423

TOPLITA (reden MARTIN LUTER)

7,5 t

1

1

ingusta

424

TRAIAN MOSOIU (fosta SIBIULUI)

7,5 t

1

1

ingusta

425

TRANSILVANIA

7,5 t

1

1

ingusta

426

TREBELY

7,5 t

2

1

ingusta

427

TREIERISULUI

7,5 t

2

1

ingusta

428

TRIFOIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

429

TROTUSULUI

7,5 t

1

1

ingusta

430

TUDOR VLADIMIRESCU

7,5 t

2

1

ingusta

431

TURNU ROSU

7,5 t

2

1

ingusta

432

TURZII

7,5 t

1

1

ingusta

433

TUSNAD

7,5 t

1

1

ingusta

434

ULCIORULUI

7,5 t

2

1

ingusta

435

UNITATII

7,5 t

2

1

ingusta

436

UNOMAI (in Cartea Albal MAI)

7,5 t

2

1

ingusta

437

URCUSULUI

7,5 t

2

1

ingusta

438

UZINEI

7,5 t

2

1

ingusta

439

VALEA RECE

7,5 t

2

1

ingusta

440

VANATORILOR

7,5 t

1

1

ingusta

441

VASILE GOLDIS

7,5 t

2

1

ingusta

442

VASILE LUCACIU

7,5 t

2

1

ingusta

443

VASILE LUPU (fosta PIONIERILOR)

7,5 t

2

1

444

VERDE

7,5 t

2

1

ingusta

445

VERII

7,5 t

2

1

ingusta

446

VICTOR BABES

7,5 t

2

1

447

VIENA

7,5 t

2

1

448

VIILE DEALUL BUDIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

449

VIILE DEALUL MIC

7,5 t

2

1

ingusta

450

VIITORULUI

7,5 t

1

1

ingusta

451

VIOLETELOR

7,5 t

1

1

ingusta

452

VISEULUI

7,5 t

2

1

ingusta

453

VLADEASA

7,5 t

2

1

454

VOINICENILOR

trafic greu

2

1

455

VULCAN

7,5 t

2

1

ingusta

456

VULTURILOR

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

457

ZAGAZULUI

7,5 t

2

1

458

ZAMBILEI

7,5 t

2

1

ingusta

459

ZANELOR

7,5 t

2

1

ingusta

460

ZARANDULUI

7,5 t

2

1

ingusta

461

ZARNESTI

7,5 t

2

1

ingusta

462

ZEFIRULUI

7,5 t

1

1

ingusta

463

ZENO VANCEA

7,5 t

2

1

ingusta

464

ZEYK DOMOKOS

7,5 t

2

1

ingusta

465

ZIDARILOR

7,5 t

2

1

ingusta

Total

neantabulate

STRĂZI - ZONELE CENTRALE ȘI PROTEJATE

 • 1. Digul Mureș — Luntrașilor — Păcii — Căprioarei — Garaje Aleea Carpați.

 • 2. Gh. Marinescu aleea Stadia de oxigen Spital aleea Parcul Eroilor Gh. Marinescu aleea Spital Oncologie Secuilor Martiri Faget Gh Marinescu

 • 3. Pădurii — Verii Garofiței — Cornești — Papiu I. — M. Viteazu

 • 4. Sârguinței - Evreilor Martiri Muntenia Bodoni Sandor Plugarilor -Banat Calea Sighișoarei

 • 5. Paltiniș — Saliște — Năavodari — Substejariș - T. Vladimirescu — Brașovului — Moldovei - Predeal - Busuioculuii

 • 6. Str. Piața Gării Pța. Gării Gh. Doja Str. Pța Garii

 • 7. Bogatei Gh. Doja - Turzii Aiudului Fabricii de Zahăr Alba lulia

 • - Ludușului - Branului — Gh. Doja

 • 8. Câmpului — Jiului — Rovinari — Libertății — Sitarului — Salcâmilor — Milcovului - Painii — Siretului — Zidarilor — Hegyi Lajos — Țesătorilor — Mioriței — Bethlen Gabor — Lebedei — Romulus Guga — Mioriței

 • 9. DELIMITARE: Gh. Doja — Piatra de Moară — Szechenyi I. — Slatina — Urcușului — Cireșului — Bd. 1848 — Crinului — Predeal — Bobâlna — T. Vladimirescu — Panseluțe1or — Budai N. A. — T. Vladimirescu — Secerei — Bd 1 Dec 1918 - Vulcan — Bradului — Călimanului — Papiu Ilarian — Aluniș — Cerbului — Nagy Pal — Petri Adam — Verii — Privighetorii — Pădurii — Ion Dumitrache - Dimitrie Cantemir — N. Grigorescu — Victor Babeș — Aleea Cornișa - Ctn. Romanu Vivu — 22. Dec. 1918 — Coșbuc — Nufărului — Kos Karoly — Fumicilor — Al. Carpați — Pod Mureș — Uzinei — Insulei — Somnului Lavandei Bodor Peter Oituzului L. Rebreanu- Foișor - Gh. Doja + toate strazile din interiorul delimitării

ANEXA nr. 10

Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire - raportul calitate pret,în care pentru componenta tehnică se acorda 10 puncte respectiv 10% iar pentru componenta financiară se acordă 90 puncte respectiv 90%:

Specificatiile tehnice au fost foarte clar stabilite in Caietul de sarcini, astfel ca se urmareste punctarea tarifelor diferențiate pe tipul de deșeuri respective normele de poluare a utilajelor folosite pentru indeplinirea serviciilor de colectare si transport deseuri

Criteriul 1 - norma de poluare

Minim utilaje pentru colectare si stransport deșeuri

13 autospeciale (gunoiere)

2 autospeciale pentru ridicarea deșeurilor de pe platformele ghenelor subterane

2 autospeciale pentru ridicarea deseurilor de pe platforme clandestine

2 încărcătoare frontale.

Punctaj:

 • - EURO 2, 3             -0 puncte;

 • - EURO 4               - 2 puncte;

 • - EURO 5               -3 puncte;

 • - EURO 6, hibrid, electric - 5 puncte.

Necesar minim total =19 utilaje pentru colectare si transport deșeuri

Daca sunt mai putine utilaje EURO 6 se va calcula punctajul astfel:

numărul ofertat de utilaje EU RO6,hibrid,electr ic

--—----::-----------X 5 puncte =S1

numărul minim utilaje

Daca sunt mai putine utilaje EURO 5 se va calcula punctajul astfel:

numărul ofertat de utilaje EURO5   ~

--—----::-----X 3 puncte =S2

numărul minim utilaje

Daca sunt mai putine utilaje EURO 4 se va calcula punctajul astfel:

numărul ofertat de utilaje EURO4

-------------------X 2 punct =S3

numărul minim utilaje

Punctaj acordat : S1+S2+S3=______________ puncte

Justificarea criteriului de atribuire raport calitate preț

La Alegerea criteriului de atribuire respectiv calitate-preț s-a făcut având în vedere faptul că Autoritatea Contractantă dorește delegarea gestiunii prin contract de achizitie publica -a serviciilor de colectare - transport deșeuri, la prețuri cât mai scăzute dar cu asigurarea unor servicii de calitate scopul activității fiind de asigurarea curățeniei generale în Municipiul Târgu Mureș prin colectarea, transportul deșeurilor menajere, industriale și de altă proveniență, precum și luarea măsurilor necesare de prevenire, reducere și combatere a factorilor poluanți.

Autoritatea contractantă conștientizează responsabilitatea și obligația adoptării unor măsuri necesare reducerii emisiilor de CO2 pentru a combate efectele de seră și a crește calitatea mediului.

În acest sens factorul preț primește o pondere de 90 % iar factorul calitate va avea și el o pondere de 10%.

Alegerea ponderilor s-a făcut avându-se în vedere faptul că Autoritatea Contractantă dorește delegarea gestiunii prin contract de achizitie publica a serviciilor de colectare - transport deșeurila prețuri cât mai mici prin asigurarea unui mod eficient de cheltuire a banului public, prin eliminarea risipei în utilizarea fondurilor publice, reducere a costurilor astfel factorul preț primind ponderea cea mai mare de 90%, iar celălalt factor- al calității primește o pondere mai mică de 10%, deoarece aceste servicii urmăresc respectarea protecției mediului la calitate înaltă.

Toate acestea reprezintă avantaje cu reale beneficii pentru toți cei implicați și pentru administrația publică. Astfel se urmărește crearea unei administrații publice eficiente, aflate în slujba cetățeanului punându-se accent pe nevoile acestuia, a ține pasul cu așteptările acestuia, astfel justificându-se alegerea ponderilor de 90% preț și 10 % factorul calitate prin aceste beneficii și avantaje rezultate de care beneficiază atât administrația publică cât și cetățeanul- beneficiarul direct al acestor servicii.

Ca și factor de calitate a serviciilor de transport deșeuri este cel al clasificării autovehiculelor pe norma de poluare.

Autoritatea Contractanta la stabilirea punctajului privind norma de poluare la autovehiculele Euro 6, hibride și/sau electrice a avut în vedere DIRECTIVA (UE) 2019/1161 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, care are ca obiectiv de reducere a emisiilor de CO2.

Criteriul 2 - component financiara

Pretul cel mai mic - ofertat pentru tipurile de deșeuri:

Nr.

Crt.

Denumire activitate

Unitate de măsură

Tarif ofertat fără TVA (lei)

punctaj

Tarife pentru colectare - transport și neutralizare deșeuri

T1

Tarif deșeuri selective: Hârtie/Carton

10

T2

Tarif deșeuri selective: Plastic/Metal

10

T3

Tarif deșeuri selective: Sticlă

10

T4

Tarif deșeuri voluminoase

10

T5

Tarif deșeuri biodegradabile

5

T6

Tarif deșeuri construcții

5

T7

Tarif deșeuri clandestine

10

T8

Tarif deșeuri menajere sau asimilate persoane casnice

15

T9

Tarif deseuri menajere sau asimilate persoane noncasnice (juridice, institutii, etc)

15

TOTAL:        90 PUNCTE

Modalitatea de punctare:

T1


T2 -


T3 -


T4 -


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat

X 10 puncte =S1


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat

X 10 puncte =S2


X 10 puncte =S3


X 10 puncte =S4


T5 -


T6 -


T7 -


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat

X 5 puncte =S5


X 5 puncte =S6


X 10 puncte =S7


™ tariful cel mai mic ofertat

T8--:-------------X 15 puncte =S8

tariful ofertat

™ tariful cel mai mic ofertat

T9--------------------X 15 puncte =S9

tariful ofertat

S1 +S2 +S3 +S4+ S5 +S6+ S7 + S8 + S9= punctaj maxim obtinut 90 puncte

 • a) In cazul in care punctajul total obtinut pentru colectare - transport deșeuri este egal se ia in considerarea tariful cel mai mic ofertat pentru T8 (care are greutatea cea mai mare)

 • b) În cazul în care se menține egalitatea ținând cont de condițiile de la punctul a) și egalitate de puncte și la criteriul tehnic (maximum 10 puncte), se va lua în considerare punctajul real obținut pe baza criteriul tehnic, însă fără limitarea impusă la punctaj,

 • c) Tarifele ofertate nu trebuie sa depaseasca cuantumul stabilit de tariful maxim impus pentru persoane casnice si non casnice raportat la unitatile de masura aferente si respectiv pentru celelalte tipuri de deseuri

 • d) La sabilirea punctajului pentru tarifele aferente tipurilor de deseuri s-a luat in calcul importanta colectarii deseurilor reciclabile care sunt impuse de sistemul de mamagement al deseurilor la nivelul Romaniei cat si judetului Mures, precum si a indicatorilor impusi pentru procentele de deseuri reciclabile care la nivelul anului 2021 este de 60% iar pentru 2022 este de 70% . Precum si importanta valorilor impuse ca fiind maximale pentru colectare deseuri menajere si asimilabile de pe raza municipiului.

Tarif / taxă

UM

Tarif / taxă (lei, fără TVA)

Tarif sortare deșeuri la Statia SCT Cristești:

a) sortare până la impuritate de 20%

tona

163,11

b) sortare impuritate 20% - 50%

tona

258,84

Tarif compostare deșeuri la Statia SCT Cristești

tona

161,78

Tarif transfer deșeuri la Statia SCT Cristești

tona

41,73

Tarif tratare deșeuri la Stația Mecano-Biologică TMB Sânpaul

tona

4 pt. 2021 si 76,29 pt. 2022

Tarif depozitare Sânpaul

tona

78,33

Taxa de economie circulară

tona

80,00

Tarife de salubrizare în mun. Târgu Mures:

a) tarif persoane fizice (casnice) maximale

persoana/luna

9,68

b) tarif agenți economici, instituții publice (noncasnice) maximale

mc

147,23

Taxa de economie circulară - aprobată prin HCJ Mureș nr. 161/20.12.2019

Tarife de salubrizare în municipiul Târgu Mureș maximale - aprobat prin HCL nr. 172/15.09.2020 art.1 care include si taxa de economie circulara

Formular 9 - Fisa de fundamentare a tarifului

Nr. crt.

Elemente de cost

Cost unitar (lei/mc)

Cost unitar (lei/tonă)

1

CHELTUIELI MATERIALE, din care

1.1

Combustibil, carburanți și lubrifianți

1.2

Energie electrică

1.3

Alimentarea cu apa si epurarea apei uzate

1.4

Costuri cu eliminarea concentratului (dupa caz)

1.5

Piese de schimb, utilaje

1.6

Materii prime si materiale consumabile

1.7

Echipamente de lucru si protectia muncii

1.8

Intretinerea utilajelor si autovehiculelor si reparatii

1.9

Amortizarea echipamentelor, utilajelor și mijloacelor de transport

1.10

Cheltuieli cu protectia mediului

1.10

Alte servicii executate de terți

1.12

Alte cheltuieli materiale

2

Cheltuieli cu munca vie

2.1

Salarii

2.2

CAS

2.3

Fond șomaj

2.4

CASS

2.5

Fond accidente și boli profesionale

2.6

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații

2.7

Fond garantare crențe salariale

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3

Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

5

Alte cheltuieli

A

CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+3+4+5)

B

CHELTUIELI FINANCIARE

I

CHELTUIELI TOTALE (A+B)

II

PROFIT

IV

VENITURI OBȚINUTE DIN ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE (I+II)

V

CANTITATE PROGRAMATĂ *

VI

TARIF EXCLUSIV TVA (IV: V)

VII

TVA

VIII

TARIF INCLUSIV TVA

*Cantitatile estimate prevazute in Caietul de sarcini pe categorii de deseuri

Data completării ...................... Operator economic,

(semnătura autorizată)

Proiect Contract de delegare a serviciului public de salubrizare pentru activitățile - colectare si transport deșeuri -în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016, în vederea asigurării continuității serviciului

Preambul

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice - cu modificările si completările ulterioare, a Hotararii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților - republicata și a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice - republicata, precum și al HCL nr...................,

părțile au convenit încheierea prezentului contract de delegare conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

Art.1. Partile contractante

Autoritatea contractantă: Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, telefon 0265268330, cont deschis la B.N. Trezoreria Târgu Mureș, reprezentat prin primar Soos Zoltân, în calitate de Autoritatea Contractantă - Delegatar pe de o parte și,

și

 • S.C...................., adresa sediu ....................., județul ..........., str. ................... nr. ......., bl......,

sc......, et........, ap........, telefon/fax........................., e-mail:........................, cod fiscal, cont

trezorerie ......................... deschis la trezoreria ......................., reprezentata prin ..................,

avand functia de....................., in calitate de Operator - Delegat, pe de alta parte.

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” și în mod colectiv „Părțile

Art.2. Termeni și definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi definiți și interpretați astfel:

 • a. contract - prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului impreuna cu toate anexele sale;

 • b. delegat - societatea comerciala careia i-a fost atribuit contractul;

 • c. delegatar - municipiul Târgu Mureș;

 • d. tarife - tarifele pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare determinate de catre operatori, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competenta;

 • e. ajustarea tarifelor - operatiunea de analiza a nivelului tarifelor existente si a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competenta, prin care se asigura corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;

 • f. modificarea tarifelor - operatiunea de analiza a nivelului tarifelor existente si a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competenta, in situatiile in care intervin schimbari majore in structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente;

 • g. aprobarea de tarife - activitatea de analiza si verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor, desfasurata de autoritatea contractanta implicata, cu respectarea normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competenta, concretizata prin emiterea unei hotarari;

 • h. serviciul - inseamna urmatoarele activitati competente ale serviciului de salubrizare, conform legii: Colectarea și transportul deșeurilor municipale, respectiv:

 • - deșeuri menajere și/sau similare;

 • - deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă);

 • - deșeuri voluminoase;

 • - deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • - deșeuri biodegradabile

 • - deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

 • i. forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • j. zi - însemană orice zi calendaristică atunci când nu se face referire expresă la zi lucrătoare; zi lucrătoare înseamnă orice zi în afara zilelor de sâmbătă și duminică . în afara oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu legea în vigoare; an - 365 de zile;

 • k. conflict de interese - orice eveniment influențând capacitatea delegatului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor delegatarului sau interesului public general, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale delegatului.

 • l. garanția de bună execuție - garanția care se constituie de către delegat în scopul asigurării delegatarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

 • m. despăgubire generală - suma neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și despăgubire plătibilă părții prejudiciate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către cealaltă parte;

 • n. penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract.

 • o. contract - înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului împreună cu toate anexele sale asa cum pot fi acestea modificate la un moment dat cu acordul părților prin acte adiționale

 • p. autoritatea competentă - înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică inclusiv, dar nelimitându-se la Autoritatea de Reglementare

 • q. Autoritatea de reglementare - înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru servicii publice de gospodărie comunală (ANRSC) sau orice altă instituție similară care poate fi autorizată și împuternicită conform legii în vigoare la un moment dat să monitorizeze și să reglementeze regimul tarifelor și/sau al serviciului

 • r. autorizații - înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările, etc emise de Autoritatea de reglementare sau altă Autoritate competentă în scopul prestării/furnizării și gestiunii serviciului

 • s. documentația de atribuire - înseamnă documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv toate documentele licitației conform procedurii aplicabil poterivit Legii

 • t. regulamentul serviciului - înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare aprobat de unitatea administrativ-teritorială care formează delegatarul

Art.3. Interpretare

 • 3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se

specifică în mod diferit.

Art.4. Obiectul contractului

 • 4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile - colectare si transport deșeuri - în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016, în vederea asigurării continuității serviciului

 • 4.2. Activitățile serviciului de salubrizare ce urmează a fi delegate denumite în continuare ”Serviciul” sunt prevăzute în regulamentul și în Caietul de sarcini anexe la prezentul contract, respectiv: Colectarea și transportul deșeurilor municipale, cuprinzând:

 • - deșeuri menajere și/sau similare;

 • - deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă);

 • - deșeuri voluminoase;

 • - deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • - deșeuri biodegradabile

 • - deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

 • 4.3. Obiectivele delegatarului sunt :

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viata ale cetățenilor prin promovarea calității și eficientei acestor servicii;

 • b) sustinerea dezvoltarii economico-sociale a municipiului;

 • c) promovarea calității și eficientei serviciului;

 • d) dezvoltarea durabila a serviciului;

 • e) protectia si conservarea mediului înconjurător si a sanatatii populatiei;;

 • f) respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la salubrizarea localitatilor;

 • g) gestionarea serviciului pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta.

 • 4.4. Organizarea și funcționarea serviciului trebuie să asigure îndeplinirea obligațiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

 • a) continuitate din punct de vedere cantitativ și calitativ

 • b) adaptabilitate le cerințele utilizatorilor

 • 4.5. Organizarea, furnizarea/prestarea și gestionarea serviciului trebuie să asigure:

 • a) satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor serviciului;

 • b) protecția utilizatorilor.

 • 4.6. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de delegat în derularea contractului sunt următoarele: - bunuri proprii - sunt acele bunuri pe care delegatul le utilizează la prestarea activităților care la expirarea contractului, raman in proprietatea delegatului (dotari tehnice, utilaje, echipamente si instalatii specifice de salubrizare, alte mijloace necesare desfasurarii activitatii).

Delegatul poate realiza orice acte juridice cu privire la bunurile proprii, în concordanță cu drepturile pe care le are asupra acestora, fără a aduce atingere cerințelor și obligațiilor care au stat la baza încheierii contractului.

 • - bunuri de preluare - bunurile achizitionate de Operator pe cheltuiala proprie reprezentand necesarul de recipienti pentru colectarea deseurilor selective. La încetarea contractului din orice cauză, delegatarul are dreptul de a dobândi bunurile de preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

 • - bunuri de retur - sunt bunurile delegatarului puse la dispoziția delegatului, pe întreaga durată a contractului, în scopul prestării serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea delegatarului pe întreaga durată a contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a contractului (eurocontainere de 1,1 mc, pubele de 120 litri, 240 litri, containere subterane, platforme de depozitare, boxe de deșeuri etc).

Art.5. Pretul contractului

 • 5.1. Operatorul - Delegat se obligă să presteze activitățile, serviciile care fac obiectul prezentului contract, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 5.2. La data încheierii contractului, prețul convenit pentru îndeplinirea acestuia, respectiv prețul serviciilor prestate plătibil Opertorului-Delegat de către Autoritatea Contractantă - Delegatar este de ....................... lei fără TVA la care se adaugă .................... lei valoare TVA,

rezultând valoarea totală de..................... lei cu TVA.

5.3. Tarifele pentru fiecare categorie de deseu:

Nr.

Crt.

Denumire activitate

Unitate de măsură

Tarif ofertat fără TVA (lei) (cifre și litere)

TVA (lei) (cifre și litere)

Tarif ofertat inclusiv TVA (lei) (cifre și litere)

1

Tarif deșeuri selective: Hârtie/Carton

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

2

Tarif deșeuri selective: Plastic/Metal

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

3

Tarif deșeuri selective: Sticlă

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

4

Tarif deșeuri voluminoase

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

5

Tarif deșeuri biodegradabile

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

6

Tarif deșeuri construcții

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

7

Tarif deșeuri clandestine

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

8

Tarif deseuri menajere sau asimilate persoane casnice

Lei/persoana

Lei/persoana

Lei/persoana

Lei/persoana

9

Tarif deseuri menajere sau asimilate persoane noncasnice (juridice, institutii, etc)

lei/t onă

lei/m3

lei/to nă

lei/m3

lei/to nă

lei/m3

lei/tonă

lei/m3

Art.6. Documentele contractului

 • 6.1. Operatorul - Delegat va îndeplini serviciile în condițiile stabilite prin prezentul contract care include următoarele anexe:

 • a) legislația aplicabilă, cuprinzând standardele, normativele și gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului;

 • b) regulamentul de organizare si functionare al serviciului public de salubrizare in municipiul Târgu Mureș;

 • c) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;

 • d) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

 • e) oferta pentru fiecare tip de container/pubele: 4 mc, 8 mc, 12 mc, 1.100 litri, 240 litri 120 litri, pentru precolectarea separată a deșeurilor;

 • f) garantia de buna executie;

 • g) indicatorii de performanță, împreună cu penalitățile corespunzătoare;

 • h) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Autorității Contractante -Delegatar sau

propietatea privată a municipiului, aferente serviciului;

 • i) procesul verbal de predare-preluare a bunurilor;

 • j) lista bunurilor de preluare;

 • k) grafic de prestare;

 • l) alte grafice (dacă este cazul);

 • m) acord de asociere (dacă este cazul);

 • n) contractul de subcontractare (dacă este cazul);

 • o) angajament de susținere din partea unui terț (dacă este cazul);

 • p) acte adiționale (dacă exista);

 • q) alte documente (dacă este cazul)

 • 6.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Art.7. Dispoziții generale

 • 7.1. Operatorul - delegat are permisiunea de a desfasura activitatea de colectarea și transportul deșeurilor municipale în condițiile legii, în aria administrativ-teritoriala a municipiului Târgu Mureș.

 • 7.2. Municipiul Târgu Mureș păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciului public de salubrizare de catre delegat, astfel:

 • a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate;

 • b) calitatea serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta;

 • c) respectarea parametrilor, a normelor si cantitatii solicitate pentru serviciile prestate;

 • d) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare.

 • 7.3. Delegatul se va adapta în permanenta la calitatea si cantitatile solicitate de delegatar, la conditiile legislatiei în vigoare si va respecta în permanenta standardele si normativele în vigoare din domeniul activitatilor cuprinse in cadrul serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Mureș.

Art.8. Durata contractului

 • 8.1. Durata contractului este de 180 de zile cu posibilitatea prelungirii până la atribuirea serviciului, prin procedura de licitație deschisă derulată de Municipiul Tîrgu Mureș, sau până în momentul finalizării achiziției serviciilor, derulată de către ADI Ecolect Mureș.

 • 8.2. Durata contractului încetează de drept și fără nici o despăgubire în sarcina Autorității Contractante, în termen de 5 zile de la data înștiințării delegatului de către delegatar, cu privire la intrarea în vigoare a delegarii gestiunii serviciului prin contract de achiziție publică sau a Contractului de delegare a gestiunii atribuit de către ADI ECOLECT MUREȘ pentru implementarea proiectului “Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în județul Mureș”.

 • 8.3. Perioada de mobilizare reprezintă perioada de timp care începe de la data semnării contractului și are o durată de 15 zile. Până la finalul celor 15 de zile din această perioadă, operatorul va trebui să asigure funcționarea serviciului cu minim 1/2 din totalul utilajelor și a personalului necesare pentru asigurarea serviciilor, după 5 zile de la data semnarii contractului, după care va prezenta toate utilajele si tot personalul prezentat in ofertă

 • 8.4. În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 15 zile de la data emiterii ordinului administrativ de incepere al contractului, Operatorul va prezenta dovezile care confirmă: a) încheierea tuturor polițelor de asigurare necesare contractului,

 • b) obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului, dacă este cazul;

orice alte obligații angajate în oferta pentru Perioada de Mobilizare

 • 8.5. Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Operatorul - Delegat, Părțile pot încheia Procesul-Verbal de constatare a indeplinirii conditiilor minime impuse pentru desfasurarea activitatii în vederea prestării Serviciului.

 • 8.6. Pe durata perioadei de mobilizare, părțile își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al serviciului.

 • 8.7. Contractul poate fi prelungit prin act adițional în condițiile reglementate de legislația în vigoare la data prelungirii.

Art. 9 Categorii de bunuri folosite în realizarea contractului

 • i. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului - Delegat și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului -Delegat.

 • ii. bunuri de retur, respectiv bunurile puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă -Delegatar către Operatorul - Delegat în scopul executării Contractului și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante - Delegatar.

 • iii. bunuri de preluare, respectiv bunurile imobile și mobile, dobândite de operator având ca singur scop prestarea serviciilor. La încetarea contractului din orice cauză, delegatarul are dreptul de a dobândi bunurile de preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

Art.10. Drepturile pârtilor

10.1. Drepturile delegatarului

Delegatarul are următoarele drepturi:

 • 1. De a inspecta modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activitatilor aferente serviciului public de salubrizare, verificand respectarea obligațiilor asumate prin contract.

 • 2. De a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului din motive excepționale legate de interesul național sau local. Delegatul este obligat sa continue prestarea serviciului in noile conditii stabilite de delegatar, fara a putea solicita incetarea contractului.

 • 3. De a aproba ajustarea sau modificarea tarifelor, propuse de delegat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • 4. De a refuza, in conditii justificate, aprobarea ajustarii sau modificarii tarifelor propuse de delegat.

 • 5. Să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale

 • 6. De a sanctiona delegatul, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului public de salubrizare.

 • 7. De a monitoriza si exercita controlul cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, la activitatile care fac obiectul contractului, si sa ia masurile necesare in cazul in care delegatul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciului pentru care s-a obligat.

 • 8. De a solicita informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului prestat.

 • 9. De a iniția modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

 • 10. De a rezilia contractul daca delegatul nu isi respecta obligatiile asumate prin contract.

 • 10.2. Drepturile delegatului

Delegatul are următoarele drepturi:

 • 1. De a exploata, in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului.

 • 2. De a presta, activitațile și serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului.

 • 3. De a incasa contravaloarea activitatilor prestate, corespunzator tarifului aprobat de delegatar, determinat in conformitate cu metodologia aprobata de autoritatea de reglementare competenta.

 • 4. Sa aplice la facturare tarifele aprobate.

 • 5. Sa solicite ajustarea sau modificarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor și tarifelor din economie și numai în scopul prezervării echilibrului contractual;

 • 6. Să încheie contracte cu terții pentru întreținerea si reparațiile echipamentelor/ utilajelor/ mijloacelor de transport utilizate pentru prestarea serviciului;

 • 7. Să solicite penalități de întârziere pentru plata cu întârziere a facturilor fiscale emise pentru serviciile de salubrizare;

 • 8. De a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, conform legislației în vigoare.

 • 9. Sa beneficieze de exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare in aria delegarii, acordata in baza prezentului contract de delegare. Nicio alta entitate (societate comerciala, consortiu, serviciu public) nu poate presta activitatile care fac obiectul prezentului contract, in aria delegarii.

Art.11. Obligațiile pârtilor

11.1. Obligațiile delegatarului

Delegatarul are următoarele obligații:

 • 1. Sa actualizeze si sa aprobe modificarile Regulamentului serviciului, in baza regulamentelor-cadru, conform legilor in vigoare.

 • 2. Sa utilizeze, pentru decontari, tarifele pentru activitatile serviciului de salubrizare conform propunerii financiare prezentata de delegat.

 • 3. Sa-și asume pe perioada derulării contractului toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de delegatar.

 • 4. Sa emita comenzi de lucru pentru activitățile ce fac obiectul contractului.

 • 5. Sa nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

 • 6. Să modifice unilateral partea reglementară a contractului (respectiv regulamentul serviciului și caietul de sarcini al serviciului) pentru motive ce tin de interesul național sau local și/sau în caz de modificare legislativă, cu posibilitatea pentru delegat de a primi o compensație în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări.

În aceasta situație delegatul este obligat sa continue prestarea serviciului în noile condiții stabilite de delegatar fără a putea solicita încetarea contractului.

 • 7. Să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor acestuia.

 • 8. Să analizeze si sa aprobe ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare pe baza fundamentarii economico-financiare prezentate de delegat.

 • 9. De a rezilia contractul dacă delegatul nu îsi respectă obligațiile asumate prin contract;

 • 10. Sa participe împreuna cu reprezentantul delegatului la verificarea și confirmarea cantității serviciilor prestate și necesare în vederea recepției acestora și să încheie un proces verbal în acest sens. În urma verificărilor și recepției, constatările și eventuale sesizări primite precum și eventualele sancțiuni pentru prestarea neconformă a serviciilor din punct de vedere cantitativ și/sau calitativ se vor consemna în cuprinsul aceluiași proces verbal.

La sfârsitul fiecarei luni se vor întocmi rapoarte de activitate lunare confirmate de catre partile contractante care vor cuprinde toate aspectele constatate în fișele de activitate încheiate zilnic.

 • 11. Sa verifice periodic urmatoarele: serviciile publice prestate si nivelul de calitate al acestora si aplicarea sanctiunilor pentru prestarea neconforma a serviciilor din punct de vedere calitativ si/sau cantitativ, îndeplinirea indicatorilor de performanță, mentinerea echilibrului contractual rezultat prin procedura de achizitie publica.

 • 12. Să nu-l tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul contract;

 • 13. De a achita facturile pentru serviciile prestate în termenele legale:

 • 14. Să aplice penalitățile contractuale în caz de neexecutare sau executare defectuoasă a obligațiilor delegatului.

 • 11.2. Obligațiile delegatului

Delegatul are următoarele obligații:

 • 1. Sa respecte toate angajamentele si obligatiile asumate prin prezentul contract de delegare.

 • 2. Sa respecte prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Mureș, si ale altor acte normative elaborate si aprobate de catre autoritatea publica locala.

 • 3. Sa furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și sa asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării functionarii și dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare.

 • 4. Sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale în vigoare.

 • 5. Sa presteze servicii de salubrizare conform prevederilor caietelor de sarcini, în condiții de calitate și eficienta.

 • 6. Sa fundamenteze si sa supuna aprobarii tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciile de salubrizare delegate.

 • 7. Sa nu subdelege serviciul care face obiectul contractului.

 • 8. La încetarea contractului de delegare din alte cauze decât termenul, forta majoră și înțelegerea părților, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contractul de delegare, pana la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile.

 • 9. Sa notifice cauzele de natura sa conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității.

 • 10. Sa ia măsurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca și normele de protecție a muncii si evitarea accidentelor.

 • 11. Sa respecte condițiile impuse de natura activităților de salubrizare (protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului).

 • 12. Delegatul se obliga sa respecte întocmai toate datele si sarcinile asumate prin oferta prezentata.

 • 13. Sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii serviciului.

 • 14. Sa detina sau sa obtina, dupa caz, toate autorizatiile/avizele necesare prestarii serviciului, prevazute in legislatia in vigoare, pe cheltuiala proprie.

 • 15. Sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile care ii sunt adresate intr-un registru si sa ia masurile de rezolvare ce se impun. La sesizarile scrise delegatul are obligatia sa raspunda in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea acestora.

 • 16. Sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic delegatarului si oricaror alte autoritati competente date si informatii despre activitatea specifica, conform legislatiei in vigoare.

 • 17. Să plătească penalități contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul contract în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale.

 • 18. Să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin prezentul contract;

 • 19. În cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica de indată acest fapt delegatarului în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

 • 20. Toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele precum și personalul alocat serviciului delegat va fi destinat exclusiv prestării activităților de salubrizare, astfel cum au fost prezentate la art.4, pct.4.2., pe raza municipiului Tîrgu Mureș.

 • 21. Alte obligații aferente prestării Serviciului public de salubrizare

  • 21.1. Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile puse la dispoziție și să presteze Serviciul public de salubrizare care face obiectul prezentului Contract.

Art.12. Tarife, facturare si modalitati de plata

12.1. Tarife practicate si ajustarea sau modificarea acestora

 • 1. Tarifele practicate pentru serviciile delegate, la data semnarii prezentului contract, sunt cele conform propunerii financiare prezentate .

 • 2, Delegatul serviciului va incasa lunar de la delegatar, în baza unui raport de activitate lunară, contravaloarea prestatiei efectuate care este confirmata de catre delegatar pe baza fiselor zilnice de confirmare a serviciilor și a oricărui alt document care să confirma sau infirme cantitatea și calitatea serviciilor prestate.

 • 3. Facturarea către utilizatorii non-casnici se va face direct către beneficiarii servicului, pe baza tarifelor aprobate și în baza contractelor de servicii incheiate. Pentru persoanele casnice facturarea serviciilor se face către Municipiul Târgu Mureș.

 • 4. Confirmarea prestațiilor aferente serviciului se va realiza de către reprezentanții delegatarului pe baza datelor/documentelor/ informațiilor, conform art. 4.4.2 din Caietul de sarcini

 • 12.2. Modalitati de plata

 • 1. Delegatarul va efectua plata catre delegat in termen de 30 de zile de la data primirii facturii, înregistrata la autoritatea administratiei publice locala, intocmita in baza proceselor verbale de receptie.

 • 2. Factura pentru serviciile prestate de delegat se emite cel târziu până la data de 15 ale lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată.

 • 3. Contravaloarea serviciului prestat este facturată de delegat delegatarului în baza cantităților reale determinate prin procesele verbale confirmate de către delegatar, care trebuie să identifice foarte clar cantitatea/frecvența serviciilor prestate.

 • 4. Pentru verificarea cantităților și calității serviciilor prestate, delegatarul are dreptul să împuternicească reprezentanți din cadrul instituției care să confirme sau să infirme , prin aviz sau refuz, la finalul fiecărei zile, veridicitatea datelor înregistrate de către delegat în procesele verbale.

 • 5. Lipsa fișelor zilnice privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate, confirmate de către reprezentanții delegatarului, dă dreptul delegatarului de a refuza plata facturii.

 • 6. Delegatarul va efectua plata către delegat în termen de 30 de zile de la data primirii facturii, înregistrată la autoritatea administrației publice locale, întocmită în baza rapoartelor de activitate lunare confimate de delegatar.

Art.13. Redeventa

Nu se aplica.

Art.14. Indicatorii de performanta

 • 14.1. Delegatul va presta serviciul astfel incat sa asigure indeplinirea Indicatorilor de performanta stabiliti in Regulamentul serviciului de salubrizare, anexa la caietul de sarcini.

 • 14.2. Indicatorii de performanta stabilesc, printre altele, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciul, avand printre obiective:

 • a) continuitatea serviciului din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b) adaptarea permanenta la cerintele rezonabile ale utilizatorilor;

 • c) respectarea reglementarilor specifice din domeniu.

Art.15. Cantitatea și calitatea serviciilor

 • 15.1. Cantitatea si standardele de calitate ale activitatilor prestate sunt cele asumate prin oferta si cele prevazute in caietul de sarcini, care constituie parte integranta din contract. Prin comanda de lucru delegatarul poate modifica programul de prestatie stabilit prin caietul de sarcini, in functie de conditiile meteorologice si necesitati.

 • 15.2. Serviciile publice de salubrizare delegate se vor organiza si functiona cu respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Mureș.

Art.16. Mentinerea echilibrului contractual

 • 16.1. Partile vor urmari in permanenta mentinerea echilibrului contractual al contractului.

 • 16.2. Delegatul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, daca aceasta crestere rezulta in urma unui eveniment de forta majora.

 • 16.3. In situatia in care modificari legislative, constrangeri tehnice, economice, financiare sau, in general, evenimente neprevazute care nu constituie evenimente de forta majora astfel cum acestea sunt definite in prezentul contract, independente de delegat si de vointa sa, datorate sau nu delegatarului, altereaza echilibrul economico-financiar al prezentului contract, si daca dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin ajustarile/modificarile de tarife, partile se obliga sa renegocieze termenii si conditiile prezentului contract in conditiile legii, in scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al contractului.

 • 16.4. Daca la expirarea unei perioade de cel putin 60 de zile sau alt termen stabilit de parti, de la inceperea negocierilor prevazute la alineatul precedent, acestea esueaza, atunci oricare dintre parti va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. Delegatul va avea obligatia de a presta serviciul in continuare pe o durata de cel mult 90 de zile, in vederea continuitatii serviciului.

Art.17. Obligațiile privind protecția mediului și apărarea împotriva incendiilor

 • 17.1. Delegatul se obliga ca pe toata durata derulării contractului sa respecte legislația, reglementările, precum si hotararile consiliului local in vigoare privind protectia mediului, preluand toate responsabilitatile in acest domeniu.

 • 17.2. Delegatul are obligația să dețină toate acordurile, autorizațiile și avizele prevăzute de legislația în domeniu și să respecte normele legale de profil.

 • 17.3. În perioada derulării prezentului contract delegatul răspunde pentru apărarea împotriva incendiilor și pentru protecție civilă conform Legii nr. 307/2006 și a Legii nr. 48/2004 fiind obligat să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară. De asemenea, delegatul este obligat să dețină toate acordurile, autorizațiile și avizele prevăzute de legislația în domeniu

Art.18. Forța de munca

 • 18.1. Delegatul va asigura forta de munca necesara pentru prestarea serviciului, precum si formarea profesionala a salariatilor. Delegatul este raspunzator de angajarea in prestarea serviciului a unui numar suficient de persoane cu abilitatile, indemanarile, cunostintele, instruirea, calificarile si experienta necesare si adecvate unei bune desfasurari a serviciului si se va asigura ca are suficient personal de rezerva pentru prestarea in bune conditii a serviciului, pe toata durata contractului.

 • 18.2. Delegatul se va asigura ca toti angajatii sai implicati in prestarea serviciului vor fi instruiti corespunzator cu:

 • a) sarcinile pe care angajatul le va executa;

 • b) toate prevederile importante ale contractului si anexelor sale;

 • c) toate procedurile si standardele din propunerea tehnica, in vigoare;

 • d) toate procedurile, regulile, regulamentele si legile aplicabile pentru prestarea serviciului, inclusiv regulile de sanatate si securitate in munca, riscul de incendiu si prevederile in caz de incendiu.

 • 18.3. Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent verificat si indeplineste indatoririle in conformitate cu prezentul contract.

 • 18.4. Pe perioada executarii prezentului contract, delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului existente in Regulamentul intern al sau.

 • 18.5. Delegatul este raspunzator in intregime de angajarea si de conditiile de lucru ale angajatilor sai.

 • 18.6. Delegatul este raspunzator si va suporta toate costurile si cheltuielile legate de angajarea personalului si de achitarea la timp a salariilor.

 • 18.7. Numarul angajatilor delegatului va fi stabilit de acesta, in functie de politicile proprii, insa acesta sa fie suficient pentru prestarea serviciului.

 • 18.8. Delegatul va lua toate masurile necesare privind igiena, sanatatea, securitatea la locul de munca si normele de protectie a muncii, in conformitate cu legea.

Art.19. Forta majoră

 • 19.1. Forța majoră însemană un eveniment produs independent de voința părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și, respectiv îndeplinirea Contractului.

 • 19.2. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forta majoră.

 • 19.3. Partea care invoca forta majoră este obligată sa notifice celeilalte părți în termen de 5 zile calendaristice producerea evenimentului și sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 19.4. O Parte afectată de un eveniment de forță majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de forța majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de forță majoră.

 • 19.5. Dacă în termen de 60 de zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul sa-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

18.6. Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage pentru nici una dintre parti penalizari sau alte compensatii.

Art.20. Garanții

 • 20.1 . Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către delegat în scopul asigurării delegatarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Aceasta trebuie să fie irevocabilă.

 • 20.2 . Delegatul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

 • 20.3 Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 10% din prețul contractului, fără T.V.A..

 • 20.4 În cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelare cu noua valoare a contractului.

 • 20.5 Garanția de bună execuție se va constitui intr-una din formele prevăzute la art. 40 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În cazul în care garanția se va constitui prin instrument de garanție, aceasta devine anexă la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, delegatul are obligația de a deschide un cont la dispoziția delegatarului, la Trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de executie fără TVA .

 • 20.6 Pe parcursul îndeplinirii contractului, delegatarul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite delegatului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Delegatarul va dispune ca unitatea să înștiințeze delegatul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă la Trezorerie cât și de unitatea Trezoreriei la solicitarea scrisă a Beneficiarului în favoarea căruia este constituită garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 20.7 Delegatarul va elibera/restitui garanția de bună execuție în condițiile stabilite prin art.42 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • 20.8 Delegatarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului , în limita prejudiciului creat, în cazul în care delegatul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție delegatarul are obligația de a notifica pretenția atât delegatului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, delegatul are obligația de a reîntregi garanția de bună execuție.

Art.21. Răspunderea contractuala

 • 21.1. Nerespectarea dovedita de catre oricare dintre partile contractante a obligatiilor contractuale ce-i incuba in temeiul prezentului contract atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

 • 21.2. In situatia rezilierii contractului din vina unei parti, aceasta parte va datora despagubiri celeilalte parti, in cuantumul stabilit de parti, de un expert independent desemnat de acestea sau de catre instanta judecatoreasca competenta.

 • 21.3. Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale. Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin Note de constatare.

 • 21.4. Delegatarul nu va fi răspunzător în niciun fel față de terți pentru neîndeplinirea de către operator a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract;

 • 21.5 În cazul în care, din culpa sa dovedită, delegatul nu își îndeplinește obligațiile sau își îndeplinește defectuos obligațiile asumate prin prezentul Contract și prin Caietul de sarcini, delegatarul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin.2 1 din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești precum și pentru măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare, din valoarea obligației asumate și neîndeplinite sau îndeplinită defectuos, per zi de întârziere, calculate de la data la care obligația trebuia îndeplinită și până la data îndeplinirii conforme a acesteia. Această penalitate se aplică pentru obligațiile din contract altele decât cele pentru care sunt nominalizate punctual penalități.

 • 21.6. Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin procese-verbale, cu ocazia inspecțiilor și monitorizării executării Contractului efectuate de delegatar

 • 21.7. În plus fata de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, delegatul va despăgubi delegatarul în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât delegatarul, dovedite ca au fost generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către operator a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

 • 21.8. Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor fi limitate la acoperirea integrală a daunelor suferite de Partea sau terțul prejudiciat. În înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

 • 21.9. Delegatarul nu îl va tulbura pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

 • 21.10. În niciun caz delegatarul nu va fi răspunzător față de delegat de vreo daună ori daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care delegatul le-ar putea suporta sau înregistra datorită producerii unui eveniment de forță majoră .

 • 21.11. În cazul în care delegatul se află în imposibilitatea de a presta serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea serviciului, atunci delegatul va notifica imediat delegatarul oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației precum și orice alte detalii pe care delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea impiedica în mod substanțial prestarea serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui contract si nu va elibera sau exonera in nici un fel delegatul de la obligatia de a presta serviciul conform contractului și legii în vigoare cu privire la limitarea sau suspendarea prestării serviciilor în domeniul salubrizării localităților.

Art.22. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilita prin contractul de delegare, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii in vigoare la data prelungirii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina sa;

 • c) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre parti, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina partii in culpa;

 • d) în cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a presta serviciul, ca urmare a interventiei unui eveniment de forta majora, in conditiile prevazute la art.19, fara plata unei despagubiri;

 • e) dacă părțile convin încetarea contractului, prin act adițional la acesta, respectând legea aplicabilă în vigoare la acea dată.

 • f) dintr-o cauza de forta majora sau in cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a exploata serviciul, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

 • g) în cazul falimentului delegatului;

 • h) în cazul lipsei, retragerii sau incetarii valabilitatii licentei de operare a delegatului;

 • i) alte clauze de incetare a contractului, convenite de parti, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

 • j) sau la atribuirea serviciului, prin procedura de licitație deschisă,

Art.23. Rezilierea contractului

 • 23.1. Rezilierea contractului din culpa delegatului

  • 23.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu si obligația) sa rezilieze prezentul contract cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 7 zile delegatului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, in momentul survenirii oricaruia dintre urmatoarele evenimente:

 • a) o incalcare semnificativa, de catre delegat, a oricareia dintre obligatiile sale, asumate in baza prezentului contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligatiilor delegatarului sau asupra capacitatii delegatarului de a respecta orice prevedere legala in vigoare si a carei incalcare nu a fost remediata de catre delegat;

 • b) nerespectarea nejustificata a indicatorilor de performanță;

 • c) renuntarea la sau abandonarea culpabila a serviciului, de catre delegat;

 • d) nefurnizarea sau ascunderea de informatii semnificative, ce trebuie furnizate delegatarului sau impiedicarea delegatarului de a-si exercita drepturile de monitorizare in legatura cu executarea prezentului contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

 • e) delegatul nu presteaza serviciile cu respectarea reglementărilor referitoare la condițiile de muncă și de protecție a mediului înconjurător;

 • f) după semnarea contractului, delegatul cesionează drepturile sale din contract sau subdeleaga fără a avea acordul prealabil al delegatarului;

 • g) delegatul declară că nu-și poate îndeplini obligațiile contractuale;

 • h) după semnarea contractului, delegatul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

 • i) după semnarea contractului, se constată că documentele delegatului depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului, se dovedesc a fi inexacte;

 • j) delegatul nu transmite delegatarului modificările care au avut loc în structura organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul delegatului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la contract;

 • k) delegatul se afla, la momentul atribuirii contractului sau va fi pe parcursul derularii acestuia, in una din situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

 • l) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit delegatului, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

 • m) delegatarul are dreptul la denuntarea unilaterala a prezentului contract in conditiile in care, in cursul perioadei de valabilitate a acestuia, apar modificari care nu se incadreaza in cazurile si conditiile prevazute de art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

 • n) alte incalcari semnificative ale obligatiilor contractuale care sunt prevazute ca fiind clauze de reziliere in prezentul contract.

 • 23.1.2. In cazurile prevazute la pct.22.1.1., delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea de contract indeplinita pana la data rezilierii/denuntarii unilaterale a contractului, fara nicio alta compensatie.

 • 23.1.3. Prezentul contract se reziliaza de drept, fara nici o formalitate in cazul nerespectarii dovedite, pe o perioada mai mare de 60 de zile, a obligatiilor de catre delegat.

 • 23.2. Rezilierea contractului din culpa delegatarului

  • 23.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu si obligatia) sa rezilieze prezentul contract, în caz de încalcare importanta, de catre delegatar a oricareia din obligatiile asumate în baza prezentului contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligatiilor delegatului, în baza prezentului contract.

Art.24. Conflictul de interese

 • 24.1. Delegatul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii prezentului contract in mod obiectiv si impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitati politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale ori al altor legaturi sau interese comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de catre delegat imediat catre delegatar, in scris.

 • 24.2. Delegatul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla intr-o situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Delegatul va inlocui, imediat si fara nici un fel de compensație din partea delegatarului, orice membru al personalului sau care se afla intr-o astfel de situatie.

 • 24.3. Delegatarul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de delegat sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri suplimentare daca va considera acest lucru ca fiind necesar.

 • 24.4. Delegatul se va abtine de la orice legaturi si relatii, comerciale sau de alta natura, care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau a personalului sau. In cazul in care delegatul nu poate mentine aceasta independenta, delegatarul are dreptul de a rezilia contractul, conform procedurii prevazuta la art.22. fara a aduce atingere dreptului delegatarului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situatii.

Art.25. Sancțiuni

 • 25.1. Pentru neefectuarea sau efectuarea partiala, a programului de colectare stabilit a unei operatiuni aferenta activitatilor de salubrizare, din vina exclusiva a delegatului, va duce la sanctionarea operatorului de salubritate si obligarea acestuia la efectuarea acestor lucrari in termen de 24 de ore de la data constatarii.

 • 25.2. Pentru încalcarea conditiilor de prestare a activitatilor care fac obiectul contractului, se vor aplica sancțiunile prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Mureș si in Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Art.26 Comunicarea între Părți

 • 26.1. Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

 • 26.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 26.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

 • 26.4. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

 • 26.5. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă conform art. 26.4.                                         ’                                     ’

 • 26.6. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

(i)la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,

(ii)la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,

(iii)la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

 • 26.7. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

 • 26.8. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

 • 26.9. Nici o modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

 • 27.Reprezentanții autorizați ai Părților

 • 27.1. Reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului contract.

 • 27.2. Autoritatea contractanta numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele acestuia.

 • 27.3. Autoritatea contractanta poate, de asemenea, să numească, în calitate de reprezentant al său, o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării prestarii corecte a serviciilor și/sau pentru îndeplinirea altor activități decât cele privind verificarea prestarii serviciilor. Autoritatea contractanta înștiințează, în scris, Operatorul cu privire la identitatea, autoritatea și limitele reprezentării precum și la activitățile delegate reprezentantului/reprezentanților săi.

 • 27.4. Operatorul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele acestuia. Această persoană autorizată este notificată Autoritatii contractante de Operator.

Art.28. Modificarea contractului și dispoziții conexe

 • 28.1 Modificari ale contractului

 • (a) Orice modificare a contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea contractului se poate realiza fie prin Act Adițional la contract, fie prin Dispoziție emisă de Autoritatea contractanta. În cazul modificărilor contractului realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obligatorie. În cazul modificărilor contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional la contract, Partea notificată își manifestă acordul asupra modificărilor contractului prin confirmarea, în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate la art. 26 și 27 din prezentul contract.

 • (b) Părțile au dreptul, pe durata contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 cu modificari și completari ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

 • (c) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stabilite în cadrul contractului, la art.28.2 - și sunt singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

 • (d) În cazul în care, în prezentul contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii.

 • (e) Modificările contractului, astfel cum sunt stabilite la art.28.2 - din prezentul contract, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător, putând permite selecția altui ofertant decât contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a contractantului sau ar fi putut fi atrași și alți participanți la procedura de atribuire.

 • (f) Prin prezentul contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale.

 • 28.2. Evaluarea modificărilor contractului și a circumstanțelor acestora

 • (a) Identificarea circumstanțelor care generează modificarea contractului este în sarcina ambelor Părți.

 • (b) Modificările contractului se realizează de Părți, în cadrul duratei de prestare a contractului și cu respectarea prevederilor stipulate la art. 26 din prezentul contract, ca urmare a:

 • i. identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului contractului și obiectivelor urmărite de Delegatar, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau

 • ii. concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței Operatorului în cadrul contractului.

 • (c) Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra duratei de prestare și/sau asupra prețului contractului și/sau asupra serviciilor. Efectele soluțiilor, devin modificări contractuale, putând conta în:

 • i. prelungirea duratei de prestare și/sau

 • ii. suplimentarea prețului contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de contractant și a profitului rezonabil stabilit de Părți ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare.

 • 28.3. Notificarea privind modificările contractului

 • (a) Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera modificarea contractului, întârzia sau împiedica prestarea serviciilor sau care pot genera o suplimentare a prețului contractului.

 • (b) Autoritatea contractanta poate emite Dispoziții privind modificarea contractului, cu respectarea prevederilor contractuale și cu respectarea Legii.

Art.29. Litigii

 • 29.1. Delegatarul si delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

 • 29.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, delegatarul si delegatul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instanțele judecătorești de drept comun.

Art.30. Verificări, recepții, garantii, condiții financiare

 • 30.1. Delegatarul si delegatul vor verifica împreuna, zilnic, prin sondaj, modul de efectuare a prestatiei de catre delegat, iar constatarile facute în timpul verificarilor se vor consemna în fișa zilnică de constatare privind calitatea prestatiei si cantitatile efectuate.

 • 30.2. In fișele zilnice delegatarul va consemna si modul de rezolvare de catre delegat a sesizarilor primite si eventual sanctiunile aplicate delegatului pentru deficientele constatate.

 • 30.3. La sfarsitul fiecarei saptamani/luni se intocmeste un raport de activitate, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din fișele zilnice facute în cursul lunii respective.

 • 30.4. Delegatul raspunde si garanteaza de buna desfasurare a prestatiei, precum si de calitatea si de cantitatile stabilite.

 • 30.5. Conditii financiare de executie :

 • - delegatul va incasa lunar de la delegatar contravaloarea serviciilor efectuate conform contractului;

 • - decontarea  serviciilor  se  va face conform mijloacelor legale specifice în baza

unei situatii  de plata  si  a receptiei confirmate de catre delegatar.

 • 30.6. Modelul fișelor zilnice de constatare si al rapoartelor de activitate lunare care vor fi încheiate între parti, va fi stabilit de catre delegatar astfel încât sa cuprinda toate datele necesare. Aceste modele vor putea fi modificate pe parcursul derularii contractului de catre delegatar pentru a cuprinde orice alte date necesare.

 • 30.7. Fara a aduce atingere oricaror garantii si declaratii acordate prin clauzele prezentului contract, delegatul declara si garanteaza delegatarului ca cele stipulate mai jos sunt declaratii corecte si complete la data inceperii contractului si vor ramane astfel pe toata durata contractului: a) delegatul este o societate legal constituita, conform legii din Romania;

 • b) delegatul are puteri depline, autoritatea si capacitatea sa semneze si sa duca la indeplinire prezentul contract;

 • c) pe durata contractului actul constitutiv al delegatului nu va fi modificat sau completat in vreun mod care ar face executarea prezentului contract nelegala sau in contradictie cu actul constitutiv sau alt document statutar al delegatului;

 • d) delegatul are capacitatea organizationala si financiara pentru a executa contractul, pentru a gestiona serviciul si pentru a-si indeplini obligatiile sale contractuale, conform prevederilor acestuia.

Art.31. Măsurile de sănătate și securitate în muncă

 • 31.1. Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate echipamentele, utilajele și mijloacele de transport utilizate în prestarea activităților într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea oricărui pericol.

 • 31.2. În executarea contractului, Delegatul este ținut să respecte obligațiile aplicabile în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, prin legislația națională, prin contracte colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

Art.32 Interdicția subdelegarii si cesionarea contractului

 • 32.1. Subdelegarea de catre operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activitati din sfera serviciului de utilitati publice este interzisa.

 • 32.2. Cesionarea contractului de delegare de catre delegat unei alte societati nu este admisa decat in cazul in care aceasta societate este rezultatul divizarii, fuzionarii sau infiintarii ca filiala a societatii apartinand delegatului, cu aprobarea delegatarului si corelata cu respectarea conditiilor initiale de atribuire a contractului.

 • 32.3 Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice delegat/delegate, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice.

 • 32.4. Niciun element din prezentul contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensatii conform sau in temeiul prezentului contract vreunei alte persoane, alta decat partile acestui contract.

 • 32.5. Delegatul va putea subdelega gestiunea serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul contract, fie în mod direct fie indirect, doar dacă legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către delegat a obligațiilor sale și poate constitui o clauză de reziliere a contractului conform capitolului Rezilierea contractului.

Art.33 Limba care guvernează contractul

33.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Art.34. Comunicări

 • 34.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 34.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.35. Legea aplicabilă contractului

35.1. (1) Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

(2) Prezentul contract intra în vigoare la data semnării si înregistrarii lui și a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru delegat și trei exemplare pentru delegatar.

DELEGATAR,                         DELEGAT,

Municipiul Târgu Mureș

FORMULARE PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ

Mobilizarea și operaționalizarea activității

În perioada de mobilizare, Operatorul va prezenta o listă cu toate resursele umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista personalului va cuprinde: numărul de persoane alocat fiecarei activități.

În vederea bunei desfășurări a serviciului de salubrizare, pe componenta colectare - transport deșeuri, Operatorul va beneficia de o perioadă de mobilizare necesară efectuării activității de cunoaștere a teritoriului pe care își va desfășura serviciul; își va pregăti baza logistică necesară bunei desfășurări a activității (sistemul informatic, sistemul de monitorizare prin GPS, etc.).

Perioada de mobilizare reprezintă perioada de timp care începe de la data semnării contractului și are o durată de 5 zile. Până la finalul celor 5 de zile din această perioadă, operatorul va trebui să asigure funcționarea serviciului cu minim 2/3 din totalul utilajelor și a personalului necesare pentru asigurarea serviciilor, după care va prezenta toate utilajele si tot personalul prezentat in ofertă

În timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul se va pregăti complet pentru executarea serviciului, va amenaja și va face demersurile în vederea autorizării bazei de lucru.

Va obține și instala orice echipament suplimentar, vehicule și facilități pe care le consideră necesare pentru a putea executa complet serviciile, în conformitate cu oferta tehnică depusă, va angaja și va pregăti personalul.

Pe perioada de mobilizare, Operatorul va prelua de la Achizitor toate informațiile și datele existente pentru întocmirea planului propriu de activitate.

La sfârșitul perioadei de mobilizare inițiale de 5 de zile, Operatorul va prezenta un raport justificativ privind pregătirea sa pentrua asigurareaîn condiții optime aactivităților, inclusiv cu problemele cu care s-a confruntat în această perioadă, urmând ca Operatorul să facă propuneri pentru remedierea eventualelor probleme identificate.

Începând cu perioada de mobilizare, Operatorul va menține legătura cu autoritățile competente, cu instituții abilitate, în vederea identificării oricăror alerte/avertizări.

Operatorul se va obliga să pună la dispoziție numărul total de utilaje și personal, necesar derulării activitătii, la finalul Perioadei de mobilizare, de 5 de zile.

Pe durata perioadei de mobilizare, Operatorul are obligația desfășurarii cel puțin a următoarelor activități:

 • - operatorul va trebui să asigure funcționarea serviciului cu minim 2/3 din totalul utilajelor și a personalului, necesare pentru asigurarea serviciilor de salubrizare

 • - atragerea/angajarea personalului necesar la un nivel de ocupare de cel puțin 85% în măsura în care acesta nu este disponibil la data semnării contractului, cu precizarea că pozițiile aferente personalului cheie de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului vor trebui ocupate în totaliate;

 • - procurarea restului de utilaje ofertate utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/ vehiculelor necesare pentru completarea parcului auto (pentru toate categoriile de servicii/operațiuni/activități) în măsura în care acestea nu sunt disponibile la data semnării contractului;

 • - procurarea de recipienti, necesari colectării deseurilor selective.

 • - amenajarea bazei/bazelor de lucru operaționale, precum și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele legale (inclusiv în cazul punctelor de lucru suplimentare);

 • - includerea noii arii de operare în sistemul de management de asigurarea calității și a protecției mediului și, după caz, adaptarea procedurilor operaționale și de lucru în acest sens;

 • - obținerea acordurilor/avizelor, eliberate de către autoritățile competente prin care Operatorului i se acordă permisiunea prestării serviciului de salubrizare pe raza teritorială a Municipiului Tg Mureș, dacă este cazul;

 • - stabilirea, împreună cu Autoritatea Contractantă a formatului standard a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare/control a activității desfășurate;

 • - informarea operatorilor economici care gestionează instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor și alți operatori posibil interesați asupra specificul operațiunilor/activităților care vor fi desfășurate în baza contractului;

 • - încheierea contractelor cu depozite de deșeuri autorizate pentru depozitarea deșeurilor, conform contractului și depunerea copiilor acestora la Autoritatea Contractantă;

În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 5 zile de la data emiterii ordinului administrativ de incepere al contractului, Operatorul va prezenta dovezile care confirmă: a) încheierea tuturor polițelor de asigurare necesare contractului,

 • b) obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului, dacă este cazul;

 • c) orice alte obligații angajate în oferta pentru Perioada de Mobilizare.

Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Operator, Părțile pot încheia Procesul-Verbal de în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data de Începere a Contractului.

Pe durata Perioadei de Mobilizare, părțile își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini.

Managementul și organizarea activității

Oferta tehnică va cuprinde descrierea detaliată a activităților aferente etapei de mobilizare în mod distinct pentru fiecare activitate în parte.

Oferta trebuie să prezinte în mod clar durata de timp (exprimată în zile calendaristice) scursă între data semnării contractului și data estimată începerii tuturor activităților care fac obiectul contractului.

Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale și a instrucțiunilor de lucru și lista formularelor care vor fi utilizate în derularea activității prin implementarea sistemelorde management de mediu, calitate și sănătate ocupațională.

Oferta tehnică trebuie întocmită avându-se în vedere cantitățile de deșeuri menționate în documentația tehnică si în Anexa nr.9 la Caietul de sarcini - Oferta tehnica si financiară, în caz contrar oferta urmează a fi declarată ca neconformă.

Aceasta trebuie să prezinte următoarele aspecte: managementul și organizarea activității, care va cuprinde cel puțin : organigrama cuprinzînd posturile de lucru necesare derulării activității, atribuțiile specifice fiecărui post, mobilizarea si operationalizarea activității.

Operatorul economic trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul caiet de sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile ofertate îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de ofertant și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. La întocmirea propunerii tehnice se va ține cont de toate activitatile aferente serviciului de colectare și transport deșeuri.

Planul de organizare a activității

Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat si coerent, care sa prezinte cel putin:

 • a) alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deseuri (vehicule cu prezentarea documentelor care atestă standardul EURO și capacitatea de transport a fiecărui vehicul, echipamente, unelte, personal);

 • b) organizarea calendaristica a activitatii pe parcursul unei luni -conform informațiilor minime solicitate

 • c) mod de prezentare a necesarului de utilaje și a graficelor de colectare și transport;

 • d) modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux special de deseuri care fac obiectul contractului de delegare (deseuri periculoase menajere, deseuri voluminoase)

 • e) prezentarea rutelor pentru fiecare autogunoieră conform Art. 3.1.7. Aceste rute pot fi modificate în cursul derulării contractului, pentru optimizarea eficienței activității, cu acordul Autorității Contractante.

De asemenea, Planul de organizare a activității trebuie să cuprindă o descriere a procedurii aplicate și a modului de lucru utilizat la determinarea trimestrială a compoziției deșeurilor menajere și a deșeurilor similare. Ofertantul trebuie să precizeze mijloacele și instalațiile puse la dispoziția acestei activități.

Planul de organizare a activității trebuie să cuprindă și prezentarea modului de derulare a campaniilor de conștientizare și educare a utilizatorilor în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile, modul de colectare a fluxurilor speciale de deseuri si monitorizarea compostării individuale a deseurilor biodegradabile menajere.

Luând în considerare cerințele din Documentația de atribuire, Ofertantul va calcula necesarul de echipamente pentru prestarea activităților contractului, separat pentru fiecare activitate în parte. Calculele vor fi prezentate explicit în cadrul Ofertei tehnice, specificându-se toți parametrii principali pentru fiecare tip de mijloc de transport, respectiv pentru fiecare tip de utilaj în parte.

La stabilirea numărului de utilaje necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor se va folosi modelul de calcul din Ordinul ANRSC 111/2007 iar calculul utilajelor necesare se va face pentru fiecare flux de deșeuri (conform Anexei nr. 9 la Caietul de sarcini):

deșeuri menajere și similare;

deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă);

deșeuri voluminoase;

deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

deșeuri biodegradabile ( din piețe, parcuri, etc)

deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Rezultatele obținute vor fi prezentate conform modelului din Tabelului nr. 1.

TABELUL NR. 1 - UTILAJELE CARE SE VOR FOLOSI PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR PE GENERATORI ȘI FLUXURI

Nr.crt.

Scop/Utilaj

Numarul de utilaje (bucăți)

Capacitatea maximă (mc/tone)

Capacitatea recipienților care pot fi descărcați (litri/mc)

Forma de proprietate (proprietate/ chirie/nou)

Norma de poluare

A

Colectarea si transportul deșeurilor muncipale reziduale in URBAN

A1

A2

...

B

Colectarea si transportul deșeurilor reziduale similare in URBAN

B1

B2

...

C

Colectarea si transportul deseurilor municipale reciclabile (hartie/carton, plastic/metal si sticla), colectate separat in URBAN

C1

C2

...

D

Colectarea si transportul deseurilor municipale biodegradabile URBAN

D1

D2

E

Colectarea si transportul deșeurilor municipale biodegradabile din gospodarii individuale urban

E1

E2

...

F

Colectarea si gestionarea deseurilor periculoase din deseurile municipale, cu exceptia celor cu regim special URBAN

F1

F2

...

G

Colectarea si transportul deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici URBAN

G1

G2

...

H

Colectarea deseurilor din piete URBAN

H1

H2

...

J

Colectari deseurilor din parcuri si gradini URBAN

J1

J2

...

Notă:

 • - se va specifica dacă utilajul de colectare și transport este autogunoieră compactoare sau utilaj special multifuncțional;

 • - dacă un utilaj va fi folosit pentru colectarea și transportului mai multor fluxuri se va specifica acest lucru (ex. A3 va fi trecut și la activitatea A și la activitatea C)

 • 2. Graficele de colectare lunare se vor elabora cu luarea în considerație a frecvențelor de colectare din Anexa la Caietul de Sarcini și se vor prezenta pentru fiecare subzonă/traseu și flux de colectare și transport conform modelului prezentat în Tabelului nr. 2.

TABELUL NR. 2 - GRAFICUL LUNAR DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR

GRAFIC LUNAR DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR DIN

SUBZONA/TRASEUL ...

Deșeuri menajere

Săptămâna 1

Săptămâna 2

Săptămâna 3

Săptămâna 4

S5

Activitate colectare

Utilaj

Frec -vent a

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

I

M

Rezidual

Biodeșeuri

Plastic & Metal

Hârtie &Carton

Sticla

Deșeuri similare - Agenți economici și instituții publice

Săptămâna 1

Săptămâna 2

Săptămâna 3

Săptămâna 4

S5

Activitate colectare

Utilaj

Frecventa

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

Rezidual

Plastic & Metal

Hârtie &Carton

Sticla

Deșeuri din servicii publice

Săptămâna 1

Săptămâna 2

Săptămâna 3

Săptămâna 4

S5

Activitate colectare

Utilaj

Frecventa

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

Parcuri si grădini

Piete

Parcuri si grădini

Alte categorii de deșeuri

Săptămâna 1

Săptămâna 2

Săptămâna 3

Săptămâna 4

S5

Activitate colectare

Utilaj

Frecventa

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

I

M

Voluminoa se trimestrial

Periculoase trimestrial

3. Rutele proiectate și durata rutelor pentru colectarea deșeurilor se vor prezenta pentru fiecare categorie de deșeu colectată și transportată, pe durata unei săptămâni, conform exemplului din Tabelul nr. 3.

TABELUL Nr. 3 - RUTELE PROIECTATE SI DURATA RUTELOR PENTRU COLECTAREA

DEȘEURILOR PE FLUXURI ȘI RUTE

Categoria de deșeuri transportate

Instrucțiuni: completati în celulele din interiorul chenarelor

Nr. crt

Tip de ruta pe fluxuri (conform Anexa 2 fluxul deșeurilor)

Numar de Rute pe zi

Numar total rute pe saptamana

Durata pe ruta pe zi [h/[ruta x zi](1)

Total Durata Rute pe saptamana [h/(ruta x sapt) (2)

Nr. Membri echipa pe ruta

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

1

-

-

2

-

-

11

Total Rute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 • (1) de exemplu, 8, 9 sau 10 h/zi

 • (2) Numar total de rute/sapt x durata ruta/zi

 • (3) Se va tine cont de distantele dintre punctele de colectare si gospodarii si distanta pana la punctele de golire

Acorduri cu alți operatori economici

Este obligatorie atașarea la oferta tehnică de acorduri încheiate cu operatorii economici autorizați care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, și anume cu:

Operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurile din construcții și demolări;

Operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurile voluminoase;

În cadrul acordurilor va fi stipulată cantitatea estimata a fi tratată anual și tariful operatorilor economici care realizează respectivele operații.

În cazul în care Ofertantul prestează, în condițiile legii, oricare dintre activitățile menționate anterior, pentru activitatea respectivă nu mai este necesară atașarea la oferta tehnică a acordului ferm.

Se vor atașa autorizații de mediu valabile pentru toți operatorii economici (inclusiv pentru Ofertant dacă este cazul) care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, din care să reiasă că sunt autorizați pentru prestarea activităților pentru care se prezintă respectivele acorduri.

Data: .....................

Semnătură: ................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) L.S.

Operator economic

(denumirea/ numele)

DECLARAȚIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OFERTANTUL

PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... (denumirea/numele si

sediul adresa ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice       să     furnizeze      informații     reprezentanților       autorizați ai

................................................................... (denumirea si adresa Entității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Semnătura:   ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

Data:

OBIECTIVELE, NORMELE ȘI POLITICA DE MEDIU A OFERTANTULUI

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum și subcontractanții) va oferi detalii privind obiectivele, normele și politicile generale de mediu pe care intenționează să le aplice pe durata prestării serviciilor.

În plus, Ofertantul va oferi detalii privind valabilitatea conform legii a obiectivelor și politicilor de protecția mediului pe durata prestării serviciilor, precum și ce norme de mediu vor fi aplicate în scopul asigurării execuției contractului și prestării serviciilor la nivel optim.

Data:  .....................

Semnătura:   ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum și fiecare subcontractant) va furniza detalii referitoare la Sistemul de asigurare a calității utilizat în scopul implementării și prestării serviciilor la nivel optim.

Ca minim, Ofertantul va include în oferta sa Planurile inițiale de control pentru Perioada de mobilizare, punând la dispoziție o descriere pentru toate activitățile importante în scopul efectuării controalelor, inspecțiilor și verificărilor în achiziția și preluarea vehiculelor, instalațiilor și echipamentelor pe care le va opera. După semnarea contractului și în conformitate cu termenii acestuia vor fi pregătite planuri suplimentare și certificări, în măsura în care acestea sunt necesare.

Data:  .....................

Semnătura:   ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

MĂSURI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri, precum și subcontractanții ) va oferi detalii privind modul în care intenționează să aplice prevederile legislației în vigoare privind sănătatea și securitatea muncii, pe durata execuției contractului.

Data:  .....................

Semnătura:   ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

PERSONALUL DE CONDUCERE/CHEIE DE SPECIALITATE

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o listă cu toate resursele umane considerate necesare în scopul executării contractului de delegare a gestiunii. Această listă va cuprinde funcțiile tuturor angajaților/categoria lor de muncă, iar în cazul personalului cheie se vor prezenta cel puțin competențele, experiența și calificările profesionale aferente.

Ofertantul va propune spre mobilizare o echipă necesară și suficientă pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în caietul de sarcini, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite, precum și cu încadrarea în bugetul prevăzut. Fiecare persoană în parte va trebui să dețină calificarea și experiența profesională necesare pentru acoperirea cu succes a tuturor activităților pentru care este propusă, astfel încât să se probeze capacitatea Operatorului economic de a îndeplini toate activitățile solicitate de către Autoritatea Contractantă.

Operatorul va asigura suficiente resurse umane, inclusiv înlocuirea/suplimentarea personalului în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități. Înlocuirea personalului cheie de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Autorității Contractante și numai în condițiile art. 162 din H.G. nr. 395/2016.

Organigrama va cuprinde toate posturile de lucru (inclusiv numărul de personal) necesare desfășurării activității.

Funcție/Nume

Naționalit ate

Vârsta

Studii

Experiența în ani (în servicii similare/ în funcții similare)

Manager de contract

Responsabil calitate

Responsabil cu securitatea și sănătatea muncii

Responsabil mediu

Data:  .....................

Semnătura:   ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

COD FISCAL


DENUMIRE


TIP CONTRIBUABIL


12764729 ROYAL PREMAPTEX SRL

33006212 KOHINOR CONSTRUCTION SRL

33776807 AUMA HANDLEN DEVELOPMENT SRL

37322420 DUO SIM S.R.L.

35182061 UNTARU VLAD - MEDIC REZIDENT ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

24682665 BUNGĂRDEAN G. ANCA-MARIA - TRADUCĂTOR

37370584 MARTON . ADRIEL-SZILÂRD - ASISTENT IN BROKERAJ

31201373 DR. TOMA ÂRON - CABINET MEDICAL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE

33965580 ALBERT CLAUDIU - MEDIC

25922367 SZAVA-KALAMAR E. EMESE - TRADUCĂTOR

33337526 FISH PROIECT MANAGEMENT SRL

33791629 LUPEI CORINA - AVOCAT STAGIAR

26327821 IGNAT CAMELIA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

15396192 PROMO INTERNATIONALS.R.L.

26206463 DOX SPEED SRL

14853423 RAGUZA COMIMPEX S.R.L.

18247799 KREATIV PARTY SERVICE S.R.L.

2525384 NEVO PRODCOM S.R.L.

14002257 BIRHOLZ S.R.L.

3446602 ARCHIPROG S.R.L.

7828583 NELDAREX S.R.L.

12746536 NEOVET S.R.L.

1211480 ANCESTRALCOM S.R.L.

16612189 MED WORK S.R.L.

26596188 ELITE BIOCHAMPSRL

26211966 CERTFOND SRL

9968010 SIEBENBURGER ANTIKITAT COM S.R.L.

26609520 RUS MOLDOVAN VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

24072365 HAMACH MANAGEMENT SRL

16444034 G&L ROM COMPANY S.R.L.

1271563 MOBOSTE S.R.L.

23852516 ISSSRL

15800273 TAXCONT S.R.L.

12143349 SCOPUS S.R.L.

15193678 GREATLAKES S.R.L.

19205864 Z PLAN S.R.L.

16847886 RENFIELD ROTARYSRL

1215750 ELVO PREȘ COM S.R.L.

26122044 BUDA MELINDA ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

6246382 QUARK IMPEX S.R.L.

4275250 CSIFO PROD SERVICE S.R.L.

14544908 CATTUSSRL

26500557 VERES VASILICA ANCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

6667896 TRANSILVANIA MIX TRADE S.R.L.

23142560 AGUANTI S.R.L.

26147804 MOLDOVAN FN IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

23242500 EXIMUS S.R.L.

19908104 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL CHINEZU I. MARIANA

20012220 HENTER IMOLA CLEMENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

26577500 ȘTEFAN GHEORGHE - CABINET AVOCATURĂ

20336499 MUICA T. DORIN - CABINET AVOCATURĂ

30515378 FICZUS S ISTVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

31969011 NAOTIKA CONCETTO SRL

30871120 MNKHARMONYSRL

34906891 PURAMASRL

27069186 PAP ILONA-AGENT ASIGURĂRI

35995307 BAUTECHNIK KNOW-HOW SRL

14394690 STARUINTA S.R.L.

28364249 MOGOȘ MAGDOLNA - AGENT ASIGURĂRI

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL- PERSOANA FIZICA ACTIV. LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE PFL- PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL- PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL-SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL-SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL-SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA IF - ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV. LIBERALE PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV. LIBERALE PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE SRL-SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL-SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL-SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


LOCALITATE SEDIU SOCIAL


DOMICILIU FISCAL


NR MEDIU ANGAJATI - BILANȚ 2018


INACTIV FISCAL


Târgu Mureș

Jud. ALBA, Orș. Zlatna, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 4, Cod Postai 516100

NU

Târgu Mureș

Jud. ARAD, Mun. Arad, Cal. Timișorii, Nr. 205, Cod Postai 310229

NU

Târgu Mureș

Jud. ARAD, Mun. Arad, Str. Caisului, Nr. 28, Cod Postai 310455

NU

Târgu Mureș

Jud. BIHOR, Mun. Oradea, Str. Aluminei, Nr. 37D, Ap. 12

NU

Târgu Mureș

Jud. BRAȘOV, Mun. Brașov, Str. Viorelelor, Nr. 2, Ap. II, Cod Postai 500372

NU

Târgu Mureș

Jud. BRĂILA, Mun. Brăila, Str. Negoiului, Nr. 5, Bl. A11BIS, Sc. 1, Et. 5, Ap. 17, Cod Postai 810305

NU

Târgu Mureș

Jud. CLUJ, Mun. Turda, Str. Petru Maior, Nr. 57, Cod Postai 401189

NU

Târgu Mureș

Jud. COVASNA, Mun. Sfântu Gheorghe, Str. Șoimului, Nr. 23, Cod Postai 520014

NU

Târgu Mureș

Jud. HARGHITA, Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Denes Lăszlo, Nr. 8, Ap. 1, Cod Postai 530173

NU

Târgu Mureș

Jud. HARGHITA, Mun. Odorheiu Secuiesc, Int. Tineretului, Nr. 5, Ap. 14, Cod Postai 535600

NU

Târgu Mureș

Jud. HARGHITA, Orș. Cristuru Secuiesc, Car. Kossuth La jos, Bl. B2, Ap. 3, Cod Postai 535400

NU

Târgu Mureș

Jud. HUNEDOARA, Sat. Băcia Corn. Băcia, Nr. 60F, Cod Postai 337040

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 11, Ap. 18

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 25, Ap. 23, Cod Postai 540303

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 27, Ap. 37

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 29, Ap. 10

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 29, Ap. 22, Cod Postai 540336

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 29, Ap. 32, Cod Postai 540336

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 29A, Ap. 8, Cod Postai 540336

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPAtl, Nr. 3, Ap. 22, Cod Postai 540304

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 33, Ap. 40, Cod Postai 540318

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35 A, Ap. 4, Cod Postai 540318

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35, Ap. 51, Cod Postai 540318

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35, Ap. 55, Cod Postai 540318

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35, Ap. 63

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35, Sc. A, Ap. 34

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35A, Ap. 12

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 35A, Et. II, Ap. 8

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 37, Ap. 77, Cod Postai 540296

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 39, Ap. 52

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 43, Ap. 19, Cod Postai 540296

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 43, Ap. 28, Cod Postai 540296

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 43/A, Sc. B, Ap. 3, Cod Postai 540296

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 45, Ap. 1, Cod Postai 540311

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 45, Ap. 1, Cod Postai 540311

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 45, Ap. 34, Cod Postai 540311

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 45A, Ap. 5, Cod Postai 540311

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 47, Ap. 13, Cod Postai 540296

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpati, Nr. 51, Ap. 609

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 51, Ap. 734, Cod Postai 540311

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 53, Ap. 23, Cod Postai 540311

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64

11 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 55, Ap. 1

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 57, Cod Postai 540311

2 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. 9, Ap. 11, Cod Postai 540303

16 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATI, Nr. BL.53, Ap. 54

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea CARPATII, Nr. 29, Ap. 37, Cod Postai 540336

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 1, Ap. 2

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 25, Ap. 26, Cod Postai 540303

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 25A, Ap. 7

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 27, Sc. B, Et. 1, Ap. 45

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 33, Sc. E, Et. 3, Ap. 94

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 37, Sc. A, Ap. 11

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 39, Sc. A, Et. 6, Ap. 27

1 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 39, Sc. B, Ap. 55

3 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 41, Ap. 17

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 41, Sc. D, Et. 1, Ap. 67

NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 43, Sc. B, Ap. 41

0 NU

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 47, Sc. B, Ap. 56, Cod Postai 540296

NU

38409615 D'ARTS&CRAFTS SRL

20002979 BIROU EXPERT CONTABIL NICOARĂ D. DUMITU

39478419 VIDA ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40507844 CONSTANTIN MARIAN-CRISTINEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

27536176 BUDAI CLAUDIA - CABINET MEDICAL DE MEDICINA DE FAMILIE

20010327 LAKO MIRCEA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

27818274 COZMA DAN-VIOREL - MEDIC CHIRURGIE

19931000 GOTCU RADU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

24987201 MURAR M. IOAN - AGENT ASIGURĂRI

28605657 NELU CBN SRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PFL- PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


14317417 CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - CAMERA DE CONTURI A JUDEȚULUI MU PUB - INSTITUT!! PUBLICE


21029042 OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE MUREȘ

25085703 ASOCIAȚIA GIMNAZIULUI FRIEDRICH SCHILLER TG. MUREȘ

29853600 ALNEMARLESRL


PUB - INSTITUȚII PUBLICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


21511431 ȘCOALA GIMNAZIALA "FRIEDRICH SCHILLER" Municipiul TARGU MUREȘ

27067185 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 445

34407905 HERISANNO SRL


PUB - INSTITUȚII PUBLICE

AFJ-ALTE FORME JURIDICE

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


32954353 POP V TAMARA OTILIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


36658059 MEDELSANSRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


36632822 ZAVIONATAL MED SRL


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


19856862 TAMAS LASZLO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


39694811 TOTALPROD PLAST CONSTRUCT S.R.L.


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


24253701 PROMOTOURSSRL


29234174 MULT CSABA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


39403050 BELLIS BIO NATURA S.R.L.


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


19856048 MATHE MARGIT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


26443419 ZAIT. NATALIA- MEDIC


PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV. LI BERALE


29422968 ZAIȚ V. VALENTINA -MEDIC SPECIALIST STOMATOLOGIE


34910388 ICLĂNZAN-DEMETER ANNAMÂRIA- MEDIC SPECIALIST MEDICINA MUNCII


PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


38855030 INOVATION GAZENERGY S.R.L.

19907362 SERBAN GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

35161883 AVRAM ALEXANDRA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

26148419 ZAIȚV. VIOREL-MEDIC

10787289 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.823 TARGU MUREȘ

34270262 SĂLEGEAN ANDREA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

14870297 ASOCIAȚIA CULTURALA "MAROSSZEK"

25901895 FAZAKAS B ILDIKO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

38962240 GHICA C. MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


AFJ-ALTE FORME JURIDICE


PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


AFJ-ALTE FORME JURIDICE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


34000889 COSTEA-NEDELCU ANDRA-MONICA - MEDIC SPECIALIST OBSTETRICA-GINEC PFL


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


23090002 ADACONT EXPERT SRL

35326736 CAT AUDIT CONSULTING SRL

30854099 SERICRAFTSRL

18218599 CHIC ARHITECTURAL DESIGN SRL

38316486 FEKETE ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

11284072 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.267 TARGU MUREȘ

33631148 HAIFA BOGDAN ADNAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

17983754 FUNDAȚIA ROMHANDICARE

32313120 KISSPLASTSRL

40477050 PALL DIGITAL TECH S.R.L.

41381360 DILEAN ANDREI CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

25816285 ALMASI CSABA - AGENT ASIGURĂRI

27642258 NEGREANU CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

33080588 ANGI AGOTA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

4727835 URZICOM IMPEX SRL

36281683 BURLACU EMIL - AGENT DE ASIGURARE

35470013 APOSTOLACHE OCTAVIAN - AGENT DE ASIGURARE

38598620 RÂCZ S. EMESE - MEDIC MEDICINA INTERNA

35708540 LORINCZ IOSIF - AGENT DE ASIGURARE

36076948 LORINCZ CIPRIAN - MEDIC DENTIST

41326552 INTELLIGENT DIGITAL SOLUTIONS S.R.L.

23869950 TARCEA VASILE SORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

326296 STOMADENT SRL

19858901 APOSTOLACHE OCTAVIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 7228961 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 229 TARGU MUREȘ

18655410 EXPERT ROM SRL


SRL


SRL


SRL


SRL


PFC


AFJ


PFC


AFJ


SRL


SRL


PFC


PFC


PFC


PFC


SRL


PFL


PFL


PFL


PFL


PFL


SRL


PFC


SRL


PFC


AFJ


SRL


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


ALTE FORME JURIDICE


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


ALTE FORME JURIDICE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


ALTE FORME JURIDICE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș Târgu Mureș


Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 51, Ap. 423                                              O NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Bl. 55, Sc. A, Et. 6, Ap. 27, Cod Postai 540311                   NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 13, Ap. 10                                                NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 1, Ap. 15, Cod Postai 540304                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 1, Ap. 2, Cod Postai 540304                                NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 11, Ap. 9, Cod Postai 540303                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 13, Ap. 12, Cod Postai 540303                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 13, Ap. 17, Cod Postai 540303                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 13, Ap. 8, Cod Postai 540303                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 13, Ap. 8, Cod Postai 540303                            0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 17                                                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 17, Cod Postai 540304                                     NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 23                                                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 23, Ap. 15                                              2 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 23, Cod Postai 540336                                     NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 23A, Ap. 9                                                NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 23A, Sc. 1, Et. 1, Ap. 7                                   3 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25                                                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25 A, Sc. B, Ap. 5                                        0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25 B, Et. 2, Ap. 49                                         NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 17, Cod Postai 540303                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 2                                               0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 23, Cod Postai 540303                           0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 27                                                 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 38                                                 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 42, Cod Postai 540303                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 49                                                 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 49                                                 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 55                                                 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 69                                              0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Ap. 77, Cod Postai 540303                              NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Bl. 25, Sc. B, Ap. 43                                    NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Bl. B, Ap. 49                                           NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Cod Postai 540303                                     NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Et. 3, Ap. 53                                           NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Sc. A, Et. 8, Ap. 35, Cod Postai 540303                  NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Sc. A, Et. 8, Ap. 35, Cod Postai 540303                  NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25, Sc. B, Ap. 43                                           NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25A, Sc. B, Ap. 5                                           NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25A, Sc. B, Ap. 6                                        ONU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25A, Sc. B, Et. 2, Ap. 6                                   0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 25B, Ap. 57                                             3 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 17, Cod Postai 540336                           1 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 21, Cod Postai 540336                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 27, Cod Postai 540336                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 27, Cod Postai 540336                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 54, Cod Postai 540336                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Ap. 75, Cod Postai 540336                           0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Bl. B, Ap. 61, Cod Postai 540336                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27, Et. 9, Ap. 38, Cod Postai 540336                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27/A, Ap. 40, Cod Postai 540336                           NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 27A, Sc. A, Ap. 6, Cod Postai 540336                        NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 18                                                 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 28, Cod Postai 540336                           0 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 29, Cod Postai 540336                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 53, Cod Postai 540336                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 78, Cod Postai 540336                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 81, Cod Postai 540336                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 81, Cod Postai 540336                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Ap. 83, Cod Postai 540336                             NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Bl. 29, Sc. C, Ap. 44, Cod Postai 540336                 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. A, Ap. 1, Cod Postai 540336                       2 NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. C, Et. 3, Ap. 53, Cod Postai 540336                  NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. D, Cod Postai 540336                               NU

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. E, Ap. 97                                         0 NU

29586588 ZOLD KATALIN EDIT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. E, Ap. 97, Cod Postai 540336

NU

27634875 CDIT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. E, Ap. 98, Cod Postai 540336

1 NU

36629860 FARKAS RENÂTA MEDIC DENTIST

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 29, Sc. E, Et. 3, Ap. 94, Cod Postal 540336

NU

38199904 ART DESIGN ZIZIN SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 3, Ap. 31, Cod Postal 540304

0 NU

29599863 ASOCIATIA SOIMI KERECSEN

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 3, Ap. 4, Cod Postal 540304

NU

33624140 BAN CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31 A, Sc. A, Ap. 2

NU

7962894 SOCIETATEA PENTRU CULTURA SI LITERATURA ROMANA IN BUCOVINA

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31 B, Ap. 66, Cod Postal 540318

NU

24502020 BUMBAC HOREA CONSTANTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 16, Cod Postal 540318

NU

39549820 MISTRANS PDG S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 2, Cod Postal 540318

2 NU

29340639 SÎMPĂLEAN DAN-ȘTEFAN - MEDIC DENTIST

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 23, Cod Postal 540318

NU

29611576 ASOCIATIA REGENERACIO EGYESULET

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 25, Cod Postal 540318

NU

24964437 KREATIV PROJECTS S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 25, Cod Postal 540318

0 NU

37606961 MARINBO EVENTS SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 31

NU

20605260 VINCA ILONA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 37, Cod Postal 540318

NU

36138250 VINCA R&A SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 37, Cod Postal 540318

0 NU

34364332 ROXO LOGISTIC SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 47, Cod Postal 540318

1 NU

29514972 TRANS MAC LOGISTIC SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 53, Cod Postal 540318

3 NU

40753393 ADORJANI CONSTRUCT S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Ap. 64, Cod Postal 540318

NU

13797929 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.304 TARGU MURES

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Cod Postal 540318

NU

37854681 E-SOLUTION 4 PEOPLE SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Cod Postal 540318

2 NU

35511806 DEE IBOICA - AGENT DE ASIGURARE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31, Et. 2, Ap. 10, Cod Postal 540318

NU

24453505 CIUCHINĂ I. VERONICA - TRADUCATOR

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31/A, Ap. 7, Cod Postal 540318

NU

13172610 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.499 TIRGU MURES

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31/A, Bl. 31/A, Et. II, Ap. 7, Cod Postal 540318

NU

37057863 EMTHORIND SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31A, Ap. 11

1 NU

29659590 CIUCHINA IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 31A, Sc. A, Ap. 7

NU

31596583 ASOCIATIA "CLUB SPORTIV A.E.R. & HORSES"

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 100, Cod Postal 540318

NU

28260302 OGREAN LUCIAN PETRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 2, Cod Postal 540318

NU

40181372 TRANSILVANIA AGROSERV S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 2, Cod Postal 540318

1 NU

19931670 COCAN ANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 41, Cod Postal 540318

NU

19931727 COCAN EUGEN NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 41, Cod Postal 540318

NU

32356678 ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU HEMIHIPERTROFIE SI LIPOMATOZA

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 49

NU

1199409 HATSCHEK ZOLTAN

PFA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 66, Cod Postal 540318

NU

38171300 STEINERSYSTEMS S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Ap. 80, Cod Postal 540318

2 NU

32425328 METART GTL SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Sc. A, Ap. 7, Cod Postal 540318

3 NU

30237816 BALA L CSILLA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Sc. A, Et. IV, Ap. 17, Cod Postal 540318

NU

29869924 VÂRADI-SZOCS ERZSEBET - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Sc. B, Ap. 40, Cod Postal 540318

NU

38328707 DENIMUR SPEDITION SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33, Sc. D, Ap. 63, Cod Postal 540318

1 NU

19910198 VARO FRANCISC ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 33/61, Cod Postal 540318

NU

11044355 TELECONSTRUCTIA SA CLUJ-NAPOCA - PUNCT DE LUCRU TARGU MURES

SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 34, Cod Postal 540318

NU

32552771 FRENȚ OVIDIU ALIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35 A, Sc. A, Et. 3, Ap. 10

NU

17850359 FREESPORT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 2, Cod Postal 540318

2 NU

38053266 PETTO MEDIA STUDIOS SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 23, Cod Postal 540318

0 NU

41665133 IMA CONCEPT EUROPE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28

NU

24905600 IMA CONCEPT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28, Cod Postal 540318

3 NU

33583130 IMA CONCEPT INVEST SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28, Cod Postal 540318

1 NU

34697256 IMA CONCEPT SERVICE SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28, Cod Postal 540318

2 NU

36321109 IMA CONCEPT IMPACT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28, Cod Postal 540318

2 NU

38097661 IMA CONCEPT SYSTEM SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 28, Cod Postal 540318

1 NU

25718511 KADAR ATTILA ISTVAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 30, Cod Postal 540318

NU

22052876 ASOCIATIA FREESPORT

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 41, Cod Postal 540318

NU

33537265 FARCAȘ N MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 47, Cod Postal 540318

NU

29174277 PROMO RECRUTARE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 51, Cod Postal 540318

2 NU

33451120 MED ARBEIT SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 55, Cod Postal 540318

0 NU

32875900 BOTA OANA-LETIȚIA - BIROU DE MEDIATOR

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Ap. 65, Cod Postal 540318

NU

10407258 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.223 TIRGU MURES

AFJ - ALTE FORME JURIDICE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Cod Postal 540318

NU

37524144 GS AUTO TAXI SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Sc. A, Ap. 1, Cod Postal 540318

0 NU

41206556 JAKABFFI ENIKO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35, Sc. B, Ap. 72, Cod Postal 540318

NU

39259974 GORBAI NOEMI - MEDIC SPECIALIST GASTROENTEROLOGIE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35/A, Sc. B, Ap. 1

NU

31040269 TOKES-FUZESI ATTILA - MEDIC

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35A, Ap. 6, Cod Postal 540318

NU

23293279 MOLDOVAN F. DANIELA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

PFC - PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35A, Ap. 9, Cod Postal 540318

NU

23939281 TEAMEDIA GRUP S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35A, Sc. B, Ap. 1, Cod Postal 540318

0 NU

30143940 H&H AUTO GEPA SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 35B, Ap. 60

0 NU

40542159 ENGLEZA ONLINE S.R.L.

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Ap. 29, Cod Postal 540296

NU

31083685 PROFILAXIS MEDICAL SRL

SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Ap. 32, Cod Postal 540296

2 NU

34125084 NEMEȘ DAN - SPECIALIST CADASTRU, GEODEZIE, CARTOGRAFIE

PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE

Târgu Mureș

Jud. MUREȘ, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 37, Ap. 34, Cod Postal 540296

NU

37739453 VWV REDCLOUD SRL

38265374 MARK SPRINT TRANS SRL

36449702 GEOPROFIL CONCEPT SRL

5961400 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 15 TIRGU MUREȘ

15590813 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 492 TARGU MUREȘ

40891558 MONASMARTCARS.R.L.

40181305 FLO IRMMED DIAGNOSTIC S.R.L.

32771062 VIDAÂRPÂD-OLIVER- MEDIC SPECIALIST UROLOG

34670617 BABIENDROLSRL

40551823 PAPEL TRANSLATIONS & CONSULTING S.R.L.

41921258 PETELEI CSABA-ISTVÂN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

30288020 NUTIU-BANCIOV GABRIELA - MEDIC SPECIALIST MEDICINA INTERNA

20008793 ILIE T. ELENA - TRADUCĂTOR

5961396 ASOCIAȚIA DE LOCATARI NR. 14 TIRGU MUREȘ

39056490 SZOCS EMESE - EXPERT CONTABIL

21506656 GABOR GEORGICĂ - CABINET DE AVOCATURA

13834156 ASOCIAȚIA "CLUB - SI NOI PUTEM REUȘI"

40057367 SKILLED ARTIST S.R.L.

37174626 FARAGAU AURICA LI LIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

33555296 MOGA HORAȚIU OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

3840401 ODETTIMPEXSRL

32766910 SOMLAY MELINDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

11255875 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.222 CONDOMINIALA TARGU MUREȘ

37141823 ORTHO 4 FEET SRL

29932657 SERESS ILDIKO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

25517399 FAGHIURA G GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ


SRL - SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SRL


SRL


AFJ


AFJ


SRL


SRL


PFL


SRL


SRL


PFC


PFL


PFL


AFJ


PFL


PFL


AFJ


SRL


PFC


PFC


SRL


PFC


AFJ


SRL


PFC


PFC


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


ALTE FORME JURIDICE


ALTE FORME JURIDICE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


ALTE FORME JURIDICE


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


ALTE FORME JURIDICE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


ALTE FORME JURIDICE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


25629937 ASOCIAȚIA SOCIETATEA DE MICOLOGIE "MALNASSY LASZLO" FILIALA SOCIET AFJ - ALTE FORME JURIDICE


35960775 HURDUGACI EMILIAN-ILIE - EXPERT CONTABIL


PFL - PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


33575676 PETROVAN CECILIA - MEDIC PRIMAR CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA PFL


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


39380673 BOD-DENT ESTETIC S.R.L.

31146902 STRAT ALEXANDRA-MEDIC

38340336 CHEȚAN MINODORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

37958240 PMV GO NETWORKS SRL

28303136 MIHEȘAN LAURA - AGENT DE ASIGURĂRI

21576058 PANDOR S.R.L.

35580296 SPARTGARTSRL

41908569 RIAJA DRAGONBAU S.R.L.

38673080 DINCĂ F. MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

40542086 GAGYI S ILDIKO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

34054234 BEV TRANS & DRIVE SRL

27137914 CIOBANU P VERONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

29281052 ARTKARISSIMA S.R.L.

31240178 GREENWAVE SYSTEMS SRL

34677593 3D PRINTING SOLUTIONS SRL

32900132 SUTO GABRIELLA - CONTABIL AUTORIZAT

38432804 HAIR EXTENSIONS CSSA S.R.L.

36818354 CABINET MEDICAL-SALINELE ROMAN SRL

20075768 MALNASI ILDIKO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

24269830 SZOCS I. ANIKO - AGENT ASIGURĂRI

22168782 CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE SFÎRLEA ALINA ADELA

10654150 FUNDAȚIA "HELP ELDERY"

13496993 ASOCIAȚIA DIRECTORILOR INSTITUȚIILOR PENTRU VÂRSTNICI

36313912 ASOCIAȚIA PRO CASTELLUM DEGENFELD

7332309 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 12 TARGU MUREȘ

27985329 ANIMAL DREAM VET S.R.L.

33911946 ROMAN D ANAMARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

19912180 SZABO A CSABA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

7146136 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR 22 TARGU MUREȘ

33303159 ASOCIAȚIA "CLUBUL PACIENTILOR CU BOALA PARKINSON"

30197460 IANOȘI A. EDITH-SIMONA - MEDIC

41892721 IAKAB S. NOEMI - MEDIC SPECIALIST MEDICINA INTERNA

38080643 MBI TONI SRL

29415855 SOOS M BARNAÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

38688773 ASOCIAȚIA "LET'S BIKE"

23160302 CSIZMAS KATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA


SRL


PFL


PFC


SRL


PFL


SRL


SRL


SRL


PFC


PFC


SRL


PFC


SRL


SRL


SRL


PFL


SRL


SRL


PFC


PFC


PFL


AFJ


AFJ


AFJ


AFJ


SRL


PFC


PFC


AFJ


AFJ


PFL


PFL


SRL


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


SOCIETATE COMERCIALA CU RĂSPUNDERE LIMITATA


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.COMERCIALE


PERSOANA FIZICA ACTIV.LIBERALE


ALTE FORME JURIDICE


ALTE FORME JURIDICE