Hotărârea nr. 14/2021

HCL 14 privind reînnoirea protocolului de colaborare cu TASSO Germania,în vederea sprijinirii activității Formației de Gestionare Câini Fără Stăpân și Ecarisaj,din cadrul Serviciul Public Administrația Domeniului Public

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 14 din 28 ianuarie 2021

privind reînnoirea protocolului de colaborare cu TASSO Germania, în vederea sprijinirii activității Formației de Gestionare Câini Fără Stăpân și Ecarisaj,

din cadrul Serviciul Public Administrația Domeniului Public

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 72.097/8230 din 04.12.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Formația Gestionare Câini fără Stăpân și Ecarisaj privind reînnoirea protocolului de colaborare cu ONG Germania;

 • b) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș;

 • c) Luând în considerare amendamentul formulat în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare,

 • Hotărârii Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. „d“ și „e“, alin. (8), lit. „s“, alin. (9), lit. „a“, art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. „f“, art. 196, alin. (1), lit. „a“ și ale art. 243, alin. (1), lit. „a“ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă protocolul de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și TASSO Germania în vederea adoptării de către TASSO Germania a câinilor fără stăpân aflați în adăpostul municipalității conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Protocolul aprobat la articolul 1 al prezentei se încheie pe o perioadă de 4 ani.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public -Formația Gestionare Câini fără Stăpân și Ecarisaj.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public - Formația Gestionare Câini fără Stăpân și Ecarisaj.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru)


ROMÂNIA

Târgu Mureș, Str. Prutului nr. 24,

Tel. SPADP:0365/807872,

Email adp@tirgumures.ro,

pagina web: www.tirgumures.ro


Nr mobil:0724220462

JUDEȚUL MUREȘ

Fax 0365/807873

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

pagina

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

COMPARTIMENTUL GESTIONARE

CÂINI FĂRĂ STĂPÂN ȘI ECARISAJ

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat azi ______________________, între:

TASSO-Registrul electronic al animalelor domestice al Republicii Federale Germania, (Haustierzentralregistster fur die Bundesrepublik Deuschland e.V.), cu sediul în str. Otto-Volger nr.15, 65843 Sulzbach/Ts., Germania, codul fiscal 043-227-45009, reprezentată de director general, domnul, Philip McCreight, și directorul protecției animalelor în străinătate, doamna Petra Zipp.

și

MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ, cu sediul în Târgu-Mureș, 540026 P-ța Victoriei nr.3., cod fiscal 4322823, cont RO47TREZ47621370201XXXXX, deschis la Trezoreria Târgu-Mureș, reprezentată prin dr.Soâs Zoltan

I.   OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 1. Acest contract înlocuiește acordul din 2010 și continuă pe o bază solidă colaborarea fructuoasă începută în acest an, legată de interesele animalelor și rezolvarea problemelor cu privire la câinii din Târgu-Mureș.

În adăposturile pentru câini o să se renunțe, în continuare, la omorârea câinilor sănătoși.

Colaborarea părților constă în pregătirea câinilor ( vaccinare, microcipare, castrare/sterilizare, etc.) de către adăpostul primăriei Tg-Mureș și organizarea plasărilor, de către Tasso, a câinilor în Germania. Tasso organizează transportul câinilor către Germania și cazarea acestora în adăposturi sau ONG-uri, până când o să fie plasați mai departe conform prevederilor europene legale (Traces). În plus, prin acțiuni de castrare vizate, prin sprijinirea adopțiilor în România și prin programe de formare însoțitoare, să influențeze în mod pozitiv problema câinilor vagabonzi și prin urmare numărul câinilor din adăposturi.

 • II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 1. Formația Gestionare Câini Fără Stăpân și Ecarisaj se obligă să pregătească, câinii cazați în adăpostul Municipiului Târgu-Mureș și care pot fi adoptați în Germania, prin vaccinarea, microciparea, deparazitarea, sterilizarea/castrarea, întocmirea de pașapoarte și carnete de sănătate, a câinilor.

 • 2. TASSO se obligă:

 • a) Să transporte, pe cont propriu câinii aleși, către Germania și să-i predea gratuit adăposturilor în scopul unei plasări ulterioare. Numai în cazuri excepționale, animalele pot fi predate direct persoanelor care adoptă. Predarea se efectuează în adăposturile partenere germane, în funcție de capacități.

 • b) Să pună la dispoziție, dacă este posibil, mijloace suplimentare de hrană pentru câinii adăpostului, textile (pături pentru câini, plapume, pături etc.) alte materiale în scopul funcționării adăpostului, produse medicale de uz veterinar, și pentru acțiuni de castrare. Suma minimă anuală, pentru toate donațiile, puse la dispoziție, o să fie de aproximativ 60.000 lei. În acest context, trebuie ținut cont de faptul că pentru livrările de donații care provin direct din Germania nu sunt prezentate facturi, ci după caz, numai aprecieri de valoare a donațiilor. TASSO o să organizeze livrările obiectelor donate pentru adăpostul Târgu-Mureș, care sunt puse la dispoziție de diferite ONG-uri și iubitori de animale, privați.

 • c) Să finanțeze castrările câinilor externi adăpostului cu veterinari externi în conformitate cu acorduri separate scrise, respectiv să pună la dispoziție materiale necesare pentru castrările care se efectuează în adăpost. Fiecare castrare necesită în temeiul dreptului contractual un acord scris privitor la condițiile și termeni (după caz și prin e-mail).

La cerere, se poate conveni separat pentru cazurile de urgență, ca activitățile medico-veterinare din adăpost să fie sprijinite.

 • III. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol de colaborare, între părți, se va încheia pe o perioadă de 4 ani, începând de la data semnării și se prelungește de fiecare dată cu un an, dacă nu este reziliat de către una dintre părți cu trei luni înaintea expirării sale.

 • IV. CLAUZE FINALE

 • 1. Animalele, care sunt transportate în Germania nu se vând, proprietatea lor se cedează gratuit adăposturilor care plasează în continuare prin contracte de protecția animalelor, la familii potrivite. În aceste contracte de protecția animalelor se reglementează deținerea și îngrijirea adecvată a animalelor în conformitate cu prevederile legii germane privitoare la protecția animalelor și a regulamentului.

 • 2. Părțile confirmă că o să colaboreze în modul cel mai bun posibil în domeniul protecției animalelor și a activităților care au fost stipulate mai sus atât privitor la asociația germană cât și privitor la responsabilitățile publice ale oficialităților românești. Colaborarea pozitivă o să fie documentată și expusă extern prin publicații sau acțiuni similare.

 • 3. Părțile, care semnează, împreună cu reprezentanți lor sunt responsabili pentru punerea în aplicare a acestui protocol. Persoanele care au semnat prezentul protocol, confirmă, că la data semnării acestuia, au fost autorizați în acest scop, inclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate, neexistând nici-o restricție legală sau convențională care să împiedice derularea prezentului protocol.

SEMNĂTURI:

Director TASSO e.V. Philip McCreight


MUNICIPIUL TG-MUREȘ

Primar dr. Soâs Zoltan

Director Bunăstarea

Director Ec.

Ec. Ana Năznean


Animalelor

D-na Petra Zipp

Director ADP

Ing. Florian Moldovan

Viza juridică

Șef formație

Nagy Emilia