Hotărârea nr. 139/2021

HCL 139 privind modificarea HCL nr.71 din 25 martie 2021 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureş,situate în Piaţa Trandafirilor,nr.61,în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic II Rakoczi Ferenc din Târgu Mureş şi aprobarea modelului de contract

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 139 din 27 aprilie 2021

privind modificarea HCL nr.71 din 25 martie 2021 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureș, situate în Piața Trandafirilor, nr.61, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic II Rakoczi Ferenc din Târgu Mureș și aprobarea modelului de contract

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 30.042 din 21.04.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli privind modificarea HCL nr.71/25.03.2021 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureș, situate în Piața Trandafirilor, nr.61, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic II Rakoczi Ferenc din Târgu Mureș și aprobarea modelului de contract.

Având în vedere:

 • - prevederile art. 105 alin. (1) lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Dispozițiile art.7, 9, alin. (2) si ale art.20 din Legea nr.1/2011- Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - prevederile Legii nr.52/2003, și a art.1777 din Codul civil.

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin. (7) lit. „a” , art.196 alin. (1) lit. „a”, art.131 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr.71 din 25 martie 2021 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureș, situate în Piața Trandafirilor, nr.61, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic II Rakoczi Ferenc din Târgu Mureș și aprobarea modelului de contract, astfel:

 • 1. Art. 1 se abrogă.

 • 2. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de negociere care să analizeze oportunitatea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice nr.1, Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureș, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic II Rakoczi Ferenc din Târgu Mureș, stabilirea prețului, respectiv perioada contractuală, modalitatea de plată a utilităților, formată din 3 reprezentanți ai executivului ce vor fi desemnați de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Dispoziție, și, respectiv 2 reprezentanți ai Consiliului Local după cum urmează:

 • a) dl. Papuc Sergiu Vasile - consilier local

 • b) dl. Iszlai Tamas - consilier local”.

 • 3. Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 3. Se aprobă modelul contractului de închiriere, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli, membrii comisiei de negociere și Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Școli,

 • - Direcției Economice

 • - persoanelor desemnate în art.1

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru“ și 2 voturi „abținere“)