Hotărârea nr. 138/2021

HCL 138 privind aprobarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile ,proprietate privată a municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 138 din 27 aprilie 2021

privind aprobarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 26.874 din 08.04.2021 inițiat prin de Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol, privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privata a municipiului Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • - art. 9 și următoarele din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările aduse prin Legea nr. 44/2018, a prevederilor HG 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, cu modificările ulterioare, ale Ordinului 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști din domeniul public/privat al comunelor, orașelor și al municipiilor, ale Ordinul 544/2013 cu modificările ulterioare al Ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, a OUG nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, a Legii nr. 287/2009 din 17 iulie 2009, republicată privind Codul civil,

 • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, și art.7 alin. 13 a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • - art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Suprafețele de pajiști se închiriază prin atribuire directă.

Art. 3. Se împuternicește Primarul municipiului Târgu Mureș să semneze contractul de închiriere pentru suprafețele de pășuni aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Fond Funciar si Registrul Agricol.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)

Anexa la HCL _______________2021

REGULAMENT DE PĂȘUNAT PENTRU PAJIȘTILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TG MUREȘ

Art. 1. Prevederile prezentului stabilesc drepturile si obligațiile deținătorilor de animale privind regimul de pășunat precum și reguli de exploatare a pajiștilor aparținând domeniului privat al municipiului Tg Mureș

Art. 2. În scopul asigurării unui pășunat rațional pe tot parcursul anului se vor stabili efectivele de animale pe trupuri de pășune ( pajiște ) .

Art. 3. Suprafețele de pășune (pajiște) destinate pășunatului in anul 2021 sunt cuprinse în anexa 1 la regulament. Aceste suprafețe pot fi modificate prin hotărâri ale consiliului local.

Art. 4. Dreptul de folosință asupra terenurilor se acordă pe baza de contract de închiriere prin atribuire directă, în baza cererilor, crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul municipiului Tg Mureș, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație;. Asociațiile crescătorilor locali de animale, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali, trebuie sa aibă sediul social pe teritoriul Municipiului Târgu Mureș și să fie legal constituite înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă.

Art. 5. Lucrările de întreținere a pajiștilor se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc

Perioada de pășunat.

Art. 6. Pe anul 2021 perioada de pășunat începe cu data de 23 aprilie și se încheie pe 26 octombrie.

Se va evita pășunatul pe rouă, bruma, imediat după ploaie sau in zilele cu variații mari de temperatură și precipitații abundente.

Drepturile crescătorilor de animale

Art. 7 Să exploateze în mod direct, pe riscul și răspunderea acestora, pășunile ( pajiștile) care fac obiectul contractului de închiriere .

Obligațiile crescătorilor de animale

Art. 8 Crescătorii de animale au următoarele obligații;

 • - să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanentă a pajiștilor ce fac obiectul contractului de închiriere;

 • - să respecte bunele condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • - să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul contractului de închiriere. Subînchirierea totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute;

 • - să facă dovada existenței certificatului de sănătate eliberat de medicul veterinar de circumscripție pentru întregul efectiv de animale învoit la pășunat;

 • - să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor ;

 • - să plătească chiria la termenul stabilit ;

 • - să respecte capacitatea de pășunat sau încărcătura optimă de animale stabilită prin hotărârea consiliului local întreaga perioada de pășunat;

 • - să comunice in scris municipiului Tg Mureș in termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării capacității de pășunat în toate zilele perioadei de pășunat;

 • - să introducă animalele la pășunat numai în perioada stabilită;

 • - să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pajiștii;

 • - să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, efectuarea lucrărilor de igienizare pe trupurile primite în folosință astfel curățirea pajiștilor de buruieni, nivelarea mușuroaielor, strângerea pietrelor și resturilor vegetale de pe pajiște;

 • - să restituie locatorului suprafața de pajiște ce face obiectul contractului de închiriere în condiții cel puțin egale cu cele de la data închirierii contractului;

 • - să nu lase animalele nesupravegheate pe pășune;

 • - să declare animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al localității in conformitate cu legislația în vigoare;

 • - răspunde civil contravențional sau penal pentru pagubele produse de animale

Obligațiile locatorului

Art. 9. Locatorul are următoarele obligații:

 • - să nu îl tulbure pe deținătorul contractului de închiriere în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere;

 • - să nu modifice în mod unilateral contractul în afara cazurilor prevăzute de lege;

 • - să notifice locatarului orice împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia

rezultate din contractul de închiriere ;

 • - să constate și să comunice deținătorului contractului de închiriere orice atenționare referitoare la nerespectarea clauzelor contractului de închiriere;

Art. 10. Dacă interesele locale Municipiului Tg Mureș necesită folosirea în alt scop a terenului ce va face obiectul contractelor de închiriere înainte de împlinirea termenului stabilit, proprietarul va putea denunța unilateral contractele de închiriere.

Art. 11. Se interzice depozitarea deșeurilor menajere sau agrozootehnice pe pășune.

Schimbarea categoriei de folosința a pășuni ( pajiști) se poate face doar in condițiile legii

Sancțiuni si contravenții

 • - Ar.t 12. Constituie contravenții următoarele fapte :

 • - a) pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de pășunat;

 • - b) introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;

 • - c) neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute în contract;

 • - d) circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele folosite pentru activități agricole de cel care utilizează pajiștea, cu excepția circulației cu orice mijloace de transport în situații de urgentă generate de calamitați accidente de orice natură, precum și cu autovehicule, motociclete și ATV-uri sau mopede în vederea organizării de activități sportive, de recreere și turism, cu acordul deținătorului sau al utilizatorului, în condițiile legii.

 • - e) nerespectarea bunelor condiții agricole si de mediu așa cum se prevede la art. 1 alin. 2 din OUG 34/2013

 • - f) arderea vegetației pajiștilor fără respectarea legislației in vigoare ;

 • - g) închirierea pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptățite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din OUG34/2013;

 • - h) amplasarea pe pajiște a altor obiective de investiții decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3) din OUG34/2013 ;

 • - i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiște fără aprobările legale în vigoare.

 • - (2) Contravențiile se sancționează conform art. 14 alin 2 si 3 din OUG 34/2013 după cum

urmează:

 • - a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f

 • - b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d) și e;

 • - c) cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) și c);

 • - e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, fapta prevăzută la lit. g-i

Repartizarea pășunilor

Art. 13. Repartizarea pășunilor se face prin atribuire directă, în condițiile OG 34/2013 așa cum a fost modificată prin Legea nr. 44/2018 Legea 75/2019 și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cât și prevederile HG nr. 1064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității Municipiului Tg Mureș pentru suprafețele de pășuni (pajiști) disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire.

Asociațiile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. Entitățile înființate cu cel puțin un an înainte de data depunerii cererii au drept de preempțiune, cu condiția de a face dovada desfășurării de activitate economică specifică domeniului respectiv.

Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiștile aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un număr de animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor care asigură încărcătura minimă, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din OUG 34/2013 cu modificările si completările ulterioare .2,24+

Închirierea pajiștilor permanente aflate în domeniul privat al municipiului se face cu respectarea dreptului de preferință al asociațiilor patrimoniale ale membrilor colectivității locale, proprietari de animale înscrise în RNE.

Anunțul de închiriere se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet a municipiului Tg Mureș și prin presa locală .

Art. 14. Potrivit art. 9 alin 7A1 din OUG 34/2013 cu modificările ulterioare prețul închirierii se stabilește ținând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producției de iarbă disponibilă și obligațiile care ii sunt impuse utilizatorului pajiști permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral. La nivelul municipiului Tg Mureș nefiind întocmit până în prezent proiectul de amenajament pastoral pentru pășunile proprietatea privată a municipiului, astfel că nu avem o reprezentare a cheltuielilor.

În calculul prețului vor fi luate in considerare :

 • - productivitatea de masă verde conform AGR 2b ;

 • - prețul mediu al masei verzi comunicat de consiliile județene

Situația pășunilor, Capacitatea de pășunat, prețul de închiriere și calculul acestora, sunt prevăzute in Anexa 1 la regulamentul de pășunat.

Art. 15. Prezentul regulament este valabil până la aprobarea amenajamentului pastoral privind modul de gestionare a pajiștilor, începând cu anul 2021 aplicarea amenajamentului pastoral fiind obligatorie ;

Dispoziții finale si tranzitorii:

Art. 16 Contractul de închiriere este prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament.

Art. 17 Pentru prevenirea pășunatului ilegal vor fi efectuate controale din echipe mixte formate din reprezentanți ai Politiei locale si Serviciului fond funciar Registrul Agricol din Cadrul Municipiului Tg Mureș .

ANEXA 1 LA REGULAMENTUL DE PASUNAT

1. Situația pășunilor

Nr. crt.

Pășunea

Suprafața totala

Specia de animale admise în pășune

1

Dealul Femeii

16,78 ha

Bovine

2

Beșa

25,09 ha

Bovine

3

Fântânița

27,06 ha

Ovine

 • 2. Capacitatea de pășunat .

Capacitatea de pășunat sau încărcătura optima de animale se definește prin nr. de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de pășunat de pe 1 ha de pajiște, la care se cunoaște producția de furaje disponibila.

În actele normative in vigoare începând cu anul 2014 se precizează ca este obligatoriu sa se respecte încărcătura minimă de animale pe ha de 0,3 UVM ( unități vită mare ce se constituie în unitate standard și față de care se face conversia diferitelor tipuri de animale).

Conform ordinului 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște calculul se face luându-se în considerare producția de masa verde pe ha a pajiști.

Încărcătura optimă de animale sau capacitatea de pășunat se stabilește conform formulei Î.A.=P.d./C.ixZp

Î.A- încărcătura de animale /ha de pajiște ;

P.d -producția disponibilă de masă verde kg /ha

Z.p-nr. de zile de pășunat într-un sezon

C.i- consum zilnic de iarba -kg /UVM

Necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg masă verde sau 13 kg ( 65:5) substanță uscată

Conversia animalelor în UVM se face conform tabelului

Categoria de animale

Coeficientul        de

conversie

Capete/UVM

Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee de mai mult de 6 luni

1,0

1,0

Bovine între 6 luni și 2 ani

0,6

1,6

Bovine de mai puțin de 6 luni

0,4

2,5

Ovine

0,15

6,6

Caprine

0,15

6,6

Capacitatea de pășunat pe trupuri de pășune

Calcul capacitate pășunat

Conform datelor din AGR 2b kg masă verde /ha este 3.817,647 kg

Dealul Femei 3.817,647 kg/ha x 16,78 ha = 64.060,116 producția disponibilă de masă verde consum zilnic de iarba -kg /UVM = 65 kg x 187 zile pășunat =12155

CP= 64.060,116 :12155= 5,270 UVM TOTAL PĂȘUNE

5,270 UVM : 16,78 ha = 0,314 UVM/HA

Beșa 3.817,647 kg/ha x 25,09 ha =.95.784,76 producția disponibilă de masă verde

consum zilnic de iarbă -kg /UVM =65kg masă verde x187 zile pășunat =12155

CP= 95.784,76:12155= 7,88 UVM TOTAL PĂȘUNE

7,88 UVM : 25,09 ha = 0,314 UVM/HA

Fântânița 3.817,647 kg/ha x 27,06 ha =103.305,527 producția disponibilă de masa verde

consum zilnic de iarba -kg /UVM =65kg masa verde x187zile pășunat =12155

CP=103.305,527 :12155= 8,499 UVM TOTAL PASUNE

8,499 UVM : 27,06 ha = . 0,314 UVM/HA

PENTRU CALCUL DE OVINE COEFICIENTUL DE CONVERSIE FIIND de 0,15 ASTFEL SE IMPARTE

8,499 UVM : 0,15 = 56,66 OVINE

Nr. crt.

Pășunea

Suprafața totală

Capacitatea totală pășune UVM /capacitate UVM/Ha

Perioada de pășunat

Specia de animale admise în pășune

Observații

1

Dealul

Femeii

16,78 ha

5,27 UVM total /0,314 UVM/ha

.23.04

26.10.

2021 ( 187 zile)

Bovine

5

PS 1075

2

Besa

25,09 ha

7,88 UVM total /0,314UVM/ha

23.04

26.10.

2021 (

187 zile)

Bovine

8

PS 213, 218, 219, 215

3

Fintinita

27,06 ha

8,499 UVM total/

0,314 UVM/ha

23.04

26.10.

2021 (

187 zile)

Ovine

57

PS 1185, 1188,1187,1190,1192

 • 3. Prețul de închiriere

Prețul închirierii se stabilește ținând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producției de iarba disponibilă si obligațiile impuse utilizatorului de pajiști permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral, ori nefiind întocmit amenajamentul pastoral pentru pășunile proprietatea privata a municipiului Tg Mureș, prețul închirieri nu poate fi stabilit in funcție de acest criteriu. În acest context la stabilirea prețului să se ia in calcul, ca și în ani anteriori, producția masei verzi conform AGR2b, prețul fiind produsul dintre această producție și prețul la masa verde stabilit de Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr. 198/2020 (art. 6 alin 4 din HG 1064/2013 cu modificările ulterioare).

Conform datelor din AGR 2b kg masă verde /ha este de 3.817,64 kg, iar prețul mediu al masei verzi stabilite de consiliul județean prin Hotărârea nr. 198/22.12.2020 este de 0,07 lei /kg, astfel

3.817,64 kg masa verde pe ha x 0,07 lei/kg = 267,2348 lei /ha ;

Nr. Crt

Pășunea

Suprafața totala

Preț

1

Dealul Femeii

16,78 ha

4.484,19 lei

(16,78 ha x 267,2348 lei /ha )

2

Beșa

25,09 ha

6.705 lei

(25,09 ha x 267,2348 lei/ha )

3

Fântânița

27,7 ha

7.402,4 lei

(27,06 ha x 267,2348 lei/ha )

Anexa 2. LA REGULAMENTUL DE PĂȘUNAT

Municipiul Târgu Mureș

Județul Mureș

Nr................../data

CONTRACT

de închiriere pentru suprafețele de pășuni aflate în domeniul privat al municipiului Tg Mureș

Încheiat astăzi

I. Părțile contractante

 • 1. Municipiul Tg Mureș, adresa Tg-Mureș, P-ța Victoriei nr. 3 telefon/fax 0265268330, având codul de înregistrare fiscală ...................................., cont deschis la

reprezentat legal prin primar Soâs Zoltan, în calitate de locator, și:

2.........................., cu exploatația*) în localitatea Tg-Mureș, str............. nr....... bl

sc...., et....., ap......., județul Mureș, având CNP/CUI ..........................., nr. din Registrul național

al exploatațiilor (RNE) ........./......../......., contul nr.................., deschis la

telefon ....................,  fax ..........................,  reprezentată prin ............., cu funcția de

........................., în calitate de locatar, la data de 15.06.2020, la sediul locatorului în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, precum și al Hotărârii Consiliului Local Municipiului Tg Mureș de aprobare a închirierii nr....... din ........................2021, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

 • II. Obiectul contractului

 • 1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pășunii aflate în domeniul privat al municipiului Tg Mureș pentru pășunatul unui număr de 10 animale din specia bovine, situată în parcela cu nr. top. PȘ 1075, blocul fizic 374, tarlaua 14, în suprafață de 16,78 ha, (identificată) așa cum rezultă din datele cadastrale și din schița anexată care face parte din prezentul contract ( daca este cazul).

 • 2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

 • 3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:

 • a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului: pășunea Dealul femeii.;

 • c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului:

 • 4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinațiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

 • 5. Obiectivele locatorului sunt:

 • a) menținerea suprafeței de pajiște;

 • b) realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale, cu scopul menținerii calității covorului vegetal;

 • c) creșterea producției de masă verde pe hectar de pajiște.

 • III. Durata contractului

 • 1. Durata închirierii este de un an, începând cu data semnării prezentului contract, cu respectarea perioadei de pășunat respectiv 24.04 -26.10 a anului in curs.

 • 2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă, ținând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investițiilor efectuate de către locatar pe pajiște și altele asemenea, cu condiția ca prin prelungire să nu se depășească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare. .

 • IV. Prețul închirierii

 • 1. Prețul închirierii este de 267,2348 lei/ha/an, chiria totală anuală (nr. ha x preț pe ha) fiind în valoare de 3202 lei.

 • 2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei/orașului/municipiului Târgu Mureș, deschis la Trezoreria .................................., sau în

numerar la casieria unității administrativ-teritoriale.

 • 3. Plata chiriei se face în două tranșe: 30% până la data de 30.06........... și 70% până la data de

31.08..............

 • 4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

 • 5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

V. Drepturile și obligațiile părților

 • 1. Drepturile locatarului:

 • - să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa pajiștile care fac obiectul contractului de închiriere.

 • 2. Drepturile locatorului:

 • a) să inspecteze suprafețele de pajiști închiriate, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului

 • b) să predea pajiștea locatarului, indicându-i limitele, precum și inventarul existent, pe bază de proces-verbal;

 • c) să solicite utilizatorului situația lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora și devizul aferent, conform legislației în vigoare;

 • d) să își dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pășune;

 • 3. Obligațiile locatarului:

 • a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac obiectul prezentului contract;

 • b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute;

 • c) să plătească chiria la termenul stabilit;

 • d) să respecte cel puțin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de pășunat;

 • e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de pășunat;

 • f) să pășuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;

 • g) să practice un pășunat rațional pe grupe de animale;

 • h) să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;

 • i) să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pajiștii;

 • j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de fertilizare, anual;

 • k) să respecte bunele condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;

 • m) să restituie locatorului suprafața de pășune ce face obiectul prezentului contract în condiții cel puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;

 • 4. Obligațiile locatorului:

 • a) să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;

 • b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • c) să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;

 • d) să constate și să comunice locatarului orice atenționare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

 • VI. Condiții de mediu .

Locatarului îi revine întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniu protecției mediului;

 • VII. Răspunderea contractuală

 • 1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 2. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile datorează penalități în limitele stabilite de legislația în vigoare. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.

 • 3. Forța majoră exonerează părțile de răspundere.

 • VIII. Litigii

 • 1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanțele de judecată.

 • 2. Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației în vigoare.

 • 3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condițiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

 • IX. Încetarea contractului

Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;

 • b) pășunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;

 • c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • d) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

 • f) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

 • g) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei și a penalităților datorate;

 • i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;

 • j) schimbarea destinației terenului, folosirea pajiștii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;

 • k) în cazul în care se constată faptul că pajiștea închiriată nu este folosită.

 • X. Forța majoră

 • 1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 2. Apariția și încetarea cazului de forță majoră se vor comunica celeilalte părți în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autoritățile competente. În caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, exercitarea obligațiilor părților se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că niciuna dintre părți nu va pretinde penalități sau despăgubiri.

 • 3. Dacă în termen de ............ (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează,

părțile au dreptul să își notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • 4. În cazul decesului locatarului, moștenitorii legali sau testamentari ai exploatației pot continua derularea contractului.

 • XI. Notificări

 • 1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal.

 • 3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • XII. Dispoziții finale

 • 1. Prezentul contract poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților.

 • 2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însușite prin hotărâre a consiliului local.

 • 4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanță cu prevederile sale, în condițiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

 • 5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților.

 • 6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ........ exemplare, din care ........., astăzi,

............., data semnării lui, în Primăria Târgu Mureș

LOCATOR

LOCATAR