Hotărârea nr. 137/2021

HCL 137 privind mandatarea d-lui Kelemen Atilla-Márton,reprezentant A.G.A. al U.A.T. – Municipiul Târgu Mureş,în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.,ca în virtutea mandatului de reprezentare să voteze în şedinţele A.G.A. hotărârile de pe ordinea de zi care vor fi supuse aprobării A.G.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 137

din 27 aprilie 2021

privind mandatarea d-lui Kelemen Atilla-Marton, reprezentant A.G.A. al U.A.T. -Municipiul Târgu Mureș, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., ca în virtutea mandatului de reprezentare să voteze în ședințele A.G.A. hotărârile de pe ordinea de zi care vor fi supuse aprobării A.G.A.

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 28683/2903 din 15.04.2021, inițiat de Primar prin Administrația domeniului public, privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl........................., să aprobe

documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 18.05.2021,

 • b) Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, protecție socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

 • c) Amendamentele formulate în plenul Ședinței extraordinare a Consiliului local,

În conformitate cu prevederile :

 • art. 111 alin.2 lit. a, b1 si d, art.120 și art.125 din Legea societăților nr. 31/1990, Republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • art. 117A1 alin 1 din Legea nr. 31/1990 a societatiilor, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare, potrivit căruia “Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.”,

 • art. 80-82 ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 129 alin.(1), alin.2 lit. c, d, alin.7 lit.n, și alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se mandatează dl. Kelemen Atilla-Marton, reprezentant A.G.A. al U.A.T. -Municipiul Târgu Mureș, în Adunarea Generală a Acționarilor SC COMPANIA AQUASERV S.A., ca în virtutea mandatului de reprezentare să voteze în ședințele A.G.A. hotărârile de pe ordinea de zi care vor fi supuse aprobării A.G.A., ordinară sau extraordinară, cu următoarele excepții:

 • - Dizolvarea/lichidarea societății și numirea lichidatorului;

 • - Schimbarea formei juridice a societății;

 • - Majorarea/reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiunea de noi acțiuni;

 • - Dobândirea de către societate a propriilor sale acțiuni în condițiile Legii 31/1990;

 • - Contractarea unor împrumuturi pe termen mediu sau lung;

 • - Conversia acțiunilor și emisiunea de obligațiuni.

Art. 2. Pentru aprobarea hotărârilor A.G.A. având ca obiect excepțiile stipulate în art. 1 precum și în orice alte situații, reprezentantul U.A.T. - Municipiul Târgu Mureș în A.G.A. va solicita un mandat special materializat printr-o hotărâre a Consiliului local.

Art. 3. Municipiul Târgu Mures prin Consiliul Local Târgu Mures, solicită completarea ordinii de zi a A.G.A. cu următoarele puncte:

 • 1. Revocarea Hotărârii AGA nr. 1 din 26.02.2021

 • 2. Constatarea încetării calității de membrii în Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV a numiților - Racz Ernest Lucian, Lazăr Sorin Daniel, Pajint Emilia Marcela, Sipos Levente si Nagy Istvan ca urmare a expirării valabilității contractelor de mandate conferite susnumitelor persoane.

 • 3. Alegerea membrilor Consiliu de Administrație, pe o perioadă de 4 luni, cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor Actului Constitutiv.

 • 4. Adoptarea unei hotărâri AGA privind împuternicirea (Dl./ D-nei _____), care în

numele si pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze toate documentele și să îndeplinească toate formalitățile necesare atât la Oficiul Registrului Comerțului, cat si la oricare autoritate, instituție publică, persoana juridică sau fizică, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGA adoptată, în vederea asigurării opozabilității față de terți.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotârări se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș, și reprezentantul AGA al Municipiului Tîrgu-Mureș în SC COMPANIA AQUASERV S.A. - dl. Kelemen Atilla-Mârton.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, Administrației domeniului public, reprezentantului AGA al Municipiului Tîrgu-Mureș în SC COMPANIA AQUASERV SA -dl. Kelemen Atilla-Mârton, și societății SC COMPANIA AQUASERV SA.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Mârton

Contrasemnează

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Szoverfi Laszlo

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 voturi “abținere”.