Hotărârea nr. 136/2021

HCL 136 privind aprobarea acordării sumei de 42 lei/persoană necesare pentru asigurarea hranei familiilor afectate de incendiul din strada Valea Rece din municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 136 din 22 aprilie 2021

privind aprobarea acordării sumei de 42 lei/persoană necesare pentru asigurarea hranei familiilor afectate de incendiul din strada Valea Rece din municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 30101/4067DAS/21.04.2021 inițiat de Primar prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș privind aprobarea sumelor necesare pentru asigurarea hranei familiilor afectate de incendiul din strada Valea Rece din municipiul Târgu Mureș;

 • b) Avizul Direcției economice;

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș;

 • d) Luând în considerare amendamentul formulat în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • art. 28 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

 • art. 11 lit. „b“ și art. 15 alin (3) din Legea nr. 292/2011 Legea Asistenței sociale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

 • art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d“, alin. (7) lit. „b“ și „h“, art. 196 alin. (1) lit. „a“, art. 243 alin. (1) lit. „a” și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă acordarea sumei de 42 lei/persoană necesare pentru asigurarea hranei familiilor afectate de incendiul din strada Valea Rece din municipiul Târgu Mureș.

Art. 2. Hrana va fi asigurată pe o perioadă de 30 de zile.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș;

 • - Direcției Economice.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”)