Hotărârea nr. 135/2021

HCL 135 privind stabilirea perioadei de desfășurare a manifestării „Zilele Târgumureșene”,în ultima săptămână a lunii iunie,începând cu cea de a XXIV-a ediție - 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 135 din 22 aprilie 2021

privind stabilirea perioadei de desfășurare a manifestării „Zilele Târgumureșene”, în ultima săptămână a lunii iunie, începând cu cea de a XXIV-a ediție - 2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 30.235 din 22.04.2021 inițiat de Primar Soâs Zoltan, prin Serviciul Relații Interne și Internaționale, privind stabilirea perioadei de desfășurare a manifestării „Zilele Târgumureșene”, în ultima săptămână a lunii iunie, începând cu cea de a XXIV-a ediție - 2021,

  • Avizele Direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 95/16.04.2021 privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

  • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă stabilirea perioadei de desfășurare a manifestării „Zilele Târgumureșene”, în ultima săptămână a lunii iunie, începând cu cea de a XXIV-a ediție - 2021.

Art. 2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei se abrogă orice altă prevedere contrară.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin toate direcțiile implicate.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției D.A.S.C.P.C.,

  • - Serviciului Relații Interne și Internaționale.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”)