Hotărârea nr. 132/2021

HCL 132 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. 140 din 06 aprilie 2017 referitoare la angajarea unui mandatar judiciar în cauzele generate urmare declanşării procedurii de executare silită în dos. execuţional al ,BEJ Giunca Maria Cristina

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 132 din 22 aprilie 2021

privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 140 din 06 aprilie 2017 referitoare la angajarea unui mandatar judiciar în cauzele

generate urmare declanșării procedurii de executare silită în dos. execuțional al BEJ Giunca Maria Cristina

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând referatul de aprobare nr. 29.136 din 16.04.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția juridică, contencios administrativ și administrație publică locală, pentru Proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr. 140 din 06 aprilie 2017 și avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

Luând în considerare propunerile din cadrul ședinței Consiliului local;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. „c“ și alin. (14), precum și ale art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 140 din 06 aprilie 2017, care va avea următorul conținut:

,,Comisia constituită, pentru negocierea cuantumului onorariului avocațial în contractele de asistență juridică, aprobată prin art.1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 140 din 06 aprilie 2017, va fi compusă din următoarele persoane:

  • - Soâs Zoltan - Primarul Municipiului Târgu Mureș;

  • - Papuc Sergiu Vasile - consilier local,

  • - Frunda Csenge Orsolya - consilier local.“

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică, precum și Direcția juridică, contencios administrativ și administrație publică locală.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”)