Hotărârea nr. 131/2021

HCL 131 privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației,respectiv ,reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) ,din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,pentru anul 2022

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 131 din 22 aprilie 2021

privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2022

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 25.458 din 01.04.2021 inițiat de inițiat de Primar prin Direcția impozite și taxe locale privind impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2022,

  • b) Adresa nr. 1.146/18.01.2021 emisă de Institutul National de Statistica, prin care se comunică rata inflației de 2,6% pentru anul 2020, postată pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • art. 27 din Legea 273/2006, privind Finanțele publice locale,

  • art. 491 și art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

  • Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala,

  • art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 80-81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

  • art. 87 alin. (3), art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (14), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. „c”,, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu rata inflației de 2,6%, începând cu anul 2022.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția impozite și taxe locale.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”)