Hotărârea nr. 130/2021

HCL 130 privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Reformată IX a terenului şi a construcţiei aflate în domeniul public al municipiului Târgu Mureş situat în str. Prieteniei nr.7

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 130 din 22 aprilie 2021

privind darea în folosință gratuită către Parohia Reformată IX a terenului și a construcției aflate în domeniul public al municipiului Târgu Mureș situat în str. Prieteniei nr.7,

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de Aprobare nr. 26582/2695/07.04.2021, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, a proiectului de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Parohia Reformată IX a terenului și a construcției aflate în domeniul public al municipiului Târgu Mureș situat în str. Prieteniei nr. 7.

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

 • c) Luând în considerare amendamentul formulat în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile :

 • - art.874 si art. 2146 si art. 2148 din Legea 287/2009 Codul Civil,

 • - Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Ținând cont de dispozițiile art. 8 si art. 9 ale Legii nr. 489/2006 - republicată, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

În temeiul art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin. (2), lit. „c“, ale art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. „g“, art.196, alin. (1), lit. „a“ ale art. 243, alin. (1), lit. „a“ art.349- art.353 si ale art. 361 alin.(2) si (3) art. 108 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, , cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren de 601 mp situat în str. Prieteniei nr.7 și a construcției identificată în CF nr. 125366 Târgu Mureș( fosta centrală termică) din proprietatea Municipiului Târgu Mureș în folosința Parohiei Reformată IX în vederea edificării unui lăcaș de cult religios, cu valoarea de inventar 696.022,79 lei.

Art. 2. Acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit se va face pe o perioada de 49 de ani în baza unui contract de comodat.

Art. 3. Predare primirea terenului si a construcției se va face, după eliberarea bunurilor care se afla în interiorul construcției, prin proces verbal de predare primire între părțile interesate .

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Economică -Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări .

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Serviciului Public Administrația Domeniului Public și Parohiei Reformată nr. IX.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru“, 1 vot „împotrivă“ și 2 voturi „abținere“)

ANEXĂ LA HCL nr......../2021

CONTRACT DE COMODAT (Folosință Gratuită)

Nr............. din .........2021

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în Piața Victoriei nr. 3, CUI 4322823, reprezentat prin Soos Zoltan, având funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș, în calitate de comodant,

și

Parohia Reformată IX , cu sediul în Târgu Mureș, str. Lalelelor nr.28 , reprezentată legal prin Nagy Jâzsef Levente în calitate de comodatar,

În baza HCL nr........./....../2021, au convenit încheierea prezentului Contract de Comodat

cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Comodantul transmite în folosință gratuită comodatarului suprafața de teren de 601 mp și construcția situată pe str. Prieteniei nr.7, identificat în CF nr. 125366 Târgu Mureș.

Art. 2. Comodantul este titular al dreptului de proprietate al imobilului.

Art. 3. Terenul predat nu este grevat de sarcini.

Art. 4. Comodantul predă comodatarului suprafața de teren și construcția, spre folosință gratuită, în baza unui proces verbal de predare-primire semnat de ambele părți, în termen de 5 zile de la data semnării prezentului contract.

Art. 5. Terenul și construcția sunt date în folosință gratuită comodatarului pentru desfășurarea activității specifice acestuia, respectiv edificarea unui lăcaș de cult religios în str. Prieteniei nr.7.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 49 de ani cu posibilitate de prelungire, la solicitarea prealabilă a comodatarului cu 30 de zile înainte de expirarea contractului și cu acordul comodantului, prin act adițional la prezentul contract.

 • IV. OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

Art. 7. Comodantul se obligă la predarea terenului si a construcției identificată în art. 1, în folosința comodatarului, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

Art. 8. Comodantul se obligă să asigure comodatarului folosința netulburată a bunului pe toată durata contractului.

Art. 9. Comodantul nu îl va stânjeni pe comodatar în exercitarea dreptului de folosință asupra cotei și nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

Art. 10. Comodantul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificări sau restructurări ale imobilului dat în folosință, de natură să tulbure folosința acestuia de către comodatar sau să schimbe destinația imobilului.

 • V. CAZUL FORTUIT ȘI FORȚA MAJORĂ

Art. 11. Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres.

Art. 12. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de nexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art. 13. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării lui.

Art. 14. Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • VI. OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

Art. 15. Comodatarul se obligă să folosească bunul numai potrivit destinației stabilite prin art. 5 din contract.

Art. 16. Comodatarul nu va putea să închirieze sau să dea în folosință bunul care face obiectul prezentului contract vreunui terț, decât cu aprobarea proprietarului, altfel cad sub sancțiunea rezilierii contractului de plin drept fără somație, punere în întârziere și fără intervenția instanței. Art.17. Comodatarul are obligația să suporte cheltuielile utilităților necesare -apă, canal, energie, gaz, iar modalitatea de facturare și plată a utilităților se va stabili prin contractul de dare în folosință gratuită sau prin convenție

Art.18. În cazul în care comodatarul solicită comodantului prelungirea prezentului contract prin act adițional, solicitarea va fi notificată comodantului cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea contractului. În caz contrar, prelungirea contractului nu va mai fi posibilă.

 • VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 19 Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părți daune, în măsura în care s-a produs un prejudiciu.

Art. 20. Contractul se va desființa și comodatarul va plăti daunele corespunzătoare dacă prejudiciul pe care l-a produs comodantului este atât de grav încât continuarea contractului este nejustificată.

Art. 21. Comodatarul răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului în cazul în care bunul este folosit cu altă destinație decât aceea pentru care i-a fost dat în folosință sau dacă prelungește folosința după scadența restituirii, chiar dacă aceasta se datorează unei forțe majore, cu excepția cazului în care bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum datorită acelei forțe majore.

 • VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 22. Prezentul contract va înceta în una din următoarele situații:

 • a) Încetarea înainte de termen prin denunțare unilaterală de către proprietar, dacă Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, din cauze de oportunitate sau interes public, hotărăște utilizarea spațiului în alt scop decât cel stipulat prin prezentul contract, fără drept de dezdăunare și cu o prealabilă notificare de 30 de zile înainte de încetarea contractului.

 • b) La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu convin expres la prelungirea contractului, prin act adițional.

 • c) Înainte de termen, prin acordul scris al ambelor părți.

 • d) Prin reziliere în caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale, inclusiv a obligației privind plata la termen a cotei părți din utilități, încetarea operând de plin drept fără punere în întârziere și fără sesizarea instanței de judecată, doar cu o notificare prealabilă de 30 de zile.

 • IX. LITIGII

Art. 23. Eventualele litigii ivite în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.

 • X. ALTE CLAUZE

Art. 24.

Orice modificare a datelor de identificare și/sau reprezentare ale comodatarului va fi notificată Municipiului Târgu Mureș în termen de 5 zile de la intervenirea acesteia.

Prezentul contract de comodat întră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante. Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale, două pentru comodant și un exemplar pentru comodatar.

COMODANT

Municipiul Târgu Mureș,

COMODATAR

Parohia Reformată IX

reprezentant prin

reprezentant prin

PRIMAR,

Soos Zoltan

Nagy Jozsef Levente

Direcția Economică Director Executiv ec. Ana Năznean

Director A.D.P., Ing. Florian Moldovan

Avizat pentru legalitate Șef Birou Juridic A.D.P., C.j. Mureșan Mihai