Hotărârea nr. 13/2021

HCL 13 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 20 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,P-ța Trandafirilor nr. 7,către SC Therezia Prodcom SRL

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 13 din 28 ianuarie 2021

privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 20 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 7, către SC Therezia Prodcom SRL

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere :

 • a) Referatul de aprobare nr. 70.725 din 26.11.2020, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 20 mp situat în P-ța Trandafirilor nr. 7, către SC Therezia Prodcom SRL,

 • b) Nota internă nr. 79.462 din 22.09.2020 a Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

 • c) Rapoartele de specialitate ale Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate,

 • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • > Art. 36, alin. (1) al Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 15, lit. e) și art. 17 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 59 al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c“, alin. (6), lit. „a“ și „b“, art. 196, alin. (1), lit. „a“, art. 243, alin. (1), lit. „a“ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafață de 20 de mp, situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 7, identificat în CF nr. 90012, pe o perioadă de 25 de ani, către SC Therezia Prodcom SRL, în vederea creării unei căi de acces noi din exterior la subsolul spațiului comercial existent, conform documentației care stă la baza aprobării prezentului contract de concesiune și a avizelor compartimentelor de specialitate.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Fișei tehnice de evaluare aprobată prin HCL nr. 26/27.02.2020, pentru suprafața de teren de 20 mp este de 254 Euro/an.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări,

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

 • - Arhitectului Șef,

 • - SC Therezia Prodcom SRL, prin Serviciul Relații cu Consilierii.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru)